Plângere împotriva unei încheieri de respingere a unei cerere de întabulare în cartea funciară. Neîndeplinirea condiţiilor impuse de art. 22 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Decizie 147 din 28.09.2017


DREPT CIVIL

Plângere împotriva unei încheieri de respingere a unei cerere de întabulare în cartea funciară. Neîndeplinirea condiţiilor impuse de art. 22 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

- art. 22 lit. a) din Legea nr. 7/1996

Potrivit art. 22 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 7/1996, astfel cum era în vigoare la data emiterii încheierii de întabulare contestate, înscrierea unui drept se poate face doar în împotriva aceluia care la data înregistrării cererii, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia urmează a fi făcută înscrierea.

Atâta timp cât la data formulării cererii de întabulare, dreptul de proprietate al celui împotriva căruia se dorea a fi făcută înscrierea era doar unul provizoriu, mai mult, lipsea de la dosar procesul verbal de licitaţie în baza căruia s-a dobândit de către petentă dreptul de proprietate, cerinţa prevăzută de dispoziţia legală susmenţionată nefiind îndeplinită, în mod corect cererea a primit o soluţie nefavorabilă. 

Decizia civilă nr. 147 din 28.09.2017

Prin sentinţa civilă nr. 13996 din 09.12.2011 Judecătoria ... a admis cererea formulată de petenta ... SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC ... SRL, cu sediul în ..., a anulat încheierile CF .../07-03-2011 şi .../08-04-2011, date de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..., ca netemeinice şi nelegale, a dispus întabularea dreptului de proprietate dobândit de către petenta SC ... SRL reprezentată de lichidator judiciar ... SPRL, în baza procesului-verbal de adjudecare din dosarul execuţional nr. 454/E/2008 al SEJ ..., încheiat la data de 04-03-2011, asupra imobilului situat în loc. ..., ..., înscris în CF ... – C1- U2 ..., (provenită din conversia pe hârtie a CF ... ...), cu nr. top .../135/1 –a, fără a acorda cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie Judecătoria ... a reţinut că SC ... SRL (acţionara majoritara a fostei SC ... SA ...), prin actul de adjudecare din dosarul execuţional nr. .../E/2008 al SEJ ..., a dobândit în proprietate imobilul situat în loc. ...... ...., înscris în CF ... – C1- U2 ..., (provenită din conversia pe hârtie a CF ... ...), cu nr. top .../132/1 –a, în natură reprezentând spaţiu comercial, cu o suprafaţă construita de 165,57 mp, acest imobil aflându-se anterior în proprietatea debitorului ....

Adjudecatara a formulat cerere în vederea întabulării dreptului de proprietate astfel dobândit, însă, prin încheierea nr. .../07.03.2011 a BIROULUI DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA ..., cererea a fost respinsă, reţinându-se ca dreptul de proprietate al numitului ... este înscris provizoriu, actul de adjudecare neîndeplinind condiţiile art. 22 lit. a) din Legea 7/1996, în sensul că înscrierea unui drept se poate efectua, numai împotriva aceluia care la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută.

Ulterior petenta a formulat o cerere de reexaminare către registratorul şef în privinţa acestei încheieri, cerere care a fost respinsă, reţinându-se că potrivit art. 29 din Legea 7/1996 petenta putea să-şi înscrie doar provizoriu dreptul de proprietate, întrucât s-a solicitat intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, ce nu a rămas irevocabilă.

Instanţa a reţinut că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .../21-12-2005 de BNP ..., ... a înstrăinat imobilul mai sus identificat numitei .... Prin Sentinţa civilă nr. 498/COM/27-05-2010, Tribunalul ... a admis acţiunea formulată de către reclamanta SC ... SRL în faliment reprezentantă prin lichidator ... SPRL, iar ca urmare, a dispus revocarea acestui contract (pag. 18-23).

De asemenea, s-a dispus radierea menţiunilor din CF, prin care dobânditoarea ... şi-a intabulat dreptul de proprietate.

Pentru a proceda în acest mod, s-a reţinut că acest act de vânzare-cumpărare s-a încheiat, după ce debitorul ... a luat cunoştinţă de formularea cererii de antrenare a răspunderii în cadrul dosarului de faliment iniţiat pe seama petentei, fiind evidentă atât intenţia de fraudare a intereselor creditoarei (petenta), cât şi complicitatea la frauda a terţului subdobânditor.

Dispoziţiile acestei hotărâri judecătoreşti au fost menţinute prin respingerea apelului de către Curtea de Apel ..., prin Decizia civila nr. 121/C/2010 – A, pronunţată în dosar 1740/111/C/2010 şi a recursului promovat la ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, în dosar nr. 1740/111/2010.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 22 din Legea 7/1996, ... fiind înscris ca titular al dreptului asupra căruia urmează să fie făcută întrucât a fost desfiinţat actul prin care a înstrăinat imobilul mai sus identificat.

Ca urmare, instanţa a admis cererea conform dispozitivului şi a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Prin apelul declarat în termen legal reclamanta a solicitat desfiinţarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare.

Prin decizia civilă nr. 220/A/2012 din 18 Iunie 2012 a fost admis apelul introdus de apelanta ... SPRL cu sediul în ..., ... împotriva sentinţei civile nr.13996 din 09.11.2011, pronunţată de Judecătoria ..., care a fost desfiinţată cu trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei ....

Tribunalul a reţinut că sentinţa apelata este nelegală şi netemeinică întrucât reclamanta a solicitat judecarea cauzei într-o procedură contencioasă fără să indice pârâţii sau persoana cu interese contrare şi instanţa de fond a soluţionat fondul cauzei fără să existe parte cu interese contrare, pronunţând hotărârea cu încălcarea principiilor legalităţii, a contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.

În baza art. 297 Cod de procedură civilă instanţa a apreciat că se impune casarea hotărârii cu trimitere spre rejudecare aceleaşi instanţe care va ţine seama de considerentele prezentei decizii, în sensul indicării de către reclamantă a părţii cu care doreşte să se judece în contradictoriu.

În rejudecare dosarul a fost înregistrat sub nr. de dosar nr. .../271/2011*.

Reclamanta a precizat acţiunea solicitând introducerea în cauză în calitate de pârâţi a OFICIULUI DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..., cu sediul în ..., str. ... ... şi a CABINETULUI DE AVOCAT ..., menţinând petitul iniţial.

După suspendarea cauzei reclamanta a mai precizat apoi acţiunea prin cererea de repunere pe rol solicitând respingerea excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor sus indicaţi, a se lua act de renunţarea la judecata cererii cu privire la CABINETULUI DE AVOCAT ... şi la solicitarea de obligare a O.C.P.I. la plata de pretenţii băneşti, şi introducerea în cauză a lui ....

Prin sentinţa civilă nr. 8057/2015 din 30 Septembrie 2015 s-a constatat stinsă prin perimare cererea de chemare în judecată având ca obiect plângere împotriva încheierii de CF, formulată de reclamanta ... SPRL, lichidator judiciar al S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., ..., în contradictoriu cu pârâţii OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..., cu sediul în ..., ... ... şi CABINET DE AVOCAT ..., cu sediul în ..., ... judeţul .... Nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie Judecătoria ... a reţinut că acţiunea civilă a fost introdusă de reclamanta ... SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL S.C. ... S.R.L. ... împotriva pârâţilor O.C.P.I. ... şi pârât BIROU AVOCAŢIAL ... cu petiţia înregistrată sub dosar nr. .../271/2011* din 04.12.2012.

