Pensii. Contestare decizie de pensionare. Carnetul de muncă – document doveditor al stagiului de cotizare.

Decizie 3634 din 31.08.2016


La data de 27.07.2015 contestatoarea …, s-a adresat Tribunalului Dolj cu o contestaţie împotriva deciziei de pensie nr. … emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând anularea acesteia şi obligarea intimatei la emiterea unei decizii în care să fie valorificate menţiunile privind stagiul de cotizare dovedit cu carnetul de muncă şi adeverinţa nr. 1214/12.01.2014 emisă de .. .

Prin sentinţa civilă nr…., Tribunalul Dolj a admis în parte contestaţia formulată şi completată de contestatoarea .. cu domiciliul procesual ales la CAB - Av.Negoiţă Ionuţ, în Craiova, STR.NICOLAE BĂLCESCU, bl. M 12, ap. 7, Judeţ DOLJ, în contradictoriu cu intimatele CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ cu sediul în CRAIOVA, STR. Mihail Kogălniceanu nr. 14, Judeţ DOLJ şi COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Latină nr. 8, sector 2.

 A anulat deciziile de pensie nr. 30697 din 06.04.2015 şi din 02.11.2015  emise de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ  şi hotărârea nr. 14151/08.02.2016 emisă de Comisia Centrala de Contestaţii.

A fost obligată intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ să emită o nouă decizie cu luarea în considerare a perioadei 15.08.1977 - 01.12.1983 ca vechime în muncă aşa cum este dovedită cu menţiunile din carnetul de muncă şi cu adeverinţa nr. 163/24.01.2012 emisă de Coop. Meşteşugărească "Muncitorul Bechet".

A fost respinsă contestaţia cu privire la adeverinţa nr. 20/30.03.2011 emisă de SCC Călăraşi şi adeverinţa nr. 1214/12.01.2014 emisă de ….

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin decizia nr. 30697/06.04.2015, emisă de CJP Dolj, a fost respinsă solicitarea contestatoarei de înscriere la pensie pentru limită de vârstă deoarece nu îndeplinea condiţia de stagiu minim de cotizare. Contestatoarea a susţinut că la emiterea deciziei, intimata nu a valorificat întregul stagiu de cotizare dovedit cu menţiunile din carnetul de muncă şi cu adeverinţele depuse la dosarul de pensie: adeverinţa  nr. 163/24.01.2012 emisă de Oltenia SCM CRAIOVA, pentru intervalul 15.08.1977 – 31.12.1983, adeverinţa nr. 20/30.03.2011 emisă de SCC Călăraşi pentru perioada 01.01.1985 – 01.07.1972, adeverinţa nr. 1214/12.01.2004 emisă de …  pentru perioada 05.01.1994 – 29.12.1997.

Ulterior prin decizia nr. 30697/02.11.2015, intimata a revizuit decizia de pensie în sensul că a fost valorificată perioada  lucrată în cadrul cooperativei Călăraşi ca fiind lucrată cu normă întreagă, iniţial fiind luată în calcul doar cu jumătate de normă. Stagiul de cotizare a crescut de la 6 ani 10 luni şi 22 zile, la 8 ani, 3 luni şi 22 zile.

Contestatoare a contestat ambele decizii, atât la Comisia Centrală de Contestaţii cât şi la instanţă.

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 14151/08.02.2016 a Comisiei Centrale de Contestaţii au fost respinse contestaţiile formulate de contestatoare împotriva ambelor decizii de pensie nr. 30697 din 06.04.2015 şi din 02.11.2015, contestatoarea a precizat contestaţia, în sensul că a înţeles să o conteste şi pe aceasta.

Instanţa a constatat că este întemeiată în parte contestaţia, doar  cu privire la valorificarea perioadei 15.08.1977 – 31.12.1983 în care a lucrat  în cadrul Cooperativei Meşteşugăreşti Muncitorul Bechet, perioadă dovedită cu menţiunile din carnetul de muncă şi cu cele din adeverinţa nr. 163/24.01.2015.

 Astfel, în carnetul de muncă sunt înscrise: perioada de activitate, salariul lunar, funcţia deţinută – brodeur, lenjer, iar menţiunile din adeverinţa nr. 1638/24.01.2012 eliberată Oltenia SCM Craiova confirmă aceeaşi perioadă de activitate, aceeaşi funcţie, precum şi  faptul că s-a reţinut şi virat contribuţia de CAS şi pensia suplimentară, adeverinţa fiind eliberată pe baza documentelor verificabile existente în arhiva unităţii.

