Legea 10/2001. Măsuri compensatorii în echivalent, inexistenţa imobilele terenuri în proprietatea sau administrarea unităţii care a soluţionat notificarea.

Sentinţă civilă 13/S din 29.03.2017


R O M Â N I A ECLI:RO:TBBRV:2016:006.000013

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. 1548/62/2015

SENTINŢA CIVILĂ NR.13/S

Şedinţa publică de la 28  ianuarie 2016

Completul Civ. D4 compus din:

PREŞEDINTE – (…) – judecător

Grefier – (…)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea soluţionării cauzei civile de faţă privind soluţionarea contestaţiei formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 de către reclamanţii PAM,  GIM şi FRI, în contradictoriu cu intimaţii S.C. RIAL SRL, STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, prin D.G.R.F.P.,  MUNICIPIUL BRAŞOV PRIN PRIMAR, C.N.S. CARTEL ALFA FILIALA Braşov, prin preşedinte FG.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 11.02.2016, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 1 Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru prezentul termen de judecată.

Instanţa, în aceeaşi compunere, în urma deliberării, a pronunţat sentinţa de mai jos.

T R I B U N A L U L,

Constată că prin cererea adresată acestei instanțe, reclamantele PAM, GIMși FRI, prin mandatar COG au chemat în judecată pe pârâții SC RIAL SRL, Municipiul Brașov prin primar și Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, solicitând obligarea pârâtelor de a dispune în compensare prin decizie în favoarea reclamantelor, pentru imobilul revendicat situat în Brașov, str. (…)  înscris în CF (…)  Brașov, sub nr. top (…),(…),(…) lotul/I, a unor alte imobile situate în Brașov, str. (…), înscrise în CF (…); str. (…), înscris în CF (…); str. (…) înscris în CF (…), sub nr. top (…); str. (…), înscris în CF (…), nr. top (…) (…), (…),(…)  totul/IV, nr. cad. 3847/4; imobilul teren înscris în CF 128112, nr. top (…); imobilul teren înscris în CF (…)  nr. top (…); imobilul înscris în CFG (…)  nr. top (…) /12 torul/1 situat în Brașov, str. (…); pentru diferența valorică între imobile, respectiv între imobilul revendicat, mai valoros, și imobilele atribuite în compensare, s-a solicitat acordarea unui alt imobil aflat în administrarea pârâtei.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-au susținut următoarele:

Prin notificarea nr. 530/2001, reclamanta a solicitat aplicarea dispozițiilor legii 10/2001 pentru imobilul situat în Brașov, str. (…) care a fost proprietatea autoarei sale, PA.

Prin decizia 590/2008 pârâta SC RIAL SRL a respins cererea de restituire în natură a imobilului cu motivarea că imobilul a fost înstrăinat cu respectarea Legii 112/1995, propunându-se acordarea de despăgubiri.

Până la această dată Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor nu a emis o decizie de acordare de despăgubiri, reclamanta, în temeiul art. II alin. 1 din Legea 368/2013 a solicitat returnarea dosarului către pârâta care a fost investită cu soluționarea notificării în vederea restituirii în natură prin compensare cu alte imobile.

Potrivit art. 22 ind. 1 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile de finalizare a procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, bunurile care pot face obiectul compensării sunt terenurile, cu sau fără construcții și construcțiile.

La nivelul Municipiului Brașov pot fi identificate bunuri sau servicii care pot fi oferite în compensare, iar instanța poate constata că pârâte administrează imobilele situate în Brașov, proprietatea statului.

Potrivit extraselor de carte funciară, asupra imobilelor solicitate în compensare proprietar este statul Român, acestea nu sunt grevate de sarcini și nu sunt notate acțiuni.

În aceste condiții, reclamanții au apreciat că pârâta SC RIAL SRL este deplin îndreptățită să procedeze la acordarea în compensare a imobilelor solicitate, iar transferul drepturilor reale către reclamante nu este împiedicat de existența, în favoarea unor persoane, a unor drepturi de natură locativă, limitate în timp.

Imobilele solicitate în compensare sunt libere în sensul prevederilor art. 10 din Legea 10/2001.

Din dispozițiile legale menționate rezultă că scopul urmărit de legiuitor este, pe cât posibil, reparația în natură pentru cel deposedat abuziv, iar în cazul în care nu mai este posibil, atribuirea de bunuri în compensare. O asemenea formă de reparație în echivalent, prin efectele produse, este comparabilă cu restituirea în natură și permite o mai bună și rapidă reparație.

Reparația prin atribuirea de bunuri în compensare nu este lăsată la aprecierea exclusivă a unității deținătoare, instanța de judecată având posibilitatea să cenzureze un eventual abuz de drept din partea acesteia, de a nu declara anumite bunuri disponibile, pentru a le exclude la atribuirea în compensare către cei interesați.

Astfel, în cadrul procedurii judiciare, instanța este abilitată, conform art. 26 din legea 10/2001, să analizeze cererea reclamantelor sub toate aspectele de legalitate și temeinicie, inclusiv în ceea ce privește categoria măsurilor reparatorii ce li se cuvin.

Pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice a formulat întâmpinare  prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a sa, excepția lipsei calității de reprezentant a Ministerului Finanțelor Publice pentru Statul Român, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii reclamantelor.

Pârâta SC RIAL SRL a formulat întâmpinare prin care s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată deoarece imobilele solicitate sunt ocupate de chiriași; pentru unele din acestea s-au formulat notificări care au fost soluționate prin restituirea în natură către foștii proprietari; pentru alte imobile din cele menționate în cererea de chemare în judecată au fost încheiate contracte de vânzare în temeiul Legii 112/1995, iar imobilele teren nu se află în administrarea sa.