Din verificarea actelor de la dosar s-a apreciat că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 18.09.2013 de când cauza a fost suspendată pentru că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă şi că de la această dată dosarul a stat în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor, sens în care a reţinut aplicabilitatea art. 248 Cod de procedură civilă privind perimarea de drept a acţiunii.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs, recurenta ... SPRL Lichidator judiciar al S.C. ... S.R.L. ... solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii atacate cu trimiterea cauzei spre rejudecare, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Prin DECIZIA CIVILA Nr. 97/R/2016 din 36.04.2016 a fost admis recursul civil formulat de recurenta ... SPRL, în contradictoriu cu intimaţii O.C.P.I. ..., şi BIROU AVOCAŢIAL ..., împotriva sentinţei civile nr. 8057 din 30.09.2015 pronunţate de Judecătoria ..., care a fost casată în totalitate şi trimisă cauza spre rejudecare judecătoriei, instanţa de recurs reţinând următoarele:

Prin încheierea din data 18.09.2013 s-a dispus suspendarea judecării cauzei cu nr. de mai sus în temeiul art. 155 ind. 1 Cod de procedură civilă, constatându-se că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată de neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina reclamantei prin încheierea din data de 12.06.2013. prin aceasta s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaţia de a preciza ce solicită, să-şi motiveze cererea în drept şi să se pronunţe asupra unor excepţii.

La data de 23.01.2014 reclamanta a formulat prima cerere de repunere pe rol cerere care a fost respinsă prin încheierea din data de 31.01.2014, considerând instanţa că nu a îndeplinit obligaţiile impuse prin încheierea din data de 12.06.2013.

La data de 17.09.2014 reclamanta a solicitat din nou repunerea pe rol a cauzei şi a formulat şi o precizare de acţiune indicând ceea ce a solicitat instanţa. Prin încheierea din data de 01.10.2014, instanţa de fond a respins din nou cererea de repunere pe rol, constatând că într-adevăr petenta este în insolvenţă, însă acţionarii petentei ar fi avut obligaţia de a achita taxa de timbru aferentă cererii de repunere pe rol.

La data de 29.04.2015, reclamanta a revenit cu o nouă cerere de repunere pe rol, cerere asupra căreia instanţa de fond nu s-a pronunţat iar prin sentinţa atacată cu recurs s-a dispus perimarea cererii de chemare în judecată.

În temeiul art. 248 Cod procedură civilă cererea de chemare în judecată, s-a apreciat că se perimă dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina părţilor.

S-a reţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 248 Cod procedură civilă având în vedere că nu din vina părţilor a rămas cauza în nelucrare, reclamanta a insistat cu trei cereri de repunere pe rol a cauzei, una dintre ele nesoluţionată de instanţa de fond, motiv pentru care nu este îndeplinită condiţia culpei părţii. Din cererile formulate, instanţa de recurs a constatat că reclamanta a indicat în amânunt tot ceea ce i s-a solicitat de către instanţă, a indicat temeiul de drept în baza căruia cererea sa este scutită de plata taxelor de timbru, insă instanţa de fond fără a soluţiona una din aceste cereri, iar pe celelalte respingându-le fără a analiza solicitările petentei şi temeiurile de drept indicate de acesta.

Pentru a interveni perimarea s-a apreciat că este necesar ca rămânerea procesului în nelucrare să se datoreze unor motive imputabile părţii. Acestea sunt chestiuni de fapt care trebuie dovedite şi pe care instanţa de judecată le va aprecia în concret, de la caz la caz. Dacă însă cauza a rămas în nelucrare fără ca partea să aibă vreo vină, atunci perimarea nu operează.

S-a reţinut că din actele dosarului reiese că prezenta cauza a rămas în nelucrare mai mult de un an, însă nu din vina reclamantei apelante, drept pentru care, chiar dacă termenul s-a împlinit, în lipsa îndeplinirii celei de-a treia condiţii de a fi imputabilă părţii nelucrarea, perimarea nu operează.

În rejudecare dosarul a fost înregistrat sub nr. de dosar .../271/2011**.

Prin sentinţa civilă nr. 9124 din 14 decembrie 2016 Judecătoria ... a luat act de renunţarea reclamantei S.C. ... S.R.L prin lichidator judiciar ..., cu sediul procesual în ..., ... la judecarea cererii formulată în contradictoriu cu Cabinet Avocaţial ... .... Apoi, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului O.C.P.I. ..., cu sediul în ..., ..., invocată de către acesta prin întâmpinare şi a respins cererea formulată în contradictoriu cu intimatul O.C.P.I. ..., cu sediul în ..., ..., ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.

Pe fond, Judecătoria ... a respins cererea formulată în contradictoriu cu intimatul ..., ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă Judecătoria a reţinut următoarele:

Calitatea procesuală pasivă este traducerea procesuală a calităţii de subiect obligat în raportul de drept material dedus judecăţii, putere în virtutea căreia paratul sta în justiţie. Aşadar, legitimarea procesuala pasiva presupune identitatea dintre persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic litigios. Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciară, acestuia îi revine obligaţia de a justifica atât calitatea sa procesuală, cât şi calitatea procesuală a pârâtului. Această obligaţie îşi are temeiul în dispoziţiile art. 194 Cod procedură civilă, care prevede că cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă, printre alte elemente, obiectul, precum şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia reclamantului. Prin indicarea pretenţiei sale, precum şi a împrejurărilor de fapt şi de drept pe care se bazează această pretenţie reclamantul justifică îndreptăţirea de a introduce cererea împotriva unui anumit pârât.

S-a reţinut că dispoziţiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 republicată, impun procedura de comunicare a încheierii de înscriere sau radiere a actului sau faptului juridic către titularul dreptului ce a solicitat efectuarea operaţiunii juridice şi celelalte persoane interesate, potrivit menţiunilor de carte funciară.

Prin urmare, s-a concluzionat că singurele persoane care pot avea calitate activă sau pasivă în cadrul acestei proceduri sunt cele menţionate în art. 31 alin. 1, întrucât hotărârea pronunţată de judecătorie, în plângerea ce i se adresează, va produce efecte relative, numai faţă de aceste persoane, nu şi faţă de oficiul teritorial.

Chiar dacă biroul teritorial efectuează operaţiuni în cartea funciară, pe baza hotărârii instanţei, s-a reţinut că nu înseamnă că are calitate procesuală pasivă întrucât această obligaţie este prevăzută de lege (art. 31 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 7/1996).

Totodată, potrivit art. 32 din legea 7/1996 „Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial.”

În ceea ce priveşte cererea formulată de către petent în contradictoriu cu intimatul BIROU AVOCAŢIAL ..., având în vedere manifestarea de voinţă a petentei, în sensul de a se lua act de renunţarea la judecată în contradictoriu cu intimatul BIROU AVOCAŢIAL ..., cât şi prevederile art. 246 Vechiul Cod de procedură civilă, instanţa a luat act de renunţarea la judecarea cererii.

Pe fond, s-a reţinut că petenta a formulat o cerere de întabulare a unui spaţiu comercial situat în mun. ..., ... ..., înscris în CF 2-C1-U2 ..., provenită din conversia de pe hârtie a CF ... ... cu nr. top .../135/1-a obţinut prin adjudecare în urma unei licitaţii publice ce a avut SEJ "...".

Cererea a fost respinsă prin încheierea nr. .../07.03.2011, împotriva acesteia formulându-se cerere de reexaminare, care a fost respinsă prin încheierea nr. ... din data de 08.04.2011.

Susţinerile petentei, în sensul nelegalităţii şi netemeiniciei încheierii de reexaminare nr. ... din data de 08.04.2011, au fost apreciate ca neîntemeiate pentru argumentele expuse în continuare.

