Obligaţia de a face - hotărâre care ţine loc de contract

Sentinţă civilă 932 din 08.07.2013


ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD  Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.932/2013

Şedinţa publica din data de 08 iulie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamantul M N-V împotriva pârâtei A A, pentru obligaţia de a face - hotărâre care ţine loc de contract.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul reclamantului avocat C N-A din cadrul Baroului …, cu delegaţie la fila 4 dosar, în copie, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că judecata cauzei se află la primul termen de judecată, instanţa procedând la verificarea din oficiu a competenţei, în raport de dispoziţiile art.131 c.pr.civilă, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial în conformitate cu prevederile art.194 cod procedură civilă coroborat cu art.117 cod procedură civilă, în soluţionarea litigiului.

Se constată că pârâta A A nu a depus întâmpinare în termenul legal de 25 de zile de la primirea acţiunii, fiind astfel decăzut din dreptul de a mai depune probe şi de a invoca excepţii potrivit art.208 cod procedură civilă.

Reprezentantul reclamantului arată că susţine acţiunea aşa cum a fost formulată şi în scris, având în vedere că pârâta A A a fost legal citată cu menţiunea de a depune întâmpinare, potrivit art.205 cod procedură civilă sub sancţiunea disp.art.208 cod procedură civilă, solicită a se face aplicarea disp.art. 208 cod procedură civilă, care prevăd că nedepunerea întâmpinări în termenul prevăzut delege, atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

Faţă de actele şi înscrisurile aflate la dosarului cauzei reprezentantul reclamantului arată că nu mai are de formulat alte cereri.

Instanţa, constatând că nu mai sunt alte probe de administrat, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei pe fond.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea acţiunii, fără cheltuieli de judecată.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de 520 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 3 lei.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la data de 17 mai 2013 timbrată legal cu 520 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 3 lei, constată că reclamantul M N-V domiciliat în … a solicitat în contradictoriu pârâta A A domiciliat în …  ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că prin actul intitulat „Antecontract de vânzare-cumpărare” încheiat cu pârâtul la data de 02.03.2013, a dobândit teren extravilan situat în …, înscris în Titlul de proprietate nr…. în suprafaţă de 1,74 ha descris astfel : 11.400 mp în tarla 206, parcela 1126/69; 6000 mp tarla 207, parcela 1135/8; pentru suma de 500 lei, pe care a achitat-o integral la data redactării contractului, solicitând a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic iar apoi să se dispună întabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În susţinerea cererii, reclamantul arată că deşi a somat verbal pârâta pentru încheierea actului în forma autentică, aceasta nu s-a conformeze, ca urmare a recurs la această cale, solicitând a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic şi să se dispună cărţii funciare întabularea dreptului de proprietate.

În drept s-au arătat disp.art.669 Noul cod civil şi următoarele.

Pârâta A A nu a depus întâmpinare în termen de 25 de zile de la primirea acţiunii.

Pentru soluţionarea cauzei s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar : timbru judiciar f.2 verso, împuternicire avocaţială f.3, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.4, contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 02.03.2012 f.5, copie buletin de identitate pârâtă f.6, copie carte de identitate reclamant f.7, copie certificat de atestare fiscală f.8, certificat emis de OCPI …-BCPI … f.9, copie titlu de proprietate f.10 dosar, astfel că faţă de cererea reclamantului, a dispoziţiilor legale aplicabile precum şi din ansamblul probelor administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Potrivit Titlului de proprietate nr…. eliberat de Comisia judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 11.10.2002, în copie la fila 10 dosar, rezultă că titularei A A i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii 18/1991, privind terenul în suprafaţă de 3 ha. şi 4000 mp., teren situat pe raza localităţii Cermei.