Faptul că în prezent fostul angajator nu mai deţine toate statele de plată nu poate să lipsească de eficienţă menţiunile din carnetul de muncă făcute cu respectarea cerinţelor legale în vigoare la data completării acestuia. Nu poate fi sancţionat fostul salariat pentru că angajatorul nu mai deţine toate statele de plată, câtă vreme regula este că menţiunile din carnetul de muncă fac dovada vechimii în muncă şi a salariului avut, iar adeverinţele doar completează datele lipsă sau neînscrise în carnetul de muncă. Nu este prevăzută în Legea 263/2010 obligaţia pensionarului de a depune şi statele de plată pentru a dovedi menţiunile din carnetul de muncă sau din adeverinţe. Adeverinţele sunt eliberate de angajator pe răspunderea sa şi în conformitate cu documentele verificabile existente în arhiva unităţii la momentul eliberării lor, iar asta nu înseamnă că înscrierile din carnetul de muncă  sunt lipsite de eficacitate dacă în prezent, după aproape 40 ani  nu se mai găsesc în arhivă toate statele de plată.

De asemenea este neîntemeiată susţinerea intimatei că din menţiunile din carnetul de muncă nu ar rezulta că a lucrat cu contract individual de muncă, că nu a fost înscris numărul contractului de muncă.

Potrivit art.2 alin. 1 din decretul 92/1976 "Carnetul de muncă se întocmeşte pentru personalul încadrat pe baza de contract de munca şi pentru membrii cooperativelor meşteşugăreşti", iar potrivit art. 1 alin. 1 din acelaşi decret "Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă...". Aşadar carnetul de muncă constituie documentul principal cu care se face dovada vechimii în muncă şi câtă vreme se încheie atât pentru personalul  încadrat pe bază de contract de muncă, cât şi  pentru membrii cooperativelor meşteşugăreşti, indiferent dacă contestatoarea a lucrat cu contract de muncă sau în calitate de membru în cooperativa meşteşugărească, acesta face dovada vechimii sale în muncă  în perioada 15.08.1977 – 01.12.1983 cât  a lucrat în cadrul Cooperativei Meşteşugăreşti Muncitorul Bechet Dolj.

Prin urmare această perioadă se impune a fi valorificată la stabilirea pensiei ca vechime în muncă, cu suma contributivă menţionată în carnetul de muncă, pentru care se atestă expres prin adeverinţa nr. 163/24.01.2012 că s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, fiind respectat şi principiul contributivităţii ce stă la baza Legii nr.263/2010.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel contestatoarea şi intimatele CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ şi CASA NAŢIONALA DE PENSII PUBLICE-COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII.

Contestatoarea critică sentinţa în sensul că  instanţa de fond, în  mod greşit, a respins contestaţia privind valorificarea adeverinţei 1214/12.01.2014, cu argumentaţia ca aceasta nu a fost depusă în original la dosarul de pensie şi nici în copie certificată , aşa cum prevăd disp. art. 6 alin 3 din normele de aplicare a legii 263/2010 aprobate de HG 257/201.

Ori prin cererile făcute în faţa instanţei de fond, având în vedere apărarea din dosar efectuată de intimate, referitoare la faptul că nu este depusă adeverinţa în original, s-a deplasat la Casa de Pensii şi a depus respectiva adeverinţă în original, bineînţeles după o prealabilă verificare de către un funcţionar decât cel de la ghişeu, primind bonul cu nr. 11328/16.02.2016 , copie pe acest bon depunând-o la dosar prin fax odată cu cererea de amânare de la termenul din 16.03.2016.

Arată că în mod greşit nu a fost luată în considerare vechimea de 3 ani 8 luni si 27 zile din adeverinţa nr. 1214/12.01.2004, perioada în care a lucrat la .. pe postul de şlefuitor, cu motivarea că respectiva adeverinţă fost depusă în original. A arătat ca niciodată nu i-a fost comunicată vreo citare din partea pârâtelor de a depune respectiva adeverinţă în original, pârâta Casa de Pensii Dolj primind dosarul cu solicitarea sa de pensionare după ce a fost  verificat în  prealabil de către o funcţionară care a dat acceptul ca dosarul este în regulă .

Pe de altă parte arată că deşi a depus originalul, la Casa Judeţeană de Pensii, până în prezent nu i s-a comunicat şi nu a fost emisă nicio decizie prin care să se ia în considerare vechimea de 3 ani , 8 luni si 27 de zile din adeverinţa 1214/12.01.2004.

