Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1387 din 02.03.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ________ la data de ________,  contestatoarea ________ a solicitat în contradictoriu cu  intimata __________., anularea tuturor formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.__________, motivat de faptul că  a rămas fără loc de muncă şi nu a mai putut susţine financiar ratele la Unicredit Ţiriac Bank Bacău  în baza contractului nr. _________, credit care a fost preluat de intimată.

A mai arătat contestatoarea  că nu a primit nici un document de la executorul judecătoresc şi că de la data  ultimei plăţi şi până la data la care a fost începută executarea silită, termenul de prescripţie a fost depăşit,  că cedarea  contractului de credit a fost o operaţiune ilegală, bazată pe o clauză abuzivă care nu a fost negociată.

Cererea a fost legal timbrată cu 20 lei taxă de tim,bru cu chitanţa seria ____________– fl.4.

Contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.711 – 719 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii, contestatoarea a depus ordin de încasare numerar şi copie carte identitate – fl.8-9.

În termen legal, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi a invocat excepţia netimbrării şi excepţia prematurităţii formulării cererii, având în vedere că până la data introducerii cererii nu au fost efectuate acte de procedură în dosarul execuţional.

Intimata a arătat că creanţa obţinută împotriva debitorului este certă, lichidă şi exigibilă şi că provine din nerespectarea contractului nr. ___________ încheiat cu Unicredit Consumer Financing IFN S.A., fiind valabile dispoziţiile  art.120 din O.G. nr.99/2006.

A mai arătat intimata că urmare a încheierii contractului de cesiune de creanţe din data de 19.06.2013 Unicredit Consumer Financing IFN SA, în calitate de cedent, a cesionat, transmis şi vândut către KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., conform prevederilor  art.1566-1586 din Codul civil, un portofoliu de creanţe printre care se află şi creanţa pe care cedentul o deţinea la acel moment împotriva debitorului ___________ în calitate de titular contract.

Intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe prevederile art.205-208 Cod procedură civilă şi art.1578 şi urm. Cod civil.

În susţinerea întâmpinării, intimata a depus în copie contractul de credit nr. ______________ – fl.18-26.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine :

La data de __________,  contestatoarea __________ a formulat cerere prin care a  solicitat în contradictoriu cu  intimata KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., anularea tuturor formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.__________, motivat de faptul că  a rămas fără loc de muncă şi nu a mai putut susţine financiar ratele la Unicredit Ţiriac Bank Bacău  în baza contractului  nr._________________, credit care a fost preluat de intimată..

În fapt, la data de __________, contestatoarea a încheiat cu UniCredit contractul de credit nr. ___________, pentru suma de 7000 de lei, pentru o perioadă de 60 de luni.

La data de 19.06.2013, intimata KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.,  a cesionat creditul restant de la Unicredit.

La data de 23.11.2016, prin încheierea _________, Judecătoria Bacău a încuviințat executarea silită pentru suma de 5657,61 lei, debit restant și dobândă din contractul de credit nr. _____________.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, instanţa reţine că potrivit art. 6 din Decretul nr.167/1958, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani iar potrivit art.7, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.

De asemenea, conform art.706 din Noul Cod de procedură civilă (aplicabil în speţă având în vedere data iniţierii procedurii de executare silită şi prevederile art. 3 alin.1 din Legea nr. 76/2012), dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani dacă legea nu prevede altfel; termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. Potrivit art. 706 alin.2, prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

În cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art. 706 şi 707 C.pr.civ:

ART. 706

Termenul de prescripţie

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

ART. 707

Efectele împlinirii termenului de prescripţie

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.

În cauză, dreptul de a cere executarea silită începe de la momentul scadenţei datoriei, data declarării scadenţei anticipate care a avut loc anterior cesiunii de creanță (19.06.2013) sau cel mai târziu la momentul cesiunii, intimata nefiind unitate bancară autorizată să deruleze contracte de credit.

Astfel, obligația de plată devine scadentă pentru întreaga sumă din contractul de credit, de la data declarării scadenței anticipate.

De altfel, contestatoarea a efectuat o singură plată către creditorul cesionar, la data de 20.09.2013, așa cum rezultă din chitanța de la fila 9, fapt necontestat de intimată.

Astfel, termenul de prescripție începe să curgă de la data ultimei plăți, adică 20.09.2013.

Întrucât cererea de executare silită a fost depusă la executor în luna noiembrie 2016, iar în cauză creditoarea nu a făcut dovada intervenirii vreunui caz de suspendarea cursului ori întreruperii prescripţiei după data de 20.09.2013, astfel că instanţa urmează admite această apărare a contestatoarei.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse instanţa va admite apărarea contestatorului privind prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi în temeiul art. 720 C.pr.civ, va dispune anularea formelor de executare emise în vederea executării sumei rezultate din contractul de credit nr. ----------.