Asigurări sociale Revizuire drepturi de pensie ale unui pensionar fost cadru militar, prin luarea în calcul a perioadei în care acesta a fost elev al Şcolii Militare de Muzică.

Decizie 76 din 09.02.2017


ASIGURĂRI SOCIALE

Revizuire drepturi de pensie ale unui pensionar fost cadru militar, prin luarea în calcul a perioadei în care acesta a fost elev al Şcolii Militare de Muzică.

- Legea nr. 263/2010 articolul 49 alin. 1 litera g)

- Legea nr. 223/2015 art. 3 alin. 1

Legiuitorul, în art. 49 alin. 1 litera g) din Legea nr. 263/2010 prevede faptul că se au în vedere la recalcularea drepturilor de pensie, perioadele necontributive, asimilate, în care au fost frecventate cursurile unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie, instituţii de învăţământ din sistemul de apărarea naţională,ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare,poliţiştilor cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,cu excepţia liceului militar.

Câtă vreme petentul a frecventat cursurile ciclului profesional de muzică militară ale Şcolii Militare de Muzică, pe care legiuitorul nu a echivalat-o cu liceul militar, prevederile expuse mai sus, ale art. 49 alin. 1 litera g) din Legea nr. 263/2010, preluate şi de art. 3 alin 1 punctul 3 din Legea nr. 223/2015, sunt incidente în astfel de situaţii, unde legiuitorul nu distinge, nici interpretul nu o poate face.

Decizia civilă nr. 76 din 9.02.2017

Dosar nr. 1244/111/2016

Prin sentinţa civilă nr. 579/LM din 22.09.2016, Tribunalul ... a respins cererea formulată de reclamantul ... ... – CNP ... domiciliat în localitatea ..., în contradictoriu cu pârâta ... cu sediul în ..., ... ca neîntemeiată, fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

În ceea ce priveşte nulitatea cererii invocată de pârâtă, întemeiată pe faptul că acţiunea formulată nu este semnată de reprezentantul ales, prima instanţă din conţinutul acţiunii înregistrate pe rolul Tribunalului, a constatat că la fila 3 a acesteia există aplicată semnătura, considerent pentru care a apreciat că nu este incidentă sancţiunea prevăzută de art. 196 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Cu privire la excepţia de inadmisibilitate invocată de pârâtă prin întâmpinare, instanţa de fond s-a pronunţat în şedinţa publică din 15.09.2016 în sensul respingerii acesteia.

Referitor la fondul cauzei, s-a reţinut de prima instanţă că reclamantul a ieşit din rândul cadrelor militare permanente la data de 30.04.2005.

În baza dispoziţiilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, pârâta a emis Decizia nr. 0108853 din data de 01.06.2005, prin care s-au stabilit drepturi de pensie cuvenite petentului începând cu data de 01.05.2005.

În baza O.U.G. nr.1/2011, aceste drepturi de pensie au fost revizuite, fiind emisă pe seama reclamantului Decizia nr.77904/06.12.2011. Nici cu această ocazie şi nici urmare a revizuirilor ulterioare, nu a fost valorificată perioada în litigiu, respectiv 1981-1984, ca şi stagiu asimilat.

S-a apreciat de prima instanţă că nu poate fi reţinută ca pertinentă apărarea pârâtei conform căreia după intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, reclamantul este beneficiarul unei pensii din sistemul pensiilor militare de stat, motiv pentru care s-a constatat că nu poate invoca în cererea sa ca temei juridic Legea nr.263/2010, care nu mai este aplicabilă drepturilor sale de pensie, întrucât art.111 din Legea nr. 223/2015 prevede că în situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.

Faţă de dispoziţiile mai sus enunţate, instanţa de fond a apreciat că este justificat interesul petentului în promovarea prezentei acţiuni, întrucât în eventualitatea în care ar fi admise pretenţiile sale, ar putea beneficia de o posibilă creştere a cuantumului drepturilor de pensie, pe care în situaţia în care urmare a stabilirii drepturilor de pensie militară de stat le-ar putea valorifica, dacă pensia specială recalculată ar avea un cuantum mai mic decât cea aflată în plată potrivit Legii nr.263/2010.

Totodată, instanţa a mai reţinut că, în fapt pârâta încă din momentul stabilirii dreptului de pensie al reclamantului în anul 2005, avea cunoştinţă de perioada în litigiu, la dosarul de pensie fiind depusă atât Foaia matricolă cât şi Diploma de absolvire a celor 10 clase, astfel încât sunt incidente dispoziţiile art.107 alin.1 şi 2 din Legea nr.263/2010.

