Contestaţie la executare

Hotărâre 5996 din 10.10.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.06.2016, , contestatorul BAI a solicitat, în contradictoriu cu intimata B T S.A., anularea Încheierii de stabilire a valorii imobilului, înscris în cartea funciară nr. a comunei, cu număr cadastral; anularea raportului de expertiză întocmit de Birou Evaluator F I, precum şi a Publicaţiei de vânzare nr. emisă în dosarul de executare silită nr. aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc M I.

În motivarea contestaţiei la executare, a arătat faptul că, în cadrul dosarului de executare silită nr. al BEJ M I, a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite înseşi şi a actelor de executare reprezentate de Încheierea nr. de stabilire  a cheltuielilor de executare silită, Somaţia imobiliară nr., Adresa nr. de înfiinţare a popririi emisă către B, B P SA, Adresa nr. prin care s-a solicitat de către executorul judecătoresc înscrierea pe tabelul creditorilor cu suma de 765.076,57 lei, Somaţia imobiliară nr..

A arătat faptul că, la data de 10.06.2016, i s-a comunicat de către executorul judecătoresc Publicaţia de vânzare nr. emisă în dosarul de executare silită nr., ocazie cu care a luat la cunoştinţă despre faptul că imobilul aflat în proprietatea sa a fost evaluat la suma de 736.730 lei.

Faţă de aceste aspecte, contestatorul a invocat încălcarea dreptului său la apărare, precum şi nesocotirea principiului contradictorialităţii, în cadrul procedurii de scoatere la licitaţie a imobilului, apreciind că evaluarea imobilului s-a realizat cu nerespectarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la executarea silită. În acest sens, a arătat faptul că în ceea ce priveşte evaluarea imobilului în vederea declanşării procedurii de vânzare, art. 836 alin. (1) Cod de procedură civilă stabileşte care sunt condiţiile ce trebuie a fi îndeplinite în acest caz, respectiv faptul că valoarea de circulaţie a imobilului urmează a fi stabilită de către executorul judecătoresc, prin încheiere, raportat la preţul mediu de piaţă din respectiva localitate, încheiere ce se comunică părţilor. De asemenea, se prevede faptul că la cerere sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va proceda la numirea unui expert evaluator. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 836 alin. 4 din acelaşi act normativ, cererea de expertiză va fi făcută de către părţi, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii de stabilire a valorii bunului.

În raport de dispoziţiile legale enunţate anterior, contestatorul a menţionat faptul că executorul judecătoresc a omis să-i comunice încheierea prin care a fost stabilită valoarea imobilului, fiindu-i astfel încălcat dreptul de a solicita efectuarea unei expertize.

În continuare, partea a arătat faptul că numirea expertului evaluator se realizează prin încheiere emisă de către executorul judecătoresc, care, se comunică, de asemenea, părţilor şi expertului, însă, şi în această situaţie, executorul judecătoresc a omis să-i comunice actul de numire a expertului, obligaţie ce i-ar fi revenit în conformitate cu dispoziţiile art. 836 alin. 6 Cod de procedură civilă.

Precizează faptul că expertul nu a procedat nici la comunicarea raportului de expertiză (expert F I) şi nici la convocarea sa în vederea evaluării imobilului, ori la comunicarea încheierii de stabilire a preţului imobilului, ce constituie preţul de pornire a licitaţiei.

Arată faptul că prin continuarea procedurii de vânzare silită, în condiţiile de nelegalitate enunţate anterior, îi este periclitată existenţa, având în vedere faptul că imobilul în cauză constituie locuinţa sa şi a familiei sale.

Referitor la raportul de expertiză întocmit în cadrul procedurii de executare silită, a menţionat faptul că potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, expertul avea obligaţia de a cita părţile, iar, în ipoteza în care ar fi fost necesare lucrări la faţa locului, ori explicaţii ale părţilor, acestea trebuiau a fi citate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat, sub sancţiunea nulităţii. În fapt, contestatorul din prezenta cauză nu a fost citat de către expert, nu i s-a adus la cunoştinţă posibilitatea numirii unui expert-parte şi nici nu i-a fost comunicat raportul de expertiză.

Sub un alt aspect, partea precizează faptul că, prin încheierea din data de 17.06.2013 pronunţată de Judecătoria Bacău, a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite, pentru recuperarea sumei de 748.953,17 lei, iar executorul judecătoresc a emis publicaţia de vânzare nr. pentru suma de 765.520,04 lei. Astfel, apreciază că diferenţa dintre cele două sume, este nejustificată şi nelegală, fiind încălcate limitele stabilite prin hotărârea instanţei. În aceste condiţii, publicaţia de vânzare este, de asemenea, lovită de nulitate.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 712, art. 719 alin. 1, art. 453 Cod de procedură civilă.

În probaţiune a fost solicitată proba cu înscrisuri, cererii principale fiind ataşate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, Publicaţia de vânzare nr., cartea de identitate a contestatorului, Certificat de căsătorie nr., carte de identitate a numitei B M.

Cererea a fost timbrată cu 1000 lei taxă judiciară de timbru, conform chitanţei depusă în original la fila 63 dosar.