Pârâtul Municipiul Brașov prin primar a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive arătând că unitatea care a soluționat notificarea este SC RIAL SRL și Legea 368/2013 pe care reclamantele și-au întemeiat prezenta cerere arată că măsurile reparatorii în echivalent se pot acorda de către entitatea investită cu soluționarea notificării.

Pe fond a solicitat respingerea acțiunii.

Prin răspunsurile la întâmpinările formulate de pârâți, reclamantele au solicitat respingerea excepțiilor și admiterea acțiunii.

La data de 17.06.2015 s-a depus la dosar cerere de intervenție accesorie, în favoarea pârâților, de către CNS CARTEL ALFA, arătând că imobilul situat în Brașov, str. (…), solicitat de reclamante în compensare, este ocupat de aceasta prin închiriere, în baza hotărârii 462/2009  a Consiliului Local Brașov, pentru o perioadă de 10 ani.

La primul termen de judecată acordat în cauză au formulat cereri de intervenție accesorie numiții: CA, PS, AMC, CR, MP, în favoarea pârâților, arătând că sunt chiriași ai imobilului situat în Brașov, str. (…) și că au formulat cereri pentru cumpărarea acestor apartamente.

La termenul următor depunerii acestor cereri de intervenție, reclamanții, prin reprezentanți, au arătat că își restrâng pretențiile în sensul că solicită în compensare imobilele terenuri, depunând la dosar notă scrisă în acest sens.

În această situație, CNS CARTEL ALFA a renunțat la cererea de intervenție, iar cererea de intervenție a persoanelor fizice indicate a fost respinsă.

Față de această precizare a acțiunii, pârâte SC RIAL SRL a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive deoarece imobilele teren situate în Brașov, str. (…) r, în suprafață de 1450 mp și în str. (…), în suprafață de 423 mp nu se află în proprietatea sau administrarea  sa.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând cu prioritate excepțiile invocate, instanța reține următtoarele:

Reclamantele, în calitate de moștenitoare a fostei proprietare a imobilului situat în Brașov, str. (…) PA, sunt titulare ale deciziei 590/21.02.2008 prin care pârâta SC RIAL SRL a respins cererea de restituire în natură și a propus acordarea de despăgubiri pentru imobilul mai sus menționat.

După intrarea în vigoare a Legii 368/2013 reclamantele au solicitat returnarea dosarului aflat la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor București și au solicitat și au solicitat atribuirea în compensare a terenurilor situate în Brașov, str. (…), în suprafață de 1450 mp și în str. (…) , în suprafață de 423 mp, conform precizării cererii de chemare în judecată.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din Legea 165/2013: În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III.

În capitolul III ind. 1 din HG 401/2013, în care este reglementat mecanismul şi condiţiile privind compensarea cu bunuri oferite în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se prevede că:

ART. 22^1

(1) Măsura reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi constă în acordarea de bunuri, libere de orice sarcini, în echivalent valoric.

(2) Bunurile care pot face obiectul compensării, în condiţiile legii, sunt terenurile, cu sau fără construcţii, şi construcţiile finalizate sau nefinalizate.

(3) Echivalenţa valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi bunurile care se acordă în compensare se stabileşte prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul construcţiilor nefinalizate, valoarea se stabileşte proporţional cu stadiul de execuţie, stabilit prin raport de expertiză tehnică, întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii.

(5) Situaţia bunurilor care pot fi acordate în compensare se afişează la sfârşitul fiecărei luni atât pe site-ul entităţii învestite cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi la sediul acesteia.

ART. 22^2

Măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptăţite.

ART. 22^3

Măsura compensării se dispune prin dispoziţia, decizia sau, după caz, ordinul conducătorului entităţii învestite cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Normele legale mai sus citate pun în sarcina entităţii investite cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii 10/2001 luarea măsurii de acordare de bunuri în echivalent, iar Municipiul Braşov nu are o astfel de calitate, entitatea investită cu soluţionarea notificării fiind SC RIAL SRL, însă reclamanţii nu au formulat pretenţii în contradictoriu cu această parte.

Față de situația de fapt expusă și temeiurile de drept reținute, instanța va admite excepțiile lipsei calității procesuale pasive a pârâților Municipiul Brașov prin primar și Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, niciunul dintre acești pârâți neavând calitatea de entitate invesită cu soluționarea notificării și va respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei SC RIAL SRL, aceasta fiind unitatea care a soluționat notificarea.

Ca urmare a admiterii excepțiilor, acțiunea reclamantelor formulată în contradictoriu cu aceste pârâte va fi respinsă ca fiind formulată în contradictoriu cu persoane pentru care nu a fost justificată calitatea procesuală pasivă.

Cererea reclamantelor formulată în contradictoriu cu pârâta SC RIAL SRL va fi respinsă ca neîntemeiată deoarece imobilele terenuri solicitate de reclamante în compensare pentru proprietatea ce a aparținut autorilor lor nu se află în proprietatea sau în administrarea pârâtei SC RIAL SRL, astfel că aceasta nu poate dispune de ele oferindu-le în compensare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Respinge excepţia lisei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC RIAL SRL.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Braşov.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii PAM, GIM şi FRA, prin mandatar CO, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Braşov, str. (…), la cabinet avocat DN, în contradictoriu cu pârâta SC RIAL SRL, ca neîntemeiată.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de aceiaşi reclamanţi împotriva pârâţilor Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Braşov prin Primar, ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestor persoane.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Braşov.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2016.

PREŞEDINTE,Grefier,

Judecător (…)(…)

Red. S.N.- 16.03.2016

Tehnored. I.M.-16.03.2016

8 ex.