Reabilitare

Sentinţă penală 869 din 12.05.2011


DOSAR NR.4680/318/2011 Cod operator 2444

R O M Â N I A

JUDECATORIA  TG-JIU

SENTINTA PENALA NR.869

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE  12.05.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE:- ANGELA ELENA GAVANESCU

GREFIER:-CLAUDIA HÎRCEANU

Ministerul Public - Parchetul de pe lânga Judecatoria TG-JIU a fost reprezentat de procuror Pestiseanu Gheorghe.

Pe rol solutionarea cererii de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul GIN

La apelul nominal facut în sedinta publica  a raspuns petentul asistat de avocat MN

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, petentul a depus la dosar certificat de cazier judiciar rectificat, în copie cartea sa de identitate si certificat de nastere, dupa care constatând ca nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat, instanta, potrivit art. 339 si 340 C.proc.pen., a apreciat terminata cercetarea judecatoreasca si a acordat cuvântul în dezbaterea cererii de reabilitare formulate de petent.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat admiterea cererii de reabilitare formulate de petent, întrucât în cauza sunt îndeplinite conditiile de legalitate si de forma ale cererii.

Aparatorul petentului solicita  admiterea cererii de reabilitare astfel cum a fost formulata, cu luarea în considerare a certificatului de cazier judiciar depus la acest termen de judecata, aratând ca sunt îndeplinite conditiile art.137 Cod penal, urmând a se constata intervenita reabilitarea de drept pentru prima condamnare, sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca pentru cea de-a doua condamnare.

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata la data de  21.03.2011, înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub numarul  4680/318/2011, petentul GIN a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna reabilitarea sa de drept cu privire la pedeapsa de un an închisoare aplicata de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta penala nr.685/09.04.1992 si reabilitarea sa judecatoreasca cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta penala nr.284/18.04.1990.

În motivarea cererii, a precizat ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.134 alin.1 si 2 Cod penal, art.135 alin.1 lit.a Cod penal, art.136,137 Cod penal, nu a suferit alte condamnari, îsi asigura existenta din practicarea agriculturii si nu exista sume de bani la care sa fi fost obligat prin hotarârile judecatoresti mentionate si pe care sa nu le fi achitat.

În dovedirea cererii, a depus la dosar certificat de cazier judiciar nr.250/14.03.2011.

Din oficiu, în temeiul art.496 C.proc.pen., s-a dispus citarea petentului, precum si întocmirea unui referat de catre Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Tg-Jiu, cu privire la executarea pedepselor de catre petent si achitarea cheltuielilor judiciare,  referatul solicitat fiind înaintat pentru primul termen de judecata (fila 9).

În cadrul probei cu înscrisuri, petentul a depus la dosar  sentinta penala nr.384/18.04.1990 a Judecatoriei Tg-Jiu, sentinta penala nr.685/09.04.1992 a Judecatoriei Tg-Jiu, adeverinta nr.4089/04.04.2011, acte de stare civila, caracterizari.

Ulterior, petentul a precizat cererea (fila 20) solicitând reabilitarea sa de drept cu privire la pedeapsa de 1 an închisoare aplicata de Judecatoria TG-Jiu prin sentinta penala nr.685/09.04.1992 si reabilitarea sa judecatoreasca cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta penala nr.384/18.04.1990, aratând ca în certificatul de cazier judiciar exista mentiuni eronate.

În raport de aceasta precizare, instanta a pus în vedere petentului sa depuna la dosarul cauzei certificatul de cazier judiciar rectificat conform procedurii prev. de art.32 alin.2 din legea nr.290/2004, obligatie îndeplinita de acesta la ultimul termen de judecata.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

În cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 137 C.pen. rap. la art. 135 C.pen. si art. 494 - 498 C.proc.pen., pe cale de consecinta  se va analiza daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, conditiile prevazute de dispozitiile legale sus-mentionate.

Astfel, prin  sentinta penala nr.384/18.04.1990 a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata în dosarul nr.217/1990, ramasa definitiva prin nerecurare,  în baza art.208,209 lit.a si g C.penal a fost condamnat petentul PN, fiul lui I si I, nascut la data de 03.07.1965 în .......... la pedeapsa de 3 ani închisoare, iar în baza art.3 din Decretul nr.3/1990 s-a constatat gratiata conditionat pedeapsa aplicata acestuia, fiind obligat la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Prin sentinta penala nr.685/09.04.1992 a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata în dosarul nr.9598/1991, ramasa definitiva prin decizia penala nr.380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj,  petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208, 209 lit.a,e si c C.penal si obligat la 1500 lei cheltuieli judiciare statului.