Conform înscrisului sub semnătură privată intitulat ,,Contract de vânzare-cumpărare” încheiat la data de 02.03.2013, rezultă că reclamantul a cumpărat de la pârâtă suprafaţa de 1,74 ha., teren arabil înscris în Titlul de proprietate nr…. eliberat la data de 11.10.2002, de Comisia judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra, respectiv 11.400 mp în tarla 206, parcela 1126/69; 6000 mp tarla 207, parcela 1135/8; teren extravilan situat în comuna … cu preţul de 500 lei, preţ achitat integral, fila 5 dosar.

Potrivit prevederilor art.1279 din codul civil, aplicabile în raport de data încheierii înscrisului ,,dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite,,.

De asemenea, prevederile art.1669 alin.1, 2 cod civil arată că: „Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinit. Dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat,,.

 Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, aşa cum este şi cazul în speţă, din punct de vedere al naturii  juridice, este acea convenţie prin care una dintre părţi se obligă să vândă, iar cealaltă parte se obligă să cumpere un anumit bun la un preţ determinat, contract care va fi perfectat în viitor.

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare este deci un antecontract, ambele părţi putând cere încheierea convenţiei de vânzare, neavând caracter translativ de proprietate, ci dă naştere numai obligaţiei de a face, şi anume de a se transmite proprietatea bunului în viitor.

Pentru încheierea valabilă a acestui antecontract nu se cer formalităţi speciale, fiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor, chiar dacă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare legea prevede o anumită formă, elementul esenţial în cazul antecontractului fiind reprezentat de faptul că este o convenţie distinctă de viitorul act de înstrăinare, ceea ce face ca acesta să nu fie confundat cu contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis. Indirect, antecontractul este o garanţie a perfectării în viitor a contractului de vânzare-cumpărare în formă solemnă.

În concluzie, promisiunea de a contracta dă naştere numai la un drept de creanţă, chiar dacă prin contractul în vederea căruia s-a făcut promisiunea s-ar constitui sau s-ar transmite un drept real.

În acest sens, şi plecând de la efectele juridice la care dă naştere promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare, legiuitorul a prevăzut la art.1669 alin. 2 din codul civil că: dreptul la acţiunea prin care o parte cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, atunci când una dintre părţile co-contractante refuză nejustificat să încheie contractul promis, se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat.

În speţă însă, deşi înscrisul intitulat,, contract de vânzare cumpărare,, depus la fila 5 dosar, s-a încheiat la data de 02.03.2012, în cuprinsul acestuia fiind stipulat un termen de 10 zile ca părţile să se prezinte la notar pentru încheierea contractului în formă autentică, termenul de 6 luni prevăzut la art.1669 alin. 2 cod civil fiind împlinit la data de 13.09.2012, pârâta nu a înţeles să invoce prescrierea dreptului de a cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, în actuala reglementare excepţia prescrierii nemaifiind de ordine public, neputând fi reţinută din oficiu, ci doar de partea în favoarea căreia s-a instituit.

În ceea ce priveşte celelalte cerinţe de admisibilitate a acţiunii prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, în raport de dispoziţiile legale incidente al căror conţinut a fost redat anterior, este necesar existenţa unui refuz al părţii, deoarece în acord cu textul mai sus citat instanţa este chemată să suplinească acordul părţii care a refuzat încheierea contractului, ceea ce în speţă nu s-a dovedit prin nici o probă, fapt pentru care instanţa constată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată.

Prin urmare, faţă de cele reţinute mai sus, instanţa având în vedere  prevederile art. 1279 art.1669 c.civil, urmează a respinge acţiunea reclamantului ca fiind neîntemeiată.

Cum pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de reclamantul M N-V domiciliat în …, CNP …  împotriva pârâtei A A domiciliat în … pentru obligaţia de a face-pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de contract.

Fără cheltuieli de judecată.

  Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 08 iulie 2013.

Preşedinte  Grefier

Red:

Tehnored: 

4 exp/2 com/

Se comunică cu:

reclamant M N-V domiciliat în …

-pârâtă Ar A domiciliat în …