Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 5718 din 28.06.2010


Dosar nr. 18632/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5718

Şedinţa publică de la 28 Iunie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE A V

Grefier C C

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul I N şi pe pârâţii P  E K, P D G, M L I, având ca obiect rectificare carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Constatând că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 21.06.2010, fiind consemnate în scris în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată şi care face parte integrantă din prezenta, instanţa deliberând a pronunţat următoarele.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.11.2009 sub nr. 18632/280/2009 reclamantul I N a chemat în judecată pe pârâta P E K, solicitând instanţei să dispună rectificarea cărţii funciare şi a documentaţie cadastrale pentru imobilul pârâtei, compus din casă, magazie şi suprafaţa de 314,40 mp teren situat în Piteşti, prin schimbarea amplasamentului cadastral corespunzător limitelor determinate în titlul de proprietate, reprezentat de decizia civilă nr. 399/2006 pronunţată de Tribunalul Timiş , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2392/2006 a Curţii de Apel Timişoara.

În motivarea acţiunii se precizează că părţile au sistat starea de indiviziune după autorii I I şi I F potrivit dispoziţiilor deciziei civilă nr. 399/2006 pronunţată de Tribunalul Timiş , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2392/2006 a Curţii de Apel Timişoara, prin care s-a dispus formarea a 7 loturi şi atribuirea lor potrivit raportului de expertiză judiciară întocmit de expert D I. Prin varianta de lotizare omologată, pârâtei i-au fost atribuite în proprietate terenul şi clădirea C1 pe schiţa anexă la raportul de expertiză, învecinate pe latura de vest cu suprafaţa de 102 mp proprietatea reclamantului, existând o distanţă de 2,5 mp între zidul acestei construcţii şi parcela petentului. Se menţionează că la întocmirea documentaţie cadastrale premergătoare întabulării nu a fost avut în vedere raportul de expertiză omologat de către instanţă, ci un alt raport, efectuat de către M G, motiv pentru care s-au stabilit eronat limitele proprietăţii pârâtei, care se suprapune cu parcela reclamantului ca o consecinţă a translatării liniei de hotar cu 68 cm şi o diminuare a lotului petentului cu 6 mp.

La termenul de judecată din data de 15.03.2010 reclamantul şi-a modificat acţiunea, în sensul că a chemat în judecată în calitate de pârâţi şi pe P D G şi pe M L I şi a solicitat să se constate nulitatea absolută a documentaţie cadastrale înregistrată de pârâţi la OCPI sub nr. 11215/26.09.2007, precum şi refacerea acesteia potrivit dispoziţiilor deciziei civilă nr. 399/2006 pronunţată de Tribunalul Timiş , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2392/2006 a Curţii de Apel Timişoara. Se precizează că, prin înregistrarea documentaţiei cadastrale s-a produs o suprapunere peste dreptul acestuia de proprietate de 44,60 mp, cu aproximativ 6 mp teren, aspect care îl împiedică să obţină autorizaţie de construcţie pe această suprafaţă extinsă cu 102 mp, teren achiziţionat de către petent în continuarea celor 44,60 mp, astfel cum rezultă din menţiunile contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 17346/01.07.1994.

Pârâţii, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare, prin concluziile pe fondul cauzei pârâta P E K, prin procurator, solicitând respingerea acţiunii cu motivarea că documentaţia cadstrală s-a realizat cu respectarea hotărârilor judecătoreşti.

În drept, au fost invocate disp. art. 33 şi urm. din Lg. 7/1996.

În probaţiune, reclamantul a solicitat, iar instanţa i-a încuviinţat, administrarea probei cu înscrisuri, anexând la dosarul cauzei, în copie, decizia civilă nr. 399/2006 pronunţată de Tribunalul Timiş , decizia civilă nr. 2392/2006 a Curţii de Apel Timişoara, rapoarte de expertiză efectuate de D I în Dosar 2164/2004 al Tribunalului Argeş şi M G în Dosar 4109/2003 al Judecătoriei Piteşti, cerere de solicitare informaţii nr. 11215/26.09.2007, cerere de recepţie şi înscriere nr. 38570/26.09.2007, plan de amplasament şi delimitare a imobilului, .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca, prin cererea adresată OCPI şi înregistrată sub nr. 38570/26.09.2007 pârâta P E K a solicitat întabularea suprafeţei de 314,40 mp şi a construcţiilor reprezentate de casă cu trei camere şi magazie situate în Piteşti,  deţinute în baza deciziei civilă nr. 399/2006 pronunţată de Tribunalul Timiş , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2392/2006 a Curţii de Apel Timişoara. Prin hotărârile judecătoreşti menţionate anterior, instanţa constată că s-a sistat starea de indiviziune asupra bunurilor incluse în masa succesorală a autorilor I G I şi I F, potrivit variantei de lotizare întocmite de expert D I în Dosar 2164/2004 al Tribunalului Argeş. Verificând existenţa titlului de proprietate asupra imobilelor în persoana pârâtei, OCPI a admis cererea acesteia, procedând la întabularea dreptului de proprietate potrivit documentaţiei cadastrale nr.11215/26.09.2007. Instanţa nu poate reţine susţinerea reclamantului în sensul că la întocmirea documentaţiei cadastrale nu au fost respectate dispoziţiile hotărârii judecătoreşti de ieşire de indiviziune, în condiţiile în care schiţa reliefată în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în temeiul căruia s-a procedat la înscriere, corespunde schiţei anexe la raportul de expertiză efectuat de D I, imobilele fiind identificate prin aceleaşi vecinătăţi şi suprafeţe. Mai mult, instanţa constată că susţinerile reclamantului, în sensul că prin documentaţia cadastrală întocmită i-a fost încălcat dreptul de proprietate, prin acapararea de către pârâtă a unei suprafeţe de 6 mp, nu pot fi analizate în cadrul prezentei acţiuni, acesta având posibilitatea formulării unei acţiuni în revendicare, în cadrul căreia să se verifice temeinicia afirmaţiilor sale.

Raportat la acesta situatie de fapt si tinand cont de obiectul cererii petentului, instanta urmeaza a respinge actiunea. Astfel, având în vedere că petentul nu a făcut dovada că documentaţia cadastrală întocmită pe numele pârâtei P E K sub nr. 11215/26.09.2007 nu corespunde titlului de proprietate al acesteia, reprezentat de decizia civilă nr. 399/2006 pronunţată de Tribunalul Timiş , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2392/2006 a Curţii de Apel Timişoara, vâzând şi disp. art 33 alin. 1 Legea 7/1996, urmează a respinge acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul I N, domiciliat în Piteşti, judeţul Argeş, împotriva  pârâţilor  P E K, domiciliată  în Germania, Angelbachtal, P D G, cu domiciliul în Piteşti, judeţul Argeş, M L I, cu domiciliul la locul de muncă, Piteşti, judeţul Argeş.

Cu drept de  apel în termen de  15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 28.06.2010.

Preşedinte,

A V Grefier,

C C ?