Rectificare Carte Funciară

Hotărâre 6078 din 11.10.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată la data de ….. sub număr dosar ….., reclamanta A.P.B  a solicitat în contradictoriu cu pârâta UAT …….rectificarea cărţilor funciare …….. deschise pe numele UAT ……. în sensul radierii drepturilor intabulate, anularea planului cadastral parcelar cu radierea parcelelor atribute nelegal în suprafaţă totală de 19,19 ha pentru care s-au deschis cele trei cărţi funciare şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat şi taxa judiciară de timbru.

În fapt, a arătat reclamanta că prin HCL 8/28.08.2013 a Consiliului Local ……. s-a dispus trecerea în domeniul privat al Comunei …….. a suprafeţei de 191901mp cu destinaţie luciu apa, suprafaţa toatlă fiind dispusă în trei amplasament: T66/HB2305/113=1763 MP, T66/HB2305/114=6037 MP şi T66/2305/112=184101 MP.

Cu privire la dreptul de proprietate astfel constituit în favoarea UAT ……. s-au întocmit documentaţiile cadastrale şi s-a întabulat dreptul de proprietate, fiind deschise CF nr……… pentru suprafaţa de 6037 mp, CF nt….. pentru suprafaţa de 184101 mp şi CF nr………pentru suprafaţa de 1763 mp.

A precizat reclamanta că a atacat HCL 8/2013 a Consiliului Local ……, cauza fiind înregistrată sub nr…….. la Tribunalul …., Secţia a Iia civilă şi de contencios administrativ, iar prin sentinţa civilă nr……… a tribunalului …….. acţiunea a fost admisă şi au fost anulate HCL nr.8/2013 şi HC n.r16/2013 constatându-se că trecerea terenului în domeniul privat al UAT …….este nelegală. Sentinţa a rămas definitivă prin …… a Curţii de Apel ……., prin care s-a respins recursul.

Având în vedere că UAT …….refuză să-şi exprime acordul în vederea radierii, reclamanta a fost nevoită să formuleze prezenta acţiune în rectificare.

În drept, au fost invocate prevederile legale ale art.33 din Legea nr.7/1996, art.907 alin.1 şi 2, art.908 alin.1 pct.1 Cod civ..

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri.

Cererii i-au fost ataşate următoarele înscrisuri: Sentinţa civilă nr……. a Tribunalului ….., HCL nr.8/2013, Încheierile OCPI nr…….. şi extrase de carte funciară.

Acţiunea a fost în mod legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei.

Cererea de chemare în judecată şi înscrisurile aferente au fost comunicate pârâtei care, la data de 07.03.2016 a depus întâmpinare prin care a invocat în prealabil excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei calităţii procesuale active, inadmisibilitatea acţiunii, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii. A arătat pârâta că în dosarul nr.3488/110/2013 acţiunea reclamantei a fost respinsă faţă de UAT şi, prin urmare, reclamanta nu deţine o hotărâre judecătorească pronunţată împotriva titularului înscrierii a cărei rectificare se solicită, fiind necesară obţinerea unei hotărâri definitive într-o acţiune de fond, opozabilă pârâtei.

În drept, au fost invocate prevederile legale ale  art.30-33 din Legea nr.7/1996 raportat la art.907-908 Cod civil.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri.

Întâmpinării i-au fost ataşate extrase de carte funciară.

La termenul de judecată din data de …… instanţa a dispus amânarea cauzei în vederea ataşării dosarului nr……. al Tribunalului ….. şi documentaţia care a stat la baza întocmirii cărţilor funciare nr…….. pentru terenurile aflate în proprietatea UAT …….

La termenul de judecată din data de …… instanţa a respins ca neîntemeiată excepţiile invocate de către pârâtă, a încuviinţat proba cu înscrisuri, a acordat cuvântul pe fondul cauzei şi a rămas în pronunţare.

Analizând cererea formulată prin raportare la situaţia de fapt şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.907 Cod civil, (aplicabil conform art.76 din Legea nr.7/1996) când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară. Situaţia juridică reală trebuie să rezulte (…) dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.

Instanţa apreciază că dispoziţiile legale mai sus menţionate sunt îndeplinite în prezenta cauză.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. ……. pronunţată în şedinţa publică din …… în cadrul dosarului nr. ……,  rămasă definitivă, Tribunalul …….. a admis în parte acţiunea modificată formulată de reclamanta Asociaţia ,,Piscicolă,, ……. în contradictoriu cu pârâta Consiliul Local al Comunei ……. şi, în consecinţă, a anulat HCL nr. 8/28.02.2013 şi HCL nr.16/2013, cu rectificarea ulterioară din 30.04.2013, ambele emise de Consiliul Local al Comunei ……...

