Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 340 din 07.04.2017


La data de 13.01.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia plângerea contravenţională formulată de petenta HP împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei nr. XXX din 28.12.2016, în contradictoriu cu UB prin care a solicitat anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei ca fiind netemeinic si nelegal, exonerarea de la plata amenzii, iar, in subsidiar, înlocuirea amenzii cu avertisment.

În motivarea plângerii se arată de petentă că prin procesul-verbal contestat s-a reţinut ca ,,In ziua de 23.12.2016, la orele 10:00, in vederea executării unor cămine pentru echipamente detecţie pierderi de apa potabila, a executat săpături (cu spargere asfalt in carosabil) pe domeniul public al oraşului Buşteni, fara a deţine autorizaţie de construire", stabilindu-se in urma constatării o amenda in suma de 10.000 lei.

Examinând procesul verbal de contravenţie prin prisma excepţiei nulităţii absolute invocate, potrivit dispoziţiilor art. 137 C.pr.civ., petenta apreciază ca, potrivit art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal fiind un înscris autentic, iar actul constatator trebuie sa poarte alături de semnătura agentului constatator si semnătura contravenientului.

Susţine petenta ca actul este nelegal întocmit, întrucât s-au încălcat formele legale esenţiale, deoarece nu a fost semnat de ambele părţi sau cel puţin in prezenta unui martor asistent care sa ateste cu credibilitate cele constatate.

Procesul verbal nu a fost semnat de către petent, deoarece reprezentantul HP nu a fost de faţă in momentului controlului efectuat, iar acest aspect a fost confirmat de un martor, respectiv de dl. LM.

Se mai învederează ca respectivul martor a fost angajatul societăţii HP, iar in prezent acesta este angajatul unităţii emitente, de unde reiese lipsa credibilităţii acestuia in privinţa celor consemnate in procesul verbal de contravenţie.

Apreciind ca dispoziţiile art. 19 din OG nr. 2/2001 sunt imperative, solicită petenta sa se constate nulitatea procesului verbal de contravenţie.

Potrivit art. 7 din O.G. nr. 2/2001 sancţiunea avertismentul se aplica atunci când fapta este de o gravitate redusa si chiar dacă actul normativ de stabilire si sancţionare a contravenţiei nu menţionează expres această sancţiune.

Petenta solicită instanţei sa aprecieze ca agentul constatator nu a făcut o justa individualizare a sancţiunii, putându-se aplica ca si sancţiune avertismentul, având in vedere si lipsa altor abateri în respectarea prevederilor legale de către petentă, precum si faptul ca aceasta a demarat la data controlului procedura obţinerii autorizaţiei in discuţie.

In ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, învederează petenta faptul ca cele reţinute in actul constatator sunt aspecte ce nu corespund realităţii faptice.

Lucrările la care se refera procesul-verbal se încadrează în prevederile art. 11 alin. 1 lit.f din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, care prevăd excepţiile privind obligativitatea obţinerii autorizaţiei necesare, fiind lucrări de reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, in limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi.

De asemenea, subliniază faptul ca au fost demarate demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Se mai arată că organul constatator a sancţionat în mod eronat societatea HP, reţinând ca este autorul faptei contravenţionale.

În realizarea acestui obiectiv, HP la data de 01.06.2011 a încheiat contractul nr. 11, în calitate de beneficiar, pentru efectuarea lucrărilor de executare a unor cămine pentru echipamente detecţie pierderi de apa potabila, pe domeniul public al oraşului Buşteni cu AR în calitate de prestator de servicii, iar una din activităţile la care aceasta s-a obligat consta in achiziţionarea si montarea de debimetre, pana la finalizarea contractului de servicii.

Astfel, conform art.5.1. din condiţiile generale ale contractului, prestatorul este obligat sa cunoască toate legile, reglementările si informaţiile despre uzanţele, ordinele si statutele aplicabile in România, care pot afecta Prestatorul, in îndeplinirea obligaţiilor, in baza contractului de servicii". Mai mult, art.6.1 prevede că prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractanta in cazul oricâtor pretenţii si acţiuni in justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor in vigoare de către acesta, personalul, sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa. subordonaţii acestuia, precum si salariaţii din teritoriu".

In art.11.1 este stipulat ca presatorul va despăgubi, proteja si apară pe cheltuiala sa Autoritatea Contractanta, pe agenţii si salariaţii acesteia, pentru si împotriva tuturor acţiunilor, plângerilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a prestatorului si/sau a subcontractorilor sai, personalului salariat sau contractat de acesta".

Consideră petenta ca responsabil pentru obţinerea autorizaţiei de construire este prestatorul de servicii şi, în concluzie, culpa pentru efectuarea lucrărilor neautorizate constatate de agentul constatator îi aparţine acestuia, o eventuală responsabilitate a beneficiarului HP rezultând doar în mod indirect.

Prin urmare, în sarcina petentei nu poate fi reţinuta neaducerea la îndeplinire a unei obligaţii ce revenea unei alte persoane. Ori, din acest punct de vedere, fapta ce a fost reţinuta de agentul sancţionator ca temei al amendării acesteia, nu întruneşte elementele esenţiale ale unei contravenţii.

Procesul-verbal de contravenţie este netemeinic deoarece nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru a se retine contravenţia prevăzută de art. 26 alin. 1 lit. a din Legea 50/1991.

