Suspendare Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pe calea ordonanței președințiale;condiții

Sentinţă civilă 88/C din 02.02.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2017:007.000088

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr.88/C Dosar nr. 6208/62/2016

Şedinţa publică de la 02.02.2017

Completul constituit din:

PREŞEDINTE M. Z.

Grefier M. M.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării acţiunii civile formulată de reclamantul FONDUL PROPRIETATEA SA, în contradictoriu cu pârâta FDEE E. D.T.S. SA, , având ca obiect : „ordonanţă preşedinţială”.La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 01.02.2017  când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosarul cauzei concluzii scrise,  văzând şi dispoziţiile art.383 Cod procedură civilă  a amânat pronunţarea la data de 02.02.2017.

TRIBUNALUL,

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 6208/62 la data de 27.12.2016 reclamantul Fondul Proprietatea S.A. a chemat în judecată pe pârâta FDEE E. D.T.S. SA., solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 13.12.2016 privind numirea membrilor consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani, remunerația acestora și revocarea membrilor consiliului de administrație ca urmare a numirii noilor membri și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 9 din data de 13.12.2016 privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății, până la soluționarea definitivă a acțiunii îăn anularea acestor hotărâri.

În motivarea acțiunii formulate reclamantul a arătat că, în prezenta cauză sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de art. 997 și urm. C.proc.civ. pentru suspendarea Hotărârii AGOA din 13.12.2016 și a Hotărârii AGEA din 13.12.2016. Cu privire la urgența suspendării hotărârilor atacate, reclamantul a invocat dispozițiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 și a susținut că, prin prevedrea expresă a posibilității suspendării executării hotărârilor atacate pe calea ordonanței președințiale, legiuitorul a instituit o prezumție de urgență în considerarea faptului că, în această materie, aparența de nelegalitate implică și producerea unei pagube iminente, care nu ar putea fi reparată. În mod concret, urgența este dovedită prin înscrisurile depuse la dosar, rezultând, în  privința Hotărârii AGOA, din necesitatea de a nu permite ca societatea să fie administrată de către un Consiliu de administrație constituit în mod nelegal, cu încălcarea art. 28 alin. 2 și art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, nelegalitate care se răsfrânge asupra tuturor deciziilor de afaceri, hotărârilor și raporturilor în care aceștia vor angaja societatea. În privința Hotărârii AGEA, urgența rezultă din : necesitatea de a împiedica administrarea societății de către un Consiliu de Administrație constituit în mod nelegal și necesitatea de a împiedica indisponibilizarea nelegală și abuzivă a acțiunilor Fondului Proprietatea.

Reclamantul a arătat că suspendarea executării Hotărârilor AGOA și AGEA este vremelnică, efectele admiterii prezentei cereri fiind limitate în timp și nepresupunând dispunerea unor măsuri definitive, suspendarea executării Hotărârilor AGOA și AGEA fiind solicitată doar până la soluționarea definitivă a cererii privind anularea acestora.

Cu privire la neprejudecarea fondului și aparența dreptului în favoarea sa, reclamantul a invocat următoarele motive de nelegalitate ce afectează atât validitatea Hotărârii AGOA cât și a Hotărârii AGEA : nerespectarea procedurii de convocare a AGA prevăzute de art. 41 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 ; nerespectarea dispozițiilor art. 28 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011. În privința Hotărârii AGOA, reclamantul a invocat ca și motiv de nelegalitate nerespectarea procedurii de numire a membrilor Consiliului de Administrație stabilite de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, iar în privința Hotârârii AGEA, reclamanta a invocat următoarele motive de nelegalitate : nerespectarea procedurii de convocare a AGA reglementată de art. 117 alin. 7 din Legea nr. 31/1990 și nelegalitatea Hotărârii AGEA decurgând din includerea în actul constitutiv a prevederilor ce limitează transferul acțiunilor.

Cu privire la aplicabilitatea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, reclamantul a arătat că, pârâta este supusă prevederilor acestui act act normativ, fiind o întreprindere publică conform art. 2 pct. 2 lit. c) din Ordonanță. Deținerea Statului Român de 48,78% din capitalul social al E. S.A. îi asigură dreptul de control asupra E. S.A., aceasta fiind o societate ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București, fiind supusă legii speciale, respectiv Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Din perspectiva legislației speciale a pieței de capital, dreptul de control este conferit de deținerea a 33% din totalul drepturilor de vot, prag stabilit de art. 196 alin. 1 și art. 203 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, care transpun o serie de prevederi din Directiva nr. 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare.