Cauza a avut ca obiect o acţiune în anulare şi a fost întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic, instanţa reţinând în motivarea soluţiei că temeiul legal avut în vedere la emiterea hotărârilor consiliului local mai sus menţionate nu poate constitui un temei pentru trecerea unui teren aflat la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legii nr.18/1991 în domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale întrucât trecerea în domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale a terenurilor neatribuite rămase la dispoziţia comisiei, se face după o anumită procedură, care este reglementată de HG nr. 890/2005 procedură care în speţă nu  a fost respectată.

În ceea ce priveşte apărarea pârâtei conform căreia situaţia juridică reală nu a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în contradictoriu cu UAT …….. ci cu Consiliul Local, astfel încât nu îi este opozabilă, instanţa apreciază că este neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 1……pronunţată în şedinţa publică din ……. în cadrul dosarului nr……., Tribunalul ………. a respins acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia ,,Piscicola,, …….., în contradictoriu cu pârâta UAT …….. ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă întrucât obiectul acţiunii a fost acţiune în anulare hotărâre emisă de consiliul local, astfel încât, numai acesta din urmă, în calitate de emitent al actului, putea avea calitatea de parte în cauză.

Însă, instanţa apreciază că sintagma ,,împotriva titularului dreptului“ prevăzută de dispoziţiile art.907 alin.(3) teza iniţială a Codului civil nu impun obligativitatea pronunţării unei hotărâri în contradictoriu cu titularul dreptului ci o hotărâre care să fie de natură să producă efecte împotriva titularului dreptului. Or, prin pronunţarea sentinţei civile mai sus menţionată prin care s-a dispus anularea HCL nr. 8/28.02.2013 şi HCL nr.16/2013 având ca obiect trecerea unui teren în domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale, s-au produs efecte şi împotriva titularului dreptului, pârâta UAT ………. fiind lipsită de posibilitatea de a exercita pe viitor orice atribute ale dreptului de proprietate asupra terenului.

Prin urmare, orice înscriere din cartea funciară referitoare la dreptul de proprietate al pârâtei  UAT …….. asupra iazului ……..este una necorespunzătoare situaţiei juridice a terenului şi trebuie rectificată în vederea punerii de acord a situaţia tabulare cu situaţia juridică reală.

Mai mult, astfel cum s-a arătat şi în motivarea soluţiilor de respingere a excepţiilor invocate de către pârâtă, prin sentinţa civilă nr……… pronunţată în şedinţa publică din ……. în cadrul dosarului nr….., Tribunalul …. a reţinut că la momentul constituirii Asociaţiei Piscicole …… se urmărea eliberarea unui singur titlu de proprietate pentru întreg terenul de 65 ha reprezentând iazul ……., care să fie exploatat în interesul membrilor săi, cei  191.901 mp, ce fac obiectul Hotărârii a cărei anulare se cere, fiind incluşi în această suprafaţă. În considerarea acestui scop (al exploatării piscicole), reclamanta a procedat şi la arendarea iazului ….. iar în acest context, faţă de scopul pentru care s-a constituit Asociaţia Piscicolă ……. şi împrejurarea că, în fapt de mai mulţi ani exploatează inclusiv cele 19 ha ce fac obiectul acţiunii în rectificare, nu se poate susţine că nu justifică interes şi calitate în promovarea prezentei acţiuni.

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect anularea planului cadastral parcelar care a stat la baza întocmirii cartei funciară a Comunei ….. nr……. formulată de reclamanta Asociaţia Piscicolă ……, în contradictoriu cu U.A.T. ………, instanţa o va respinge ca neîntemeiată pentru următoarele arguemnte. Prin intermediul acţiunii în anulare se urmăreşte desfiinţarea unui act juridic ce este definit ca manifestarea de voinţă cu intenţia de a produce efecte juridice. Or, documentaţiile cadastrale sunt documente tehnice prin care se identifică, se măsoară şi se descriu imobilele, în vederea înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice privitoare la acestea ( Legea 7/1996 art. 9-16 coroborat cu Ordinul nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind documentaţiile cadastrale, art. 1, 11 şi art. 2).

Astfel, având în vedere obiectul şi scopul declarat de lege al lucrărilor cadastrale în general, al documentaţiilor cadastrale în special - ca acte de constatare a situaţiei reale din teren, acestea nu îndeplinesc condiţiile de valabilitate ale unui act juridic civil pentru a fi sancţionate cu nulitatea.

Mai mult, având în vedere soluţia dată cu privire la primul capăt de cerere şi sentinţa civilă nr. …….. pronunţată în şedinţa publică din ……. în cadrul dosarului nr…………, instanţa constată că aceste documentaţii cadastrale sunt lipsite de orice efecte juridice din moment ce actul juridic privitor la imobilul descris prin aceste ducmente tehnice, act juridic care a stat şi la baza înscrierii în cartea funciară a fost anulat.

Având în vedere că pârâta a căzut în pretenţii instanţa urmează să o oblige la plata către reclamantă a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 50 lei-taxă de timbru şi 1000 lei-onorariu avocat.