Revendicare

Sentinţă civilă 5543 din 02.07.2015


Data publicare portal: 03.03.2017

Prin sentinţa civila nr.5543/02.07.2015 pronunţata in cauza nr. 1771/311/2009 J.S a admis în parte cererea, privind pe reclamantul N E, în contradictoriu cu pârâţii Z A, B S, B F, şi D V, astfel cum a fost precizată.

Obligă pârâţii să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 183 mp, reprezentată pe planul de situaţie Anexa nr. 3, cuprinsa între punctele A, B, 50, 49, 48, 42, 37, A, conform raportului de expertiza specialitatea topografie întocmit de expert F M E, suprafaţă ce face parte din suprafata de 750 mp teren arabil intravilan, dobândita de reclamant conform Titlului de Proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008, situata in com. B, satul C, jud. O, situată în in T 10, parcela 60, avand urmatoarele vecinatati: N- B I, S – Lac public, E - Dcl 18, V-De 1760.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietăţile părţilor conform raportului de expertiza specialitatea topografie întocmit de expert F M E  - Anexa nr. 3.

Admite în parte cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Compensează în parte cheltuielile de judecată şi obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 1038 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 24.02.2009, sub nr. 1771/311/2009, reclamantul N E a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, în contradictoriu cu pârâţii Z A, B S, B şi D V, sa fie obligati acestia să-i lase în deplină proprietate şi posesie, suprafaţa de 300 mp teren arabil intravilan, situat în T 10, P 60, pe raza com. B, jud. O, suprafaţă pe care o evaluează la suma de 300 lei, cu cheltuieli de judecata.

In fapt, arata ca prin Titlul de proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008 i-a fost reconstituit dreptul de proprietate de pe urma autorului N I pentru suprafaţa de 4 ha teren, situată pe raza com.B, sat C, jud. O.

Din suprafaţa de 750 mp teren arabil intravilan situată conform Titlului de proprietate în T 10, P 60, având ca vecinătăţi: la nord-B I, la est-DCL 17, la sud-lac public şi la vest-DE 1760, pârâţii îi ocupă suprafaţa de aproximativ 300 mp, refuzând să i-o elibereze de bunăvoie.

Precizeaza că pentru aceasta suprafaţa de teren intravilan, situată în T 10, P 60 i-a fost eliberat extras de carte funciară cu nr. 176 din 13.02.2009 şi i-a fost emisă în acest sens Încheierea nr.543/15.01.2009 de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Slatina.

În drept, invoca disp. art. 480 şi urm Cod civil.

În dovedire, a depus inscrisuri (f. 2, 4-8, 14-43)

Prin cererea precizatoare depusa de reclamant la data de 25.03.2009 acesta arata ca aceşti fraţi Becheanu refuză sa pună în aplicare Sentinţa civilă nr.5005 din 2007, care este definitivă. Aici este vorba de un teren intravilan în suprafaţă de 750 mp, acest teren are o lăţime de 10 ml, şi o lungime de 75 ml, iar din această suprafaţă circa 3 - 4 m din lăţime şi pe o lungime de 75 îi sunt ocupaţi abuziv de către aceşti pârâţii, care i-au demolat gardul pe care l-a avut pe acest teren, iar în prezent, aceştia au şi improvizat un alt gard pe actualul lui teren, iar acum nu vor ca acest gard sa fie ridicat de pe propriul lui teren.

In prezent, acest teren este liber şi fără investiţii pe el iar Comisia Locală de Fond Funciar, împreună cu delegaţii de la Prefectură Cadastru şi OCOT - O au venit la faţa locului, au făcut măsurătorile respective, au bornat şi au bătut ţăruşi pe terenul măsurat, au întocmit schiţa terenului în cauză şi au dispus ca pârâţii să-şi retragă gardul şi să îi lase terenul liber, dar aceştia i-au tras ţăruşii şi refuză să-şi retragă gardul improvizat de pe acest teren.

In acest sens, s-au întocmit şi procesul - verbal de constatare nr.2877 din 2008, la care au participat şi organele de poliţie comunală, dar aceştia refuză şi ignoră cu încăpăţânare punerea în aplicare a Deciziei nr.5005 care este definitivă.