A mai susținut reclamantul că deținerea Statului Român de 48,78% din capitalul social al E.S.A. îi permite să numească singur majoritatea organelor de administrare și de control ale societății, conform art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, iar Statul a exercitat efectiv controlul rezultat din deținerea a 48% din acțiuni, în toate adunările generale ale acționarilor pârâtei de până în prezent.

În drept reclamantul a invocat dispozițiile art. 133 din Legea nr. 31/1990, art. 997 și urm. C.proc.civ., art. 41 alin. 1, art. 28 și art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată cu 20 lei taxă judiciară de timbru conform art. 6 alin. 4 din O.U.G. nr. 80/2013.

Pârâta S de D.E.E. T. S. S.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii formulate, iar în temeiul art. 133 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, instanța să oblige reclamantul Fondul Proprietatea să depună o cauțiune având în vedere că Hotărârile a căror suspendare se solicită nu rezultă în mod evident că au fost date cu încălcarea prevederilor legale. A arătat pârâta că, prin solicitarea de suspendare a Hotărârilor atacate, reclamantul, în calitate de acționar, înțelege să intervină asupra bunului mers al activității societății, perturbându-l, în sensul în care, în cazurile ce vor reclama obligativitatea supunerii aprobării/avizării de către CA a unor hotărâri de bussiness și/sau care presupun un astfel de demers conform prevederilor actului constitutiv, activitatea societății va fi paralizată.

Pârâtul a invocat excepția nulității cererii de chemare în judecată, în temeiul art. 194 raportat la art. 148 alin. 1 și art. 151 C.proc.civ., precum și excepția prematurității promovării acțiunii, față de faptul că reclamantul a înregistrat cererea de chemare în judecată la Tribunalul Brașov înainte de publicarea Hotărârilor în Monitorul Oficial al României.

A susținut pârâta că nu sunt îndeplinite în cauză, cumulativ, condițiile prevăzute de art. 996 C.proc.civ. pentru admisibilitatea cererii formulate. Cu privire la afirmarea de către reclamant a unei aparențe de drept, pârâta a arătat că, motivele invocate și care vizează fondul cauzei, țin de adoptarea hotărârilor, neputând fi abordabile sub aspectul cerinței art. 996 alin. 1 C.proc.civ. Cele două Adunări Generale ale Acționarilor au fost convocate de către Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor legale și statutare, atât în ceea ce privește termenul, cât și condițiile de convocare, astfel încât acționarii să aibă acces la actele necesare exprimării votului în cadrul ședințelor AGA, conform art. 117 din Legea nr. 31/199, iar acționarului Fondul Proprietatea i-au parvenit, odată cu convocarea, toate actele, iar ulterior, ca urmare a cererii acționarului Electrica de suplimentare a ordinii de zi, actele aferente subiectelor prin comunicarea ordinii de zi completate conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990 (inclusiv actul constitutiv modificat).

Cu referire la aplicabilitatea O.U.G. nr. 109/2011, pârâta a arătat că instanța este ținută să cerceteze doar o aparență de drept, neputând să cerceteze dacă și în ce condiții se aplică sau prevederile acestui act normativ societății Energetică Electrica sau pârâtei. A susținut pârâta că, începând cu data listării societății Electrica la bursă, Statul Român a pierdut majoritatea drepturilor de vot din cadrul Adunării Generale a acționarilor Societății Electrica S.A., fiind deținătorul unui pachet de 48,78% din capitalul social al societății. Prin urmare, societatea Energetică Electrica S.A. nu se mai încadrează în categoria prevăzută de art. 2 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, Statul Român nemaiavând calitatea de acționar unic/majoritar sau care să dețină controlul, și, în consecință, pârâta nu se încadrează în categoria prevăzută de art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011.

Cu privire la caracterul urgent al măsurilor solicitate, pârâta a arătat că reclamanta nu a făcut dovada că s-ar afla în vreuna din cele 3 ipoteze prevăzute de art. 996 alin. 1 C.proc.civ., prevăzute de legiuitor ca fiind situații ce reclamă urgența și nici nu a dovedit motive pertinente care să justifice necesitatea adoptării măsurii solicitate pe calea ordonanței președințiale.

La termenul de judecată din data de 01.02.2017 pârâta a arătat că nu mai susține excepția nulității cererii de chemare în judecată, invocată prin întâmpinare.