In drept: dispoziţiile art. 31, alin.1 din O.G. 2/2001. si art.35 alin.2 din Legea 50/1991.

Intimata UB a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea plângerii ca neîntemeiata.

Cu privire la excepţia nulităţii absolute a procesului verbal de contravenţie invocată de petenta, menţionează ca potrivit art.19 din O.G.2/2001, cu modificările si completările ulterioare, (1)Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. In cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. în acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

Se arată că procesul-verbal contestat îndeplineşte toate condiţiile de fond si de forma legale. Acesta este semnat de un martor neutru, LM, care nu este salariatul intimatei, aşa cum se susţine de către petenta.

Cu privire la fondul cauzei, arată că petenta a fost sancţionată prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. XXX/28.12.2016 cu amenda in cuantum de 10.000 lei pentru executare săpături (cu spargere asfalt in carosabil) in vederea executării unor cămine pentru echipamente de detecţie pierderi apa potabila, pe domeniul public al Oraşului Buşteni, in str. ...nr...., str. ... nr...., str. ...nr.... din Buşteni, executare de lucrări fara autorizaţie de construire, conform Legii 50/1991, cu modificările si completările ulterioare.

Se mai arată că potrivit art.3 lit. c Legea 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, care prevede „lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente”, aceasta avea obligaţia ca înainte de începerea săpăturilor sa obţină autorizaţie de construire. Aşa cum si petenta recunoaşte in plângere, urma sa obţină autorizaţie, insa s-a apucat de lucrări înaintea emiterii acesteia.

In drept: art.205-208 NCPC (filele 410-41).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. XXX/28.12.2016 întocmit de Primăria or. Buşteni, petenta HP a fost sancţionată cu amenda in cuantum de 10.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 26 alin.1 lit.a din Legea nr. 50/1991, constând in aceea ca, în urma controlului efectuat la data de 23.12.2016 la adresele din or. Buşteni, str. .... ...nr...., str. ... nr...., str. ... nr...., s-a constatat că au fost executate fără autorizaţie de construire săpături (cu spargere asfalt in carosabil) in vederea executării unor cămine pentru echipamente de detecţie pierderi apa potabila, pe domeniul public al Oraşului Buşteni  (f. 8-9).

Petenta susţine nelegalitatea procesului-verbal faţă de împrejurarea că procesul verbal nu a fost semnat de către petentă, deoarece reprezentantul HP nu a fost de faţă in momentului controlului efectuat, iar acest aspect a fost confirmat de un martor, respectiv de dl. LM, fiind astfel încălcate prescripţiile art. 19 din OG nr. 2/2001.

Or, potrivit disp. art. 19 din OG nr. 2/2001, „procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de faţă, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod”.

Examinând actul sancţionator contestat, se reţine că la încheierea lui au fost respectate dispoziţiile legale sus-menţionate, procesul-verbal fiind întocmit în absenţa reprezentantului legal al petentei, aspect confirmat de martorul LM, care, audiat fiind în instanţă (fila 54) a confirmat aspectele de fapt consemnate în procesul-verbal, cât şi faptul că procesul-verbal a fost întocmit în absenţa contravenientului, cu precizarea că martorul nu este angajatul intimatei.

De asemenea, petenta susţine netemeinicia procesului-verbal faţă de împrejurarea că nu este persoana care ar fi efectuat lucrările respective de săpături, ci partenerul contractual, AR, în calitate de prestator de servicii, cu care petenta HP are încheiat contractul nr. 11/01.06.2011.

Cu privire la acest aspect este de precizat că eliberarea autorizaţiei de construire nu se poate face decât pentru titularul unui drept real asupra unui imobil, astfel cum dispune art. 1 alin.1 din Legea nr. 50/1991; or, petenta HP este titulara dreptului de proprietate asupra conductelor de alimentare cu apă potabilă aflate pe domeniul public al or. Buşteni, care, de altfel, a şi urmat procedura de eliberare a autorizaţiei de construire, aşa cum a arătat în cuprinsul plângerii formulate.

Mai mult, potrivit art.3 lit. c Legea 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, care prevede „lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente”, petenta avea obligaţia ca înainte de începerea săpăturilor sa obţină autorizaţie de construire.

Lucrările efectuate de petentă nu se încadrează în excepţiile prev. de art. 11 alin. 1 lit.f din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, nefiind lucrări de reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, in limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi, ce se referă la lucrări ce pot fi executate în interiorul proprietăţilor şi nu pe domeniul public, cum este cel în cauza de faţă.

 Petenta mai solicită instanţei sa aprecieze ca agentul constatator nu a făcut o justa individualizare a sancţiunii, putându-se aplica ca si sancţiune avertismentul, având in vedere si lipsa altor abateri în respectarea prevederilor legale de către petentă, precum si faptul ca aceasta a demarat la data controlului procedura obţinerii autorizaţiei de construire, solicitare care nu poate fi admisă, întrucât potrivit art. 26 alin.6 din Legea nr. 50/1991, în condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.

Pentru cele ce preced, instanţa apreciază ca in mod legal si temeinic a fost aplicata sancţiunea contravenţionala a amenzii în cuantum de 10.000 lei petentei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 26 alin.1 lit. a din Legea nr. 50/1991-republicata, motive pentru care va fi respinsa ca neîntemeiata plângerea contravenţionala si va fi menţinut ca legal si temeinic procesul-verbal contestat.