Plângere contravenţională

Hotărâre 5827 din 04.10.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea formulaăt şi înrgistrată la data de ….. pe rolul Judecătoriei …. sub număr dosar …., petentul A.D. a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria …. nr….. emis de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

În fapt, a arătat petentul că autoturismul categoria A cu număr de înmatriculare ……. a fost proprietatea sa până la data de ……, dată la care l-a înstrăinat numitului M.I.  din oraşul …….

La aceeaşi dată autoturismul a fost radiat din evidenţele fiscale ale Primăriei ……., iar de la data înstrăinării autoturismului şi până în prezent autoturismul s-a aflat în folosinţa exclusivă a cumpărătorului.

Apreciază petentul că nu are nicio culpă ci noul porprietar a dat dovadă de rea-credinţă în sensul că nu a înţeles să înmatriculeze autoturismul pe numele său şi nu a mai luat legătura cu petentul în acest sens.

În drept, plângerea nu a fost întemeiată.

În dovedire, s-a solicitat proba cu înscrisuri.

Plângerii contravenţionale i-au fost ataşate următoarele înscrisuri în copie certificată pentru conformitate cu originalul: carte de identitate, procesul verbal de contravenţie seria …../……, contract de vânzare cumpărare pentru un autevehicul folosit, proces verbal de scoatere din evidenţă a mijloacelor de transport eliberat de Municipiul …….-Direcţia Economică în data de ……..

Plângerea contravenţională şi înscrisurile aferente au fost comunicate intimatei care, la data de 21.04.2016 a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii contravenţionale.

În fapt, intimatul arată că la data de 20 septembrie 2015, pe DN 2FF  km 9+100m, pe raza localităţii ….., vehiculul cu nr. de înmatriculare …….., aparţinând petentului A.D. , a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine rovinieta valabilă, sens în care, la data de 14 martie 2015, a fost întocmit Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiei seria …….nr. … de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin subunitatea acesteia Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică CESTRIN.

De asemenea, învederează că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 2 din Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, începând cu data de 01 iulie 2002 a fost introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aplicat tuturor utilizatorilor români pentru toate autovehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MT MA) şi de numărul de axe, după caz.

Precizează că procesul verbal a fost întocmit, cu respectarea prevederilor art. 9. alin. 2 si 3 din O.G. nr. 15/2002, în lipsa contravenientului şi a martorilor, constatarea contravenţiei fiind efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sternului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei – S.I.E.G.M.C.R., contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor , din coroborarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 455/2001 cu prevederile art. 19 din O.G. nr. 2/2001, reiese că Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiei este întocmit şi semnat cu respectarea prevederilor legale. Mai mult, procesul verbal contestat conţine menţiunea expresă că a fost generat şi semnat electronic de către agentul constatator G.S.C., cu certificatul calificat emis de CertSIGN S.A.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, Legea nr. 455 / 2001 privind semnătura electronică, Ordinul M.T.I nr. 769 / 2010 cu modificările şi completările ulterioare – Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de …… petentul A.D.  a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 250 lei pentru faptul că la data de 20 septembrie 2015, pe DN 2FF  km 9+100m, pe raza localităţii ….., vehiculul cu nr. de înmatriculare ……, aparţinând petentului, a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine rovinieta valabilă.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal de contravenţie instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale ale art.17 din O.G. nr.2/2001, fiind prevăzute în cuprinsul procesului verbal de contravenţie toate menţiunile referitoare la datele de identificare ale petentului, descrierea faptei şi temeiul legal al sancţionării.

În plus, instanţa constată că petentul nu a invocat motive de nulitate ale actului de sancţionare ci a contestat doar temeinicia acestuia, arătând că nu era proprietarul autoturismului la data la care autoturismul a fost surprins circulând fără a deţine rovinietă valabilă.

În ce priveşte temeinicia procesului-verbal contestat, acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie, instanţei de judecata ii revenind rolul de a verifica, în conformitate cu art. 34 din OG nr. 2/2001, la cererea petentului dacă cele cuprinse în procesul-verbal corespund realităţii.

In acest sens instanţa arată că potrivit jurisprudenţei Curţii EDO materia contravenţiilor este asimilată materiei penale, fiindu-i aplicabile garanţiile art. 6 din Convenţia EDO. De asemenea, Convenţia nu se opune unei prezumţii de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal insă cu două condiţii: sancţiunea prevăzută de lege să nu fie gravă şi să existe posibilitatea administrării de probe in vederea răsturnării prezumţiei de către petent, in acest sens pronunţându-se Curtea EDO în hotărârile Anghel c României, Haiducu c României, Nicoleta Gheorghe c României.

În cazul de faţă sancţiunea aplicată, una pecuniară şi de un cuantum moderat nu este de natură a împiedica existenţa unei prezumţii de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal contestat, iar în vederea răsturnării prezumţiei petentei i s-a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit coroborat cu procesul verbal de scoatere din evidenţă a mijloacelor de transport întocmit de Municipiul …….-Direcţia Economică la data de 02.04.2015, rezultă că la data de 20.09.2015, când intimata a surprins autoturismul cu număr de înmatriculare ……..  circulând fără rovinietă, autovehiculul nu se mai afla în proprietatea petentului ci a numitului M.I.

Potrivit art. 8 din O.G. nr. 15/2002 fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Totodată art. 1 alin. 1 lit. b) din acelaşi act normativ defineşte utilizatorul ca fiind persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că , la momentul săvârşirii contravenţiei reţinute în sarcina petentului, acesta nu mai avea calitatea de proprietar al autoturismului în cauză şi, drept consecinţă, nu-i mai incumba obligaţia de plată a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, fiind indiferent, din acest punct de vedere, faptul că în certificatul de înmatriculare a autoturismului figura în continuare în calitate de proprietar petentul, câtă vreme, potrivit dispoziţiilor legale ale O.U.G. nr. 195/2002, obligaţia de înmatriculare, în caz de vânzare-cumpărare, revine noului proprietar, astfel încât în sarcina petentului nu poate fi reţinută nicio culpă sub acest aspect.

În acest sens sunt şi prevederile art. 8 din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, care stabilesc că transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează la cererea noului proprietar.

Faţă de aceste aspecte, constatând inexistenţa faptei contravenţionale, instanţa va admite prezenta plângere, în temeiul prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 şi va anula procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria …… nr. ……. încheiat la data de 14 martie 2015 de către intimată, exonerând petentul de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 250 lei.