A arătat că, în situaţia în care instanţa nu va analiza şi vechimea în muncă dovedită cu adeverinţa nr. 1214/12.01.2004, se va putea ajunge la situaţia în care această adeverinţă să nu fie luată din nou în considerare de către intimată, chiar daca a fost depusă în original, ajungându-se să se reia seria contestaţiilor, astfel încât consideră că hotărârea judecătorească ar trebui să tranşeze în mod eficient situaţia litigioasă dedusă judecaţii în sensul de a stabili în mod concret obligaţia pârâtei ca la emiterea noii decizii de pensie să valorifice şi vechimea în muncă de 3 ani 8 luni si 27 zile din adeverinţa nr. 1214/12.01.2004.

În drept a invocat  disp. art. 480 şi următoarele din NCPC.

Intimatele critică sentinţa pentru netemeinicie şi nelegalitate, în sensul că prin decizia nr.30697/06.04.2015 a fost respinsă solicitarea contestatoarei de înscriere la pensie pentru limita de vârstă.

În temeiul dispoziţiilor art.107 din Legea nr.263/2010, prin decizia nr. 30697/02.11.2015 instituţia  a revizuit decizia contestată.

Contestatoarea a formulat contestaţie împotriva deciziilor nr.30697/04.2015 şi nr.30697/02.11.2015, care au fost transmise spre competenta soluţionare Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice. Prin Hotărârea nr.14151/08.02.2016 a respins ca fiind neîntemeiate contestaţiile formulate de către contestatoare împotriva deciziilor mai sus menţionate.

După cum se poate observa din cuprinsul deciziilor contestate cererea de înscriere la pensie a contestatoarei a fost respinsă, întrucât aceasta nu a îndeplinit cumulativ la data solicitării înscrierii la pensie condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege.

După cum rezultă din înscrierile din carnetul de muncă depus de către contestatoare la dosarul de pensie rezultă faptul că aceasta şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Cooperativei Meşteşugăreşti ,, Muncitorul", precum şi în cadrul Cooperativei de Consum Călăraşi în meseria de brodeur.

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de către contestatoare în cadrul Cooperativei Meşteşugăreşti ,, Muncitorul" Bechet, au făcut următoarele precizări : Din carnetul de muncă al contestatoarei, poziţiile 1-3,  reiese faptul că în perioada 15.08.1977 - 01.12.1983 aceasta ar fi lucrat în cadrul acestei cooperative în meseriile de brodeur şi lenjer.

De asemenea contestatoarea a depus la dosarul de pensie şi adeverinţa nr.472/03.03.2015 emisă de către OLTENIA 5CM Craiova. Prin adeverinţa mai sus menţionată angajatorul face o serie de precizări cu privire la perioada 15.08.1977 -01.12.1983, în care dna .. ar fi lucrat în meseria de broder în cadrul acestei cooperative.

După cum se poate observa din conţinutul acestei adeverinţe rezultă faptul că există contradicţii între elementele înscrise în aceasta şi menţiunile din carnetul de muncă.

Astfel, după cum se poate observa din adeverinţa mai sus menţionată rezultă faptul că unitatea angajatoare nu deţine documente verificabile din care să rezulte salariul lunar al contestatoarei, precum şi dacă aceasta a lucrat cu contract individual de muncă.

Unitatea angajatoare a putut face dovada salariilor contestatoarei numai pentru lunile martie şi iunie 1980, septembrie şi octombrie 1981, martie, aprilie, octombrie, noiembrie şi decembrie 1982. De asemenea din cuprinsul adeverinţei rezultă faptul că pentru celelalte perioade fie nu există ştate de plată, fie contestatoarea nu figurează în aceste ştate.

În ceea ce priveşte adeverinţa nr.163/24.01.2012 emisă de OLTENIA S.CM. Craiova la care face trimitere contestatoarea, se apreciază că aceasta nu are nicio relevanţă în cauza dedusă judecaţii şi nu poate fi avută în vedere având în vedere faptul că unitatea angajatoare a emis ulterior un alt document, respectiv adeverinţa nr. 472/03.03.2015 care face o serie de precizări cu privire la perioada 15.08.1977 - 01.12.1983, în care contestatoarea ar fi lucrat în meseria de broder în cadrul acestei cooperative.

După cum se poate observa din conţinutul acestei adeverinţe rezultă faptul că există contradicţii între elementele înscrise în aceasta şi menţiunile din carnetul de muncă.

În ceea ce priveşte perioada lucrată de către contestatoare în cadrul Cooperativei de Consum Călăraşi face următoarele precizări:

Aşa cum rezultă din carnetul de muncă al contestatoarei şi din adeverinţa nr. 20/30.03.2011, aceasta a lucrat în perioada 01.01.1985 - 01.07.1992 în cadrul Cooperativei de Consum Călăraşi în meseria de broder.

