Plangere impotriva incheierii de carte funciara.Neobligativitatea persoanelor inteesate de a depuneplagerea direct la OCPI,norma ce ar incalca art. 21 din Constitutia Romaniei.Temeinicia radierii notarii unui litigiu anterior ca urmare a vanzarii im...

Sentinţă civilă 1578 din 05.02.2008


 SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1578/05 Februarie 2008

Plangere impotriva incheierii de carte funciara.Neobligativitatea persoanelor inteesate de a depuneplagerea direct la OCPI,norma ce ar incalca art. 21 din Constitutia Romaniei.Temeinicia radierii notarii unui litigiu anterior  ca urmare a vanzarii imobilului la licitatie publica

Referitor la excepţia inadmisibilităţii, motivată pe introducerea plângerii direct la instanţă, fără a parcurge procedura prealabilă prevăzută de lege, se constată că dispoziţiile art.50 din Legea 7/1996 instituie norme de procedură pentru soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, însă nu se poate susţine că aceste norme stabilesc o procedură prealabilă obligatorie de urmat, în sensul art.109 C.pr.civ., mai întâi pentru că legea nu condiţionează admisibilitatea plângerii de un demers prealabil al reclamantului la autoritatea emitentă, apoi pentru că obligativitatea depunerii plângerii la OCPI, ca şi condiţie de acces la justiţie, nu poate fi justificată în mod obiectiv şi rezonabil, constituind un impediment administrativ ce încalcă flagrant dispoziţiile art.21 din Constituţie.

Potrivit art.74 alin.4 din OUG 51/1998, după achitarea integrală a preţului, procesul verbal de licitaţie constituie titlu de proprietate, în baza căruia adjudecatarul este îndreptăţit să procedeze la înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicităţii imobiliare, fiind aplicabile dispoziţiile 516-523 C.pr.civ., referitoare la actul de adjudecare, efectele adjudecării şi cererea de evicţiune.

Potrivit art.518 C.pr.civ.,prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar iar de la data întabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, care se vor radia din oficiu; vor fi radiate din oficiu ipotecile şi celelalte sarcini reale, notările făcute cu urmărirea silită precum şi interdicţia de înstrăinare sau grevare.

Pe baza procesului verbal de licitaţie, intimatul a solicitat întabularea dreptului de proprietate, situaţie în care s-a emis încheierea contestată, prin care s-a dispus, în conformitate cu dispoziţiile anterior menţionate, şi radierea ipotecii nr.17394/1994 şi radierea litigiului nr.22100/2007 înscrise în Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni.

************************

Constată că la data de 14.09.2007, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova, sub nr.19509/215/2007, plângerea formulată de petenţii M.V. şi M.A., în contradictoriu cu intimata OCPI Dolj, împotriva încheierii de carte funciară nr.28464/30.05.2007, solicitând instanţei repunerea în termenul de a formula plângere şi admiterea plângerii, rectificarea încheierii în sensul menţinerii înscrierii litigiului nr.22100/2007, întrucât nu a existat temei legal pentru radierea acestui litigiu.

În motivarea în fapt a plângerii, s-a arătat că prin încheierea nr.28464/30.05.2007 dată de OCPI în dosarul nr.28464/2007, s-a dispus radierea litigiului nr.22100/2007, înscris în Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni asupra imobilului situat în Craiova, strada D. bl.X,  judeţ Dolj, ca urmare a cererii formulate de intimatul T.I.

Au arătat reclamanţii că această încheiere nu le-a fost comunicată, aflând de radierea litigiului abia în data de 31.08.2007, cu ocazia prezentării de acte de către numitul M. D. în faţa executorului judecătoresc BEJ Ivanovici, în dosarul de executare nr.484/E/2007. Pentru acest motiv au solicitat repunerea în termenul de a formula plângere.

Pe fondul cauzei, au arătat litigiul înscris de petenţi se află încă pe rolul instanţei, deci se impune menţinerea înscrierii acestuia asupra imobilului.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.53 din Legea 7/1996.

