Plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Decizie 254 din 11.09.2008


Plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Petenta T.V. a formulat plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de întabulare a titlului de proprietate, emis în baza Legii nr. 18/1991, pe considerentul că în CF sunt mai mulţi coproprietari tabulari. Hotărârea a rămas irevocabilă, cu motivarea că nu există acord de voinţă a proprietarilor anteriori, unii fiind întabulaţi din 1998, calea de urmat fiind cea a acţiunii contencioase.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 254/11 septembrie 2008

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Blaj, petenta Ţ. V. a solicitat modificarea încheierii de respingere nr. 2691/2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în sensul admiterii cererii pe care a formulat-o pentru întabularea în CF a titlului de proprietate nr. 14/2005. Susţine că prin acest titlu i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren intravilan în suprafaţă de 905 mp, şi în mod eronat cererea sa de întabulare a dreptului său de proprietate în CF, a fost respinsă.

Prin sentinţa civilă nr. 187/2007, Judecătoria Blaj a respins plângerea şi a reţinut că prin încheierea nr. 2691/2006 O.C.P.I. Blaj a respins cererea înaintată de petenta Ţ.V. pentru lipsă de opozabilitate faţă de proprietarii de carte funciară, reţinând că proprietari tabulari ai imobilului înscris în CF 238 Cetatea de Baltă sunt mai multe persoane nominalizate, toate cu titlu moştenire. Potrivit documentaţiei cadastrale de publicitate imobiliară întocmită de expert N.I., imobilul înscris în Titlul de proprietate nr. 14/2005 se identifică cu parte din imobilul înscris în CF 238 Cetatea de Baltă, nr. top. 434/1 şi nr. top. 435/1, proprietarii tabulari fiind cei menţionaţi prin încheierea de respingere.

Judecătoria a reţinut că în cartea funciară sunt mai mulţi proprietari tabulari cu cote diferite de proprietate, iar înscrierea suprafeţei de teren din titlu în CF, ar modifica dreptul de proprietate al acestora, astfel că încheierea dată de O.C.P.I de respingere a cererii este legală, reţinând şi lipsa de opozabilitate faţă de proprietarii de carte funciară.

Apelul declarat de petentă în dosar, a fost respins prin decizia civilă nr. 44/A/2008 de Tribunalul Alba – Secţia civilă, cu motivarea că asupra imobilului înscris în CF 237 Cetatea de Baltă, sunt coproprietari pe lângă persoanele reţinute de instanţa de fond şi numiţii S.M şi S.L, întabulaţi sub B 31 – 31, asupra cotei de 20/120 părţi cu titlu întreţinere, prin încheierea nr. 169/1998. In mod corect plângerea formulată împotriva încheierii de cf a fost respinsă, nefiind formulată în contradictoriu cu proprietarii tabulari.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs petenta, susţinând că titlul său de proprietate este opozabil proprietarilor înscrişi în CF, şi că fam. S, care are întabulat un drept de proprietate pe o cotă parte din teren nu este afectată de întabularea dreptului său de proprietate întrucât imobilele sunt bine delimitate, şi S.O. a primit şi ea titlul de proprietate pentru terenul intravilan.

In cauză a depus întâmpinare O.C.P.I Alba, prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesual pasive faţă de cererea reclamantei şi invocă decizia Secţiilor Unite a I.C.C.J. nr. LXXII/2007 în care s-a reţinut acest aspect. Pe fondul litigiului, solicită respingerea recursului, susţinând legalitatea încheierii nr. 2691/2006 a registratorului de la O.C.P.I., încheiere care este conformă dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 7/1996, şi art. 48 şi 74 din Ordinul nr. 633/29.12.2006 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Prin decizia civilă nr. 254/2008 a fost respins recursul declarat de petentă,  cu următoarea motivare:

Plângerea formulată de Ţ.V. împotriva încheierii de respingere nr. 2691/2006 emisă de O.C.P.I. Blaj, are un caracter necontencios, caracter consfinţit prin decizia nr. LXXII/2007 a Secţiilor Unite ale I.C.C.J., care a reţinut lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în cazul plângerilor împotriva încheierilor de carte funciară, întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată. De aceea va fi admisă excepţia invocată de intimată în acest dosar, însă faţă de citarea sa în cauză, decizia îi este opozabilă.

Pe fondul cauzei, se constată că proprietari în CF 238 Cetatea de Baltă sunt mai multe persoane fizice, cu cote diferite de proprietate, din anul 1980, iar din anul 1998, o cotă de 20/120 părţi sunt proprietari numiţii S.M. şi soţia S.L. Din documentaţia de carte funciară rezultă că titlul de proprietate pe care petenta a solicitat să fie întabulat, corespunde în mare parte cu imobilul înscris în CF 238 Cetatea de Baltă, nr. top. 434/1, 435/1 care are alţi proprietari.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 7/1996 republicată, înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează a fi făcută. Totodată art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, prevede că se pot dobândi drepturi reale şi prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în anumite cazuri, sau prin act al autorităţii administrative care înlocuieşte acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii de drepturi reale, dacă sunt opozabile titularilor.

Ori în acest caz, titlul de proprietate nu îndeplineşte nici una din aceste condiţii, nu este opozabil titularilor şi nici nu există acord de voinţă. Fiind mai multe persoane proprietare tabulare, din care două sunt întabulate în 1998, petenta trebuie să uzeze de calea contencioasă pentru valorificarea dreptului său de proprietate.