Obligaţia de a face - hotărâre care ţine loc de contract

Sentinţă civilă 939 din 08.07.2013


ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD  Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.939/2013

Şedinţa publica din data de 08 iulie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamantul M N-V împotriva pârâtului A I, pentru obligaţia de a face - hotărâre care ţine loc de contract.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul reclamantului avocat C N-A din cadrul Baroului  …, cu delegaţie la fila 4 dosar, în copie, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că judecata cauzei se află la primul termen de judecată, instanţa procedând la verificarea din oficiu a competenţei, în raport de dispoziţiile art.131 c.pr.civilă, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial în conformitate cu prevederile art.194 cod procedură civilă coroborat cu art.117 cod procedură civilă, în soluţionarea litigiului.

Se constată că pârâtul Ardelean Ioan nu a depus întâmpinare în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, fiind astfel decăzut din dreptul de a mai depune probe şi de a invoca excepţii potrivit art.208 cod procedură civilă.

Reprezentantul reclamantului arată că susţine acţiunea aşa cum a fost formulată şi în scris, având în vedere că pârâtul Ardelean Ioan nu a depus întâmpinare, potrivit art.205 cod procedură civilă sub sancţiunea disp.art.208 cod procedură civilă, solicită a se face aplicarea disp.art. 208 cod procedură civilă.

Faţă de actele şi înscrisurile aflate la dosarul, reprezentantul reclamantului arată că nu mai are alte cereri, astfel că instanţa constatând că nu mai sunt alte cereri, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea acţiunii, fără cheltuieli de judecată.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de 430 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 2 lei.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la data de 17.05.2013 timbrată legal cu 430 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 2 lei, constată că reclamantul M N-V domiciliat în …, CNP … a solicitat în contradictoriu pârâtul A I domiciliat în …, CNP …  ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că prin actul intitulat „Antecontract de vânzare-cumpărare” încheiat cu pârâtul la data de 02.03.2013, a dobândit teren extravilan situat în …, înscris în Titlul de proprietate nr…. în suprafaţă de 1,26 ha. descris astfel : 11.400 mp în tarla 209, parcela 1145/2/9; 400 mp tarla 179, parcela 874/25; 800 mp în tarla 179, parcela 874/152 pentru suma de 500 lei, pe care a achitat-o integral la data redactării contractului, a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic  iar apoi să se dispună întabularea dreptului de proprietate în CF.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Reclamantul arată că, deşi a somat verbal debitorul pentru încheierea actului în forma autentică, acesta nu s-a conformeze, ca urmare a recurs la această cale, solicitând a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic şi să se dispună cărţii funciare întabularea dreptului de proprietate.

În drept s-au invocat disp.art.669 Noul cod civil şi următ.

Pârâtul A I nu a depus întâmpinare în termen, fiind astfel decăzut din dreptul de a mai depune probe şi de a invoca excepţii, potrivit art.208 cod procedură civilă.

Pentru soluţionarea cauzei s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar : chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.3,copie împuternicire avocaţială f.4, contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 02.03.2012 f.5,copie buletin de identitate pârât f.6, copie carte de identitate reclamant f.7, copie certificat de atestare fiscală f.8,10, certificat emis de OCPI …- BCPI … f.9, copie titlu de proprietate f.11,dosar astfel că, faţă de cererea reclamantului, a dispoziţiilor legale aplicabile precum şi din ansamblul probelor administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Din Titlul de proprietate nr…. eliberat de Comisia judeţeană .. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 11.10.2002, în copie la fila 11 dosar, instanţa reţine că titularului A I şi s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii 18/1991, privind terenul în suprafaţă de 3 ha. şi 7000 mp., teren situat pe raza localităţii ….