La data de 27.12.2005 petentul PN a dobândit prin casatorie numele GIN, asa cum rezulta din certificatul de casatorie aflat la fila 42.

Din interpretarea coroborata a dispozitiilor art. 135-137 Cod penal, rezulta ca pentru a putea fi acordata reabilitarea judecatoreasca, la cererea fostului condamnat, trebuie îndeplinite o serie de conditii referitoare la  condamnarea pentru care se cere reabilitarea judecatoreasca, termenul de reabilitare si conduita fostului condamnat.

În ceea ce priveste conditia referitoare la condamnarea pentru care se poate cere reabilitarea judecatoreasca, din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 134 Cod penal si literala a dispozitiilor art. 135 Cod penal, rezulta ca o astfel de cerere poate fi introdusa pentru orice condamnare care nu îndeplineste conditiile reabilitarii de drept. Cum, în speta, petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an, respectiv 3 ani, iar potrivit art.134 din Codul penal reabilitarea de drept opereaza pentru condamnari la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depaseste un an, rezulta ca  pentru condamnarile  pronuntate  în privinta petentului nu poate opera reabilitarea de drept.

Retinând astfel, instanta are în vedere si faptul ca desi pentru condamnarea aplicata prin  sentinta penala nr.685/1992 a Judecatoriei Tg-Jiu ar fi fost incidenta reabilitarea de drept, întrucât reabilitarea are caracter indivizibil, iar o reabilitare partiala este lipsita de semnificatie juridica, reabilitarea de drept nu opereaza în cazul în care petentul a suferit mai multe condamnari succesive susceptibile doar unele de reabilitare de drept, iar celelalte susceptibile de reabilitare judecatoreasca, cum este cazul în speta.

În consecinta, pentru condamnarile suferite, petentul poate solicita doar  reabilitarea judecatoreasca, prima conditie pentru acordarea acesteia fiind, ca atare, îndeplinita.

În ceea ce priveste termenul de reabilitare, din interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 136 alin. (1) si 135 Cod penal, rezulta ca termenul de reabilitare judecatoreasca se calculeaza de la data executarii  pedepsei principale.

În situatia în care o persoana a suferit mai multe condamnari, cum este cazul petentului,  termenul de reabilitare judecatoreasca se stabileste în functie de pedeapsa cea mai grea si curge de la data la care ultima pedeapsa este executata sau considerata ca executata.

Transpunând aceste principii în speta, instanta constata ca pedeapsa cea mai grea aplicata petentului este cea de 3 ani aplicata prin sentinta penala nr.384/18.04.1990 a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata în dosarul nr.217/1990, ramasa definitiva prin nerecurare, astfel ca termenul de reabilitare incident este, conform art.135 alin.1 lit.a C.penal, de 4 ani la care se adauga jumatate din aceasta pedeapsa, deci 5 ani si 6 luni.

Acest termen începe sa curga de la data la care ultima pedeapsa este executata sau considerata ca executata.

Având în vedere ca petentul a început executarea ultimei pedepse la data de 18.10.1991, potrivit mentiunilor din cazierul judiciar aflat la fila 11,  data considerarii ca executata a  pedepsei este 17.10.1992, neprezentând importanta pentru calcularea termenului de  reabilitare, momentul liberarii conditionate din executarea pedepsei.

Ca atare, de la aceasta data se socoteste termenul substantial de reabilitare, ce urmeaza a fi calculat conform dispozitiilor art. 135 alin. (1) lit. a) si art. 154 din Codul penal, respectiv 4 ani la care se adauga  jumatate din durata pedepsei aplicate, adica 5 ani si 6 luni,  termen care s-a împlinit la data de 17.04.1998.

Prin urmare, retinând ca cererea de reabilitare ce face obiectul prezentului dosar a fost formulata la data de 21.03.2011, conform rezolutiei judecatorului de serviciu (fila 2), instanta constata ca, potrivit art. 497 alin. 1 lit. a C.proc.pen., interpretat per a contrario si art.135 alin.1 lit.a C.penal este îndeplinita conditia de forma si de fond a introducerii acesteia dupa împlinirea termenului legal, respectiv  17.04.1998.