Astfel, din foaia matricolă existentă la dosarul de pensie şi Diploma de absolvire a învăţământului obligatoriu de 10 ani, emisă de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului cu Seria A nr. ..., a rezultat că în această perioadă reclamantul a urmat Şcoala Militară de Muzică, care era organizată ca formă de învăţământ profesional, aspect inserat chiar şi în cuprinsul Certificatului nr. ... din 18.11.2015, eliberat de Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară ....

În ce priveşte perioada 12.09.1984-23.08.1986 la care se face trimitere in Certificatul nr. ... din 18.11.2015, eliberat de Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară ... în care acesta a fost elev al şcolii militare, aspect evidenţiat în Diploma cu seria D.S. numărul ... eliberată la 20.08.1986 de Şcoala Militară de Muzică, instanţa a constatat că aceasta a fost avută în vedere la revizuirea drepturilor de pensie.

Potrivit dispoziţiilor art.17 alin.2 lit. ”a” raportat la art. 49 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul: (...) g) „a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar”.

Prima instanţă, din interpretarea teleologică a textului sus enunţat a reţinut că intenţia legiuitorului a fost aceea de a include în categoria perioadelor asimilate numai acele perioade în care asiguratul a urmat o şcoală militară de nivel superior studiilor liceale, întrucât a înţeles să excludă expres perioada liceului militar.

Faţă de aceste aspecte, instanţa de fond a apreciat că art. 49 alin.1 lit.”g” din Legea nr.263/2010 trebuie interpretat în sensul că, exclude orice formă de studii de nivel liceal, adică şi perioada liceului militar, dar şi perioada de învăţământ profesional care se desfăşura, ca şi liceul, după absolvirea gimnaziului şi care reprezenta, aidoma liceului, o formă de învăţământ intermediară, între gimnaziu şi învăţământul superior.

S-a reţinut că, a rezultat fără echivoc, că perioada de şcolarizare cuprinsă între anii 1981-1984 a fost similară perioadei de studii liceale treapta I, reclamantul având vârsta cuprinsă intre 15-18 ani şi nu a reprezentat o formă de învăţământ superioară pentru formarea de cadre militare, aşa cum a prevăzut legiuitorul ca o condiţie obligatorie pentru a fi luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Prin urmare, s-a reţinut de instanţa de fond că pentru a se încadra în prevederile legale menţionate anterior, reclamantul ar fi trebuit să urmeze în perioada aflată în litigiu cursurile unei şcoli militare pentru formaţia cadrelor militare, respectiv la absolvirea acestei şcoli să fi fost certificat ca şi cadru militar prin intrarea în corpul subofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale. Legea nr.80/1995 arată la art.40 litera „a” că subofiţerii în activitate provin din rândul absolvenţilor cu diplomă ai instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea subofiţerilor.

Din Fişa matricolă a reieşit că acesta a dobândit gradul de sergent major, doar la data de 23.08.1986 după absolvirea Şcolii Militare de Muzică – ciclul subofiţeri.

Instanţa de fond a apreciat că nu se poate reţine prin urmare ca şi pertinentă interpretarea art. 49 alin.1 litera „g” din Legea nr.263/2010, în sensul excluderii din categoria de perioadă asimilată a perioadei liceului militar, şi includerea, pe de altă parte, a perioadei învăţământului profesional militar şi, de altfel în acest sens sunt şi prevederile art. 3 din anexa nr. 3 din „Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională „la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, conform cărora „constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu şi, după caz, vechimea în muncă valorificată în ultima decizie de pensie până la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care: … c) a îndeplinit serviciul militar ca ... elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare”.

Faţă de cele expuse, prima instanţă a apreciat că perioada în care reclamantul a urmat o formă de învăţământ profesional militar, echivalentul unei şcoli profesionale din sector civil, sau echivalentul treptei I de liceu din acea perioadă, nu face parte din stagiile de cotizare asimilate prevăzute de art. 49 alin.1 lit.”g” din Legea nr.263/2010, considerente pentru care a respins acţiunea formulată ca neîntemeiată şi a luat act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, scutit de la plata taxelor de timbru, a declarat apel reclamantul ... ..., solicitând admiterea acestuia, schimbarea sentinţei, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

 Prin motivele de apel s-a invocat interpretarea, aplicarea greşită a Legii nr. 263/2010 ce în art. 17 alin. 2, raportat la art. 49 alin. 1 litera g) prevede că perioada în care asiguratul a fost elev al unei şcoli militare, cu excepţia liceului militar, constituie stagiu de cotizare. Eronat s-a reţinut că art. 49 nu se referă la studii liceale sau echivalente acestora ori şcoala profesională, că ar fi echivalentul studiilor liceale nu al şcolilor miliare la care se referă textul pentru că acesta ar avea în vedere situaţia studiilor postliceale efectuate prin şcoli de subofiţeri, aşa cum a efectuat el în perioada 25. 09. 1976-11. 09.1976 sau universitare.