Instanţa mai reţine, din înscrisul sub semnătură privată intitulat ,,Contract de vânzare-cumpărare” încheiat la data de 02.03.2013, că reclamantul a cumpărat de la pârât, suprafaţa de 1,26 ha., teren arabil, înscris în Titlul de proprietate nr…. eliberat la data de 11.10.2002, de Comisia judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra, respectiv 11.400 mp. în tarla 209, parcela 1145/2/9; 400 mp. în tarla 179, parcela 874/25; 800 mp. în tarla 179, parcela 874/152, teren extravilan situat în comuna Cermei, pentru preţul de 500 lei, fila 5 dosar.

În ceea ce priveşte admisibilitatea acţiunii reclamantului instanţa are în vedere prevederile art.1279 din codul civil, aplicabile în raport de data încheierii înscrisului conform cărora,,dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite,,.

De asemenea, prevederile art.1669 alin.1, 2 cod civil care arată că:,, Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinit. Dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat,,.

 Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, aşa cum este şi cazul în speţă, din punct de vedere al naturii  juridice, este acea convenţie prin care una dintre părţi se obligă să vândă, iar cealaltă parte se obligă să cumpere un anumit bun la un preţ determinat, contract care va fi perfectat în viitor.

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare este deci un antecontract, ambele părţi putând cere încheierea convenţiei de vânzare, neavând caracter translativ de proprietate, ci dă naştere numai obligaţiei de a face, şi anume de a se transmite proprietatea bunului în viitor.

De asemenea, instanţa are în vedere că, pentru încheierea valabilă a acestui antecontract nu se cer formalităţi speciale, fiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor, chiar dacă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare legea prevede o anumită formă, elementul esenţial în cazul antecontractului fiind reprezentat de faptul că este o convenţie distinctă de viitorul act de înstrăinare, ceea ce face ca acesta să nu fie confundat cu contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis. Indirect, antecontractul este o garanţie a perfectării în viitor a contractului de vânzare-cumpărare în formă solemnă.

Promisiunea de a contracta dă naştere deci numai la un drept de creanţă, chiar dacă prin contractul în vederea căruia s-a făcut promisiunea s-ar constitui sau s-ar transmite un drept real.

În acest sens, plecând de la efectele juridice la care dă naştere promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare, este de observat că legiuitorul a prevăzut în codul civil  la  art.1669 alin. 2, că dreptul la acţiunea prin care o parte cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, atunci când una dintre părţile co-contractante refuză nejustificat să încheie contractul promis, se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat.

Însă, în speţă, deşi înscrisul intitulat,, contract de vânzare cumpărare,, depus la fila 5 dosar, s-a încheiat la data de 02.03.2012, în cuprinsul acestuia fiind stipulat un termen de 10 zile ca părţile să se prezinte la notar pentru încheierea contractului în formă autentică, termenul de 6 luni prevăzut la art.1669 alin. 2 cod civil fiind împlinit astfel la data de 13.09.2012, pârâtul nu a înţeles să invoce prescrierea dreptului de a cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, în actuala reglementare excepţia prescrierii nemaifiind de ordine publică, neputând fi reţinută din oficiu, putând fi invocată doar de partea în favoarea căruia s-a instituit.

În ceea ce priveşte celelalte cerinţe de admisibilitate a acţiunii prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, în raport de dispoziţiile legale incidente al căror conţinut a fost redat mai sus, este necesară existenţa refuzului unei dintre părţile contractante, deoarece în acord cu textul mai sus citat instanţa este chemată să suplinească acest refuz, ceea ce în speţă nu s-a dovedit prin nici o probă, fapt pentru care instanţa constată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată.

Pe cale de consecinţă, raportat la probele de la dosar, văzând în drept prevederile art.1279 art.1669 c.civil, instanţa apreciind ca neîntemeiată acţiunea reclamantului, urmează să o respingă.

Văzând că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de reclamantul M N-V domiciliat în …, CNP …  împotriva pârâtului A I domiciliat în comuna … pentru obligaţia de a face- pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de contract.

Fără cheltuieli de judecată.

  Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 08 iulie 2013.

Preşedinte Grefier

Red:

Tehnored:

4 exp/2 com/

Se comunică cu:

reclamant M N-V domiciliat în …

-pârât A I domiciliat în …