Potrivit art. 22 din Legea 7/1996 „Înscrierea unui drept se poate efectua numai: a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută; b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată.”

Conform înscrierilor din C.F. nr. 1526962 C1 U2 debitorul menţionat în actul de adjudecare ... era înscris ca titular provizoriu al dreptului de proprietate cu privire la care s-a solicitat înscrierea.

Potrivit art. 29 din Legea 7/1996, în forma anterioară, „(1) Înscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei. (2) Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaţii: a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie suspensivă; b) când se solicită intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă; c) dacă se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu; d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar; e) dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu fundamentează noi capete de cerere.”

În aceste condiţii, instanţa a reţinut că cererea a fost respinsă în mod corect de către O.C.P.I. ..., tocmai pentru că era înscris provizoriu debitorul menţionat în actul de adjudecare ....

Pentru aceste motive, Judecătoria a respins plângerea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta SC ... SRL prin lichidator ... SPRL, cu sediul în ..., reprezentată de practicianul în insolvenţă ... - asociat coordonator, având şi calitatea de reprezentant al tuturor acţionarilor fostei SC ... SA ... şi preşedintele Comitetului creditorilor în procedura de insolvenţă declanşată împotriva debitoarei SC ... SRL în dosarul nr. .../111/2008, cu sediul în ..., ......, solicitând admiterea apelului, modificarea hotărârii judecătoreşti atacate în sensul celor cerute prin acţiunea introductivă cu precizările ulterioare, pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, respectiv: anularea încheierilor de carte funciară .../07-03-2011 şi .../08-04-2011 date de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..., obligarea BCP ... de a întabula imobilele situate în ..., înscris în CF ... - C1-U2 ...(provenită din conversia pe hârtie a Cf ... ...), cu nr. Top. .../135/1 - a.

Petenta a precizat că va solicita cheltuielile de judecată pe cale separată.

Prin Decizia civilă nr. 378/A din data de 29.03.2017, pronunţată de Tribunalul ..., în dosar nr. .../271/2011**, s-a respins apelul declarat de apelanta reclamantă SC ... SRL prin lichidator judiciar ... SPRL, cu sediul în ..., ... în contradictoriu cu intimatul O.C.P.I. ..., cu sediul în ..., ... şi cu intimatul ..., cu domiciliul în mun. .... ... ..., împotriva sentinţei civile nr. 9124/2016 pronunţată în 14 Decembrie 2016 de Judecătoria ..., pe care a păstrat-o în întregime.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a avut în vedere următoarele:

Prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. .../21.12.2005 de BNP ..., ... a înstrăinat imobilul din loc. ...... ...., înscris în CF ... – C1- U2 ..., (provenita din conversia pe hârtie a CF ... ...), cu nr. top .../135/1a numitei ....

Prin Sentinţa civilă nr. 498/COM/27.05.2010, Tribunalul ... a admis acţiunea revocatorie formulată de către creditoarea lui ..., reclamanta SC ... SRL în faliment reprezentantă prin lichidator ... SPRL, iar ca urmare, a dispus revocarea acestui contract, radierea menţiunilor din CF, prin care dobânditoarea ... şi-a intabulat dreptul de proprietate.

Până la rămânerea definitivă a sentinţei, SC ... SRL a solicitat şi obţinut înscrierea provizorie a dreptului de proprietate pe numele lui ....

Dispoziţiile sentinţei au fost menţinute în căile de atac prin respingerea apelului de către Curtea de Apel ..., prin Decizia civila nr. 121/C/2010 – A din 07.12.2010, pronunţată în dosar 1740/111/C/2010 şi a recursului promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia din 3 mai 2011 (filele 43 şi următoarele din dosarul de fond iniţial).

În cursul judecăţii acţiunii revocatorii din dosarul susmenţionat, în urma unei licitaţii publice ce a avut loc la SEJ ..., cu sediul în loc. ..., ......, creditoarea SC ... SRL a adjudecat în contul creanţei imobilul în litigiu, aşa cum rezultă din actul de adjudecare încheiat în data de 04.03.2011 în dosarul execuţional nr. .../E/2008 al S.E.J. ... din ....

După rămânerea definitivă a sentinţei creditoarea adjudecatară a solicitat O.C.P.I. întabularea dreptului său de proprietate însă cererea a fost respinsă atât prin încheierea CF nr. .../07.03.2011 cât şi prin încheierea de reexaminare nr. .../08.04.2011.

Reclamanta a apreciat că respingerea cererilor sale s-a făcut în mod nelegal, că atât O.C.P.I. cât şi primele instanţe sesizate au interpretat greşit Legea 7/1997, au ignorat faptul că această lege ar avea un caracter general în raport de Legea 85/2006 privind insolvenţa.

S-a apreciat că, sub aspect procedural, pronunţarea unei soluţii nefavorabile petentei în al treilea ciclu procesual după ce în primul ciclu procesual i s-a admis acţiunea nu înseamnă o încălcare a principiului non reformatio în pejus. Acest principiu se aplică exclusiv în calea de atac, însă nu garantează păstrarea unei soluţii favorabile în al doilea sau al treilea ciclu procesual după casări succesive. Chiar dacă nu pentru argumentele invocate de petentă ci pentru motive ce pot fi invocate de instanţă din oficiu în calea de atac, prima instanţă de apel a admis apelul, casând hotărârea apelată cu trimitere spre rejudecare. S-a apreciat că desfiinţarea întregii sentinţe inclusiv a soluţiei pe fond a fost solicitată expres de petentă, deci nu s-a încălcat principiul susmenţionat. În rejudecare s-a reţinut că instanţele sunt obligate să ţină cont de îndrumarul deciziilor de casare fără a fi obligate să menţină soluţia asupra fondului cererii.

Cu privire la fondul cauzei, Tribunalul, în consens cu Judecătoria a constatat că acţiunea formulată de petentă ignoră principiile care stau la baza sistemului de publicitate imobiliară a cărţilor funciare şi denotă faptul că nu a înţeles motivele care au stat la baza respingerii cererilor sale.

Potrivit art. 3 şi 4 din legea 7/1996 în forma în vigoare în 2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară dezmembrămintele sale din teritoriu denumite Oficii respectiv Birouri sunt instituţii publice care aduc la îndeplinire atribuţiile stabilite prin lege, printre care se numără coordonarea şi controlarea executării lucrărilor de cadastru şi asigurarea înscrierii imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări.

ANCPI, O.C.P.I. şi BCPI sunt unicele autorităţi cu atribuţii în acest domeniu şi îndeplinesc un serviciu de interes public, fără a urmări un interes propriu, sens în care în cadrul acţiunilor de carte funciară nu dobândesc calitate procesuală activă/pasivă aşa cum corect a indicat pârâta O.C.P.I. şi a reţinut şi judecătoria.

Tribunalul a reţinut şi că Legea nr. 7/1996 instituie cadastrul şi cartea funciară ca sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării de unde rezultă caracterul special al acestei legi. Împrejurarea că petenta este în insolvenţă şi celeritatea cerută de procedurile comerciale nu justifică încălcarea normelor legale referitoare la publicitatea imobiliară, întrucât indiferent de modul de dobândire a proprietăţii şi de situaţia juridică aplicabilă titularilor, orice înscriere în cărţile funciare se face numai potrivit Legii nr. 7/1996.

Cu privire la textele legale invocate de O.C.P.I. şi de Judecătoria ..., instanţa a reţinut că potrivit prevederilor art. 22 din legea 7/1996 „Înscrierea unui drept se poate efectua numai: a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută; b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată.”

