Drept de superficie

Decizie 503 din 18.05.2017


Prin sentinţa civilă nr. X/11.10.2016 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. X/311/2016, s-a admis in parte acţiunea civila formulata de către reclamantul M  F in contradictoriu cu U  A  T  S , cu sediul în si in consecinţa s-a constatat ca reclamantul are un drept de superficie asupra terenului intravilan situat  in Slatina, judeţul Olt, reprezentând curţii construcţii  in suprafaţa de 389 mp, pe care acesta a edificat o casa de locuit cu vecinatatile la N-str. ,la E-teren  ,la S -  ,la V-.

S-a luat act de declaraţia reclamantului ca nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunţa  această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. X/311/2016 reclamantul M F in contradictoriu cu U  A  T  S  a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate ca are un drept de superficie asupra suprafeţei de 500 mp teren intravilan situat în Slatina judeţul Olt pe care a construit o casă de locuit.

In motivare, reclamantul arată că a locuit, împreuna cu familia sa intr-un imobil situat în Mun. Slatina, după noul nomenclator stradal.

Terenul respectiv avea o suprafaţa măsurata de 1156 mp. pe care a avut edificata o casa de locuit.

Pentru suprafaţa respectiva are acte valabile de proprietate, respectiv sentinţele civile nr. X/28.11.2001 si X/29.04.2002 ambele emise de Judecătoria Slatina, si decizia nr. X/2005 a Tribunalului Olt.

Insa, după un lung sir de procese având ca obiect revendicare in care soluţiile au tot oscilat, a pierdut imobilele pe care le deţinea prin acte valabile.

Fiind evacuat din locuinţa, a ajuns un caz social iar prin grija compartimentului "D  A  D  P  si P " din cadrul Municipiului Slatina, a primit spre folosinţa o suprafaţa de-300 mp. in baza H.G 430/2001.

Pe acest teren si-a construit in regim de urgenta o locuinţa.

Deşi se cunoştea situaţia sa si a celor apropiaţi, au fost sancţionaţi contravenţional de D P L  din cadrul M i S  cu suma de  1000 lei,  in cursul anului 2011,  pentru executare lucrări fără autorizaţie de construcţie.

Imobilul casa de locuit aflat la adresa din mun. Slatina, , a fost ridicat in regim de urgenta cu bani proveniţi din împrumut in banca si de la alte persoane in cursul anilor 2009-2010.

Ridicarea construcţiei a fost făcuta cu ştirea si acceptul proprietarului terenului. In prezent, atât starea sa de sănătate cat si situaţia banilor este una deplorabila, având datorii lunare-la bănci, in suma de 600 lei.

In drept au fost invocate dispoz. art. 194 C.p.c. , art. 696 C.civ.

In susţinere reclamantul a depus la dosar înscrisuri ( f. 5-57)

In cursul cercetării judecătoreşti instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, şi proba cu expertiză de specialitate topografie-cadastru întocmită în cauză de expert Mihai Ilie ( f. 105-112).

La data de 11.10.2016 UAT Mun. S  a formulat si depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiata motivat de faptul ca suprafaţa de teren pentru care reclamantul solicita drept de superficie afectează doua loturi de teren pe care instituţia pirita le-a dezmembrat in scopul iniţierii procedurii de vânzare cu drept de preemţiune detinatorilor construcţiilor edificate pe acestea  si in acest sens fiind făcuta si o evaluare a acestora de către o persoana autorizata. S-a mai susţinut ca reclamantul a ocupat abuziv inca un lot de teren din cele opt care au fost dezmembrate potrivit cărtii funciare anexate acestea având si o suprafaţa de 268 mp respectiv de 269 mp.

In susţinerea celor afirmate s-a anexat adresa cu nr. X din 6.10.2016 a Biroului Programe de Dezvoltare Locala din cadrul instituţiei, actul de dezmembrare si cartea funciara.

Prin concluziile raportului de expertiza efectuat si depus la dosarul cauzei, s-au stabilit întinderea si vecinatatile suprafeţei de teren pe care îl are reclamantul in posesie. 

Coroborând concluziile raportului de expertiza cu  evidentele cadastrale existente la dosarul cauzei,s-a retinut de către instanţa ca lotul de teren pe care l-a primit reclamantul si pe care si a edificat o casa fara autorizaţie de construcţie aparţine domeniului privat al Mun. Slatina si este înscris in Cartea Funciara cu nr. X cu număr cadastral X, avind o suprafaţa de 268 mp cu o deschidere la strada de 8,6 m si lungime de aproximativ 31 m.

