Carte funciară

Decizie 8/A din 18.01.2010


Prin sentinţa civilă nr.4412/21.05.2008, pronunţată în dosarul nr.702/180/2008 al Judecătoriei Bacău, s-a respins  excepţia lipsei  calităţii procesuale pasive a pârâtei şi s-a  respins plângerea  formulată de reclamanta SC M.C.D.SRL O. în contradictoriu cu OCPI BACĂU, ca nefondată.

S-a respins totodată şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC R. SRL Bacău.

Pentru a pronunţa această sentinţa, instanţa de fond a reţinut că, prin  încheierea nr.52700/12.12.2007 OCPI  s-a dispus  notarea în Cartea Funciară a  sechestrelor dispuse  de ANAF Bacău, asupra imobilelor situate în comuna N.B., imobile proprietatea reclamantei. S-a arătat că imobilele au fost  dobândite prin  cumpărare de la SC R. SRL Bacău ŞI LA DATA DE 13.12.2007 a avut loc  rezoluţiunea contractului, în  aceeaşi zi  fiind notate şi sechestrele  în Cartea Funciară. Instanţa a arătat că au fost  respectate  dispoziţiile  legale privind notarea, că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OPCI, nu este  incidentă deoarece notarea efectivă şi certificatul de sarcini au fost eliberate de această instituţie. Privitor la  cererea de intervenţie, instanţa a arătat că cererea, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, deoarece se solicită constatarea  unui fapt juridic, respectiv  acela că imobilul a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare, rezoluţionat actualmente, nu este grevat de sarcini. A arătat instanţa că respectiva cerere de intervenţie sprijină apărarea  reclamantei şi prin aceasta  reprezintă o  cerere de intervenţie accesorie.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, intervenienta.

Apelul a fost înregistrat sub nr.702/180/2008  la Secţia Comercială  a Tribunalului Bacău şi prin încheierea din 03.02.2009 a fost trimis, spre competentă soluţionare Secţiei Civile,  unde a fost înregistrat sub nr. 2252/110/2009.

În motivarea apelului, s-a arătat că instanţa în mod greşit a respins cererea de  intervenţie reţinând că este inadmisibilă deoarece  intervenienta a solicitat anularea  încheierii nr.52700/2007 a OPCI. De altfel, în considerentele sentinţei se arată că intervenţia ar fi inadmisibilă deşi  din cuprinsul  dispozitivului  rezultă că  cererea a  fost respinsă pe fond.

A arătat apelanta-intervenientă că  respectivul contract de vânzare- cumpărare din 07.03.2007 a fost rezoluţionat, de  comun acord, pentru  neplata integrală a  preţului stabilit. Rezoluţiunea a  intervenit la  13.12.2007  şi în urma sa, intervenienta şi-a  înscris dreptul de  proprietate asupra  imobilului. Deşi cu ocazia încheierii  convenţiei de  rezoluţiune s-a  eliberat extras de Cartea Funciară, fapt care  indisponibiliza  efectuarea unor menţiuni  pe timp de 5 zile, prin încheierea atacată s-a înscris sechestrul instituit de ANAF  pentru  datoriile care sunt ale SC M.C.D., societate care nu mai este proprietarul imobilului.

Intimata OCPI a solicitat prin întâmpinare  respingerea plângerii formulate împotriva încheierii  nr.52700/2007 arătând că  prin încheierea atacată s-a admis cererea ANAF  făcută în baza  proceselor verbale de sechestru nr.15559/13.12.2007, nr.15560/13.12.2007 şi 15561/13.12.2007 şi ulterior, conform încheierii nr.52893/28.12.2007 s-a admis  şi cererea apelantei pentru intabularea  dreptului de proprietate.

Intimata  SC M.C.D. SRL O.  nu a formulat întâmpinare.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, Tribunalul reţine că,  raportat la  considerentele sentinţei civile atacate, apelul este fondat pentru următoarele.

Rezultă  din  considerentele arătate de instanţa de fond că cererea formulată de apelanta în cauză nu a fost analizate pe fondul  său, instanţa arătând, pe de o parte, că cererea este inadmisibilă prin obiectul său, urmându-se  constatarea  unui fapt,  iar pe de altă  parte,  a calificat  intervenţia ca fiind  o intervenţie accesorie şi nu principală  astfel cum  a  formulat-o intervenienta, fără ca acest lucru să fie pus în discuţia părţilor.

Cum  nu s-a pus în discuţia părţilor nici  calificarea  invocată de  instanţa de fond şi cum nu s-a pus în discuţia părţilor nici excepţia inadmisibilităţii  şi există contradicţie între  considerente – care au arătat că cererea de intervenţie  e inadmisibilă, şi  dispozitiv,  prin care  intervenţia a fost respinsă, ca nefondată, Tribunalul, în temeiul art. 296 cod procedură civilă,  va admite apelul, va  casa sentinţa apelată şi va trimite cauza  spre rejudecare, aceleiaşi instanţe, pentru a  soluţiona  cererea de intervenţie formulată.