Faptul că Şcoala Militară de Muzică este şcoală militară în sensul acestor prevederi legale, rezultă din Decretul nr. 198/28. 04.1953 emis de Marea Adunare Naţională pentru reorganizarea Şcolii Militare de Muzică ce la art. 1 precizează scopul ca fiind cel de-a pregăti sergenţi muzicanţi pentru muzicile militare, orchestre şi ansambluri artistice ale Armatei, subofiţeri dirijori ai acestora.

Este greşit considerentul că asiguratul beneficiază de perioada asimilată numai pentru cea în care a urmat o şcoală militară de nivel superior studiilor liceale câtă vreme la Şcoala Militară de Muzică erau admişi absolvenţi ai învăţământului de 7 sau 8 clase, fără a fi absolvenţi ai liceului, cursurile acestuia fiind urmate la seral după absolvirea acestei şcoli cu grad de subofiţeri, pe de altă parte, nu se poate face o atare precizare, fiind exclusă de la valorificare doar perioada liceului militar, unde legea nu distinge nici interpretul nu o poate face – Decizia Civilă nr. 1166/05. 10. 2016 a Curţii de Apel ....

Deşi s-a constatat că în anul 1953 s-a emis Decretul nr. 198/1953, ce nu s-a publicat, nu se cunosc modificările, completările ulterioare, greşit s-a apreciat că a urmat cursurile Şcolii Militare de Muzică înainte de liceu - şcoală profesională şi că această perioadă nu ar putea fi considerată stagiu asimilat, textul legal impune ca şi condiţie ca asiguratul să fi fost elev al unei şcoli militare, fără a deosebi între natura cursurilor desfăşurate la aceea şcoală militară, între ciclurile de învăţământ în care este organizată şcoala militară. Conform art. 4 din acest Decret, se prevede că ciclul profesional de muzică militară face pregătirea pentru muzicanţii executanţi şi are o durată de 3 ani, fără a se menţiona că anii de studiu ar echivala liceului militar.

Doar în anul 1990, prin Hotărârea nr. 1016/10. 09. 1990 s-a dispus de Guvern ca începând cu anul şcolar 1990/1991 ciclul profesional al acestei şcoli din subordinea Ministerului Apărării Naţionale să se transforme în ciclu liceal cu durată completă –clasele IX - XII, pentru care şcoala era autorizată a elibera acte de studii liceale cu profil muzică. Considerentul că în perioada 1971-1974 cât a fost elev al Şcolii Militare de Muzică şi pentru care a semnat contractul-angajament potrivit Decretului nr. 473/1971, conform căruia nu ar fi fost elev al acestei Şcoli, nu este conform situaţiei de fapt dovedite cu înscrisurile eliberate de instituţiile militare competente.

Nu sau respectat prevederile art. 22 Cod de procedură civilă, nu s-a stăruit prin toate mijloacele la aflarea adevărului, la aplicarea corectă a legii, avea instanţa datoria de-a aprecia ca fiind fără relevanţă susţinerile pârâtei cu privire la organizarea, reorganizarea Şcolii Militare de Muzică, nu puteau fi reţinute nici cele referitoare la modul de organizare a ciclului profesional după anul 1975 câtă vreme cursurile invocate de el sunt din perioada 1973-1976.

Pârâta a luat în calcul în anumite cazuri perioada de genul celei în litigiu - adresa nr. .../29. 01. 2016 a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale. Câtă vreme ciclul profesional a fost efectuat în cadrul unei şcoli militare, trebuia constatat că a fost elev al unei şcoli militare în perioada 28. 09. 1973 - 25. 09. 1976, perioadă ce trebuia considerată ca fiind asimilată, avută în considerare la stabilirea drepturilor de pensie cuvenite – Sentinţa Civilă nr. 265/2016 a Tribunalului Arad, definitivă potrivit Deciziei Civile nr. 1166/2016 a Curţii de Apel ..., Sentinţa Civilă nr. 6856/2016 a Tribunalului ..., Sentinţa Civilă nr. 1494/2016 a Tribunalului Braşov, Decizia Civilă nr. 1432/2016 a Curţii de Apel ..., Decizia Civilă nr. 4937/2016 a Curţii de Apel ..., Sentinţa Civilă nr. 2144/2014 a Tribunalului Argeş, definitivă prin Decizia Civilă nr. 755/2015 a Curţii de Apel Piteşti, sunt hotărâri prin care s-au admis acţiunile de genul celei ce face obiectul litigiului.

