Înscrierea dreptului de proprietate în coala de carte funciara

Decizie 3 din 08.01.2008


SECTIA CIVILA MIXTA

MATERIE - Înscrierea dreptului de proprietate în coala de carte funciara;

 - contract de vânzare-cumparare;

 - actiune de rectificare de carte funciara;

 - dobânditori de buna-credinta;

 - nulitatea contractului de vânzare-cumparare.

Potrivit dispozitiilor art.17 alin. 1 din Decretul-Lege nr.115/1938, preluate si de Legea nr. 7/1996 "Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai daca între cel care da si cel care primeste dreptul este acord de vointa asupra constituirii sau stramutarii, în temeiul unei cauze aratate, iar constituirea sau stramutarea a fost înscrisa în cartea funciara". Prin exceptie, acordul de vointa, poate fi suplinit, conform aliniatului (4) din acelasi text de lege, printr-o hotarâre judecatoreasca sau, în cazurile anume stipulate de lege, printr-o decizie a autoritatii administrative.

Conform art. 34 pct. 1 din Decretul Lege nr. 115/1938, rectificarea unei intabulari se poate cere de orice persoana interesata "daca înscrierea sau textul în temeiul caruia s-a savârsit nu au fost valabile", iar potrivit art. 37 alin. 1, actiunea în rectificare pe acest temei, daca a fost intentata în termenul legiuit (3 ani), îsi va produce efectele si fata de tertele persoane, care au dobândit cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros vreun drept real, întemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.

(Decizia civila nr.  3/R/8 ianuarie 2008)

(dosar 1151/187/2006)

Prin sentinta civila nr. 1575/2006 pronuntata de Judecatoria Beius, s-a respins actiunea reclamantei P.T. în contradictoriu cu pârâtii SC. C..C.C.TIMIS , A.K. si A.P.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca  reclamanta nu a dovedit nici în vreun fel faptul ca ar fi proprietara asupra constructiilor ce reprezinta în natura magazin universal, dimpotriva, acest magazin apare ca fiind întabulat în favoarea pârâtei de rândul 1 si ulterior a pârâtilor de rândul 2, 3, ca urmare a vânzarii cumpararii.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a formulat apel  reclamanta P.T. prin care au solicitat modificarea în totalitate a sentintei atacate.

În motivarea apelului s-a aratat ca în contractul de vânzare încheiat între pârâti, pârâta de rândul 1 si pârâtii de rândul 2-3, este trecuta suprafata de 198 mp. însa în lanul cadastral de amplasament si de ridicare a corpului de proprietate, suprafata trecuta este de 138 mp., ceea ce înseamna ca diferenta de 160 mp. este în proprietatea P. T.

Apelul nu a fost motivat în drept.

Prin decizia civila nr.454/A din 09.05.2007 pronuntata de Tribunalul Bihor, în dosar nr.1151/187/2006, s-a respins ca nefondat apelul civil introdus de apelanta P.T., judetul Bihor în contradictoriu cu intimatii SC. C. FINIS, judetul Bihor, A.C. si A.P.  cu acelasi domiciliu împotriva sentintei civile nr. 1575 din 20 iunie 2006 pronuntata de Judecatoria Beius,  pe care a pastrat-o în totalitate.

Pentru a pronunta în acest mod,  instanta de apel a retinut urmatoarele:

În mod corect instanta de fond a retinut ca, conform înscrierilor de la pozitia  B.10 din CF 1835 Tarcaia, proprietar tabular asupra constructiilor ce reprezinta magazin universal este C.C.Timis conform încheierii de întabulare nr. 1062 din 19 martie 2001.

Ulterior, în  temeiul contractului de vânzare cumparare autentificat cu nr. 2487 din 12 octombrie 2005 de B.N.P.I.T., acestia au înstrainat constructia din litigiu pârâtilor de rândul 2-3 A.K. si A P .

Or, apelanta nu a invocat nici un motiv de nulitate absoluta sau relativa a acestui contract de vânzare cumparare, contract care de altfel a fost încheiat si dupa expirarea termenului de 3 ani, termen în care rectificarea dreptului de proprietate al înstrainatorului  si-ar fi produs efectele si cu privire la subdobânditori.