Această perioadă a fost valorificată la emiterea deciziilor contestate, fapt care rezultă din desfăşurătorul cu date privitoare la activitatea în muncă, unde este înscrisă această perioadă.

În ceea ce priveşte adeverinţa nr.1214/12.01.2004 emisă de către …. menţionează faptul că aceasta nu a fost depusă în original la dosarul de pensie, astfel încât nu a putut fi avută în vedere la emiterea deciziei contestate.

Au solicitat  admiterea apelului şi schimbarea sentinţei atacate în sensul respingerii în totalitate a contestaţiei formulate de către contestatoare ca fiind netemeinică si nelegală .

În drept, au invocat  prevederile art.466 - 483 CPC şi ale Legii nr. 263/2010, HG 257/2011. S-a solicitat judecata în lipsă.

Apelurile sunt nefondate, pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte apelul declarat de  contestatoare Curtea, reţine următoarele;

Potrivit art. 103 -(1) din Legea nr.263/2010, pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.(2)Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

Documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi determină punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie este Declaraţia nominală de asigurare, potrivit art. 5  din Normele de aplicare a Legii nr.263/2010 aprobate prin HG.nr.257/2011.

Potrivit art. 6 - (1) din norme, în situaţiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaraţia nominală de asigurare, persoana în cauză poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, întocmite în condiţiile legii. (2) Documentele doveditoare pot fi:a) carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit normelor legale, în original; b) certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;c) certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori; d) hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Potrivit alin.(3) Documentele prevăzute în alin. (2) se prezintă în copie certificată sau în original, după caz.

Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă că, adeverinţa  nr.1214/12.01.2004 eliberată de SC MOBIMED SA Medgidia, invocată de apelanta contestatoare, trebuia depusă în dosarul de pensionare în copie certificată sau în original.

În condiţiile în care contestatoare nu a depus această adeverinţă, în forma cerută de lege împreună cu actele prin care considera că dovedeşte îndeplinirea condiţiilor de pensionare la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază, în mod corect CJP nu i-a dat eficienţă probatorie.

Întrucât apelanta contestatoare în motivele de apel precizează  că adeverinţa în original a fost depusă la CJP în cursul lunii februarie 2016, CJP urmează a se pronunţa cu privire la această adeverinţă printr-o altă decizie.

 În ceea ce priveşte apelul declarat de intimate Curtea reţine următoarele;

Potrivit art.52 din Legea nr.263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

Vârsta standard de pensionare, stagiul minim şi stagiul complet de cotizare sunt menţionate la art.53 din Legea nr.263/2010.

Stagiu de cotizare  reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, potrivit art.16 din lege: a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001; b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), până la intrarea în vigoare a prezentei legi; c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V.

Potrivit art. 159 - (1) din lege pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

Carnetul de muncă este aşadar document doveditor al vechimii în muncă, deci a stagiului de cotizare, dispoziţii similare regăsind şi în normele de aplicare ale Legii nr.263/2010.

În raport de aceste dispoziţii legale, Curtea reţine că, perioada 15.08.1977 - 01.12.1983 menţionată în carnetul de muncă ca fiind lucrată de către intimată în cadrul Cooperativei Meşteşugăreşti Muncitorul, pentru care s-a datorat şi plătit contribuţia de asigurări sociale, aşa cum atestă adeverinţa nr.163//24.01.2012 eliberată de SC Oltenia SCM(unitate care a preluat fosta Cooperativă Meşteşugărească Muncitorul), constituie stagiu de cotizare şi trebuie luată în calcul la stabilirea stagiului de cotizare la care face referire art.52 şi 53 din lege.

 Ca urmare  în raport de disp. art. 165 - (1) din Legea nr.263/2010, potrivit cărora la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001,se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, apelantele intimate aveau obligaţia de a da eficienţă probatorie  acestui înscris şi să valorifice perioada cât apelanta contestatoare a desfăşurat activitate în cadrul Cooperativei Meşteşugăreşti Muncitorul Bechet, ca şi stagiu de cotizare.

În raport de aceste precizări nu are relevanţă împrejurarea că în carnetul de muncă nu este menţionat numărul contractului individual de muncă şi că în adev.nr.472/03.03.2015 unitatea care a preluat fosta Cooperativă Meşteşugărească Muncitorul, menţionează că  nu deţine state de plată.

Critica apelantelor vizând adeverinţa nr.20/30.03.2011, este eronată întrucât prima instanţă a respins contestaţia tocmai pe considerentul că perioada atestată de acest înscris a fost valorificată la emiterea primei deciziei contestate,

Pentru toate aceste considerente Curtea, în temeiul disp.art.480 alin.1 NCPC, respinge ambele apeluri ca nefondate.