Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Delimitarea sferei sintagmei „persoană interesată”. Lipsa calităţii procesuale a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Decizie 219 din 28.02.2008


Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Delimitarea sferei sintagmei „persoană interesată”. Lipsa calităţii procesuale a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Legea nr. 7/1996, art. 50 art. 22

Potrivit art. 50 din Legea nr. 7/1996, încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate şi poate fi atacată cu plângere în termen de 15 zile de la comunicare, iar conform art. 22 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ, înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează a fi făcută.

Din economia textelor precitate, rezultă că sintagma „persoană interesată” poate fi definită ca fiind persoana în favoarea sau împotriva căreia urmează să se încuviinţeze întabularea, înscrierea provizorie a unui drept tabular, radierea sau îndreptarea înscrierii unui drept tabular ori notarea unui drept personal sau de creanţă, iar părţi ale litigiului având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară pot fi doar aceste categorii de persoane, Oficiul de Cadastru şi Publicitate neavând calitatea de parte.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, decizia civilă nr. 219 din 28 februarie 2008

Prin Decizia Civilă nr. 182 din 14 septembrie 2007, Tribunalul Caraş-Severin a respins apelul declarat de petentul B.A., confirmând Sentinţa civilă nr. 742 din 12 aprilie 2007 a Judecătoriei Reşiţa, prin care s-a respins plângerea formulată de petent, în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin, împotriva Încheierii de respingere nr. 8251 din 20 octombrie 2006 dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petentul B.A. solicitând admiterea recursului şi modificarea ambelor hotărâri în sensul admiterii plângerii.

Prin întâmpinare, pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive.

Curtea de Apel Timişoara, prin Decizia civilă nr. 219 din 28 februarie 2008, în temeiul motivului de ordine publică prevăzut de art. 304 pct. 5 C.proc.civ. raportat la art. 50 din Legea nr. 7/1996, invocat din oficiu, şi de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., a admis recursul declarat de petent, a casat ambele hotărâri şi a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Caransebeş.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a avut în vedere argumentele ce în continuare sunt relevate.

Potrivit art.50 din Legea nr. 7/1996, „Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

(3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel.

(4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.

(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.”

De asemenea, art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 7/1996 stabileşte că „înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează a fi făcută”.

Din economia acestor reglementări se constată că Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu poate fi „persoană interesată” în sensul legii, pentru că nu justifică un interes legitim şi personal în plângerile de carte funciară, nefiind întrunită, astfel, o condiţie esenţială pentru a fi parte în proces.

Pe de altă parte, potrivit art. 20, 22, 47 şi 50 din Legea nr. 7/1996, sintagma „persoană interesată” poate fi definită ca fiind persoana în favoarea sau împotriva căreia urmează să se încuviinţeze întabularea, înscrierea provizorie a unui drept tabular, radierea sau îndreptarea înscrierii unui drept tabular ori notarea unui drept personal sau de creanţă.

Or, între Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi titularii drepturilor înscrise în cartea funciară ori cei care formulează cereri de înscriere în cartea funciară nu se nasc raporturi juridice cu caracter civil în legătură cu imobilele evidenţiate în C.F., ci Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară exercită doar atribuţiile conferite de lege, neavând calitatea de parte în procedura contencioasă declanşată prin formularea plângerii împotriva încheierii de C.F.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, prin Decizia civilă nr. LXXII din 15 octombrie 2007, a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă.

Prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 22 şi 50 din Legea nr. 7/1996 şi art. 129 Cod procedură civilă, atât Judecătoria cât şi instanţa de apel aveau obligaţia de a pune în discuţie constituirea corectă a cadrului procesual, sub aspectul necesităţii introducerii în cauză a persoanelor interesate, respectiv a S.C. „I.A.” S.A. Zăvoi, proprietara terenului, împotriva căreia a fost formulată cererea de reînscriere a dreptului de proprietate. 

Domenii speta