Măsură asiguratorie, contestaţie

Rezoluţie *** din 18.02.2016


Măsură asiguratorie, contestaţie,

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR. 10/62/2016

ÎNCHEIERE

Şedinţa camerei  de consiliu  din 18 februarie 2016

Judecător de drepturi şi libertăţi – (…)

Grefier – (….)

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov este reprezentat de procuror (…).

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra contestaţiei formulată de către petenţii RPC, RM şi RIG, prin reprezentant legal RM împotriva Ordonanţei procurorului din data de 08.12.2015 privind instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrate conform dispoziţiilor art.369 alin.1 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu, cu ocazia pronunţării, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită, părţile nefiind citate.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc la data de 16 februarie 2016, dată la care susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea acelei şedinţe. La acea dată, având nevoie de timp pentru a delibera, s-a amânat pronunţarea pentru data de azi când,

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI ,

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.10/62/2016 petenţii RPC şi RM în calitate de reprezentant legal al petentei minore RIG au contestat  măsura asiguratorie dispusă în dosar  penal nr.2035/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, respectiv măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 21.05.2015 asupra imobilului teren şi clădire situat în Braşov, str. (…).

În motivarea cererii se susţine în esenţă că în mod greşit procurorul a instituit sechestru asigurător asupra acestui imobil, acesta nefiind proprietatea suspectului RPV, ci a petenţilor contestatori.

În probaţiune la dosar s-au depus copii ordonanţă procuror, procesul-verbal de executare din 18.12.2015, extras CF, încheierea din 20.03.2016 pronunţată în dosarul civil nr.6209/197/2012 al Judecătoriei Braşov, acte stare civilă, contractul de vânzare-cumpărare privind imobilul, certificatul de moştenitor nr.10/23.01.1997, înscrisuri din dos BNP BEL ce privesc numirea unui curator special de către instanţa de tutelă pentru petenta minoră RIG, sentinţa civilă nr.486/SIND/20.03.2015 a Tribunalului Braşov.

Examinând cauza pe baza actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală ataşat 2035/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov judecătorul de drepturi şi libertăţi constată următoarele:

Prin ordonanţa nr.2035/P/2011 din data de 20.05.2014 a IPJ Braşov SIC s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză privind comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev şi ped.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 rep., constând în aceea că în perioada 01.09.2010 – 31.12.2010 SC R SRL, prin administrator, a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă un număr de 40 de facturi fiscale ce reprezentau aprovizionări ale societăţii cu material lemnos în valoare totală de 199.800 lei, achiziţii efectuate de la SC T Bel SRL Oradea cod fiscal RO ----------- şi SC PIIE SRL Bucureşti Sector 3, cod fiscal RO -------, societăţi declarate inactive anterior înregistrării achiziţiilor.

De asemenea, s-a reţinut faptul că SC R SRL a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă 15 facturi fiscale emise de către SC C&C B SRL Turda, cod fiscal RO 24485604, reprezentând achiziţii de piese auto, relaţie comercială care, în urma verificării, a fost stabilită ca fiind fictivă, SC  C&C B SRL având ca obiect de activitate servirea băuturilor prin intermediul a două puncte de lucru situate în Turda.

Prin ordonanţa nr.2035/P/2011 din data de 02.10.2015 Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a dispus extinderea urmăriri penale sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev.şi ped.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 constând în evidenţierea în actele contabile ale SC R SRL a cheltuielilor consemnate în facturile nr.344944/01.11.2010, 344947/03.11.2010 şi 344950/07.11.2010 emise aparent de SC C SRL, fără a avea la bază operaţiuni reale şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de RPV, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2015 cu aplic.art.41 al.2 Cod penal  (din 1969) (58 de acte materiale) cu aplic.art.5 Cod penal  şi evaziune fiscală , prev.de art.9 alin.1 lit.b din legea 241/2005, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal (1969) cu aplic.art.5 Cod penal.

Prin adresa nr.26410/12.04.2013 ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Braşov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.103.308 lei.

Potrivit art.249 alin.5 Cod procedură penală măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se pot lua asupra bunurilor suspectului şi ale persoanei responsabile civilmente până la concurenţa valorii pagubei.

De asemenea, potrivit art.11 din Legea 241/2005 în cazul când s-a săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

 Din verificările efectuate s-a stabilit că suspectul RPV împreună cu soţia RC, deţine următoarele bunuri:

-teren în suprafaţă de 129,60 mp situat la adresa mun.Braşov (…);

-clădire situată la adresa din mun.Braşov, str. (…), având o valoare impozabilă de 416.127,36 lei.

Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate şi în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune, procurorul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor aparţinând suspectului RPV, până la concurenţa sumei de 1.103.308 lei.

În conformitate cu disp.art.252, 253 C.p.p. organele de poliţie din cadrul IPJ Braşov- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au procedat la aplicarea sechestrului întocmindu-se procesul verbal din data de 18.12.2015.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că potrivit art.249 alin.5 C.p.p. măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se pot lua asupra bunurilor inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente până la concurenţa valorii pagubei.