La același termen de judecată din data de 01.02.2017 instanța a respins excepția prematurității cererii, pentru considerentele reținute în încheierea de ședință de la acea dată.

În probațiune s-au depus la dosar înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele :

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății FDEE ”E. D. T. S.” S.A. nr. 9 din data de 13.12.2016 s-a decis aprobarea propunerilor de modificare a actului constitutiv al societății, în forma anexată.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății FDEE ”E. D. T. S.” S.A. nr. 10 din data de 13.12.2016 s-a decis numirea următorilor membrilor ai Consiliului de Administrație începând cu data de 13.12.2016, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 12.12.2020 : domnul D. C. S. ; doamna A. R. A. P. B. și doamna S. F. ; aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație nou aleși, și anume fără remunerație ; împuternicirea reprezentantului Societatea E. E. S.A. în AGOA să semneze contractul de prestări servicii de către un administrator neexecutiv în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 5/29.06.2016 cu membrii nou aleși și revocarea, în temeiul art. 20 din contractul de prestări servicii de către un administrator neexecutiv, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație al societății ca urmare a numirii unor noi membri ai Consiliului de Administrație : domnul M. L. și doamna I.A..

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.12.2016, reconvocată la data de 13.12.2016, s-a realizat potrivit convocatorului din data de 10.11.2016 (adresa nr. 700/29698/10.11.2016) întocmit de Consiliul de Administrație al FDEE E.D.T.S. S.A. prin Președinte, ordinea de zi fiind completată în urma adresei nr. 9900/19890/23.11.2016 emisă de Directorul General al societății pârâte și conform convocatorului din data de 25.11.2016 (adresa nr. 700/31275/25.11.2016) întocmit de Consiliul de Administrație al FDEE E. D.T.S. SA. prin Președinte.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.12.2016, reconvocată la data de 13.12.2016, s-a realizat potrivit convocatorului din data de 10.11.2016 (adresa nr. 700/29686/10.11.2016) întocmit de Consiliul de Administrație al FDEE E. D.T.S. SA. prin Președinte, ordinea de zi fiind completată în urma adresei nr. 9900/19883/22.11.2016 emisă de Directorul General al societății pârâte și conform convocatorului din data de 25.11.2016 (adresa nr. 700/31213/25.11.2016) întocmit de Consiliul de Administrație al FDEE E. D.T.S. SA. prin Președinte.

Acționarii pârâtei FDEE ”E.D.T.S.” S.A. (denumirea societății fiind modificată, în urma modificării actului constitutiv potrivit Hotărârii AGEA nr. 10/13.12.2016, în Societatea de D. a E.E.T.S. S.A.) sunt Societatea de Distribuție și F.E.E.E. S.A., având un procent de 78,0000018869% din capitalul social și drepturi de vot și reclamantul Fondul Proprietatea S.A., având un procent de 21,9999981131% din capitalul social și drepturi de vot.

Potrivit dispoziţiilor art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate”, iar potrivit dispoziţiilor art. 997 alin. 1 C.proc.civ. „Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Aşa cum reiese din prevederile textului de lege amintit, pentru admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială este necesară întrunirea condiţiilor aparenţei dreptului, urgenţei şi neprejudecării fondului cauzei, precum şi respectarea caracterului vremelnic al hotărârii judecătoreşti pronunţate în cadrul acestei proceduri speciale.

Reclamantul Fondul Poprietatea S.A. nu a fost reprezentat la şedinţele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FDEE ”E. D. T. S.” S.A. și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FDEE ”E. D. T. S.” S.A. din data de 13.12.2016, iar la data de 27.12.2016 a formulat acțiune în constatarea nulității absolute a Hotărârilor AGOA nr. 10 și AGEA nr. 9 din 13.12.2016, formându-se astfel dosarul nr. 6207/62/2016 al T.B.. În consecință, este în cauză îndeplinită condiția caracterului vremelnic al prezentei cereri formulate pe calea ordonanței președințiale, în care reclamantul solicită suspendarea hotărârilor AGOA nr. 10 din 13.12.2016 și AGEA nr. 9 din 13.12.2016, până la soluționarea definitivă a acțiunii în constatarea nulității absolute a acestor Hotărâri.

În speță, nu sunt îndeplinite celelalte condiții de admisibilitate ale cererii formulate pe calea ordonanței președințiale, respectiv aparența de drept și condiţia urgenței măsurii solicitate a fi dispuse pe calea ordonanței președințiale.

