Contestaţie la executare

Hotărâre 4644 din 05.07.2016


 Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin  cererea formulată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de X şi înregistrată sub numărul Y  contestatoarea  U.I. în contradictoriu cu intimatul SC EOS KSI ROMÂNIA a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat anularea tuturor actelor de executare întocmite în Dosarul nr.  X aflat pe rolul SCPEJ ,, P. şi C” precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare .

În motivare, contestatoarea  a arătat că debitul este  prescris, contractul fiind încheiat în anul 2008 iar recuperarea creanţei a fost  pornită fără încuviinţarea executării silite de către instanţa judecătorească competentă.

 În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 711-716 CPC, 718 CPC.

 În dovedirea cererii au fost depuse înscrisuri la dosarul cauzei.

Intimata,legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondate , motivat de faptul că în cuprinsul clauzelor contractuale este prevăzut ca termen special pentru constatarea încetării relaţiilor contractuale momentul la care s-ar împlini termenul de prescripţie iar considerarea momentului declarării scadenţei creditului ca şi punct de pornire pentru curgerea termenului de prescripţie extinctivă este eronată.

În dovedirea cererii, intimata a depus înscrisuri la  dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, contestatoarea a arătat că nu înţelege să achite taxa judiciară de timbru de 50 de lei pentru această cerere, astfel cum i-a fost pus în vedere de instanţă, nu a formulat cerere de ajutor public judiciar şi nici cerere de reexaminare a modului de stabilire al taxei judiciare de timbru, astfel că,în temeiul  art 197 din NCPC ce prevede că în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii iar netimbrarea  sau timbrarea insuficientă  atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii., urmează a fi admisă excepţia  netimbrării cererii de suspendare a executării silite  şi va fi anulată aceasta ca netimbrată.

Asupra fondului cauzei, instanţa reţine că prin Încheierea din Şedinţa din Camera de Consiliu din data de X, pronunţată în Dosarul Y al Judecătoriei Bacău, a fost dispusă investirea cu formulă executorie a titlului executoriu reprezentat Contractul de credit f.n. din data de X.

Prin Contractul de credit de consum  nr. X din data de Y creditoarea CETELEM  IFN SA i-a acordat debitoarei U. I. un credit  în valoare de 2599 de lei pe o perioadă de 36 de rate lunare, rata lunară fiind de 107,78 de lei iar prima de asigurare lunară de 5,58 de lei , scadente în data de 1 a fiecărei luni, creanţa fiind cesionată prin Contractul de cesiune de creanţe nr. 2682 din data de 10.06.2004.

Prin Încheierea din data de X  emisă de SCPEJ ,, P. şi C.” a fost admisă cererea de executare silită formulată de SC X România SRL în calitate de mandatar al E.F. G şi a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitoarei U.I. cu privire la Contractul de credit de consum  nr .A din data de B fiind emisă către debitoare somaţia de plată a debitului şi a penalităţilor la data de  X.

Potrivit dispoziţiilor art. 712 CPC:

,, Obiectul contestaţiei

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

(2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale”.

Din cuprinsul contractului de credit rezultă că  acest credit  în valoare de 2599 de lei a fost acordat  pe o perioadă de 36 de rate lunare, rata lunară fiind de 107,78 de lei iar prima de asigurare lunară de 5,58 de lei , scadente în data de 1 a fiecărei luni, termenul scadenţei împrumutului conform clauzelor contractuale ( a ultimei rate ) fiind reprezentat de data de 27.05.2011.

Potrivit prevederilor Decretului nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă, aplicabil faţă de data încheierii contractului de credit :

,, ART. 3

Termenul prescriptiei este de 3 ani.

 Art 6 : Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani

ART. 7

Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita.

In obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen de executare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept.

Daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la data cind s-a implinit conditia sau a expirat termenul”.

Potrivit dispoziţiilor art 706 CPC:

,,  Termenul de prescripţie

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”

 Creditoarea a formulat însă cererea de executare silită la data de X, termenul legal de prescripţie a dreptului acesteia la acţiune în sens material şi respectiv a dreptului de a cere executarea silită începând să curgă de la data de Y( data scadenţei împrumutului ) şi împlinindu-se la data de Z, susţinerile creditoarei  cu privire la faptul că în cuprinsul clauzelor contractuale este prevăzut ca termen special pentru constatarea încetării relaţiilor contractuale momentul la care s-ar împlini termenul de prescripţie iar considerarea momentului declarării scadenţei creditului ca şi punct de pornire pentru curgerea termenului de prescripţie extinctivă este eronată, nefiind justificate, astfel că va fi admisă contestaţia la executare şi de va constatat că este prescrisă creanța datorată în temeiul contractului de credit nr. X din data de Y urmând ca, pe cale de consecinţă, să fie anulate toate actele de executare silită din Dosarul de executare nr. X  al SCPEJ P şi C.