În scop probator, s-au depus la dosar încheierea de carte funciară nr.28464/30.05.2007, certificat de grefă emis de Judecătoria Craiova, proces verbal din 31.08.2007 întocmit de BEJ Ivanovici Cristodor, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1728/29.06.2007.

Cererea a fost legal timbrată.

În şedinţa publică din 23.11.2007, după dezbaterea contradictorie a părţilor, s-a dispun conceptarea şi citarea în cauză, în calitate de intimaţi, a numiţilor T.I. , la solicitarea căruia a fost emisă încheierea contestată şi M.D., actualul titular al dreptului de proprietate asupra imobilului, precum şi emiterea unei adrese către OCPI pentru a înainta actele care au stat la baza emiterii încheierii.

La data de 9.11.2007, s-au depus la dosar, prin serviciul registratură, actele solicitate OCPI, respectiv extrasul de carte funciară, solicitarea intimatului T. I., cerere solicitare informaţii, cerere de recepţie şi înscriere din 3.04.2007, documentaţia cadastrală privind imobilul, proces verbal de licitaţie din 31.01.2007, certificat de atestare fiscală.

În şedinţa publică din 15.01.2008, intimaţii M.D. şi OCPI au depus întâmpinare, solicitând respingerea plângerii.

În întâmpinarea formulată de OCPI, s-au invocat excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI.

S-a arătat că pentru exercitarea controlului asupra temeiurilor de drept şi da fapt care au stat la baza emiterii încheierii, s-a prevăzut calea de atac a plângerii, precum şi faptul că plângerea se depune la biroul teritorial, se înscrie în cartea funciară şi se înaintează instanţei competente. S-a prevăzut deci o procedură prealabilă obligatorie, ce nu a fost respectată de petenţii care au depus plângerea direct la instanţă, motiv pentru care a solicitat respingerea plângerii ca inadmisibilă.

S-a mai solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI, având în vedere că OCPI îndeplineşte un serviciu public şi de interes public, că hotărârile irevocabile îi sunt opozabile, potrivit art.47, art.50 din Legea 7/1996, că între OCPI, pe de o parte, şi titularii drepturilor înscrise în cartea funciară, pe de altă parte, nu se nasc raporturi juridice civile în legătură cu imobilele evidenţiate în carte funciară, iar activitatea de carte funciară este prin excelenţă o procedură necontencioasă.

Intimatul M. D. a invocat excepţia tardivităţii, arătând că încheierea contestată a fost emisă la 30.05.2007, iar plângerea formulată la 14.09.2007, deci cu nerespectarea termenului de 15 zile prevăzut de art.50 din Legea 7/1997.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea plângerii, ca neîntemeiată, reclamanţii nefăcând dovada celor susţinute în plângere.

La termenul de astăzi, s-a mai invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului M. D., acordându-se cuvântul părţilor pe excepţii şi pe fond.

Analizând actele şi lucrările dosarului, cu prioritate asupra excepţiilor invocate, instanţa reţine că  prin încheierea de carte funciară nr.nr.28464/30.05.2007, s-a dispus înfiinţarea cărţii funciare nr.53112 a localităţii Craiova, privind imobilul situat în Craiova, strada D. bl.X, judeţ Dolj, având număr cadastral 3203/1;9 , întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului în favoarea lui T. I., radierea ipotecii nr.17394/1994 înscrisă în Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni şi radierea litigiului nr.22100/2007.

Împotriva acestei încheieri petenţii au formulat plângere, depusă direct la instanţă, la data de 14.09.2007.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii, motivată pe introducerea plângerii direct la instanţă, fără a parcurge procedura prealabilă prevăzută de lege, se constată că dispoziţiile art.50 din Legea 7/1996 instituie norme de procedură pentru soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, însă nu se poate susţine că aceste norme stabilesc o procedură prealabilă obligatorie de urmat, în sensul art.109 C.pr.civ., mai întâi pentru că legea nu condiţionează admisibilitatea plângerii de un demers prealabil al reclamantului la autoritatea emitentă, apoi pentru că obligativitatea depunerii plângerii la OCPI, ca şi condiţie de acces la justiţie, nu poate fi justificată în mod obiectiv şi rezonabil, constituind un impediment administrativ ce încalcă flagrant dispoziţiile art.21 din Constituţie.