Aparența de drept este în favoarea pârâtei, raportat la motivele de nelegalitate ale Hotărârilor AGOA nr. 10 din 13.12.2016 și AGEA nr. 9 din 13.12.2016, invocate de reclamant.

Astfel, reclamantul Fondul Proprietatea S.A. invocă nelegalitatea Hotărârilor menționate pentru încălcarea dispozițiilor art. 28 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la numărul minim de membri ai Consiliului de Administrație (cel puțin 5 membri), art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la procedura specială de evaluare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație și art. 41 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

Aplicabilitatea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 în privința societății FDEE E. D.T.S. SA. este controversată, însă, între părți, iar aparența de drept este în favoarea pârâtei, în sensul inaplicabilității dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ”Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române”, iar potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, categoria întreprinderilor publice include : ”a) regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială ; b) companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; c) societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participare care le asigură controlul”.

Societatea pârâtă FDEE E. T. S. S.A. (cu denumirea actuală Societatea de D. a E. E. T. S. S.A.) are ca acționari : S. C. de D. și F. a E. E. E. S.A. cu un procent de 78,0000018869% din capitalul social și drepturi de vot și reclamantul Fondul Poprietatea S.A., cu un procent de 21,9999981131% din capitalul social și drepturi de vot.

E. S.A. deține, așadar, o participație majoritară în cadrul FDEE E. T. S. S.A., însă pentru a se putea considera că pârâta FDEE E. T. S. S.A. este o întreprindere publică în sensul prevederilor art. 2 pct. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 este necesar ca E. S.A. să fie considerată o întreprindere publică dintre cele prevăzute la lit. a) și b) ale aceluiași articol.

În privința E. S.A. instanța reține că, astfel cum arată chiar reclamantul, aceasta este deținută în proporție de 48,78% de Statul Român prin Ministerul Energiei, restul acțiunilor fiind deținute de acționari tip listă : 41,41% persoane juridice și 9,81% persoane fizice.

Până în luna iunie 2014, când a avut loc privatizarea sa prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat, societatea E. S.A. era deținută în proporție de 100% de Statul Român, având așadar, acționar unic Statul Român, fiind evident că E. S.A. era întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 și se supunea prevederilor acestui act normativ, ca și societatea FDEE E. T. S. S.A. la care deținea și deține o participație majoritară.

Practica judiciară depusă de reclamantă la dosar, în sensul aplicabilității în privința FDEE E. D.T.S. SA. a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 vizează în exclusivitate perioada anterioară privatizării din luna iunie 2014, perioadă în care Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri sau prin Departamentul de Energie deținea o cotă de participare la capitalul social al E. S.A. de 100%, fiind acționar unic.

De asemenea, în același context, anterior lunii iunie 2014, a fost aprobată Strategia de Guvernanță Corporativă Unitară la nivelul grupului Electrica.

După luna iunie 2014, însă, societatea E. S.A. nu mai are ca acționar unic sau majoritar Statul Român (acesta deținând 48,78% din capitalul social), pentru a se putea considera că aceasta face parte, în mod evident, din categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011.

Reclamantul a susținut că E. S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, întrucât, în cadrul acesteia, Statul Român, care are un procent de 48,78% din capitalul social, deține controlul.

Instanța de judecată nu poate analiza, însă, în cadrul procedurii sumare a ordonanței președințiale, susținerile reclamantului în acest sens, prin interpretarea dispozițiilor art. 2 pct. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la noțiunea de ”control” sau a dispozițiilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în sensul dacă deținerea controlului în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) coroborat art. 2 pct. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 este echivalentă cu deținerea unui procent de 33% din drepturile de vot, prag prevăzut de art. 196 alin. 1 și art. 203 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, întrucât aceasta ar echivala în mod direct cu tranșarea în fond a litigiului dintre părți.

Astfel cum se arată în doctrină cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, judecătorul nu poate statua și judeca însuși fondul dreptului, ci va decide dacă hotărârea adunării generale îmbracă o aparență formală de legalitate sau nu, în conformitate cu actul constitutiv și legea.