Cât priveste conditiile referitoare la conduita condamnatului, grupate în art. 137 alin. (1) lit. a) - c) din Codul penal, instanta retine ca, potrivit mentiunilor certificatului de cazier judiciar  nr.384/10.05.2011, eliberat de catre IPJ G - Serviciul de cazier judiciar (fila 44), de la data la care a luat sfârsit executarea pedepsei de 1 an închisoare si pâna în prezent, petentul nu a mai suferit nicio condamnare, astfel încât este îndeplinita conditia prev. de art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul penal.

Instanta mai retine ca în prezent petentul îsi are asigurata existenta din agricultura, asa cum rezulta din înscrisul aflat la fila 22,  fiind astfel îndeplinita si conditia prevazuta de art.137 alin.1 lit.b C.pen.

Din înscrisul în circumstantiere denumit "caracterizare" (fila 23) si cartea de identitate aflata la fila 45, rezulta ca petentul are domiciliul stabil în localitatea T, unde  este cunoscut ca o persoana cu un comportament corespunzator atât în familie, cât si în comunitate.

În consecinta,  probele administrate în cauza se coroboreaza, formând instantei convingerea ca pe toata perioada de timp de la considerarea ca executata a pedepsei si pâna în prezent petentul  a avut asigurata existenta prin munca si a avut o buna conduita, straduinta dovedita de acesta  în a-si câstiga în mod cinstit existenta, precum si în a-si întretine familia dovedind ca faptele pentru care a fost condamnat au reprezentat un incident izolat si regretabil.

Cât priveste conditia impusa de art.137 alin.1 lit.d C.penal, instanta retine  din  certificatul de atestare fiscala eliberat de AFP T nr.5207/04.05.2011 (fila 41) ca petentul nu figureaza în evidentele administratiilor financiare cu debite neachitate reprezentând amenzi si cheltuieli judiciare la data eliberarii certificatului.

În consecinta, pentru considerentele expuse, instanta apreciaza ca petentul a probat prin conduita sa ca s-a îndreptat si ca merita sa i se acorde  reabilitarea, motiv pentru care va admite cererea  si va dispune reabilitarea sa judecatoreasca fata de condamnarea de 3 ani închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.384/18.04.1990 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.217/1990, definitiva prin nerecurare si fata de condamnarea de 1 an închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.685/09.04.1992 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.9598/1991, definitiva prin decizia penala nr.380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj.

În temeiul art. 502 Cod procedura penala, instanta va dispune ca dupa ramânerea definitiva a prezentei sentinte penale, sa fie efectuata mentiune despre aceasta pe hotarârile prin care s-au pronuntat condamnarile pentru care se va dispune reabilitarea.

De asemenea, având în vedere ca cererea petentului va fi admisa, instanta apreciaza ca nu se poate retine vreo culpa procesuala în sarcina acestuia astfel încât, în temeiul art. 192 alin.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de catre petentul G (fost P) N, fiul lui I si I, nascut la data de ....... în localitatea ........, CNP, CI seria GZ nr., cu domiciliul în orasul ..............

În baza art.  135 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 137 alin.  1 lit. a -d C.pen dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului fata de  condamnarea de 3 ani închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.384/18.04.1990 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.217/1990, definitiva prin nerecurare si fata de condamnarea de 1 an închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.685/09.04.1992 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.9598/1991, definitiva prin decizia penala nr.380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj.

 În baza art. 502 Cod procedura penala se vor efectua cuvenitele mentiuni pe sentinta penala nr.384/18.04.1990 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.217/1990, definitiva prin nerecurare si pe sentinta penala nr.685/09.04.1992 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.9598/1991, definitiva prin decizia penala nr.380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj , dupa ramânerea definitiva a prezentei hotarâri.

Dispune comunicarea prezentei IGP - Directia Evidenta Operativa si Cazier Judiciar pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni în registrele de resort, dupa ramânerea definitiva a prezentei hotarâri.

În temeiul art. 192 alin.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si petent.

Pronuntata în sedinta publica azi, 12.05.2011 la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red.Tehn.AGE

2 ex.-23.05.2011

1