Contestaţie la executare – act administrativ fiscal. Calea procesuală specifică pentru atacarea actului. Excepţia inadmisbilităţii

Sentinţă civilă 774 din 17.10.2017


Actul administrativ fiscal reprezentând titlu de creanță putea fi contestat pe calea contenciosului administrativ, astfel că în privința acestuia exista ”o altă procedură prevăzută de lege” în sensul tezei finale a art. 172 alin. (3) C. proc. fiscală, nemaiputând fi dezvoltate motive de nelegalitate sau netemeinicie în privința acestuia pe calea contestației la titlul executoriu formulate conform art. 172 C. proc. fiscală.

Sentinţa Nr. 774/17.10.2017 a Judecătoriei Galați

Conform art. 172 alin. (3) “contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.”

Potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. xxxx/xx.xx.2015, a fost comunicată prin afişarea la sediul instituţiei la data de xx.xx.2015.

Instanța reține că actul administrativ fiscal reprezentând titlu de creanță putea fi contestat pe calea contenciosului administrativ, astfel că în privința acestuia exista ”o altă procedură prevăzută de lege” în sensul tezei finale a art. 172 alin. (3) C. proc. fiscală, nemaiputând fi dezvoltate motive de nelegalitate sau netemeinicie în privința acestuia pe calea contestației la titlul executoriu formulate conform art. 172 C. proc. civ.

Instanţa reţine că, în concret, contestatoarea nu a formulat o veritabilă contestaţie la titlu, întrucât nu a formulat un capăt de cerere prin care să solicite anularea titlului de creanță constând în Decizia de impunere nr. xxxx din data de xx.xx.2015, ci doar a invocat în contestaţia la executarea silită  propriu-zisă argumente care ţin de legalitatea şi temeinicia acestui titlu de creanţă.

Întrucât, în legătură cu titlul executoriu din prezenta cauză legea prevede o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea sa, respectiv cea a acțiunii în anularea unui act administrativ, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare invocată de intimată şi va dispune respingerea cererii ca inadmisibilă.