Instanța analizează, în cadrul ordonanței președințiale, doar aparența dreptului, iar din acest punct de vedere instanța reține că, potrivit adresei înregistrate la FDEE E. D.T.S. SA. sub nr. 700/14860/17.06.2014), adresă emisă de Guvernul României – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie (fila nr. 158 din dosar vol. I), se comunică faptul că, urmare a încheierii cu succes a ofertei publice primare de acțiuni derulată de S.C. DFEE E. S.A. și listarea societății la Bursa de Valori, în temeiul prevederilor H.G. nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al societății DFEE E. S.A., Statul Român prin Ministerul Economiei nu mai este acționar majoritar la DFEE E. S.A., acesta deținând 48,78% din capitalul social al societății, astfel că dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nu mai sunt aplicabile DFEE Electrica S.A. și filialelor sale.

De remarcat în acest sens și faptul că Statutul societății pârâte FDEE E. D.T.S. SA., filială a societății DFEE Electrica S.A., actualizat la data de 01.03.2015 (filele nr. 75-84 din dosar vol. I) conține dispoziții referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor și la numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, iar nu în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Mai mult, astfel cum a arătat pârâta prin întâmpinare și a dovedit prin înscrisurile depuse la dosar, în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2016  componența Consiliului de Administrație al FDEE E. T. S. S.A. s-a modificat în condițiile Legii nr. 31/1990, fără aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 şi fără ca reclamantul să invoce în acea perioadă aplicabilitatea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 cu privire la convocarea adunărilor generale și numirea membrilor Consiliului de Administrație.

Nici împrejurările invocate de reclamant în sensul că modificarea actului constitutiv potrivit Hotărârii AGEA nr. 9/13.12.2016, prin includerea dreptului de preemțiune și a clauzei de agrement reprezintă un abuz de majoritate al E. S.A. și determină cauza ilicită a Hotărârii, nu justifică aparenţa de drept în favoarea reclamantului, întrucât reprezintă motive de fond, ce urmează a fi analizate de către instanţa învestită cu fondul dreptului.

Reclamantul a susținut, ca și motiv de nelegalitate a Hotărârii AGEA nr. 9/13.12.2016, nerespectarea procedurii de convocare reglementată de art. 117 alin. 7 din Legea nr. 31/1990, iar în acest sens instanța reține că, deși în cuprinsul convocatorului nr. 700/31213/25.11.2016 pentru completarea ordinii de zi a ședinței AGEA nu a fost inserat textul integral al propunerilor de modificare a actului constitutiv, astfel cum dispun prevederile art. 117 alin. 7 din Legea nr. 31/1990, în cuprinsul convocatorului comunicat reclamantului s-a menționat că urmează a fi supuse aprobării propunerile de modificare a actului constitutiv al societății, în forma anexată convocatorului, astfel că reclamantul a avut posibilitatea de a cunoaște conținutul modificărilor propuse.

În ceea ce privește condiția urgenței, instanța reține că aprecierea caracterului urgent al măsurilor solicitate se stabilește prin raportare la scopul acestora, și anume : păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ; prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara sau înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Astfel cum se arată în doctrină cu privire la intepretarea prevederilor art. 133 dinn Legea nr. 31/1990, cererea de suspendare va fi admisă dacă sunt îndeplinite condițiile generale de admitere a ordonanței președințiale, inclusiv urgența și necesitatea de a preveni producerea unei pagube.

Nu pot fi reținute susținerile reclamantului în sensul că, prin prevederea expresă a posibilității suspendării executării hotărârii atacate pe calea ordonanței președințiale, legiuitorul a instituit o prezumție de urgență, în considerarea faptului că, în această materie, aparența de nelegalitate implică și producerea unei pagube iminente, care nu ar putea fi reparată.

În acest sens, instanța reține că, trimiterea făcută de dispoziţiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 la procedura specială a ordonanţei preşedinţiale impune necesitatea dovedirii îndeplinirii cerinţelor art. 997 alin. 1 C.proc.civ. respectiv urgența, vremelnicia şi neprejudecarea fondului, simpla formulare a acţiunii in anulare nejustificând, prin ea însăşi, admiterea cererii de suspendare a executării hotărârii adunării generale. Împrejurarea că legiuitorul a pus la îndemâna acţionarului care a formulat acţiune in anulare a hotărârii adunării generale a acţionarilor o procedură specială, în cadrul căreia să se poată dispună suspendarea executării hotărârii atacate, nu este suficientă prin ea însăşi pentru obţinerea suspendării. Prin trimiterea la norma comună pentru ordonanţa preşedinţială, legiuitorul a înţeles să supună cenzurii judecăţii respectarea cerinţelor impuse de prevederile art. 997 alin. 1 C.proc.civ., şi anume urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.