In urma acestor Comisii, s-a decis şi s-a hotărât ca să fie întocmite de către Comisia de Fond Comunală titlu de proprietate pentru acest teren şi cartea funciară.

Legal citati, paratii au depus întâmpinare, solicitand respingerea cererii, ca neîntemeiata.

In fapt arata ca reclamantul N E revendică suprafaţa de 300 mp teren arabil intravilan, situat în T 10, P 60, pe raza comunei B, sat C, jud. O.

Titlul de proprietate care cuprinde această suprafaţă de teren a fost eliberat în urma unei hotărâri judecătoreşti, care nu le-a fost opozabilă, deoarece reclamantul s-a judecat numai în contradictoriu cu Comisia Judeţeană de Fond Funciar. Parcela de teren ce face obiectul litigiului se găseşte amplasată în intravilanul satului C. şi poartă denumirea de „Răceli”. Această suprafaţă de teren a fost înscrisă în Registrul Agricol al autorului lor B I şi le-a fost reconstituită ca drept de proprietate prin Titlul de proprietate nr. 0865/39 din 28.11.2003. Ea face parte din T 10, P 58/1 şi T 10, P 58, cele doua suprafeţe, de 1325 şi 1000 mp., reprezentând curtea şi grădina casei.

Pentru că suprafaţa revendicată face parte din ambele titluri de proprietate, atât al reclamantului, cât şi al pârâţilor, urmează ca acţiunea în revendicare să fie rezolvată prin compararea de titluri, ipoteza în care titlurile provin de la autori deosebiţi.

Urmează ca în situaţia în care ambele părţi - atât reclamantul, cât şi pârâtul se prevalează de existenţa unor titluri de proprietate asupra bunului revendicat ce provin de la autori diferiţi, instanţa trebuie să procedeze la compararea acestora, urmând a da câştig de cauză părţii al cărei titlu este mai bine caracterizat şi al cărei drept este preferabil.

Pârâţii arată că vor depune înscrisuri din care rezultă ca această suprafaţa de teren a fost înscrisă in Registrul Agricol din perioada 1956-1958 şi că toate litigiile purtate de reclamantul N E, în contradictoriu cu aceştia au fost câştigate de pârâţi, mai puţin Sentinţa civila nr. 5005 din 04.10.2007, prin care Comisia Locală si Comisia Judeţeană au fost obligate să elibereze reclamantului un nou titlu de proprietate cu alte repartizări decât cele iniţiale. Mai mult se va observa că suprafaa de 750 mp teren arabil intravilan, din care se pretinde că 300 mp sunt în posesia lor este trecută în T 10, P 60, iar în titlul lor este trecută în T 10, P 58 şi P 58/1.

In contraproba, au depus inscrisuri (f. 54).

Reclamantul a formulat raspuns la intampinare, prin care solicita respingerea apararilor invocate de catre parati.

De asemenea, la data de 27.04.2009, reclamantul a formulat precizare si actiune de complinire la cererea de chemare in judecata, prin care solicita sa cheme paratii in judecata si pentru granituire, urmand sa se dispuna stabilirea liniei de hotar care desparte proprietăţile iar ca urmare a acestei operaţii - paraţii sa-i respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fâşiei de teren pe care au acaparat-o din proprietatea lui.

In fapt, arata ca intre terenul lui si terenul ce il poseda paraţii nu exista o linie de hotar fixata prin semne externe si vizibile, intrucat au intrat abuziv pe terenul lui, având in posesie o suprafaţa mai mare dacat cea stabilita prin actele de proprietate, motiv pentru care au fost numeroase neîntelegeri.

De aceea, pe baza probelor ce vor fi administrate, solicită sa se stabilească linia de hotar care desparte cele doua fonduri limitrofe, urmând ca paraţii sa suporte deopotrivă cu el cheltuielile cu aceasta operaţiune de granituire.

Precizează că paraţii, in mod abuziv, i-au ocupat din terenul proprietatea sa o fâşie de aproximativ 300 mp si, ca urmare a stabilirii liniei de hotar, solicita sa fie obligaţi sa ii respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fasiei de teren acaparate.