Potrivit art. 26 alin. 4 din legea 7/1996 înscrierile de carte funciară sunt de trei feluri: „a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale; b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare; c) notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară.”.

Înscrierea provizorie se poate efectua numai în condiţiile art. 29 din legea 7/1996, iar potrivit art. 29 alin. 1 din legea 7/1996 înscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub condiţia şi în măsura justificării.

Deci însuşi legiuitorul a stabilit un regim juridic diferit între înscrierile definitive (denumite intabulări) şi cele cu caracter provizoriu, diferenţe care nu puteau fi trecute cu vederea de O.C.P.I. şi Judecătoria ....

Principiul publicităţii integrale impune înscrierea obligatorie a tuturor operaţiunilor juridice prin care se constituie, modifică, transmite sau stinge un drept real imobiliar, deci şi justificarea înscrierii provizorii pe numele lui ... se impunea a fi înscrisă anterior radierii dreptului acestuia şi intabulării dreptului reclamantei.

Neînţelegând prevederile legale susmenţionate, s-a reţinut că petenta a omis să solicite justificarea înscrierii provizorii pe numele lui ... anterior sau concomitent cererii de intabulare a dreptului său. Petenta ar fi trebuit să depună la O.C.P.I. nu numai actul de adjudecare ci şi procesul verbal de licitaţie şi hotărârile judecătoreşti pronunţate în litigiul având ca obiect acţiunea revocatorie care justificau dreptul înscris provizoriu pe numele lui .... De abia după intabularea lui ... putea petenta obţine intabularea sa.

Atâta timp cât la momentul formulării cererii de către petentă, dreptul numitului ... nu era intabulat ci numai înscris provizoriu, s-a apreciat că petenta nu putea obţine intabularea per omisso medio, deci în mod legal a procedat O.C.P.I respingându-i cererile.

Situaţia este o aplicaţie practică a principiului nemo ad alien transfere potest quod ipse habet. Dreptul lui ... fiind înscris provizoriu (sub rezerva rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti din acţiunea revocatorie), nici adjudecatarul nu putea dobândi decât un drept provizoriu afectat de aceeaşi condiţie, iar în contra înscrierii provizorii iniţiale nu se putea efectua decât o înscriere provizorie nu o intabulare.

Principiul neutralităţii/disponibilităţii împiedică O.C.P.I. să procedeze la efectuarea de înscrieri din oficiu, exceptând cazurile expres prevăzute de lege această instituţie efectuând înscrieri numai în baza investirii exprese din partea persoanelor interesate. O.C.P.I. este obligat a analiza cererile care se depun astfel cum sunt formulate, iar în speţa de faţă, constatând că i s-a solicitat o intabulare în contra unei înscrieri provizorii, nu putea să se substituie părţii şi să dispună din oficiu şi justificarea înscrierii provizorii, în lipsa unei investiri exprese şi în lipsa documentelor doveditoare. Dacă ar fi procedat în acest fel O.C.P.I. ar fi încălcat şi principiile legalităţii şi specialităţii sistemului de carte funciară care împiedică înscrierile unor drepturi în alte condiţii decât cele legale şi/sau în baza altor înscrisuri decât cele ataşate cererii.

Nu în ultimul rând instanţa a reţinut că sistemul de carte funciară este guvernat şi de principiul priorităţii înscrierilor, conform căruia înscrierile devin opozabile faţă de terţi de la data înregistrării cererii la O.C.P.I., indiferent de data soluţionării efective a cererii. Principiul produce efecte nu numai în cazul cererilor admise, ci şi în cazul cererilor respinse limitând aspectele care pot fi analizate şi probatoriul.

S-a apreciat că în procedura judiciară a plângerii împotriva încheierii de carte funciară se poate verifica numai legalitatea respingerii cererii de înscriere şi a cererii de reexaminare, cauza fiind soluţionată prin raportarea exclusiv la cererile formulate de parte şi înscrisurile ataşate. Petenta nu poate în cadrul litigiului să îşi precizeze cererea şi să completeze probatoriul.

Tribunalul a reţinut că este lipsit de relevanţă că în cursul judecăţii reclamanta a fost în măsură să dovedească faptul că deţine efectiv un drept real asupra imobilului în discuţie şi că dreptul său nu este afectat de o condiţie. Efectiv prin aceasta petenta nu a dovedit nelegalitatea încheierilor atacate ci propria culpă constând în nerespectarea cerinţelor legale privind înscrierile de carte funciară.

Potrivit principiului enunţat în adagiul nemo auditur propriam turpitudinem alegans nimeni nu poate invoca propria culpă pentru a obţine un beneficiu. La momentul sesizării O.C.P.I. cu cererea de intabulare şi apoi cu cererea de reexaminare acestea nu erau nici conforme legii (omiţându-se cererea de justificare tabulară) şi nici complete (lipsind documentele justificative) şi aceste lipsuri nu mai pot fi complinite în calea de atac a plângerii împotriva încheierii de carte funciară, fără încălcarea textelor legale şi principiilor sus enunţate. Nu este o chestiune de formalism, ci de legalitate, întrucât data cererii atrage rangul înscrierii. Orice modificare a cererii înseamnă o cerere nouă, deci eventuala înscriere nu poate beneficia de rangul (data) cererii iniţiale, a reţinut Tribunalul.

S-a apreciat că respingerea plângerii nu înseamnă că petenta nu poate obţine intabularea dreptului său, ci înseamnă că petenta nu poate obţine această intabulare în prezenta cauză, ea putându-se adresa O.C.P.I. cu o nouă cerere, completă şi conformă şi să obţină o intabulare cu rangul cererii noi.

Pentru argumentele expuse s-a respins apelul formulat de reclamantă, fără acordarea de cheltuieli de judecată în apel, în lipsa unei investiri exprese.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, scutit de taxă de timbru, a declarat recurs apelanta SC ... SRL prin lichidator judiciar ... SPRL, solicitând admiterea acestuia, modificarea hotărârilor, admiterea cererii de întabulare a dreptului său de proprietate asupra imobilului situat în localitatea ..., ..., cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Prin motivele de recurs s-a invocat că s-a lăsat sub tăcere principalele motive de apel, de ordine publică, comunicarea soluţiilor şi actelor de procedură ale O.C.P.I. ... direct către Cabinetul de avocatură ... ... care nu avea împuternicirea impusă de lege din partea sa.

Avea obligaţia instanţa de apel a desluşi cu exactitate acest prim motiv de apel chiar şi în condiţiile în care se susţine că O.C.P.I. ... nu are calitate procesuală, ori, nimeni nu poate răspunde pentru faptele ilegale comise de o altă persoană decât cea care le-a comis. Prevede Codul de procedură civilă obligativitatea cercetării cauzei sub toate aspectele de către instanţa de judecată, principiul invocat potrivit căruia nimeni nu poate să-şi invoce propria culpă în apărare, s-ar fi impus a se stabili împotriva O.C.P.I. nu faţă de ea, pentru nedepunerea unor acte ce nu putea şti că lipsesc din cauza necomunicării lipsei acestora, decât de o persoană de rea credinţă.

Instanţa de apel avea obligaţia de-a soluţiona problema necomunicării de către O.C.P.I. a actelor lipsă nu Cabinetului de Avocatură ... ..., ce nu avea împuternicire legală de-a i se comunica actele procesuale. Soluţionarea acestor excepţii absolute trebuia să conducă la admiterea acţiunii şi obligarea O.C.P.I. la întabularea dreptului de proprietate solicitat, ţinând seama şi de respingerea recursului familiei ... de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar nu s-a întâmplat aşa.

