Fara titlu

Hotărâre din 25.11.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DEJ JUDEŢUL CLUJ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1383/2009

Şedinţa publică din 17.11.2009

Instanţa constituită din:

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de contestatoarea debitoare SC L SRL, în contradictoriu cu intimata creditoare SC R SRL, având ca obiect opoziţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru contestatoarea debitoare lipsă av. …, cu delegaţie la dosar, pentru intimata creditoare lipsă av. …, cu delegaţie la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Cu privire la petitul privind cererea de suspendare a executării silite din dosarul execuţional nr. 253/2009 al Executorului Judecătoresc , reprezentantul contestatoarei debitoare învederează instanţei că urmează a fi respins, întrucât nu s-a achitat cauţiunea.

Reprezentantul intimatei creditoare solicită respingerea cererii de suspendare a executării silite din dosarul execuţional nr. 253/2009 al Executorului Judecătoresc A.

Instanţa, raportat la prev. art. 62 din legea nr.58/1934, coroborate cu prev. art.403 din Codul de procedura civila, precum si fata de imprejurarea neachitarii cautiunii, urmeaza a respinge cererea de suspendare a executării silite din dosarul execuţional nr. 253/2009 al Biroului Executorului Judecătoresc A.T.

Reprezentantul intimatei creditoare depune la dosar extras de cont nr. 31 din 30.09.2009 de la BCR Sucursala Dej şi copie de pe contractul de vânzare cumpărare nr. 04-01 din 10.04.2008 .

Reprezentantul contestatoarei debitoare şi reprezentantul intimatei creditoare, declară că nu mai au cereri de formulat în probaţiune.

Nemaifiind cereri de formulat în probaţiune, instanţa incuviinteaza proba cu inscrisurile de la dosar, constată încheiată faza probatorie, dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul contestatoarei debitoare, solicită admiterea opoziţiei la executarea silită cu privire la petitele 1 si 3 din cerere, invocând disp. art. 63 alin. 1 si 2 din Legea nr. 58/1934 şi normele cadru de aplicare, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentantul intimatei creditoare, solicită respingerea cererii.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.09.2009, sub nr.2744/219/2009, contestatoarea debitoare SC L SRL a chemat în judecată pe intimata creditoare SC R SRL, formulând opozitie la executarea silita a celor 8 bilete la ordin mentionate drept titluri executorii in somatia din data de 17.09.2009, emisa in dosarul de executare nr.253/2009 al Biroului Executorului Judecătoresc A.T, pentru suma totala de 133.877,25 lei, solicitând instanţei: să admita opozitia la executare, sa anuleze somatia din data de 17.09.2009, mentionata anterior, precum si orice acte de executare silita efectuate in respectivul dosar de executare, sa dispuna suspendarea executarii bazate pe cele 8 bilete la ordin si pe procesul verbal privind cheltuielile de executare, potrivit art.62 alin.4 din Legea nr.58/1934 si art.403, alin.1 si 3 din Codul de procedura civila, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că somatia i-a fost comunicata la data de 22.09.2009, pentru suma totala de 133.877,25 lei, compusa din 127.022,55 lei, reprezentand total debit restant, conform titlurilor executorii si suma de 6.854,70 lei, reprezentand cheltuieli de executare, conform procesului verbal din data de 02.09.2009, din dosarul de executare nr. 253/2009 al Biroului Executorului Judecătoresc A.T. Se mai arata ca executarea silita a fost inceputa pentru debite care nu sunt datorate de debitoare, in conditiile in care biletul la ordin emis la Dej in data de 15.04.2008, scadent la data de 20.10.2008, nu a fost refuzat la plata, suma prevazuta in cuantum de 15.882,83 lei fiind achitata in intregime de debitoare la data de 10.11.2008, potrivit extrasului de cont depus la dosar, fapt ce rezulta totodata si din cuprinsul intampinarii formulate de catre intimata creditoare in dosarul nr.6959/197/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Brasov. Ca urmare, invedereaza debitoarea, ca suma trecuta in somatie nu este corecta, impunandu-se anularea titlului executoriu si a actelor de executare silita. Potrivit prev. art.63 alin. 1 si 2 din Legea nr.58/1934 si prev. cuprinse la pct.321, 328 si 329 din Normele cadru 6/1994, contestatoarea a ridicat in cuprinsul opozitiei la executare exceptii personale izvorate din raporturi ulterioare emiterii biletelor la ordin, dupa cum urmeaza: actele de executare silita cu privire la o suma nedatorata sunt nelegale; ulterior emiterii biletelor la ordin, contestatoarea a constatat ca echipamentele livrate de creditoare pe baza contractului de vanzare cumparare nr.04-01/10.04.2008 nu functioneaza, motiv pentru care a formulat o actiune inregistrata in dosarul nr.6959/197/2009 al Judecatoriei Brasov, prin care a solicitat rezolutiunea contractului de vanzare cumparare si obligarea creditoarei sa-i plateasca suma reprezentand plata partiala a pretului, solicitand totodata si stabilirea unui drept de retentie asupra echipamentului, precum si constatarea nulitatii absolute a unei clauze din contract. Ca urmare, apreciaza contestatoarea ca, desi nu exista in prezent o hotarare judecatoreasca de admitere a cererii mentionate anterior, in speta este pusa in discutie insasi obligatia de plata, cu efecte asupra titlurilor executorii. Cu privire la cererea de suspendare a executarii silite, contestatoarea arata ca deoarece executarea silita se face si pentru sume deja incasate de creditoare, nu recunoaste valabilitatea biletelor la ordin si nu mai exista nici o justificare de a plati diferenta de pret, atata timp cat a promovat o actiune pentru a se constata rezolutiunea contractului, care are ca si efect repunerea partilor in situatia anterioara, iar continuarea executarii ar prejudicia contestatoarea prin stoparea activitatii acesteia.

