Capacitatea procesuala de folosinta si calitatea procesuala activa a unei concentrari economice formata dintr-o societate comerciala ?i asociatia salariatilor si membrilor conducerii din acea societate in cadrul contestatiei la executare

Decizie 623 din 12.08.2008


Capacitatea procesuala de folosinta si calitatea procesuala activa a unei concentrari economice formata dintr-o societate comerciala ?i asociatia salariatilor si  membrilor conducerii din acea societate in cadrul contestatiei la executare

Prin sentinţa civilă nr.275/2007 pronunţată de Judecătoria Câmpina a fost admisă contestaţia la executare formulată de contestatoarele S.C. "P" S.A. şi Asociaţia Salariaţilor şi Membrilor conducerii S.C. "P" S.A., prin reprezentanţii săi legali, au formulat în contradictoriu cu intimatele Direcţia Generală a Finanţelor Publice P., S.C. "E.I." S.R.L., S.C. "T.C." S.R.L., S.C. "G.G." S.R.L. şi anulate publicaţiile de vânzare pentru bunuri mobile şi imobile ce au fost emise de intimata Direcţia Generală a Finanţelor Publice sub nr.46467 din 6.XII.2006 şi toate formele de vânzare la licitaţie publică încheiate la data de 19.XII.2006 în dosarul de executare nr.9/2004, retinandu-se că intimata nu trebuia să procedeze la vânzarea la licitaţie publică a bunurilor ce aparţin contestatoarelor,  în situaţia în care nu a fost emis ordinul privind scutirea şi/sau reeşalonarea  la plată a obligaţiilor fiscale ce revin contestatoarelor, iar în privinţa evaluării bunurilor menţionate în publicaţiile de vânzare din 06.12.2006 s-a constatat că unele dintre bunuri au o valoare mai mică faţă de evaluarea bunurilor realizată în anul 2004.

Împotriva sentinţei instantei de fond  a  declarat  recurs in termen legal, intimata  SC E.I. SRL, criticând-o  pentru  nelegalitate  si  netemeinicie, susţinând că s-a refuzat a se pronunta asupra exceptiilor peremptorii invocate, care ar fi condus la respingerea actiunii si la stingerea procesului si, chiar daca nu au fost invocate inaintea dezbaterilor pe fondul cauzei, acestea trebuiau ridicate si de catre instanta din oficiu, dat fiind rolul activ al acesteia in cadrul fazelor proceduale.

Recurenta intimata a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei Concentrarea Economica  compusa din SC P. SA si Asociatia Salariatilor  si Membrilor Conducerii SC P. SA, intrucat nu avea calitate procesuala sa formuleze actiuni in nume propriu.

Recurenta a mai aratat ca potrivit art.41 al.1 si al.2 c.pr.civ., orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate sa fie parte in judecata, asociatiile sau societatile care nu au personalitate juridica, pot sta in judecata ca parate, daca au organe proprii de conducere.

Legea nr.21 - legea concurentei, art.2 al.1 statueaza ca dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care au sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei savarsite de agenti economici sau asociatii de agenti economici, persoane fizice sau juridice, de cetateni, respectiv de nationalitate  romana sau straina denumiti in continuare, agenti economici.

Art.2 al.2 din aceasta lege, stabileste ca atunci cand agentii economici determinati conform al.1 lit.a participa la o grupare realizata pe cale conventionala prin acord, intelegere, pact, protocol si alte asemenea, dar fara personalitate juridica si, indiferent de forma, coalitie, grup, bloc, federatie si alte asemenea, pentru actele si faptele prev.la al.1 savarsite in cadrul participarii la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplica fiecarui agent economic tinand seama de principiul proportionalitatii.

Consiliul concurentei, este singurul organism abilitat de lege sa reprezinte interesele agentilor economici care functioneaza in asa -zisele concentarri economice si are indatorirea de a sesiza instantele judecatoresti, in legatura cu abuzurile exercitate de catre un agent economic, folosindu-se de pozitia sa dominanta.

Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, prevede ca societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

Sustine recurenta ca intimata contestatoare nu are calitatea procesuala ceruta de lege pentru a promova actiuni in nume propriu si, in situatia in care ar fi fost prejudiciata in vreun fel de catre o autoritate publica sau privata, ar fi trebuit ca actiunile sa fie introduse in instanta si exercitate de catre forul superior care a dispus infiintarea acestor concentrari economice, respectiv, Consiliul Concurentei.

Recurenta intimata a invocat exceptia tardivitatii contestatiei la executare intrucat a fost introdusa la data de 19.01.2007, cu mult peste termenul legal, in speta, termenul de 15 zile in care se putea formula contestatia astfel cum prevad disp.art.173 c.pr.fiscala, fiind un termen imperativ de decadere, sanctiunea prevazuta de lege pentru introducerea cererii dupa expirarea acestui termen, fiind respingerea actiunii ca tardiv formulata.

Astfel, s-a aratat ca intimatei contestatoare i-au fost comunicate actele ce au stat la baza executarii, respectiv somatia si titlurile executorii, dar aceasta nu a inteles sa conteste aceste acte de executare ci, doar publicatia de vanzare bunuri mobile si imobile emise de intimata sub nr.46467 in data de 06.12.2006 si toate formele de vanzare la licitatie publica incheiate la 19.12.2006 in dosarul de executare nr.09/2004, ulterior contestand si procesele-verbale de vanzare la licitatie pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri, precum si procesele- verbale de adjudecare.

Astfel, data de 19.01.2007, data la care a fost introdusa contestatia la executare, este cu mult peste termenul de 15 zile prevazut imperativ de lege.

Recurenta intimata a mai sustinut ca publicatia de vanzare a imobilului a fost afisata la sediul organului de executare si la locul unde se afla imobilul, precum si intr-un ziar de larga circulatie, asa cum prevede legea, insa reprezentantii SC P., in ziua in care trebuia sa aiba loc licitatia, au refuzat accesul membrilor Comisiei de licitatie la sediul lor, participantii la licitatie fiind obligati sa incheie licitatia la sediul organului de executare, respectiv DGFP Campina.

A invocat recurenta intimata si exceptia lipsei capacitatii de folosinta a intimatei contestatoare, aratand ca potrivit legii, singura care putea sa stea in judecata era SC P. SA, iar nu Concentrarea Economica compusa din SC P. SA si Asociatia Salariatilor  si Membrilor Conducerii SC P. SA.

In recursul formulat, recurenta intimata a invocat exceptia nulitatii contestatiei la executare formulata de catre intimata contestatoare, intrucat numele contestatoarei care ar fi trebuit sa promoveze contestatia la executare este SC P. SA Cîmpina si nu Concentrarea Economica compusa din SC P. SA si Asociatia Salariatilor  si Membrilor Conducerii SC P.SA.

Recurenta intimata a sustinut ca numele reclamantei este considerat element esential si in lipsa acestuia vatamarea paratului este prezumata.

Pe fondul cauzei, recurenta a apreciat ca hotararea instantei de fond este nelegala  si netemeinica intrucat nu exista nicio critica concreta in ceea ce priveste conditiile de fond sau forma ale proceselor-verbale incheiate, respectiv anuntul de publicare a vanzarii si procesele-verbale de adjudecare a bunurilor scoase la licitatie.

Prin decizia civila nr.623 din 12 august 2008 Tribunalul Prahova, a respins recursul declarat impotriva sentintei instantei de fond, retinand ca, in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei Concentrarea Economica compusa din SC P. SA si Asociatia Salariatilor  si Membrilor Conducerii SC P. SA invocata de recurenta, este cunoscut faptul ca o atare calitate procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului, in speta a contestatoarei si cel care ar fi titularul dreptuluia firmat.

Din probatoriile administrate in cauza, respectiv inscrisurile depuse la dosar se retine ca prin Decizia nr.273/11.07.2002 emisa de Consiliul Concurentei, Concentrarea Economica a fost realizata prin achizitionarea de catre Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC P. SA a pachetului majoritar de 89,91 % din actiunile detinute de APAPS la SC P. SA.

Punctul 3 din sus-mentionata decizie stipuleaza ca Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC P. SA a fost infiintata exclusiv in scopul achizitionarii SC P. SA, partile implicate in concentrare nedetinand controlul si nefiind controlate de alti agenti economici, prezenti pe piete situate in amonte sau in aval fata de piata definitva.