In drept, invocă disp. art. 480 si art. 584 Cod Civil.

Reclamantul N E a depus concluzii scrise, prin care a solicitat admiterea acţiunii, pentru suprafaţa stabilită în urma expertizei, cu stabilirea liniei de hotar.

Pârâţii Z.A, B.S, B.F şi D.V. au depus concluzii scrise, prin care au solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiata, întrucât titlul lor de proprietate este preferabil, pentru motivele susţinute anterior şi dezvoltate în aceste concluzii.

Instanta a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar şi proba cu expertiza tehnică de specialitate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Titlul de proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008 i-a fost reconstituit reclamantului N.E. dreptul de proprietate, de pe urma autorului N.I., pentru suprafaţa totală de 4 ha teren, situată pe raza com. B, sat C, jud. O (f. 4 ds.). În titlu este menţionată şi suprafaţa de 750 mp, teren arabil intravilan, situată în T 10, P 60, având ca vecinătăţi: la nord-B I, la est-DCL 17, la sud-lac public şi la vest-DE 1760. Pentru aceasta suprafaţa de teren intravilan, situată în T 10, P 60, a fost eliberat extrasul de carte funciară cu nr. 176 din 13.02.2009 şi i-a fost emisă în acest sens Încheierea nr. 543/15.01.2009 de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară S. (f. 5-6 ds.).

Titlul de proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008 a fost eliberat în urma pronunţării Sentinţei Civile nr. 5005 din 04.10.2007, de către J S, în ds. nr. 7025/311/2007, sentinţă definitivă prin nerecurare (f. 34-35 ds.).

Prin Titlul de proprietate nr. 0865/39 din 28.11.2003 le-a fost reconstituit pârâţilor Z. A., B.S., B.F. şi D.V., dreptul de proprietate, de pe urma autoarei B I, pentru suprafaţa totală de 5 ha şi 7800 mp teren, situată pe raza com. B, sat C, jud. O (f. 41 ds.).  Sunt menţionate şi suprafeţele de 1325 şi 1000 mp., teren arabil intravilan, situate în T 10, P 58/1, respectiv în T 10, P 58.

Prin expertiza în specialitatea topografie, cadastru, efectuată in cauza de expertul tehnic judiciar F.M.E. au fost identificate suprafatele de teren menţionate de părţi. În urma masuratorilor, s-a stabilit ca paratii ocupa din terenul reclamantului o suprafata de 183 mp, aşa cum este evidenţiat şi în documentaţia cadastrală, care va necesita rectificare, deoarece pe latura de nord se suprapune peste amplasamentul construcţiei existente ce aparţine pârâţilor. S-a menţionat că terenul revendicat de reclamant se regăseşte în cuprinsul Titlului de proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008 (f. 241 – 247 ds.)

Sunt incidente prevederile Vechiului Cod Civil (V.C.C.), precum şi cele ale Vechiului Cod de  Procedură Civilă (VCPC), având în vedere data începerii procesului.

1.Cu privire la acţiunea în revendicare

Vechiul Cod Civil nu reglementeaza expres actiunea in revendicare, ea fiind consacrata numai de cateva texte din diferite articole din cod.

Actiunea in revendicare a fost definita ca fiind acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa il oblige pe parat la restituirea posesiei bunului (actiunea proprietarului neposesor impotriva posesorului neproprietar).

Este o actiune reala, putand fi introdusa impotriva oricarei persoane care incalca dreptul de proprietate si este este o actiune petitorie, punandu-se in discutie insasi existenta dreptul de proprietate al reclamantului.

Având în vedere aceste aspecte şi probatoriul administrat, se reţine că este întemeiată în parte acţiunea reclamantului, întrucât expertiza a stabilită că pârâţii nu ocupă suprafaţa de 300 mp teren arabil intravilan, situat în T 10, P 60, pe raza com. B, jud. O,  ci doar suprafaţa de 183 mp, reprezentată pe planul de situaţie Anexa nr. 3, cuprinsa între punctele A, B, 50, 49, 48, 42, 37, A.