În drept, au fost invocate prev. art. 62 si 63 din Legea nr.58/1934, prev.cuprinse la pct.320, 321, 328, 329 din Normele cadru nr.6/1994, art.274 Cod de proc.civ.

In sustinerea opozitiei la executare, contestatoarea a depus la dosar in copie, somatia emisa la data de 17.09.2009, in dosar executional nr.253 al Biroului Executorului Judecătoresc A.T, cu dovada comunicarii acesteia, proces verbal de stabilire cheltuieli de executare, incheiat la data de 02.09.2009, imputernicire avocatiala, biletele la ordin mentionate-obiect la executarii silite, cererea de chemare in judecata avand ca si obiect rezolutiunea contractului de vanzare cumparare nr.04-01/10.04.2008, raspuns la intampinare si completare de actiune, intampinare, extras de cont nr.16/22.05.2008, factura fiscala nr.06421291/15.04.2008, aviz de insotire a marfii nr.04884418/15.04.2008, contract de vanzare cumparare nr.04-01/10.04.2008.

La data de 13.10.2009, executorul judecatoresc A.T a depus la dosar copii certificate dupa dosarul executional nr.253/2009 (filele 31-78).

La data de 19.10.2009 intimata creditoare a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii silite, respingerea opozitiei la executare ca nefondata si obligarea oponentei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea intampinarii, se arata faptul ca biletele la ordin au fost investite cu formula executorie, in privinta cererii de suspendare, aceasta este nefondata, nefiind indeplinite conditiile expres prevazute de art.62 din Legea nr.58/1934, iar pe fond, au fost aratate urmatoarele motive: nu este adevarata sustinerea contestatoarei potrivit careia un bilet la ordin nu a fost refuzat la plata, acest fapt rezultand din mentiunile de pe acest bilet la ordin, exceptiile personale invocate de contestatoare nu se subscriu celor prevazute de art.63 din Legea nr.58/1934 si de pct.321, 328 si 329 din Norma 6/1994, cu completarile ulterioare a BNR, faptul ca oponenta a observat ca utilajele nu functioneaza dupa mai mult de 6 luni de la data predarii, fara a exista vreo plangere in acest interval, in conditiile achitarii ratelor aferente scadente, chiar in conditiile solicitarii rezolutiunii contractului, nu conduce la inexistenta raportului juridic fundamental care a stat la baza emiterii titlurilor executorii. Mai arata intimata creditoare ca in doctrina biletul la ordin este calificat drept un titlu de credit formal si complet, care incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma si neconditionata de plata a unei sume de bani, astfel ca drepturile si obligatiile rezultate exista in mod valabil si independent de cauza juridica care le-a generat, deci obligatia de plata se naste independent de raportul juridic fundamental doar prin semnarea biletului la ordin respectiv.