Pentru aceste motive, va respinge excepţia inadmisibilităţii.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului M. D., deasemenea este neîntemeiată, întrucât există identitate între cel chemat în judecată, în calitate de pârât, şi persoana faţă de care reclamantul solicită protecţia judiciară a unei situaţii juridice, respectiv proprietarul actual al imobilului, intimatul MD. Solicitând menţinerea notării unui litigiu asupra imobilului proprietatea intimatului MD, este necesar ca cererea să se judece în contradictoriu şi cu titularul dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută (art.22 lit.a din Legea 7/1996).

Prin urmare, şi această excepţie va fi respinsă.

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei OCPI, instanţa o apreciază întemeiată; se reţine că art.22 lit.a din Legea 7/1996 stabileşte persoana împotriva căreia se poate efectua înscrierea unui drept în cartea funciară, iar art.31 din Regulament prevede că activităţii de publicitate imobiliară i se aplică principiile şi regulile specifice prevăzute de lege, care se completează cu dispoziţiile art.331-339 C.pr civ. Dealtfel, în acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, prin decizia LXXII/15.10.2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, decizie obligatorie.

Faţă de excepţia tardivităţii, instanţa constată că încheierea contestată nu a fost comunicată petenţilor, întrucât nu a fost depusă la dosar dovada de comunicare, obligaţie ce revenea OCPI, care trebuia să înainteze, odată cu actele ce au stat la baza emiterii încheierii, şi dovezile privind comunicarea acestei încheieri persoanelor interesate. Or, termenul de 15 zile, prevăzut de art.50 din Legea 7/1996, curge de la comunicare.

Constatând că sunt în termenul de a formula plângere, va respinge excepţia tardivităţii, ca neîntemeiată, precum şi cererea de repunere în termen, ca rămasă fără obiect.

Pe fondul cauzei, se constată că plângerea este neîntemeiată, pentru următoarele argumente:

Imobilul proprietatea petenţilor a fost vândut la licitaţie publică, potrivit OUG 51/1998, şi adjudecat, în data de 31.01.2007, de intimatul T. I. care a solicitat, prin cererea înregistrată la 11.04.2007, întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului.

Potrivit art.74 alin.4 din OUG 51/1998, după achitarea integrală a preţului, procesul verbal de licitaţie constituie titlu de proprietate, în baza căruia adjudecatarul este îndreptăţit să procedeze la înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicităţii imobiliare, fiind aplicabile dispoziţiile 516-523 C.pr.civ., referitoare la actul de adjudecare, efectele adjudecării şi cererea de evicţiune.

Potrivit art.518 C.pr.civ.,prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar iar de la data întabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, care se vor radia din oficiu; vor fi radiate din oficiu ipotecile şi celelalte sarcini reale, notările făcute cu urmărirea silită precum şi interdicţia de înstrăinare sau grevare.

Pe baza procesului verbal de licitaţie, intimatul a solicitat întabularea dreptului de proprietate, situaţie în care s-a emis încheierea contestată, prin care s-a dispus, în conformitate cu dispoziţiile anterior menţionate, şi radierea ipotecii nr.17394/1994 şi radierea litigiului nr.22100/2007 înscrise în Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni.

Se constată, astfel, că la baza radierii litigiului a stat procesul verbal de adjudecare din data de 31.01.2007, fiind respectate dispoziţiile referitoare la efectele adjudecării, şi cum petenţii nu au făcut dovada nevalabilităţii sau anulării acestui act, instanţa urmează a respinge plângerea ca neîntemeiată.