Radierea drepturilor reale din cartea funciară. Condiţii

Decizie 389 din 03.05.2006


Radierea drepturilor reale din cartea funciară. Condiţii.

Radierea unui drept real din cartea funciară se poate face potrivit dispoziţiilor art.22 alin.2,3 din Legea nr.7/1996 pe baza consimţământului părţilor sau a hotărârii judecătoreşti irevocabile.

Dacă întabularea sau  înscrierea provizorie a unei hotărâri judecătoreşti fără caracter irevocabil, este posibilă, potrivit dispoziţiilor art.49 alin.6 din Legea nr.7/1996, sub condiţia justificării înscrierii provizorii printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă potrivit art.32 alin.4, în schimb radierea unui drept de proprietate sau al altui drept real înscris în cartea funciară nu este prevăzută de Legea nr.7/1996 decât în baza consimţământului titularului dreptului sau a hotărârii judecătoreşti irevocabile ori a actului autorităţii administrative opozabile titularilor în cazurile prevăzute de lege.

De asemenea este reglementată de art.54 din Decretul lege nr.115/1938 radierea înscrierii provizorii după trececea unui termen de 15 zile de la înmânarea încheierii de încuviinţare a înscrierii provizorii.

În art.85 din acelaşi act normativ, este prevăzută radierea promisiunii de a încheia un contract în viitor dacă au trecut 6 luni de la termenul stipulat iar cel în drept să ceară încheierea contractului n-a cerut prin acţiune obligarea la încheierea actului.

Secţia civilă – Decizia civilă nr.389/3 mai 2006

Asupra recursului de faţă înregistrat la această instanţă la nr.1350/21.02.2006 Curtea reţine:

Prin decizia civilă nr.369/2005 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr.3795/2005 a fost admis apelul formulat de reclamanta M.S.G. împotriva încheierii de întabulare nr.5841/10.12.2004 a Judecătoriei Mediaş pe care a desfiinţat-o şi a dispus radierea înscrierii de sub B4 din CF nr.12996 Mediaş nr.top 928/II . S-a menţinut înscrierea de sub B3.

Pentru a hotărî astfel instanţa de apel a reţinut următoarele:

În termenii art.81 pct.10 din DL 115/38 promisiunea de vânzare-cumpărare poate fi notată în CF, ceea ce s-a şi făcut. În temeiul art.83 din acelaşi act normativ radierea notării poate fi făcută în temeiul unor înscrisuri doveditoare, care îndeplinesc cerinţele de valabilitate ale actului juridic şi cele pentru înscrierea provizorie. În cazul de faţă, hotărârile judecătoreşti- temei al radierii notării, nu cuprind nici o dispoziţie în acest sens, astfel încât radierea nu are temei legal, şi va fi desfiinţată, aplicând prevederile art.32(2) din D.L.115/1938, raportat la art.34,35 din acelaşi act normativ.

Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs intimata P.M., prin curator, criticând-o pentru judecarea în lipsa sa, încălcarea dispoziţiilor art.85 şi 87 privitoare la citare, încălcarea dreptului la apărare, că nu au fost întrunite cerinţele art.83 din Decretul Lege nr.115/1938 pentru radierea dreptului înscris deşi deţinea  sentinţa civilă nr.2750/2003 a Judecătoriei Mediaş şi decizia civilă nr.1225/A/2004 a Curţii de Apel Alba Iulia.

Recursul este legal taxat.

Prin întâmpinare s-a cerut respingerea recursului ca nefondat .

Examinând legalitatea hotărârii atacate sub aspectul criticilor de nelegalitate aduse , Curtea reţine că recursul este nefondat şi în baza art.312 cod procedură civilă se va respinge pentru următoarele considerente :

Din dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr.297/2005 (f.6 fond) rezultă că pârâtei P.M. i s-a instituit curatelă în persoana doamnei H.A.

Din Încheierea de şedinţă din 17 octombrie 2005 (fila 11dosar apel) rezultă că pentru apelantă s-a prezentat în instanţă curatorul H.A., prezenţa fiind consemnată şi pe dispozitivul citativului , fila 1 verso. Potrivit prevederilor art.153 alin.1 partea care a fost prezentă în instanţă personal sau prin mandatar, nu va mai fi citată, prezumându-se că are  cunoştinţă de termen.

Aşa fiind , împrejurarea că intimata sau curatorul său nu s-a prezentat la următorul termen de judecată nu reprezintă viciu de procedură şi nici încălcarea dreptului la apărare.

Cât priveşte radierea promisiunii de vânzare din CF 12996 Mediaş nr.top.928/II, înscrisă în baza Încheierii de întabulare nr.5841/10 dec.2004 a Judecătoriei Mediaş (f.10) se constată că recurenta P.M. a cerut această radiere pe baza sentinţei civile nr.2750/2003 a Judecătoriei Mediaş, definitivă prin decizia nr.1225/A/2004 a Curţii de Apel Alba Iulia.

Aceste hotărâri judecătoreşti nu puteau să stea la baza radierii notării promisiunii de vânzare, deoarece, pe de o parte, potrivit dispoziţiilor art.22 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, sunt susceptibile de înscriere în CF numai hotărârile judecătoreşti irevocabile, iar în ceea ce priveşte radierea drepturilor reale este necesar consimţământul titularului dreptului care se radiază sau o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care să se fi dispus radierea.

În acelaşi sens sunt şi  dispoziţiile art.49(2), 52(4) şi 53(1) din Legea 7/1996 astfel cum a fost în vigoare la data depunerii cererii de radiere a înscrierii de sub B3, iar recurenta nu deţinea o hotărâre irevocabilă.

Pe de altă parte, natura şi scopul celor două situaţii juridice este diferită.

Prin acţiunea civilă nr.1261/2003 reclamanta P.M. a urmărit constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare înscris în CF 12996 Mediaş top.928/II , finalizată prin hotărâre de respingere, în timp ce notarea promisiunii de vânzare de sub B3 s-a făcut cu scopul de a se asigura publicitatea.

Numai în măsura în care respectivul act s-ar fi desfiinţat putea fi aplicabil art.22 alin.3 din Legea nr.7/1996 şi să radieze notaţia la dispoziţia expresă a instanţei judecătoreşti.

Rezolvarea cererii reconvenţionale  de asemenea nu este de natură a aduce atingere înscrierii dreptului reclamantei reconvenţionale pentru aceleaşi motive deja prezentate dar şi potrivit principiului că în  propria-ţi cale de atac nu ţi se  poate înrăutăţi situaţia.

Alături de aceste considerente, Curtea reţine şi împrejurarea că  cererea de  radiere a petentei nu poate fi încadrată nici în dispoziţiile art.85 din Decretul Lege nr.115/1938 deoarece nu a probat încheierea convenţiei de vânzare-cumpărare într-un anumit termen expres stipulat prin aceasta şi că de la acest termen au trecut 6 luni de la data cererii radierii .

În privinţa textelor conţinute de art.81 pct.10 şi art.83 din Decretul Lege nr.115/1938 acestea sunt dispoziţii normative favorabile menţinerii înscrierii promisiunii de vânzare a imobilului iar nicidecum de radiere a notării.

Aşa fiind, întrucât instanţa de apel a dat o corectă dezlegare a pricinii recursul intimatei se va respinge ca nefondat.