Se reţine faptul că, în apărare, pârâţii au solicitat compararea titlurilor părţilor. Totodată, ambele părţi au solicitat efectuarea unei expertize topografice care să identifice terenurile în cauză şi să stabileasă daca acestea se suprapun sau nu.

Or, în condiţiile în care, prin expertiza realizată, conform actelor de proprietate, s-a stabilit că terenurile indicate de părţi nu se suprapun, nu se mai impune compararea titlurilor, în sensul de a se analiza, potrivit celor arătate de pârâţi, modul în care a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, conform procedurilor speciale impuse de legile funciare.

Astfel, expertiza a stabilit în mod clar faptul că suprafata de 183 mp se regăseşte în cuprinsul Titlului de proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008, nu şi în Titlul de proprietate nr. 0865/39 din 28.11.2003, prin care le-a fost reconstituit pârâţilor dreptul de proprietate. Nu sunt întemeiate susţinerile pârâţilor în sensul că suprafaţa de teren revendicată de reclamant este trecută în Titlul lor de proprietate, în T 10, P 58 şi P 58/1.

De asemenea, nu prezintă relevanţă în cauza de faţă susţinerile pârâţilor că, nefiind parte în acea cauză, nu le este opozabilă Sentinţa civila nr. 5005 din 04.10.2007, pronunţată de J S în ds. nr. 7025/311/2007, prin care C.L si C. J. au fost obligate să elibereze reclamantului un nou titlu de proprietate cu alte repartizări decât cele iniţiale.

Pârâţii au avut la dispoziţie căile legale pentru a contesta, eventual, această hotărâre, care produce efecte, odată ce a dobândit puterea lucrului judecat. Se are în vedere că principiul puterii lucrului judecat, rezultând din art. 1201 Cod Civil împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză, purtat între aceleaşi părţi, chiar cu poziţia procesuală inversată, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti,  în sensul că drepturile recunoscute unei părţi printr-o hotărâre definitivă să nu fie contrazise printr-o altă hotărâre posterioară, pronunţată într-un alt proces.

Or, prin apărările şi susţinerile lor, pârâţii pun în discuţie tocmai puterea de lucru judecat a Sentinţei Civile nr. 5005 din 04.10.2007, pronunaţată de către Judecătoria Slatina, în ds. nr. 7025/311/2007, sentinţă definitivă prin nerecurare, în condiţiile în care terenul revendicat de reclamant apare în Titlul de proprietate emis pe numele acestuia şi nu în Titlul de proprietate al pârâţilor.

Constatand ca pârâţii ocupa fara drept o suprafata de 183 mp, instanta considera intemeiata în parte actiunea promovata de reclamant, motiv pentru care o va admite în parte si va obliga pârâţii să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 183 mp, reprezentată pe planul de situaţie Anexa nr. 3, cuprinsa între punctele A, B, 50, 49, 48, 42, 37, A, conform raportului de expertiza specialitatea topografie, întocmit de expertul F.M.E., suprafaţă ce face parte din suprafata de 750 mp teren arabil intravilan, dobândita de reclamant conform Titlului de Proprietate nr. 47690/46 din 02.12.2008, situata in com. B, satul C, jud. O, situată în in T 10, parcela 60, avand urmatoarele vecinatati: N- B I, S – Lac public, E – Dcl 18, V-De 1760.

2.Cu privire la grăniţuire

Conform prevederilor art. 584 din Codul Civil, proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Acţiunea in grăniţuire este cea prin care se urmăreşte determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre două proprietăţi vecine; prin această acţiune reclamantul pretinde ca, în contradictoriu cu pârâtul, instanţa să determine, prin semne exterioare, întinderea celor două fonduri învecinate, atât în situaţia în care între proprietăţi nu există vreo delimitare, cât şi în situaţia în care există semne de delimitare, însă acestea nu au fost stabilite prin înţelegerea părţilor sau prin hotărâre judecătorească şi sunt contestate de părţi.