De asemenea s-a mai retinut ca reclamantul a primit conform adeverinţei cu nr.X/10.01.2010 emisa de către D  A  D  P  si P  un lot de 300 mp teren atribuit in conformitate cu HG cu nr.430/2001 pe care are  construita o locuinţa proprietate personala si locuieşte in Slatina.

 In consecinţa in urma măsurătorilor efectuate cu ocazia întocmirii raportului de expertiza s-a stabilit ca imobilul din litigiu are următoarele categorii de folosinţa teren curţi construcţii in suprafaţa de 389 mp si teren livada in suprafaţa de 115 mp.

 In drept instanţa a retinut ca dreptul de superficie este definit ca acel drept ce consta in dreptul de proprietate pe care îl are o persoana denumita superficiar asupra construcţiilor ,plantaţiilor sau altor lucrări care se afla pe o suprafaţa de teren ce aparţine unei alte persoane ,teren asupra căruia superficiarul va avea un drept de folosinţa.

In cazul dreptului de superficie se considera ca se suprapun doua drepturi de proprietate ce aparţin la doi proprietari deosebiţi:  dreptul proprietarului asupra terenului si dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiilor, plantaţiilor si altor lucrări pe care el le-a făcut pe acel teren, la care se adăuga un element in plus dreptul superficiarului de a folosi terenul altuia pe baza căruia el a construit ,a plantat sau a efectuat o anumita construcţie ,plantaţie sau lucrare proprietatea lui.

In consecinţa dreptul de superficie putea fi constituit prin convenţia parţilor prin legat, prin uzucapiune sau prin lege.

Prin urmare conform unei decizii de speţa data de către fosta Curte Suprema de Justiţie si anume de către secţia civila prin decizia nr.893/1994 s-a stabilit cu valoare de principiu existenta dreptului de proprietate asupra construcţiei , plantaţiei sau asupra altor lucrări situate pe terenul proprietatea altei persoane atrage după sine un drept de folosinţa asupra terenului respectiv aceste drepturi concretizând dreptul real de superficie.

Astfel dreptul de superficie este calificat ca fiind un drept real imobiliar, un drept perpetuu si un drept imprescriptibil .

Cel mai adesea dreptul de superficie se constituie prin acordul parţilor obiectul acestuia fiind dreptul pe care îl constituie proprietarul unui teren pentru superficiar de a construi ,planta sau executa alte lucrări pe acel teren care sa fie proprietatea superficiarului.

Ceea ce in speţa instanţa retine ca reclamantul a primit conform adeverinţei cu nr.X/10.01.2010 emisa de către D  A  D  P  si P  un lot de 300 mp teren atribuit in conformitate cu HG cu nr.430/2001 pe care are  construita o locuinţa proprietate personala si locuieşte in Slatina iar in urma măsurătorilor efectuate si a evidentelor din cadrul piritei s-a stabilit ca acesta deţine o casa de locuit cu vecinatatile la N-str. B ,la E-teren P ,la S - Teren P ,la V-teren P  amplasata pe terenul intravilan situat  in Slatina, judeţul Olt reprezentând curţii construcţii  in suprafaţa de 389 mp .

Fata de aceste considerente si in raport de dispoziţiile legale aplicabile in speţa instanţa a apreciat ca acţiunea formulata de reclamant este admisibila in parte si in consecinţa a constatat ca acesta are un drept de superficie asupra terenului intravilan situat  in Slatina, str. judeţul Olt reprezentând curţii construcţii  in suprafaţa de 389 mp pe care acesta a edificat o casa de locuit cu vecinatatile la N-str. B ,la E-teren P ,la S - Teren P ,la V-teren P.

S-a luat act de declaraţia reclamantului ca nu solicita cheltuieli de judecata.

Calea de atac exercitată:

Împotriva sentinţei a declarat apel pârâta U  A  T  a M  S , considerând-o nelegală şi netemeinică.

 Astfel, s-a invocat că instanţa nu a ţinut cont de faptul că reclamantul a construit casa fără autorizaţie de construire, deci a înlăturat reaua credinţă a reclamantului.

Aşa cum a învederat la fond, reclamantul a construit casa pe două loturi de teren pe care instituţia apelantă le-a dezmembrat în scopul iniţierii procedurii de vânzare a acestora, cu drept de preemţiune deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea, în acest sens fiind făcută şi o evaluare a acestora de către o persoană autorizată.