Prin cererea introductivă, contestatorul a solicitat, de asemenea, suspendarea executării silite, invocând ca motive temeinice faptul că imobilul ce face obiectul procedurii executării silite, are destinaţie de locuinţă pentru acesta şi familia sa.

Intimata a formulat întâmpinare la dosar, prin care a solicitat, în esenţă, respingerea contestaţiei la executare, ca nelegală şi netemeinică, iar pe cale de excepţie a invocat tardivitatea formulării contestaţiei la executare.

Cu privire la tardivitatea contestaţiei la executare, intimata a precizat faptul că încheierea executorului judecătoresc referitoare la stabilirea valorii de circulaţie a imobilului a fost comunicată contestatorului în data de 23.05.2016, conform dovezii de înmânare anexată. De asemenea, la aceeaşi dată, i-a fost comunicat Raportul de evaluare din 29.12.2015 întocmit de Birou Evaluator F I, conform dovezii de înmânare. În final, cu privire la contestarea publicaţiei de vânzare nr., intimata apreciază că aceasta a fost cu siguranţă comunicată contestatorului  în cursul lunii iunie 2013.

Având în vedere dovezile de comunicare anexate, termenul de 15 zile pentru formularea contestaţiei la executare, prevăzut la art. 715 Cod de procedură civilă, s-a împlinit la data de 08.06.2016, iar acţiunea de faţă a fost introdusă pe rolul instanţelor la data de 15.06.2016, motiv pentru care solicită admiterea excepţiei tardivităţii şi, pe cale de consecinţă, respingerea cererii, ca fiind tardiv introdusă.

Încheierea nr. al BEJ M I prin care a fost numit expert evaluator F I, a fost comunicată contestatorului, prin intermediul doamnei NM, la data de 11.11.2015, conform dovezii de comunicare ataşată.

Prin adresa din data de 28.01.2016, F I a prelungit termenul de finalizare a raportului de expertiză, întrucât la termenul din data de 11.12.2015, ora 10.00, nu a fost returnată dovada de primire de la numitul B A I, fixând astfel un nou termen pentru data de 23.12.2015, ora 10.00, dată la care au fost primite confirmările de primire şi s-a procedat la inspectarea imobilului în lipsa părţilor care nu s-au prezentat.

Astfel cum rezultă din cele menţionate anterior, precum şi luând în considerare înscrisurile anexate întâmpinării, se constată că părţii contestatoare i-au fost comunicate toate actele ce fac obiectul prezentei acţiuni.

Referitor la nulitatea Publicaţiei de vânzare nr., intimata a precizat faptul că, în procedura de executare silită, au fost avansate sume de bani pentru încuviinţarea executării silite, precum şi alte cheltuieli de executare silită. În concret, creditoarea a achitat în cadrul acestui dosar, suma de 1086,07 lei, sumă care în mod firesc trebuia inclusă în publicaţia de vânzare, pe lângă valoarea debitului în cuantum de 748.953,17 lei, menţionat în cuprinsul cererii de executare silită. Astfel, suma principală în valoare de 765.520,04 lei, compusă din debit principal restant, dobânzi restante, penalităţi şi comisioane restante, cheltuieli de executare silită, reprezintă o obligaţie a plată ce cade în sarcina debitorului şi reprezintă titlu executoriu asupra căreia se extinde executarea silită.

Totodată, a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite, apreciind că nu sunt întrunite prevederile art. 719 Cod de procedură civilă, respectiv, pentru lipsa unor motive temeinice.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi urm., art. 719 Cod de procedură civilă, art. 321 Noul Cod civil.

În probaţiune, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile anexate întâmpinării.

În motivarea răspunsului la întâmpinare, contestatorul a solicitat, în esenţă, respingerea excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare şi admiterea cererii ce face obiectul prezentei cauze.

La dosarul cauzei a fost anexat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, dosarul de executare silită nr. al BEJ M I.

La termenul din data de 03.10.2016, instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia netimbrării cererii de suspendare a executării silite, excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, după care a acordat cuvântul în dezbateri asupra fondului, reţinând cauza spre deliberare şi pronunţare sub aspectul excepţiilor invocate şi cu privire la fondul cauzei.

Asupra excepţiei netimbrării cererii de suspendare a executării silite, instanţa reţine că potrivit art.10 alin 1 lit.b din OUG 80/2013 cererile de suspendare a executării silite se timbrează cu 50 lei.Contestatorului i s-a pus în vedere obligaţia de a achita taxa de timbru, precum şi cauţiunea stabilită potrivit art.718 Cod proc civ, însă acesta nu a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei de a achita taxa de timbru, astfel încât instanţa apreciază ca întemeiată excepţia şi o va admite, urmând a anula cererea de suspendare ca netimbrată.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii contestaţiei la executare împotriva încheierii de stabilire a valorii imobilului situat în, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.715 Cod proc civ, „Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

(2) Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare.”