S-a invocat în drept art. 466, art.480 şi art.543 Cod procedură civilă, Decretul nr. 473/1971.

Prin întâmpinarea, depusă la dosar, intimata a solicitat respingerea apelului ca nefondat, corect s-a reţinut că apelantul a ieşit din cadrele permanente la data de 30. 04. 2005, fiindu-i valorificată ca vechime de cadru militar perioada în care a fost elev în şcoala militară ciclul de subofiţeri - 12. 09. 1984 - 23. 08. 1986 - . Potrivit certificatului nr. ... emis de Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară ..., în perioada 1981-1984 cât apelantul a fost elev al ciclului profesional în cadrul Şcolii Militare de Muzică, nu s-a valorificat, nefiind îndeplinite prevederile legale, cum corect a reţinut instanţa de fond, neîncadrându-se în perioadele necontributive prevăzute de art. 49 din Legea nr. 263/2010.

Şcoala Militară de Muzică a fost reorganizată potrivit Decretului nr. 198/1953, pe 3 cicluri de învăţământ profesional de muzică militară, cu durata de 3 ani, ciclul de formare subofiţeri de muzică militară cu durata de 2 ani şi ciclul de formare ofiţeri dirijori cu durată de 3 ani, deci, în perioada 1953-1975 şcoala profesională cu durata de 3 ani nu mai era echivalentă nici măcar cu clasele IX şi a X-a de liceu, neputând fi astfel luate în considerare la stabilirea drepturilor la pensie decât perioadele în care apelantul a fost elev al Şcolii Militare pentru a se forma cadru militar.

Corect instanţa de fond a reţinut că art. 49 din Legea nr. 263/2010 nu se referă la studii liceale sau echivalente, şcoala profesională este echivalentă studiilor liceale nu al şcolilor militare. La data de 01. 01. 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015, ori apelantul şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile Legii nr. 263/2010. După intrarea în vigoare a noii legi, apelantul este beneficiarul unei pensii din sistemul pensiilor militare de stat, neputând invoca ca temei de drept al acţiunii Legea nr. 263/2010. Potrivit art.3 litera e) din Legea nr. 223/2015, legiuitorul a avut intenţia de-a include în vechimea de serviciu doar aceea perioadă în care o persoană din sistemul naţional de apărare şi-a îndeplinit serviciul militar ca elev al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare pentru formarea cadrelor militare de nivel superior studiilor liceale, fiind expres exclus învăţământul liceal sau asimilat.

Prin răspunsul la întâmpinare, apelantul ... ... a solicitat înlăturarea apărărilor, a informaţiilor greşite, s-a făcut referire la fişa de pensie nu la cea matricolă care este documentul oficial, o interpretare personală a art. 49 din Legea nr. 263/2010, s-a apreciat eronat că s-ar crea o discriminare între corpul ofiţerilor şi cel al subofiţerilor de muzică militară din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Sunt greşite afirmaţiile intimatei, însuşite de instanţa de fond, în perioada în litigiu în Şcoala Militară de Muzică erau admişi absolvenţi a 7 sau 8 clase, fără a fi absolvenţi de liceu, acesta fiind urmat la seral ulterior, textul de lege nu face o atare precizare, fiind exclusă de la valorificare ca stagiu de cotizare doar perioada liceului militar. Celelalte aspecte sunt reluate din cadrul motivelor de apel astfel că nu se mai impun a fi din nou evidenţiate.

Examinând sentinţa apelată, prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu, instanţa de apel a constatat următoarele:

Astfel cum corect a reţinut instanţa de fond, potrivit actelor aflate la dosar, apelantul reclamant a fost cadru militar permanent, drepturile la pensie fiindu-i stabilite prin trecerea sa în rezervă cu începere din data de 01. 05. 2005, în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, dată la care avea o vechime în serviciu de 27 de ani 11 luni şi 18 zile, întregită la 28 de ani – fila 86 dosar de fond (copia deciziei nr. 0108853 şi a fişei de pensie fila 37, dosar de fond).