 Reclamantul a ocupat abuziv încă un lot de teren din cele opt care au fost dezmembrate, potrivit cărţii funciare anexate la dosarul de fond, acestea având o suprafaţă de 268 mp, respectiv 269 mp.

În acest sens a depus adresa nr. X/06.10.2016 a Biroului Programe de Dezvoltare Locală din cadrul instituţiei, actul de dezmembrare şi cartea funciară.

In drept, s-au invocat  dispoziţiile art. 466 şi urm. din NCPC.

Faţă de aceste considerente solicită admiterea apelului şi reţinând cauza spre rejudecare să se respingă cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

La data de 03 februarie 2017, intimatul reclamant M  F a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului declarat de UAT Slatina, ca nefondat si mentinerea solutiei instanţei de fond.

In motivarea întâmpinării a arătat că apelantul a fost de acord cu admiterea cererii de chemare in judecată, aşa cum a fost formulată. In calea de atac îşi invocă o culpă proprie, contrară manifestării de voinţă exprimate în cursul judecăţii.

In continuarea întâmpinării au fost reiterate sustinerile din cererea de chemare in judecată.

In apel, din oficiu, instanţa de control judiciar a solicitat relatii de la C l  al mun. Slatina, in sensul de a comunica actul de atribuire catre iuntimatul reclamant a suprafetei de 300 mp , conform HG nr.430/2001, astfel cum rezulta din adeverinta nr.X/2010 emisa de Directia ADPP din cadrul Consiliului Local, sens in care s-a inaintat la dosar raspunsul nr.X1552/27.04.2017- fila 39 dosar apel.

Analizând apelul declarat prin prisma  motivelor formulate si a dispozitiilor legale incidente in cauza, Tribunalul retine următoarele:

Prezenta cauza este supusa dipozitiilor vechiului C Civil, astfel cum rezulta din dispozitiile art.6  din Noul C Civ., deoarece imobilul a fost ridicat, potrivit sustinerilor necontestate ale reclamantului, in perioada anilor 2009-2010.

Instituţia superficiei este definită ca acel drept real principal ce constă în dreptul de proprietate pe care îl are o persoană, numită superficiar, asupra constructiilor, plantaţiilor sau altor lucrari aflate pe terenul  ce apartine altei persoane, teren asupra căruia supeficiarul are un drept de folosinţă.

Dreptul de superficie  presupune existenta a două drepturi ce aparţin unor persoane diferite, fiecare dintre ele având drept de proprietate asupra unui imobil: dreptul de proprietate al superficiarului-care are ca obiect constructiile, plantatiile sau alte lucrari si respectiv, dreptul de proprietate asupra terenului, care are un alt  titular decât superficiarul.

Solicitând a se constata in favoarea sa un drept de superficie, reclamantul a cerut, in fapt, a se constata, mai întâi, dreptul său de proprietate asupra constructiei  pe care sustine ca a edificat-o; Or, asa cum a invocat si apelantul prin motivele de apel formulate, aceasta a fost realizata fara autorizatie de construire, încercându-se astfel a se eluda normele de drept ce reglementează cu caracter imperativ  regimul edificării constructiilor- Legea nr.50/1991 rep, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

O astfel de încălcare flagrantă a normelor ce reglementează autorizarea  edificarii constructiilor nu poate fi confirmată de instanţa de judecata  prin pronuntarea unei hotărâri ce are drept temei constatarea dreptului de proprietate al intimatului reclamant asupra constructiei.

Pe de altă parte, se constată că  dreptul de superficie se constituie prin: conventie, legat si prin uzucapiune.

La dosarul cauzei nu exista nicio dovada a faptului constituirii dreptului de superficie in persoana intimatului reclamant in vreuna dintre modalităţile prezentate.

Nu există o conventie, in conditiile in care apelantul pârât M  S - prin autoritatea sa deliberativa, C  L  - nu a adoptat o hotărâre prin care sa dispună darea in folosinta a vreunei suprefete catre intimatul reclamant, aspect ce rezulta din relatiile inaintate la dosar cu adresa nr.X /2017- fila 39 dosar apel.

Nu au fost invocate nici legatul si nici uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de superficie, iar toate acestea reprezintă motive pentru care instanţa de control judiciar constată că  cererea de chemare in judecata formulata de catre intimatul reclamant in mod gresit a fost admisa de catre judecătorie, considerent pentru care, in temeiul dispoz art.480 al.2 C.pr.civ., apelul va fi admis, iar sentinta apelata va fi schimbată, in sensul respingerii actiunii reclamantului, ca neîntemeiată.

Data publicarii pe portal:05.07.2017