A fost interpretată greşit şi problema principiului non reformatio în pejus, nu există vreun text legal sau practică judiciară pentru care s-a motivat respingerea, desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti în apel nu atrage lipsa de eficienţă a dispoziţiilor legale, în lipsa unui text legal expres, or instanţa de apel, a făcut acest lucru, a refuzat aplicarea acestui principiu, fără a invoca o normă legală sau practică judiciară.

S-a respins ca nefondat şi nelegal modificarea prevederilor Legii nr.7/1996 prin adoptarea art. 720 indice 8 Cod de procedură civilă în materie comercială, fără invocarea unui text legal sau principiu juridic.

În drept s-a invocat art. 6, 8, 9 Cod de procedură civilă.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea recursului şi a cheltuielilor de judecată, a altor pretenţii pecuniare. Nu are calitate procesuală pasivă, soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în prestaţie tabulară, potrivit art. 32 din Legea nr. 7/1996, se face fără citarea sa.

Activităţii de publicitate imobiliară i se aplică principiile şi regulile specifice prevăzute de lege, care se întregesc cu dispoziţiile art. 527-537 Cod de procedură civilă. Activitatea de publicitate imobiliară are un caracter necontencios, nu se tinde la realizarea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, cererea de înscriere se caracterizează prin absenţa unui litigiu, a unui diferend sau adversar. Citarea sa pentru opozabilitate, nu este necesară, chiar fără a fi citată este obligată să pună în aplicare hotărârea judecătorească. În acest sens Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii prin Decizia nr. LXXII, prin care a stabilit că nu are calitate procesuală pasivă.

Examinând decizia recurată, prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, instanţa de recurs a constatat următoarele:

La data de 07.03.2011, sub nr. 1268 recurenta prin avocat ... a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...- Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, întabularea actului de adjudecare nr.1/04.03.2011 în cartea funciară nr. ...-C1-U2 ..., nr. cadastral .../135/1-a situat în localitatea ..., ..., Bloc AN 38, apartament 1-a parter, sens în care a ataşat acest act, încheiat de S.E.J ..., potrivit căruia s-a vândut la licitaţie publică, la cererea creditoarei SC ... SRL ..., acţionar majoritar al SC ... SA ..., spaţiul comercial menţionat, proprietatea debitorului ..., pentru preţul de 497.465,25 lei, plus suma de 119.391,66 lei TVA, act ce potrivit art. 516 pct. 8 Cod de procedură civilă, constituie titlu executoriu pentru adjudecatară.

Prin încheierea de întabulare nr. .../07.03.2011 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ... - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a soluţionat cererea în sensul respingerii acesteia cu motivarea că lipseşte procesul verbal de licitaţie iar în cartea funciară, dreptul de proprietate este înscris doar provizoriu în favoarea lui ..., nefiind îndeplinite condiţiile impuse de art. 22 litera a) din Legea nr. 7/1996. Cererea de reexaminare formulată împotriva acesteia a fost soluţionată prin încheierea din data de 07.03.2011 în sensul respingerii acesteia, ambele încheieri făcând obiectul prezentului litigiu.

La data de 16.05.2011, s-a depus de către recurentă la O.C.P.I. ... procesul verbal încheiat la data de 14.02.2011 de executorul judecătoresc ..., iar, din analiza actelor aflate în dosarul de fond se reţine faptul că s-a depus copia Deciziei civile nr.121/7 decembrie 2010 pronunţată de Curtea de Apel ... prin care s-au respins apelurile declarate de ... şi ..., ... ..., împotriva Sentinţei civile nr. 498/27.05.2010, pronunţate de Tribunalul ..., prin care s-a dispus revocarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .../21.12.2005 de BNP ..., încheiat între ... şi ... ..., radierea menţiunilor din CF nr.40895 ..., nr. top .../1/24 de sub B 6, din CF nr. 57949 ... B11, provenite din conversia pe hârtie a CF nr. ...-C1-U2 ..., nr. top .../135/1-a de sub B1 şi din CF nr. ... ..., nr. top .../2/II de sub B 5. Recursurile declarate împotriva acestei Decizii au fost respinse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia Civilă nr. .../03.05. 2011

Din analiza copiei xerox a cărţii funciare nr. ...-C1-U2 ..., filele 26- 27 dosar de fond, Curtea a reţinut faptul că, imobilul având nr. cadastral .../135/1-a, reprezentând în natură spaţiu comercial de la parterul blocului AN 38, a format dreptul de proprietate al numitei ... ..., foaia B 1, întabulat în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 6834/2005 de notar ..., la foaia B nr. 3 s-a notat Sentinţa civilă nr. 498/2010 a Tribunalului ..., s-a înscris provizoriu dreptul de proprietate cu titlu de restabilire situaţie anterioară de CF în favoarea lui ..., la foaia B nr.5. La foaia B nr.11 s-a notat cererea de chemare în judecată sub dosar nr. .../271/2011 al Judecătoriei ..., având ca obiect constatarea calităţii de bun comun al acestui imobil.

Ca urmare, din cele expuse, Curtea a reţinut faptul că, la data la care s-a formulat cererea de întabulare a actului de adjudecare, dreptul de proprietate în favoarea lui ... era înscris în cartea funciară doar provizoriu, hotărârea judecătorească ce restabilea dreptul acestuia nefiind definitiv şi irevocabil, drept ce a devenit astfel doar urmare a pronunţării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a Deciziei civile nr. .../03.05.2011, deci după data la care s-a soluţionat atât cererea de întabulare cât şi cererea de reexaminare - 07.03.2011 - astfel că, atâta timp cât potrivit art. 22 din Legea nr.7/1996, înscrierea unui drept se poate efectua doar împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia urmează a fi făcută înscrierea, dispoziţie legală neîndeplinită în speţă la data formulării cererii de întabulare, şi de altfel nici în acest moment întrucât nu s-au întabulat hotărârile judecătoreşti susmenţionate, aspecte corect reţinute de instanţa de apel.

De altfel, recurenta nu critică, nu contestă aceste aspecte ci doar faptul că avocatul ce a depus cererea de întabulare nu ar fi avut împuternicirea necesară, impusă de lege, din partea sa, or, astfel cum s-a arătat mai sus, cererea de întabulare s-a formulat prin avocat ..., aceasta în cuprinsul cererii şi-a indicat sediul la care să se comunice actele, contractul de asistenţă juridică nr. 72/02.06.2008, depus la dosarul de fond fila 71 chiar de recurentă, denotă faptul că aceasta a convenit ca d-na avocat să-i reprezinte interesele în vederea recuperării tuturor creanţelor, contract ce la data înregistrării cererii de întabulare era în fiinţă, criticile în acest sens nefiind fondate.

Chiar dacă instanţa de apel nu a răspuns în mod expres la această critică, la acest motiv de apel, câtă vreme în cuprinsul cererii de întabulare şi a celei de reexaminare s-a indicat adresa la care să fie comunicate actele ce urmau a fi efectuate, având astfel sediu procedural ales, este o chestiune de desocotire a recurentei cu avocatul ales, O.C.P.I. - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a procedat corect în sensul că a comunicat actele întocmite la acest sediu.