Potrivit copiei certificatului nr. .../18. 11. 2015 emis de Unitatea Militară ..., fila 5 dosar de fond, apelantul în perioada 12. 09. 1981 - 25. 09. 1984 a fost elev al ciclului profesional în cadrul Şcolii de Muzică, conform O.Z.U. nr. 214/1981 şi nr. 226/1984, iar în perioada 25. 09. 1984 - 23. 08 .1986 a fost elev al ciclului subofiţeri în cadrul Şcolii Militare de Muzică, conform O.Z.U. nr. 226/1984 şi nr. 194/1986, la stabilirea drepturilor acestuia de pensie fiind valorificată doar perioada 25. 09. 1984-23. 08. 1986.

Din cuprinsul copiei Decretului nr. 198/28. 04. 1953 emis de Marea Adunare Naţională, nepublicat, filele 22-24 dosar de fond, reiese că Şcoala Militară de Muzică, s-a reorganizat potrivit acestui act normativ, în trei cicluri de pregătire – art. 3 - ciclul profesional de muzică militară, cu o durată a studiilor de 3 ani, ciclul de sergenţi muzicanţi, cu o durată a cursurilor de 2 ani şi ciclul de ofiţeri dirijori, cu o durată a cursurilor de 3 ani. Potrivit fişei de pensie a apelantului, a certificatului susmenţionat, acesta a urmat cursurile ciclului profesional de muzică militară din cadrul Şcolii Militare de Muzică, de 3 ani de zile după care a continuat cu studiile liceale.

Conform art. 49 alin. 1 litera g) din Legea nr. 263/2010, în baza căreia apelantul reclamant a solicitat a-i fi recalculate drepturile de pensie prin luarea în considerarea a perioadei în care a frecventat cursurile şcolii profesionale de muzică în perioada 1973-1976, în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Faţă de considerentele expuse, Curtea a reţinut că perioada în care a fost apelantul cursant al Şcolii Militare de Muzică - anii 1973-1976 se încadrează implicit în prevederea legală instituită de art. 49 alin. 1 litera g) din Legea nr. 263/2010, greşit instanţa de fond reţinând contrariul, scopul pentru care s-a înfiinţat practic Şcoala Militară de Muzică a fost acela de-a pregăti sergenţi muzicanţi pentru muzicile militare, orchestre ale armatei, ofiţeri dirijori. Legiuitorul a exclus doar perioada în care s-au frecventat cursurile liceale militare, deci în speţă perioada în care apelantul a frecventat liceul militar în anii 1981-1984, nu există la dosar dovezi din care să reiasă că perioada în care apelantul a urmat cursurile ciclului profesional de muzică militară ar fi echivalentă liceului militar, apărările intimatei în acest sens nefiind fondate.

De altfel, într-o situaţie similară celei în litigiu, intimata prin adresa nr. .../29. 01. 2016 a comunicat numitului ... faptul că stagiul total al acestuia de cotizare, cuprinde întreaga perioadă de activitate realizată în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, inclusiv perioada 1971-1974 în care acesta a avut calitatea de elev al unei şcoli profesionale în cadrul Şcolii Militare de Muzică.

Curtea a mai reţinut şi faptul că actualul act normativ în materia pensiilor militare de stat - Legea nr. 223/2015, în vigoare din data de 01. 01. 2016, la art. 3 alin. 1 punctul 3, prevede că reprezintă vechime în serviciu perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională a fost elev sau student al unei instituţii din sistemul de apărare, ordine publică … cu excepţia învăţământului liceal, deci are aceleaşi dispoziţii ca şi art. 49 alin. 1 litera g) din Legea nr. 263/2010, evocat mai sus, aspecte legale greşit neluate în considerare de către instanţa de fond. Faptul că apelantul a indicat temeiul de drept al acţiunii ca fiind Legea nr. 263/2010 şi nu Legea nr. 223/2015 este irelevant câtă vreme ambele acte normative, potrivit celor expuse, cu privire la problema de drept dedusă judecăţii, cuprind aceleaşi dispoziţii, criticile, apărările intimatei în acest sens nefiind întemeiate

Faţă de toate considerentele expuse, instanţa de apel în baza art. 480 alin. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă, a admis ca fondat apelul, a schimbat în întregime sentinţa apelată în sensul că a admis acţiunea, a obligat pârâta să revizuiască drepturile de pensie ale reclamantului prin luarea în calcul şi a perioadei 12. 09. 1981-25. 09. 1984 în care acesta a fost elev al Şcolii Militare de Muzică, potrivit Certificatului nr. .../18. 11. 2015 emis de Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară ....

Raportat la cele dispuse, întrucât nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către apelant, acesta arătând că le va solicita pe cale separată, dispoziţiile art. 451, art. 452, art. 453 alin. 1 din Noul Cod de Procedură Civilă, nu s-a impus a fi aplicate.