Prin încheierea nr. pronunţată de executor judecătoresc M I în dosar de executare nr., s-a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului casă în regim de înălţime S+P+1 în suprafaţă de 240,12 mp situat pe un teren în suprafaţă de 1251,30 mp, , proprietatea debitorului B A I, la suma de 736.730 lei.

Încheierea a fost comunicată contestatorului la data de 23.05.2016, la adresa de domiciliu a acestuia, astfel cum rezultă din procesul verbal de înmânare întocmit în dosarul de executare. La aceeaşi dată a fost comunicat contestatorului şi raportul de evaluare din 29.12.2015 emis de expert tehnic F I.

Prin urmare, instanţa reţine că contestatorul a luat cunoştinţă de încheierea prin care executorul judecătoresc a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului situat în şi de raportul de evaluare a acestui imobil la data de 23.05.2016.

Termenul de 15 zile de formulare a contestaţiei la executare împotriva acestor acte a început să curgă la data de 23.05.2016 şi s-a împlinit la data de 03.06.2016. Prezenta contestaţie la executare a fost formulată la data de 15.06.2016, cu depăşirea termenului prevăzut de art.715 Cod proc civ, prin urmare excepţia tardivităţii contestaţiei la executare formulată împotriva acestor acte de executare este întemeiată, urmând a fi admisă, cu consecinţa respingerii contestaţiei formulate împotriva acestor acte ca tardiv formulată.

În ceea ce priveşte contestaţia împotriva publicaţiei de vânzare din 03.06.2016, aceasta a fost formulată în termenul legal de 15 zile, faţă de data comunicării acestuia, 10.06.2016, astfel cum rezultă din procesul verbal de înmânare aflat la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului cu privire la publicaţia de vânzare din 03.06.2013, instanţa constată următoarele:

La cererea creditoarei B T s-a început executarea silită împotriva debitorului garant BA I pentru recuperarea sumei totale de 748.953,17 lei în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr. şi contract de ipotecă nr..

La data de 19.09.2013 s-a emis somaţia imobiliară nr., urmată la data de 25.02.2015 de o nouă somaţie imobiliară. La data de 06.11.2015 s-a întocmit procesul verbal de situaţie imobiliară pentru imobilul aparţinând debitorului .

Prin încheierea din 06.11.2015 emisă în dosarul de executare sus menţionat s-a numit expert evaluator F I pentru a stabili valoarea de circulaţie a imobilului.

Prin raportul de expertiză întocmit de expert F I s-a evaluat imobilul, proprietatea debitorului B A I, la suma de 736.730 lei.

Prin încheierea din 12.05.2016 emisă de BEJ M s-a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului casă sus menţionat la suma de 736.730 lei, valoare rezultată din raportul de expertiză întocmit de expert F I.

În baza art.838 Cod proc civ, prin încheierea din 03.06.2016 emisă de BEJ M I în dosar de executare nr. a fost stabilit termen pentru vânzarea imobilului casă sus menţionat la data de 30.06.2016, ora 10.00.

Instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art.835-838 Cod proc civ, procedura de valorificare a imobilului proprietatea debitorului este următoarea: dacă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare. Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor. La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului. Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză.O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare. Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea evaluării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau informaţii disponibile.Potrivit art. 837 Cod proc civ, executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.

Potrivit art.838 Cod proc civ,  în termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului, executorul va fixa, prin încheiere definitivă, termenul pentru vânzarea imobilului, ce va fi adus la cunoştinţa publică prin publicaţii de vânzare. Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 20 de zile şi nici mai lung de 40 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia.

În dosarul de executare s-a respectat întreaga procedură descrisă anterior. Astfel, în vederea scoaterii la licitaţie publică, executorul judecătoresc a stabilit valoarea imobilului în baza unui raport de evaluare întocmit de expert tehnic numit în temeiul art.836 alin 3 teza a doua Cod civil, a scos bunul la licitaţie la valoarea stabilită de expert, a emis publicaţia de vânzare în termenul prevăzut de lege, şi cu respectarea termenului pentru prima licitaţie publică.

În consecinţă, instanţa reţine că au fost respectate dispoziţiile art.836 alin 1 Cod proc civ, deoarece încheierea de stabilire a valorii imobilului există, valoarea stabilită prin aceasta a fost stabilită prin raport de evaluare întocmit de un expert tehnic, astfel că nu a fost încălcat nici dreptul contestatorului de a solicita efectuarea unui raport de expertiză în cauză.

Prin urmare, instanţa reţine că nu poate fi reţinută susţinerea contestatorului în sensul că publicaţia de vânzare a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale şi a operaţiunilor care preced emiterea acesteia.

Nici împrejurarea că valoarea de licitaţie a imobilului este mai mare decât creanţa pentru stingerea căreia se efectuează executarea silită nu este de natură a atrage nulitatea publicaţiei de vânzare, deoarece în cazul în care preţul obţinut la licitaţie este mai mare decât creanţa urmărită, diferenţa se restituie debitorului proprietar al imobilului vândut la licitaţi, fiind firesc dealtfel ca preţul de pornire a licitaţiei să reflecte valoarea reală a imobilului.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază contestaţia ca neîntemeiată, urmând a o respinge.