Actiune in anulare

Sentinţă civilă 793 din 01.03.2017


Prin cererea înregistrată sub nr. (…/…)  reclamantii (… si ...) au chemat în judecată pe (… si ….), solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se dispună anularea (…) prin care s-a individualizat propunerile (…) şi să se dispună includerea lor în calitate de moştenitori în cele două titluri de moştenitori.

În motivarea cererii reclamantii arată că sunt moştenitorii defunctului (…), in calitate de copii ai acestuia şi in anul (…) s-a eliberat Titlul de proprietate nr. (.../…) pentru suprafetele de (…) ha şi titlul de proprietate nr. (…) pentru suprafaţa de (…) ha. pe numele defunctului (…), având ca moştenitori pe bunica lor (…), post decedată si cei (…) copii ai acestora, reclamantii fiind omisi, desi sunt descendentii acestuia.

În drept, au invocat dispozitiile Legii 18/1991, Legea 1/2000, Legea 247/2005 şi HCR 890/2005.

Au depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (…) reclamantii au motivat în fapt cererea, arătând in continuare că nu solicită chemarea in judecată a celorlalti beneficiari ai reconstituirii dreptului de proprietate, deoarece acestia sunt de acord să fie si ei inclusi in cele două titluri de proprietate .

La data de (…) pârâta (…) a formulat întâmpinare, prin care arată că autoarea reclamantilor a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în nume propriu cât si pentru fiii acesteia, fiind omisi cei doi reclamanti, astfel că pârâta a propus aprobarea rescrierii celor două titluri, prin includerea moştenitorilor reclamanti, alături de ceilalti moştenitori .

La data de (…) (…)a depus la dosar , inscrisurile aflate in arhiva institutiei.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului instantav retine urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata reclamantii au solicitat anularea hotararii (…) nr.(…) si includerea lor in titlurile de proprietate nr.(…) si nr.(…), motivate de faptul ca titlurile de proprietate au fost emise urmare reconstituirii dreptului de proprietate de pe urma defunctei (…) ai carui mostenitori sunt, insa la momentul emiterii lor au fost omisi.

Se constata astfel ca reclamantii nu au investit instanta doar cu o plangere impotriva hotararii comisiei judetene ci si cu o actiune in aularea titlurilor de proprietate motivate de faptul ca nu se regasesc inscrisi in titluile respective.

Potrivit art. 59 C. proc. civ. "Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept sau o obligaţie comună, dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură".

Aceste dispoziţii legale reglementează litisconsorţiul sau coparticiparea procesuală, care, în conformitate cu poziţia părţilor, poate fi activă, pasivă sau mixtă. Deşi, în principiu, în funcţie de rolul voinţei părţilor în formarea sa, coparticiparea procesuală are un caracter facultativ, sunt situaţii în care, datorită naturii litigiului, coparticiparea procesuală este obligatorie sau necesară. Este cazul, spre exemplu, proceselor privitoare la anularea unui act de vânzare-cumpărare, a unui titlu de proprietate cu mai mulţi titulari, litigiu unde trebuie să participe toţi cei menţionaţi în acel act, întrucât, în caz contrar, soluţia este nulă.

Aceeaşi este situaţia anulării unei hotărâri a comisiei judeţene, fiind necesar ca pe lângă comisia judeţeană care a emis hotărârea contestată, să fie chemate în judecată şi persoanele beneficiare ale acesteia (sau moştenitorii în cazul în care vreuna dintre ele a decedat ulterior).

Distincţia dintre litisconsorţiul facultativ şi cel necesar (obligatoriu) prezintă importanţă şi pentru speţa de faţă, deoarece instanţa trebuie să constate nevalabilitatea atat a hotărârii contestate cat si a titlurilor de proprietate şi faţă de beneficiarul acestora, persoane ce nu sunt insa chemate in judecata in cauza de fata.

Fata de aceasta imprejurare, in temeiul art.78 alin.2 C.p.c instanta la termenul din data de (…) a pus in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a celorlalti beneficiari ai reconstituirii dreptului de proprietate, imprejurare cu care reclamanta (…) prezenta la acel termen de judecata a fost de acord, urmand ca cererea de modificare a actiunii  introductive de instanta sa fie depusa la dosar in vederea comunicarii si citarii celorlalte persoane inscrise pe titlu.

La termenul din data de (…) reclamanta s-a prezentat, fara a depune insa cererea modificatoare, aspect din care rezulta ca acordul sau cu privire la modificarea actiunii a fost unul formal, aceasta fiind in culpa procesuala, culpa de natura a atrage tergiversarea solutionarii cauzei.

Ulterior termenului din data de (…) reclamanta a depus la dosarul cauzei modificarea actiunii principale insa instanta va face aplicarea disp.art.394 alin.3 C.p.c in asensul ca după închiderea dezbaterilor, părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.

In consecinta, avand in vedere considerentele din cele ce preced instanta va respinge actiunea, fara a se pronuntata pe fond in conformitate cu disp.art.78 alin.2 , teza finala.