Curtea a mai reţinut faptul că, şi în măsura în care recurentei i s-ar fi comunicat lipsurile cererii de întabulare la sediul său, atâta timp cât dreptul de proprietate al numitului ... s-a definitivat doar ulterior pronunţării încheierii de întabulare, mai mult, nu s-a întabulat definitiv nici la acest moment, soluţia ar fi fost aceiaşi. Are recurenta posibilitatea, potrivit şi celor corect reţinute de către instanţa de apel, de a formula o nouă cerere de întabulare, care să cuprindă toate actele necesare în acest sens, iar dacă aceasta este conformă dispoziţiilor legale în materie, să obţină o soluţie favorabilă, dezlegarea dată în speţă nefiind de natură a-i nega dreptul în sine, prin aceasta s-a statuat doar cu privire la faptul că cererea nu era completă, că dispoziţiile legale susmenţionate nu au fost respectate la data înregistrării cererii de întabulare.

Atâta timp cât, soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în prestaţie tabulară, potrivit art. 32 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, se face fără citarea oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară, sens în care s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie prin Decizia nr. 72/2007 cu ocazia soluţionării unui recurs în interesul legii, criticile vizând admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestuia, apar ca nefondate.

A reţinut Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în considerentele acestei decizii, ale cărei dezlegări sunt obligatorii pentru instanţe potrivit art. 330 indice 7 aliniat 4 Cod de procedură civilă, caracterul necontencios al procedurii de înscriere în cartea funciară, al activităţii de publicitate imobiliară ce este guvernată de regulile cuprinse în Legea nr.7/1996 şi de actele normative emise în baza ei, acte normative care nu conţin dispoziţii ce să confere legitimare procesuală pasivă Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, astfel că, orice critici referitoare la această calitate, apar ca neavenite.

Faţă de toate considerentele expuse, nefiind incidente prevederile art. 304 Cod de procedură civilă, Curtea în baza art. 312 alineat 1 Cod de procedură civilă, a respins ca nefondat recursul şi a menţinut în întregime decizia recurată, ca fiind legală şi temeinică.

Decizie rezumată de judecător Stan Aurelia-Lenuţa

1.2DREPT PROCESUAL CIVIL

1.2.1Inadmisibilitatea înrăutăţirii situaţiei în propria cale de atac 

- art. 296 teza a II-a Cod de procedură civilă

Potrivit art. 296 teza a II-a din Codul de procedură civilă, apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată.

Prin admiterea apelului s-a constatat că valoarea masei succesorale este mai mare decât cea reţinută de către instanţa de apel, s-a dispus o nouă lotizare ţinând cont de acest aspect, s-au acordat apelanţilor aproape aceleaşi terenuri, însă, au fost obligaţi la plata unei sulte, deşi prin sentinţa apelată li se acordase lor acest beneficiu. 

Decizia civilă nr. 152/5.10.2017

Prin Sentinţa civilă nr. 8856 din 7.12.2016 pronunţată de Judecătoria ... s-a admis în parte cererea formulată de către reclamantul ...  ... în contradictoriu cu pârâţii ...  ... ,  ...  ... , ...  ... , ... ,  ...  (decedată, continuată cu moştenitorii  ... ,  ... ,  ...  (fostă  ... )  ... ,  ... ... ) şi ...  ... . S-a admis în parte cererea reconvenţională, formulată de către pârâţii reclamanţi reconvenţional ...  ... , ...  ... , ...  ... ,  ... ,  ...  (decedată, continuată cu moştenitorii  ... ,  ... ,  ...  (fostă  ... )  ... ,  ... ... ), şi ...  ... , în contradictoriu cu reclamantul – pârât reconvenţional ...  .... S-a admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către intervenientul ... .... S-a admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii ... ... (decedat, continuată cu moştenitorii ... ..., ... şi ... ...), ... ... şi .... S-a admis în parte cererea formulată de către reclamantul ... ... în contradictoriu pârâţii ... ... , ... ..., ... şi ..., astfel cum a fost precizată. S-a luat act de renunţarea reclamantului ... ... la celelalte capete de cerere.

S-a constatat că masa succesorală rămasă în urma defunctului ... ... se compune din imobilele reprezentând în natură teren cu nr. topo 212, 213, 214, 215, 216, 462/20, 432, 433, 434 ..., nr. cadastral 988/1 şi 988/2 (fost nr. topo 245/1 ...), înscrise în TP ... din 28.10.1994, s-a constatat calitatea de coproprietari asupra imobilelor înscrise în TP ... din 28.10.1994 a numiţilor ... ... , ... ... , ... ... , ... (moştenitorii lui ... ...), ... , ... , ... (fostă ... ) ... , ... ... (moştenitorii defunctei ... ) ... ... (moştenitorul defunctului ... ... ), ... ..., ... ... , ... ... , ... ... şi ... (moştenitorii defunctei ... ...).

S-a constatat că masa în masa succesorală rămasă în urma decesului numitei ... ..., decedată la data de 24.06.1999, se include şi cota de 1/5 parte a defunctei din imobilele cuprinse în TP ... din 28.10.1994, respectiv terenurile cu nr. top 212, 213, 214, 215, 216, 462/20, 432, 433, 434 ..., 245/1 ... (transformat în nr. cadastral 988/1 şi 988/2 ), 370/8, 271, 259/2, 262/2 ....

S-a constatat că în urma decesului defunctei ... ... au rămas ca succesori ... ..., în calitate de fiu cu o cotă de 1/3, ... ... în calitate de fiu cu o cotă de 1/3, şi ... ..., ... ... , ..., în calitate de nepoţi de fiu, fiecare cu o cotă de 1/9.

S-a dispus sistarea stării de coproprietate, după cum urmează: S-a atribuit moştenitorilor ... ..., ..., ... ... , ... ... , suprafaţa de 5755 mp din topo 462/20 ..., suprafaţa de 3121/22047 mp teren extravilan, topo 212, 213,2014, 215, 216 ...; suprafaţa de 9211 mp teren intravilan topo 432, 433, 434 ... suprafaţa de 4299 mp teren intravilan ...; S-a atribuit moştenitorului ... … suprafaţa de 9463/ 22047 mp din topo 212, 213, 214, 215, 216 .... S-a atribuit moştenitorilor ... ..., ... ... ...  şi ... ... se cota de 9463/22047 mp din topo 212,213, 214, 215, 216 .... S-a atribuit moştenitorului ... ... suprafaţa de 75 mp din vechiul nr. cadastral 988 ..., în completarea suprafeţei din nr. cadastral 988/1 ( 1000 mp) înstrăinat deja de către ... ... , adică suprafaţa de 1075 mp.

S-a constatat că moştenitorii ... ..., ..., ... ... , ... ... deţin suprafaţa de 5755 mp+3121 mp = 8876 mp teren extravilan, având o valoare de 8876€, suprafaţa de 9211 mp teren intravilan, având o valoare de 61714 €, suprafaţa de 4299 mp teren intravilan ... având o valoare de 110.355 €, totalul valoric al terenului fiind de 180945 €.

S-a constatat că moştenitorul ... ... deţine suprafaţa de 9463 mp teren extravilan, având o valoare de 9463 €;

S-a constatat că moştenitorii ... ..., ...  ...  şi ... ... deţin suprafaţa de 9463 mp teren extravilan, având o valoare de 9463 €;

S-a constatat că moştenitorul ... ... deţine o suprafaţă de 1075 mp teren intravilan ..., având o valoare de 27595 €.

S-a constatat că Titlul de Proprietate nr. .../1994 cuprinde următoarele suprafeţe: Teren intravilan ... 5374 mp având o valoare de 137951 €, Teren intravilan ... 9211 mp având o valoare de 61714 €, Teren extravilan ... 8876 mp + 9463 mp +9463 mp = 27802 mp având o valoare de 27802 €, valoarea totală a terenurilor cuprinse în Titlu de Proprietate ... din 1994 fiind de 227467 €.