Aceasta este o acţiune reală, petitorie, imobiliară, declarativă de drepturi şi imprescriptibilă, putând fi exercitată, în primul rând, de titularul dreptului de proprietate asupra fondului, precum şi de orice persoană care are un drept real asupra acestuia, cum ar fi superficiarul, uzufructuarul sau titularul dreptului real de folosinţă asupra terenurilor proprietate de stat, care pretinde delimitarea fondului său de cel învecinat.

Aceasta acţiune este inadmisibilă între coproprietari, iar dacă fondul este bun comun, acţiunea trebuie formulată de ambii soţi.

Obiectul grăniţuirii îl constituie delimitarea fondurilor învecinate sau, după caz, mutarea liniei de hotar, cu obligarea pârâtului la restituirea suprafeţei deţinute fără drept din terenul limitrof al reclamantului; în primul caz, prin probele administrate trebuie să se dovedească numai traseul hotarului real, care urmează a fi marcat prin semne exterioare, fără a fi necesară şi dovedirea dreptului de proprietate al reclamantului; sarcina probei revine ambelor părţi, întrucât fiecare dintre ele are atât rolul de reclamant, cât şi de pârât; fiind o chestiune de fapt, pentru stabilirea liniei hotarului poate fi folosit orice mijloc de probă.

Acţiunea în grăniţuire produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparţin părţilor, nu şi cu privire la însuşi dreptul real, ceea ce înseamnă că, ulterior, oricare dintre acestea poate introduce o acţiune în revendicare cu privire la suprafaţa determinată a fondului, fără să i se poată opune autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunţate în acţiunea în grăniţuire.

Prin această acţiune se poate cere stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţi sau, după caz, mutarea liniei de hotar. În cel de-al doilea caz, acţiunea în grăniţuire trebuie să fie însoţită de o acţiune în revendicare, având ca scop obligarea pârâtului la restituirea suprafeţei deţinute fără drept din terenul limitrof al reclamantului.

În lipsa unui petit având ca obiect revendicarea unei suprafeţe de teren de la pârât, instanţa nu ar putea stabili o linie de hotar care ar presupune strămutarea hotarului existent, întrucât o astfel de soluţie ar echivala cu o deposedare de fapt.

Însă, într-o situaţie cum este cea din cauza de faţă, întrucât a fost admisă în parte acţiunea în revendicare, potrivit celor de mai sus, se impune ca trasarea conturului liniei de hotar să ţină seama de dreptul de proprietate al părţilor.

Având în vedere aceste considerente, se va admite cererea în sensul stabilirii liniei de hotar dintre proprietăţile părţilor conform raportului de expertiza specialitatea topografie, întocmit de expertul F.M.E.  - Anexa nr. 3, hotarul fiind reprezentat prin culoarea roşie, de la vest la est, prin punctele notate cu A şi B, pe o lungime de 85,27 m, astfel încât pârâţii să ocupe suprafaţa de teren ce le-a fost reconstituită conform Titlului de proprietate, iar pentru reclamantul N.E. a fost refăcut amplasamentul suprafeţei de 750 mp, delimitată de punctele: B, 50, 6, 5, 4, 2, 37, A, B.

3.Cu privire la cheltuielile de judecată

În temeiul art. 274 VCPC, se va admite în parte cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată. Se vor compensa în parte cheltuielile de judecată şi vor fi obligaţi pârâţii, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 1038 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Reclamantul a efectuat următoarele cheltuieli de judecată: 19 lei, taxa judiciară de timbru (f. 9 ds.); 19 lei, taxa judiciară de timbru (f. 73 ds.); 1000 de, lei onorariu avocat (f. 75 ds.); .); 1000 de lei, onorariu avocat (f. 253 ds.); 400 de lei, onorariu expert (f. 222 ds.).  Pârâţii au efectuat următoarele cheltuieli de judecată: 400 de lei, onorariu expert (f. 235 ds.);  1000 de lei, onorariu avocat (f. 252 ds.).

La realizarea compensării cheltuielilor de judecată se au în vedere: culpa procesuală a pârâţilor, fiind admisă în parte acţiunea reclamantului, potrivit celor de mai sus; dispoziţiile art. 584 Cod Civil referitoare la suportarea pe jumătate de către fiecare parte a cheltuielilor grăniţuirii.