Motivele invocate de reclamanta în apel referitoare la suprafata de teren trecuta în mod eronat în ceea ce priveste nr. top.340/2 nu constituie un motiv de nulitate al contractului amintit mai sus, atâta vreme cât prezentul litigiu are ca obiect doar constructiile amplasate pe acesta.

Împotriva acestei decizii în termen a formulat recurs reclamanta P.T.solicitând admiterea acestuia, modificarea hotarârilor si admiterea actiunii cum a fost formulata.

A aratat recurenta ca adeverinta nr.1162/2000 emisa de P.F. este nelegala, la fel nelegala fiind si înstrainarea supraedificatelor din litigiu catre tertii A.C. si P actiunea fiind formulata înlauntrul termenului de prescriptie de 3 ani prevazut de lege.

Intimata S.C. C.Finis s-a opus admiterii recursului.

Analizând hotarârile recurate prin prisma motivelor invocate si din oficiu, Curtea constata ca acestea sunt nelegale pentru urmatoarele considerente:

Dispozitiile art. 17 din Legea nr.115/1938 preluate si de Legea nr.7/1996 stipuleaza ca drepturile reale asupra imobilelor se stramuta numai daca între cel care da si cel care primeste exista un acord de vointa. Prin exceptie acordul de vointa poate fi suplinit printr-o hotarâre judecatoreasca sau printr-o decizie a autoritatii administrative, în cazurile anume stipulate de lege.

Art. 19 din aceeasi lege prevede ca înscrierea unui drept se poate face împotriva aceluia care este titular al dreptului asupra caruia înscrierea urmeaza sa fie facuta.

În speta, notarea constructiei în CF. 1835 Tarcaia de catre pârâta C.C. Finis în baza unei adeverinte emise de alta persoana decât titularul dreptului de proprietate înscris în coala, este facuta cu ignorarea dispozitiilor legale mai sus enuntate.

Notarea supraedificatelor a caror existenta nu o contesta nici una din parti putea fi facuta în mod legal doar daca proprietara de CF., comuna Tarcaia, ar fi emis adeverinta care sa constate existenta constructiilor, emiterea acestei adeverinte echivalând cu acordul de vointa al proprietarului pentru constituirea unui drept si înscrierea acestuia în coala de carte funciara ori prin existenta unei hotarâri judecatoresti irevocabile, în contra proprietarului de carte funciara prin care sa se constate existenta constructiilor, proprietatea unui tert, care greveaza imobilul proprietarului.

Acestea fiind singurele modalitati prin care pârâta ar fi putut reglementa regimul juridic al supraedificatelor, în speta neprocedând astfel, înscrierea de sub B.10 din CF. 1835 Tarcaia este nelegala urmând a se dispune radierea acesteia.

Fiind incidente dispozitiile art. 34 pct.1 din Legea nr.115/1938, înscrierile de sub B.10 din CF. 1835 Tarcaia nefiind valabile, în cauza sunt incidente si dispozitiile art. 37 din aceeasi lege care extind efectele prezentei actiuni în rectificare de carte funciara si asupra tertelor persoane (A.P.si A.C.), dobânditori de buna credinta si cu titlu oneros a constructiilor, actiunea în rectificare fiind promovata în anul 2006 iar înscrierea tertilor s-a facut în 2005, fiind astfel respectat termenul de prescriptie de 3 ani instituit de art. 37.

Pentru aceste considerente în baza art.312 cu referire la art. 316 si 296 Cod procedura civila, se va admite recursul, se va modifica decizia instantei de apel în sensul ca se va admite apelul reclamantei, se va schimba în parte sentinta de fond în sensul radierii inscriptiilor de sub B.10  din CF. 1835 Tarcaia, constatarii nulitatii absolute a contractului de vânzare cumparare încheiat între pârâti precum si radierea inscriptiilor de CF. facute în baza acestuia.

Restul capetelor de cerere formulate de reclamanta privind anularea adeverintei si a procesului verbal de licitatie sunt nefondate si inutile, urmând astfel a fi respinse.

Cheltuieli de judecata nu s-au solicitat.