S-a stabilit valoarea care revine fiecărui coproprietar, după cum urmează:

 ...  ..., ..., ... ... , ... ... suma de 45493€ fiecare, respectiv suma totală de 181972 €.

Proprietatea defunctei ... ... s-a constatat că se divide la cei trei copii în cote egale după cum urmează: ... ... echivalentul sumei de 15164 €, ... ... - echivalentul sumei de 15164 €, moştenitoarele defunctului ... ... - ... ..., ...  ...  şi ... ... echivalentul sumei de 15164 €.

S-a constatat că ... ..., ..., ... ... , ... ... au dreptul la suma de 181972 € şi au primit teren în valoare de 180945 €, fiind îndreptăţiţi la o sultă de 1027 €.

S-a constatat că ... ... are dreptul la suma de 15164 €, deţine teren în valoare de 9463 €, fiind îndreptăţit la o sulta în valoare de 5701 €.

S-a constatat că ... ..., ...  ...  şi ... ... au dreptul la suma de 15164 €, deţin teren în valoare de 9463 €, fiind îndreptăţiţi la o sulta în valoare de 5701 €.

S-a constatat că ... ... este îndreptăţit la 15164 € şi deţine teren în valoare de 27595 €.

S-a constatat că ... ... a înstrăinat unor terţi cota parte ce îi revenea în urma partajului.

A fost obligat reclamantul ... ... la plata către ... ..., ..., ... ... şi ... ... , a unei sulte în cuantum de 1027 euro, către intervenientul ... ... a unei sulte de 5701 euro, şi către intervenienţii ... ..., ...  ... , ... ..., a unei sulte de 5701 euro.

S-a dispus întabularea drepturilor de proprietate în CF cu titlu de partaj.

A fost obligată pârâta ... ... la plata către expert  ...  a diferenţei onorariu expert în cuantum de 1198 lei.

Au fost compensate cheltuielile de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Potrivit actelor de stare civilă depuse la dosar, în urma defunctului ... ... , au rămas ca moştenitori legali, în calitate de descendenţi de gradul I, ... ... , ... ..., ..., ...  ...  şi ... ... (căs.  ...), fiecare cu o cotă de 1/5 părţi.

A fost reconstituit dreptul de proprietate al defunctului ... ... asupra imobilelor reprezentând în natură teren cu nr. topo 212, 213, 214, 215, 216, 462/20, 432, 433,434 ..., nr. cadastral 988/1 şi 988/2 (fost nr. topo 245/1 ...), înscrise în TP ... din 28.10.1994, titlul de proprietate fiind emis pe numele moştenitorilor ... ... , ... ..., ..., ...  ...  şi ... ... (căs. ...).

Instanţa a constatat că masa succesorală rămasă în urma defunctului ... ... se compune din imobilele reprezentând în natură teren cu nr. topo 212, 213, 214, 215, 216, 462/20, 432, 433,434 ..., nr. cadastral 988/1 şi 988/2 (fost nr. topo 245/1 ...), înscrise în TP ... din 28.10.1994, cât şi calitatea de coproprietari asupra acestor imobile, a descendenţilor de gr I ai defunctului, respectiv ... ... , ... ..., ..., ...  ...  şi ... ... (căs. ...), fiecare cu o cotă de 1/5.

În ceea ce priveşte masa succesorală rămasă în urma defunctei ... ...a (născută  ...), decedată la data de 24.06.1999, instanţa a constatat că aceasta cuprinde şi cota de 1/5 parţi din imobilele înscrise în TP ... din 28.10.1994.

Moştenitorii defunctei ... ... sunt ... ..., în calitate de fiu cu o cotă de 1/3, ... ... în calitate de fiu cu o cotă de 1/3, şi ... ..., ... ... , ..., în calitate de nepoţi de fiică, fiecare cu o cotă de 1/9.

Instanţa a reţinut că, potrivit art.728 Cod civil Nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau prohibiţii contrarii, astfel încât oricare dintre coproprietari pot cere sistarea stării de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Conform raportului de expertiză în forma finală, întocmit în urma mai multor completări şi obiecţiuni formulate de părţi, instanţa a dispus ieşirea din indiviziune asupra imobilelor deţinute în coproprietate de către părţi.

Cu respectarea cotelor de proprietate ce revine fiecăruia, instanţa a atribuit moştenitorilor ... ..., ..., ... ... şi ... ... , suprafaţa de 5755 mp din topo 462/20 ..., suprafaţa de 3121/22047 mp teren extravilan, topo 212, 213,2014, 215, 216 ...; suprafaţa de 9211 mp teren intravilan topo 432,433,434 ... suprafaţa de 4299 mp teren intravilan ..., a atribuit lui ... ... suprafaţa de 9463/ 22047 mp din topo 212, 213, 214, 215, 216 ..., a atribuit moştenitorilor ... ..., ...  ...  şi ... ... cota de 9463/22047 mp din topo 212,213, 214, 215, 216 ... şi lui ... ... suprafaţa de 75 mp din vechiul nr. cadastral 988 ..., în completarea suprafeţei din nr. cadastral 988/1 (1000 mp) înstrăinat deja de către ... ... , adică suprafaţa de 1075 mp.

Titlul de Proprietate nr. .../1994 s-a reţinut că cuprinde următoarele suprafeţe: Teren intravilan ... 5374 mp având o valoare de 137951 €, Teren intravilan ... 9211 mp având o valoare de 61714 €, Teren extravilan ... 8876 mp + 9463 mp +9463 mp = 27802 mp având o valoare de 27802 €, valoarea totală a terenurilor cuprinse în Titlu de Proprietate ... din 1994 fiind de 227.467 €.

În ceea ce priveşte suprafeţe de teren deţinute în prezent de către părţi, instanţa a reţinut că moştenitorii ... ..., ..., ... ... , ... ... deţin suprafaţa de 5755 mp +3 121 mp = 8876 mp teren extravilan, având o valoare de 8876€, suprafaţa de 9211 mp teren intravilan, având o valoare de 61714 €, suprafaţa de 4299 mp teren intravilan ... având o valoare de 110.355 €, totalul valoric al terenului fiind de 180945 €. Constată că ... ... deţine suprafaţa de 9463 mp teren extravilan, având o valoare de 9463 €; moştenitorii ... ..., ...  ...  şi ... ... deţin suprafaţa de 9463 mp teren extravilan, având o valoare de 9463 € şi ... ... deţine o suprafaţă de 1075 mp teren intravilan ..., având o valoare de 27595 €.

În ceea ce priveşte valoarea care revine fiecărui coproprietar, instanţa a stabilit valoarea ce revine fiecărui coproprietar, conform cotelor parte de moştenire, precum şi de conform raportului de expertiză astfel cum acesta a fost întocmit în urma completărilor şi obiecţiunilor formulate. Astfel, ... ..., ..., ... ... , ... ... , au dreptul la suma de 45.493 € fiecare, respectiv suma totală de 181.972 €

Proprietatea defunctei ... ... s-a apreciat că se divide la cei trei copii în cote egale după cum urmează: ... ... echivalentul sumei de 15164 €, ... ... - echivalentul sumei de 15164 €, moştenitoarele defunctului ... ... - ... ..., ...  ...  şi ... ... echivalentul sumei de 15164 €.

A constatat că ... ..., ..., ... ... , ... ... au dreptul la suma de 181972 € şi au primit teren în valoare de 180945 €, fiind îndreptăţiţi la o sulta de 1027 €, iar ... ... are dreptul la suma de 15.164 €, deţine teren în valoare de 9463 €, fiind îndreptăţit la o sulta în valoare de 5701 €.