Astfel, introducerea acţiunii in anularea hotărârii AGA nu este suficientă pentru a justifica urgenţa suspendării executării hotărârii, neputându-se considera că urgenţa măsurii suspendării este prezumată în mod legal, prin chiar dispoziţiile art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, astfel cum susţine reclamantul, fiind necesar ca titularul cererii să justifice şi să dovedească urgenţa măsurii solicitate.

În acest context, în concret, în speţă, trebuie analizat în ce măsură reclamantul ar suferi un prejudiciu iminent, care ar putea justifica urgenţa măsurii solicitate şi dacă existenţa unui atare prejudiciu ar apărea greu de reparat. Prin urmare, urgenţa trebuie să rezulte din fapte concrete şi să nu fie doar o eventualitate sau probabilitate, faptele urmând a fi analizate de instanţa de judecată.

În speță, reclamantul a afirmat, pe de o parte, că urgența rezultă din necesitatea de a împiedica administrarea societății de către un Consiliu de Administrație constituit în mod nelegal cu 3 membri în loc de 5 membri, însă nu a arătat, în mod concret, care este paguba care i-ar putea fi produsă astfel. În acest sens, instanța reține că, unul dintre cei trei membri ai noului Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății FDEE ”E. D. T. S.” S.A. nr. 10/13.12.2016 este chiar persoana propusă de reclamantul Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr. 911/09.12.2016 (fila nr. 170 dosar vol. I), respectiv doamna Simona Fătu.

Pe de altă parte, reclamantul a susținut că urgența rezultă din necesitatea de a împiedica indisponibilizarea nelegală și abuzivă a acțiunilor Fondului Proprietatea S.A., în urma modificării actului constitutiv prin AGEA nr. 9/13.12.2016, prin instituirea unei condiții de aprobare de către AGEA a transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor (clauza de agrement) și a unui drept de preemțiune pe care un acționar care dorește să transfere acțiuni este obligat să îl acorde celuilalt acționar.

Împrejurarea că, atâta timp cât Hotărârea AGEA nr. 9/13.12.2016 își produce efectele, reclamantul Fondul Proprietatea S.A. nu își poate înstrăina acțiunile sale decât în condițiile respectării clauzei de agrement și clauzei de preemțiune, nu înseamnă că este îndeplinită condiția urgenței pentru suspendarea acestei Hotărâri.

Aceasta întrucât, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar chiar de către reclamant – filele nr. 90-95 vol. I -, negocierile dintre reclamantul Fondul Proprietatea S.A. și E. S.A. cu privire la înstrăinarea de către reclamant a acțiunilor sale s-au încheiat fără succes încă din luna martie 2016 ; or, Hotărârea AGEA a cărei suspendare se solicită a fost adoptată 9 luni mai târziu, în luna decembrie 2016.

Față de cele arătate, reținând că urgenţa trebuie să rezulte din fapte concrete, reclamantului revenindu-i sarcina de a stabili prin mijloace probatorii adecvate existenţa urgenţei, și în cauză acesta nu a făcut dovada împrejurărilor de fapt concrete din care rezultă urgenţa, instanța apreciază că în prezenta cauză condiția urgenței nu este îndeplinită.

Având în vedere considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, instanţa reţine că nu sunt îndeplinite în cauză în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 997 C.proc.civ. pentru admisibilitatea cererii formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale, astfel că va respinge cererea formulată de reclamantul Fondul Proprietatea S.A. în contradictoriu cu pârâta Societatea de D. a E. E. T. Sud S.A., dispunând potrivit celor de mai jos.

Fără cheltuieli de judecată, întrucât nu au fost solicitate de părți, la termenul de judecată din data de 01.02.2017, în baza principiului disponibilităţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamantul Fondul Proprietatea S.A., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. xxx/xxxx/2005, având cod unic de înregistrare xxxxx, cu sediul ales în B., C.D. nr. x, etaj x, sector x, la S. C. de A. P., N. S. & A. în contradictoriu cu pârâta S. de D. a E. E. T. S. S.A., înregistrată în registrul comerţului sub nr. xx/xx/2002, având CUI 14493260, cu sediul în B., str. P. L. nr. X, jud. Braşov, având ca obiect suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10/13.12.2016 şi Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 9/13.12.2016.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare, apel care se depune la T.B..

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.02.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 PREŞEDINTE,  GREFIER,

M. Z.  M.M.

Tehnored.M.Z./06.02.2017

Dact.MM/07.02.2017

Ex. – 4