Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1423 din 18.04.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată în data de 26.09.2011 pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 15154/180/2011, petenta a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 0481616/02.09.2011 întocmit de solicitând anularea procesului-verbal, iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.

In motivarea acţiunii petenta a arătat că în urma plângerii nr. 346-PS/03.08.2011 formulată de s-au efectuat verificări de către inspectori din cadrul la punctul de lucru în perioada 02.30.08.2011.

Petenta a invocat nulitatea procesului-verbal deoarece în cuprinsul procesului-verbal nu a fost indicată instanţa competentă căreia trebuie să i se adreseze contravenienta, pentru lipsa obiecţiunilor din cuprinsul procesului-verbal, precum şi pentru lipsa martorului din procesul-verbal.

De asemenea, petenta a arătat că nu sunt întrunite condiţiile pentru existenţa contravenţiei prevăzută de art. 9 din O.G. nr. 21/1992. A arătat că vina pentru starea tehnică actuală a sistemului de alimentare cu apă a municipiului care este doar administrator al acestui sistem şi nu proprietarul lui.

S-a mai arătat că sistemul de apă şi canalizare a fost preluat de în luna decembrie a anului 2010 cu aceste deficienţe, respectiv neasigurarea parametrilor de alimentare cu apă pentru o parte din străzile datorate faptului că înălţimea la care sunt situate aceste străzi este cu mult mai mare decât cea a rezervoarelor tampon care asigură alimentarea municipiului. Infrastructura pentru aceste străzi nu este şi nu aparţine domeniului public, reprezentând o reţea dezafectată care a aparţinut unor companii care în prezent nu o mai folosesc.

De asemenea, petenta a arătat că sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 2000 lei este disproporţionată faţă de fapta reţinută.

Petentul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

In drept, au fost invocate dispoziţiile O.G. nr. 2/2001.

Legal citată, intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii.

Intimata a arătat că acţiunea de control a fost declanşată ca urmare a înregistrării mai multor reclamaţii din partea unor locuitori de pe străzile care au reclamant faptul că începând cu data de 05.07.2011 le-a fost sistată furnizarea apei potabile. Cu ocazia controlului s-au constatat abateri de la legislaţia protecţiei consumatorilor respectiv comportament incorect în relaţiile cu consumatorii, contrar prevederilor art. 9 din O.G. nr. 21/1992.

Faţă de faptul că procesul-verbal nu cuprinde instanţa căreia trebuie să i se adreseze petenta, intimata a arătat că procesul-verbal este întocmit pe baza formularului tip aprobat prin ordin al preşedintelui ANPC.

In ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de petenta, în întâmpinare se arată că în cadrul reclamaţiei analizată de xx nu s-a pus problema proprietarului instalaţiilor şi conductelor de alimentare cu apă.

în ceea ce priveşte faptul că din procesul-verbal lipsesc obiecţiunile la procesul-verbal, intimata a arătat că la data încheierii procesului-verbal petenta nu a delegat un împuternicit care să o reprezinte astfel încât la încheierea acestuia nu au fost formulate obiecţiuni.

De asemenea, cu privire la lipsa martorului din procesul-verbal intimata a arătat că la data întocmirii procesului-verbal se aflau de faţă doar agenţi constatatori.

în drept, intimata a invocat dispoziţiile art. O.G. nr. 21/1992.

Prin sentinţa civilă nr. xx pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. xx a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei către Judecătoria Moineşti.

 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei iMoineşti în data de 21.03.2012. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Prin procesul - verbal nr. 0481616/02.09.2011 întocmit de petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei în temeiul art. 9 coroborat cu art. 50 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 21/1992, reţinându-se că în perioada 05.07.2011-02.09.2011 a sistat furnizarea apei potabile pe străzile deoarece nu a mai putut asigura parametri de consum prin staţia de pompare de la intrarea în.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesul ui-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Plângerea a fost trimisă prin poştă în data de 05.01.2012 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost înmânat petentului la data de 19.12.2011, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Potrivit art. 9 din O.G. 21/1992, operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive, iar potrivit art. 50 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 21/1992 încălcarea dispoziţiilor art. 9 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2000 la 20000 lei.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constată că au fost respectate toate condiţiile de formă prevăzute de OG nr. 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauză de nulitate absolută. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Astfel, contrar susţinerilor petentei, instanţa reţine că în cuprinsul procesului-verbal se arată că împotriva acestuia se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia la instanţa competentă.

în ceea ce priveşte faptul că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat fără a fi consemnate obiecţiunile petentei şi totodată în lipsa unui martor, instanţa reţine că procesul-verbal cuprinde menţiunea referitoare la faptul că la data încheierii procesului-verbal nu a fost prezent niciun reprezentant al petentei, iar la momentul încheierii procesului-verbal la sediul se aflau de faţă doar agenţi constatatori.

Prin urmare, având în vedere lipsa unui reprezentant al petentei la întocmirea procesului-verbal instanţa reţine că nu poate fi reţinută critica referitoare la lipsa obiecţiunilor acesteia din procesul-verbal.

Astfel, instanţa reţine că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 19 din O.G. nr. 2/2001.

Cu privire la temeinicia procesului - verbal, instanţa constată că petenta nu a făcut în niciun fel dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în sarcina acesteia.

Instanţa constată că procesul-verbal este un mijloc de probă şi conţine constatări personale ale agentului constatator aflat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, faptele constatate personal de acesta fiind suficiente pentru a da naştere unei prezumţii simple, în sensul că situaţia de fapt şi împrejurările reţinute corespund adevărului, procesul-verbal beneficiind astfel de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie.

Instanţa apreciază că excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de petenta prin acţiune reprezintă în fapt o apărare de fond prin care aceasta a arătat că de aspectele reţinute în procesul-verbal răspunzătoare este xxx.

Instanţa nu va reţine acest aspect deoarece din cuprinsul dispoziţiilor art. 4 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din data de 29.11.2010(fila 16 dosar) reiese că au fost delegate Companiei Regionale serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi  de canalizare necesare pentru realizarea acestora,  iar şi-a asumat răspunderea furnizării acestor servicii.

Având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei, precum şi faptul că petenta nu a tăcut în niciun fel dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în procesul-verbal, instanţa apreciază că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute în procesul-verbal.

în ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa apreciază că, în raport de gradul de pericol social al faptei, de urmările care se produc prin sistarea furnizării apei potabile, aplicarea sancţiunii amenzii in cuantum de 2000 lei s-a tăcut în concordanţă cu dispoziţiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, fiind în limitele prevăzute de art. 50 alin. 1 lit. c)dmO.G.nr. 21/1992.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea formulată împotriva procesului-verbal nr., ca neîntemeiată.