In drept, au fost invocate prev. art.115 si urm. din Codul de proc.civ.

La termenul de judecată din data de 20.10.2009, in vederea solutionarii cererii de suspendare, instanţa a dispus achitarea unei cautiuni in cuantum de 15.000 lei.

La termenul de judecata din 17.11.2009, instanta a respins cererea de suspendare a executării silite, formulată de contestatoare, ca urmare a neachitării cauţiunii pusă în vedere la termenul de judecată anterior, precum si raportat la prev. art. 62 alin.4 din legea nr.58/1934, coroborate cu prev. art.403 din Codul de procedura civila.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit actelor depuse in copie certificata la dosarul cauzei de catre executorul judecatoresc A.T, din dosarul executional nr.253/2009, ca urmare a solicitarii formulate de catre creditoare la data de 08.10.2009, a fost intocmit la aceeasi data un proces verbal, potrivit caruia s-a luat act de faptul ca s-a solicitat de catre creditoare o micsorare a catimii obiectului cererii de executare, urmand sa se procedeze la refacerea procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, cu reducerea corespunzatoare a onorariului, urmand a fi emisa si o noua somatie de plata, in care sa fie cuprinsa suma restanta comunicata ulterior si cheltuielile de executare recalculate. Se mai arata faptul ca pana la acel moment nu s-au efectuat alte acte de executare.

Ca urmare, la data de 09.10.2009, a fost intocmit un proces verbal de stabilire cheltuieli executare, in locul procesului verbal intocmit la data de 02.09.2009, precum si o noua somatie, pentru suma totala de 117.744,42 lei.

Prin prezenta cerere de chemare în judecată contestatoarea solicită anularea somatiei din data de 17.09.2009, respectiv a somatiei din data de 09.10.2009, conform precizarilor facute in fata instantei la termenul de judecata din data de 20.10.2009, precum si a oricaror acte de executare silita efectuate in dosarul de executare nr.253/2009, al Biroului Executorului Judecătoresc A.T, pe calea opozitiei la executare.

Potrivit prev. art.62 din Legea nr.58/1934, „alin.1. In termen de 5 zile de la primirea somatiunii, debitorul poate face opoziţie la executare. Alin.2. Opoziţia se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formula executorie. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedura civilă, de urgenta şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini. Alin.3. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare. Alin.4. Instanta va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura. In caz de suspendare a executării creditorul va putea obţine măsuri de asigurare.”, iar potrivit art.63 din acelasi act normativ, „alin.1 In procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19. alin.2. Excepţiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune şi întotdeauna întemeiate pe o proba scrisă. Alin.3 Excepţiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de înfăţişare. Alin.4 Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen la prima instanta, când procedura fiind îndeplinită, părţile pot pune concluzii în fond chiar dacă paratul sau oponentul nu se prezintă”.

În speţă, contestatoarea s-a conformat dispoziţiilor legale indicate, cererea acesteia fiind depusă la data de 28.09.2009, in conditiile in care somatia i-a fost comunicata la data de 22.09.2009 (fila 6 ).

Referitor la faptul platii partiale, sens in care contestatoarea invoca nelegalitatea actelor de executare intocmite, instanta constata ca in dosarul executional a fost intocmit un nou proces verbal privind cheltuielile de executare, precum si o noua somatie, fiind scazuta suma corespunzatoare unuia din cele 8 bilete la ordin investite cu formula executorie, precum si onorariul executorului si celelalte cheltuieli de executare, fara a fi indeplinite alte acte de executare, astfel ca nu se pune problema prejudicierii contestatoarei debitoare si nu exista motive de nulitate a actelor executionale din acest punct de vedere. Mai mult, biletul la ordin pentru care s-a efectuat plata prin alta modalitate, conform extrasului de cont depus la dosar in copie, reprezenta un titlu executoriu, fiind anterior refuzat la plata din lipsa de disponibil si, ca urmare, fiind in mod legal investit cu formula executorie.