Din extrasul CF aflat în dosarul de urmărire penală şi din cel actualizat depus de petenţii contestatori, precum şi din certificatul de moştenitor 10/23.01.1997 eliberat de Biroul Notarului Public PT 10/23.01.1997 după defuncta RC, rezultă că Imobilul situat în Braşov, str. … (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. ….) sub nr.top …., reprezentat de casă de piatră şi teren în suprafaţă de 129,6 mp, asupra căruia procurorul a instituit sechestru asigurător are ca proprietari tabulari pe RPV şi RC, iar în urma decesului acesteia din urmă intervenit la data de 13.12.1995 au rămas ca moştenitori RPV, cu o cotă de ¼ din masa succesorală şi RPC cu o cotă de ¾ din masa succesorală, potrivit certificatului de moştenitor nr. 10/23.01.1997 eliberat de Biroul Notarului Public PT.

Aşadar, în prezent titularii dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, str. …. Braşov, înscris în C.F. nr….. (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. … Braşov) sub nr. top …., reprezentat de casă de piatră şi teren în suprafaţă de 129,6 mp, sunt suspectul RPV cu o cotă de 5/8 din dreptul de proprietate asupra imobilului şi petentul contestator RPC cu o cotă de 3/8 din dreptul de proprietate asupra imobilului.

Potrivit art. 1132 din Codul civil, certificatul de moştenitor se eliberează de notarul public şi cuprinde prevederi referitoare la patrimoniul succesoral atât activul, cât şi pasivul, numărul şi calitatea moştenitorilor, cotele care revin fiecăruia, precum şi alte menţiune stabilite prin lege.

Certificatul de moştenitor reprezintă dovada calităţii de moştenitor, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvinefiecăruia.

Certificatul de moştenitor odată eliberat îndeplineşte o dublă funcţie, pe de o parte este un mijloc de însezinare, iar pe de altă parte un instrument probator care, până la anularea pe calea instanţei de judecată, face dovada drepturilor dobândite prin moştenire.

 În consecinţă critica  petentului  contestator RPC este fondată, astfel că în baza art.250 alin 1 CPP urmează a admite contestaţia formulată de către petentul RPC, CNP 1851215080077 împotriva ordonanţei procurorului din data de 8.12.2015 dată în dosar penal nr.2035/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov numai în ceea ce priveşte doar întinderea măsurii asigurătorii şi pe cale de consecinţă va restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituit până la concurenţa sumei de 1.103.308 lei asupra întregului imobil clădire situat în Braşov, str….. doar asupra cotei de 5/8 asupra imobilului construcţie proprietatea suspectului RPV, diferenţa de 3/8 fiind proprietatea petentului contestator RPC, conform certificatului de moştenitor nr.10/23.01.1997 eliberat de BNP PT, dosar succesoral nr.17/1996.

În ceea ce priveşte critica formulată de petenta RM - actuala soţie a suspectului  în calitate de reprezentant legal al petentei minore RIG aceasta urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. Este adevărat potrivit înscrisurilor depuse la dosar că suspectul împreună cu RM în calitate de reprezentant legal al petentei minore RIG au iniţiat în 2012 la BNP BEL, nr.dosar 777/13.03.2012 demersurile în vederea încheierii unui contract de donaţie între suspectul R Petrică - Viorel, tatăl minorei RIG născută la data de 01.03.2003, în calitate de donator şi contestatoarea minora RIG în calitate de donatar, dar acestea nu au fost finalizate.

Astfel, la dosar s-a depus încheierea din data de 20.03.2012 dată în dos civil nr. 6209/197/2012 al Judecătoriei Braşov prin care s-a admis cererea formulată de petentul Biroul Notarului Public B. E.L. în contradictoriu cu intimaţii RPV şi RM, s-a acordat mamei minorei- RM autorizarea de a încheia în numele minorei RIG născută la data de 01.03.2003,  în calitate de donatar, contract de donaţie cu RPV în calitate de donator, asupra nudei proprietăţi asupra cotei de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, str. …., reprezentat de casă de piatră şi teren în suprafaţă de 129,6 mp, cu instituirea dreptului de uzufruct viager în favoarea lui RPV şi RM şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare pe toată durata vieţii acestora,însă petenta RM şi suspectul RPV nu s-au mai prezentat la notar pentru încheierea contractului de donaţie şi finalizarea procedurii.

Pentru toate aceste considerente judecătorul de drepturi şi libertăţi va respinge contestaţia formulată de către petenta RM în calitate de reprezentant legal al petentei minore RIG.

Văzând şi dispoz art 275 alin 3,5 Cod procedură penală

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art 250 alin 1 CPP admite contestaţia formulată de către petentul RPC,CNP 1851215080077 împotriva ordonanţei procurorului din data de 8.12.2015 dată în dosar penal nr 2035/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov numai în ceea ce priveşte doar întinderea măsurii asigurătorii şi pe cale de consecinţă:

Restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituit până la concurenţa sumei de 1.103.308 lei asupra întregului imobil clădire situat în Braşov,….. doar asupra cotei de 5/8 asupra imobilului construcţie proprietatea suspectului RPV, diferenţa de 3/8 fiind proprietatea petentului contestator RPC, conform certificatului de moştenitor nr 10/23.01.1997 eliberat de BNP PT, dosar succesoral nr 17/1996.

Respinge contestaţia formulată de către petenta RM în calitate de reprezentant legal al petentei minore RIG.

În baza art 275 alin 3,5 obligă contestatoarea RM,CNP 2700503046654  să plătească statului suma de 200 lei,restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi ,18.02.2016.

 

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, GREFIER,