In atare conditii, nu se poate sustine ca, in speta, Concentrarea Economica nu ar avea calitate procesuala activa, o astfel de calitate avand in opinia recurentei, doar SC Petroutilaj SA, ale caruia erau debitele pentru care s-a pornit exeuctarea, cata vreme prin decizia Consiliului Concurentei s-a hotarat Concentrarea Economica realizata prin achizitionarea de catre Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC Petroutilaj SA Cîmpina, a pachetului majoritar de actiuni la SC Petroutilaj SA Cîmpina, concentrare economica care este evident ca are personalitate juridica ce-i confera dreptul de a sta in judecata in nume propriu.

Asa fiind, exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei Concentrarea Economica a fost respinsa.

Referitor la cea de-a doua exceptie invocata de recurenta, respectiv a tardivitatii formularii contestatiei la exeuctare, tribunalul a retinut ca prin sentinta civila nr.275/30.01.2007 a Judecatoriei Cîmpina (f.102-104 dos.fond) au fost anulate publicatiile de vanzare pentru bunurile mobile si imobile emise de intimata DGFP Prahova sub nr.46467/06.12.2006, precum si toate formele de vanzare la licitatie publica incheiate la data de 19.12.2006 in dosarul de executare nr.9/2004, retinandu-se ca evaluarea bunurilor cuprinse in publicatiile de vanzare emise la data de 06.12.2006, nu au fost insusite de Asociatia Salariatilor SC Petroutilaj SA Cîmpina, remarcandu-se valori mai mici ale bunurilor fata de evaluarea din anul 2004, fara a se tine seama de raportul de evaluare comandat prin adresa nr.43228/21.11.2006 comunicat intimatei DGFP Prahova.

Fata de aceste imprejurari s-a apreciat ca prezenta contestatie la executare, a fost formulata in termenul legal imperativ, motiv pentru care exceptia tardivitatii, urmeaza a fi respinsa.

In ceea ce priveste exceptia lipsei capacitatii de folosinta a Concentrarii Economice compusa din SC P. SA si Asociatia Salariatilor  si Membrilor Conducerii SC P. SA, este stiut faptul ca o atare capacitate consta in aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a avea drepturi si obligatii civile.

Art.34 al.1 din Decretul nr.31/1954 dispune ca " persoana juridica nu poate avea decat drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut", acest text de lege consacrand principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice.

Analizand Decizia nr.273/11.07.2002 se retine ca aceasta Concentrare Economica a fost realizata prin achizitionarea de catre Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC P. SA a pachetului majoritar din actiunile detinute de APAPS la SC P. SA (pct.1), aceasta decizie fiind adresata, in calitate de " achizitor" Asociatiei Salariatilor si Membrilor Conducerii SC P. SA, care, conform Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.30/PJ/1996 si a adresei eliberate de Grefa Judecatoriei Cîmpina la data de 26.01.2001, a fost inscrisa in Registrul Special al Persoanei Juridice.

Pentru considerentele aratate, instanta a respins si exceptia lipsei de folosinta a Concentrarii Economice.

Cu privire la exceptia nulitatii contestatiei la executare, tribunalul a dispus respingerea acesteia, avand in vedere ca cererea de chemare in judecata a fost formulata de SC P. SA si Asociatia Salariatilor  si Membrilor Conducerii SC P. SA, ca partile constitutive ale Concentrarii Economice, denumirea societatii, sediul si celelalte elemente de identificare regasindu-se si in antet, cu precizarea ca cele doua entitati juridice cu acelasi sediu.

Pe fondul cauzei, s-a apreciat ca, atata vreme publicatia de vanzare nr.46467/06.12.20026 si toate formele de vanzare la licitatie publica intocmite la data de 19.12.2006 au fost anulate prin sentinta amintita  in precedent, definitiva si irevocabila, se impunea anularea proceselor-verbale de licitatie si a celor de adjudecare prin care intimatele SC E.I.SRL, SC T.C. SRL si SC G.G. SRL au dobandit bunurile apartinand contestatoarelor.

1