In ceea ce priveste exceptia personala invocata de contestatoarea debitoare, respectiv faptul promovarii in instanta a unei actiuni pentru constatarea rezolutiunii contractului dintre parti, determinat de constatarea debitoarei in sensul ca echipamentele livrate nu functioneaza, fiind pusa in discutie, conform sustinerilor acesteia, insasi obligatia de plata, cu efecte asupra titlurilor executorii, instanta urmeaza a retine urmatoarele:

Potrivit prev. Normei Cadru nr. 6 din 8 martie 1994 actualizata, privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin, pct. 321. “ Excepţiile pe care un debitor cambial le poate opune posesorului cambiei se împart în următoarele categorii:

a) excepţii privitoare la nulitatea titlului;

b) excepţii decurgând din raporturile personale dintre posesorul şi debitorul cambiei (excepţii personale);

c) excepţii privitoare la condiţiile de exercitare ale acţiunii sau execuţiei cambiale (excepţii procedurale).

Potrivit pct. 328 din aceleasi norme, “Excepţiile personale derivă din raporturile juridice care intervin între părţile semnatare ale cambiei. Aceste raporturi constituie, de regulă, raportul fundamental al obligaţiei cambiale abstracte. Excepţiile personale sunt:

a) excepţii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea sau circulaţia cambiei;

b) excepţii referitoare la viciile de consimţământ;

c) excepţii izvorând din raporturi ulterioare creaţiei cambiale.”

Potrivit pct. 329 din aceleasi norme, “Excepţiile personale pot fi dovedite numai prin acte scrise "de grabnică soluţiune". Prin "acte scrise de grabnică soluţiune" se înţelege acele acte prin care excepţia se dovedeşte completă, adică fără a mai fi necesară administrarea unor probe suplimentare deosebite care ar temporiza soluţionarea procesului cambial.”

Ca urmare, raportat la prevederile legale anterior menţionate, instanţa apreciază că exceptia invocata de contestatoarea debitoare nu se subscrie celor prevazute in materia opozitiei la executare. Astfel, raportul juridic care a stat la baza emiterii biletelor la ordin-titlurilor executorii, respectiv vanzarea cumpararea reprezinta un raport juridic distinct de cel care rezulta din biletele la ordin. Prin emiterea acestor bilete la ordin si efectuarea platii se executa obligatiile din raportul juridic de vanzare cumparare, insa posesorul legitim al titlurilor isi exercita dreptul si emitentul titlurilor executa obligatia in temeiul titlurilor, care confera drepturi autonome, iar nu in baza raportului juridic care a ocazionat emiterea acestora. Caracterul autonom al obligatiilor cambiale face ca posibilitatile de aparare ale debitorului sa fie mai limitate decat in dreptul comun. Pe de alta parte, chiar daca s-ar admite existenta unei legaturi directe si dependente, intre cele doua raporturi juridice mentionate, in speta, contractul de vanzare cumparare nu a fost desfiintat, actiunea promovata in acest sens nefiind inca finalizata. Asadar, nu rezulta din cuprinsul inscrisurilor de la dosar o alta stare de fapt decat cea care a fost luata in considerare la momentul intocmirii dosarului de executare silita si nu suntem in prezenta vreunei exceptii dintre cele mentionate de textele legale in vigoare aplicabile in materia opozitiei la executare, care sa poata fi invocate pentru a determina admiterea cererii si in consecinta, anularea executarii silite pornite, in baza titlurilor executorii, impotriva contestatoarei debitoare.

Faţă de cele de mai sus, instanţa urmeaza sa respinga opoziţia la executare formulată de contestatoarea debitoare ca neîntemeiată.

Văzând şi prev. art.274 din Codul de procedură civilă, instanta va respinge cererea contestatoarei debitoare de obligare a intimatei creditoare la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de suspendare a executării silite din dosarul execuţional nr.253/2009 al Executorului Judecătoresc A.T, formulată de către contestatoare, ca neîntemeiată.

Respinge opoziţia la executare formulată de contestatoarea debitoare S.C. L S.R.L., cu sediul în Dej, .., jud.Cluj, în contradictoriu cu intimata creditoare S.C. R.S.R.L., cu sediul în , ca neîntemeiată.

Respinge cererea contestatoarei debitoare de obligare a intimatei creditoare la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2009.