... ..., ...  ...  şi ... ... s-a reţinut că au dreptul la suma de 15.164 €, deţin teren în valoare de 9463 €, fiind îndreptăţiţi la o sulta în valoare de 5701 €.

A constatat că ... ... este îndreptăţit la 15.164 € şi deţine teren în valoare de 27595 €, cât şi faptul că acesta a înstrăinat unor terţi cota parte ce îi revenea în urma partajului.

În ceea ce priveşte sumele care se impun a fi achitate cu titlu de sultă, instanţa a obligat reclamantul ... ... la plata către ... ..., ..., ... ... şi ... ... , a unei sulte în cuantum de 1027 euro, la plata către intervenientul ... ... a unei sulte de 5701 euro, precum şi la plata către intervenienţii ... ..., ...  ... , ... ..., a unei sulte de 5701 euro.

A dispus înscrierea în cartea funciară a drepturilor de proprietate astfel stabilite.

Având în vedere că pârâta ... ... nu a făcut dovada achitării către expert  ...  a diferenţei onorariu expert în cuantum de 1198 lei, instanţa a obligat-o pe aceasta la plata sumei de 1198 lei, reprezentând onorariu expert.

În baza art. 274 Cod de procedură civilă potrivit căruia Când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor, instanţa a dispus compensarea cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au declarat apel reclamantul –pârât reconvenţional ... ... , pârâta ... ... şi pârâţii ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ....

Prin Decizia civilă nr. 741/A/2017 din data de 06.07.2017, pronunţată de Tribunalul ..., în dosar nr. 10952/271/2008, s-a respins ca nefondat apelul civil formulat de apelantul ... ... domiciliat în ..., com. ..., nr. …, jud. ....

S-au admis ca fondate apelurile civile formulate de apelanţii ... ... domiciliat în ..., ..., jud. ..., respectiv ... ... domiciliat în loc. ..., nr…., com. ..., jud. ..., ... ... cu dom. în loc. ...,..., ... ... cu dom. în loc. ..., ... , jud. ..., ... cu dom. în loc. ..., str. …, jud. ..., ... cu dom. în loc. ..., str. ..., nr. …, jud. ..., ... cu dom. în loc. ..., str. ..., nr. …, jud. ..., ... (fostă ...) ... cu dom. în loc. ..., str. ..., nr. …, jud. ... şi ... ... cu dom. în loc. ..., ..., jud. ... şi apelul incident formulat de intimatul ... ... domiciliat în ..., com. ..., nr. …, jud. ... în contradictoriu cu intimaţii ... ... cu dom. în loc. ..., ..., jud. ..., ... dom. în ..., str. ..., ... dom. în ...,..., ... domiciliată în ..., com. ..., nr. ..., ... ... dom. în …, ...  ...  dom. în …, ... ... dom. în … împotriva sentinţei civile nr. 8856 din 7.12.2016 pronunţate de Judecătoria ... pe care a schimbat-o în parte în sensul că:

S-a constatat că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei ... ... decedată la 24.06.1999, cu ultimul domiciliu în ... nr. 59, jud. ... fac parte şi imobilele cuprinse în TP .../9.12.2002, cu nr. top. 367 în suprafaţă de 7578 mp, 368 în suprafaţă de 518 mp, 48/2 în suprafaţă de 380 mp, 245 în cotă de 2811/3478 mp, 49 în cotă de 10/50 mp, 51/2 în suprafaţă de 242 mp şi 52/2 în suprafaţă de 140 mp toate din ....

S-au înlăturat dispoziţiile privind sistarea indiviziunii, respectiv formarea de loturi şi sulte.

S-a dispus sistarea indiviziunii asupra imobilelor înscrise în TP .../1994 cu nr. top 212 ... în suprafaţă de 234 mp, nr. top 213 ... în suprafaţă de 7215 mp, nr. top 214 ... în suprafaţă de 10552 mp, nr. top 215 ... în suprafaţă de 3280 mp, nr. top 216 ... în suprafaţă de 766 mp, nr. top 462/20 ... în suprafaţă de 5755 mp, nr. top 432 ... în suprafaţă de 367 mp, nr. top 433 ... în suprafaţă de 6319 mp, nr. top 434 ... în suprafaţă de 2525 mp, nr. cad. 245/1 ... în cotă de 5755/775000 mp (transformat în nr. cadastral 988/1 în suprafaţă de 4374 mp şi 988/2 în suprafaţă de 1000 mp), după cum urmează:

S-a atribuit coproprietarului ... ... un lot format din suprafaţa de 1000 mp din nr. top. 245/1 ... în valoare de 25670 Euro, care este inclusă actualmente în nr. cad. 988/2, înstrăinată de soţia acestuia, pârâta ... ..., către pârâţii ... şi ....

S-a atribuit coproprietarului ... ... un lot format din nr. top 213/2 ... în suprafaţă de 3453 mp, nr. top 214/2 ... în suprafaţă de 4394 mp, nr. top 215/2 ... în suprafaţă de 1392 mp, nr. top 216/2 ... în suprafaţă de 224 mp, dezmembrate conform Raportului de expertiză tehnică judiciară – completare depusă pentru termenul din 19.02.2014 întocmit de exp.  ... , care face parte integrantă din prezenta, lot în valoare totală de 9463 Euro.

S-a atribuit coproprietarilor ... ..., ...  ...  şi ... ... un lot format din nr. top 213/3 ... în suprafaţă de 2751 mp, nr. top 214/3 ... în suprafaţă de 4476 mp, nr. top 215/3 ... în suprafaţă de 1742 mp, nr. top 216/3 ... în suprafaţă de 494 mp, dezmembrate conform aceluiaşi raport de expertiză tehnică judiciară – completare depusă pentru termenul din 19.02.2014, lot în valoare totală de 9463 Euro.

S-a atribuit coproprietarilor ... ... , ...  ...  (al cărui succesor este ... ...), ... ... (ai cărui succesori sunt ... ... , ... ... şi ...), ... (ai cărei succesori sunt ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... un lot format din nr. top 462/20 ... în suprafaţă de 5755 mp, nr. top 432 ... în suprafaţă de 367 mp, nr. top 433 ... în suprafaţă de 6319 mp, nr. top 434 ... în suprafaţă de 2525 mp, suprafaţa de 4374 mp. din nr. cad. 245/1 ... care este inclusă actualmente în nr. cadastral 988/1 în suprafaţă de 4374 mp, precum nr. top 212 ... în suprafaţă de 234 mp, şi nr. top 213/1 ... în suprafaţă de 1011 mp, nr. top 214/1 ... în suprafaţă de 1682 mp, nr. top 215/1 ... în suprafaţă de 146 mp, nr. top 216/1 ... în suprafaţă de 48 mp, ultimele dezmembrate conform aceluiaşi raport de expertiză tehnică judiciară – completare depusă pentru termenul din 19.02.2014, lot în valoare totală de 21563,8 Euro.

A fost obligat reclamantul ... ... la plata unei sulte în cuantum de 4159.34 Euro în favoarea coproprietarului ... ... şi la plata unei sulte în cuantum de 4159.34 Euro în favoarea coproprietarilor ... ..., ...  ...  şi ... ....

Au fost obligaţi pârâţii reclamanţi reconvenţionali ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... , ... ... şi ... ... la plata unei sulte în cuantum de 3728,98 Euro în favoarea coproprietarului ... ... şi la plata unei sulte în cuantum de 3728,98 Euro în favoarea coproprietarilor ... ..., ...  ...  şi ... ....

S-a înlăturat dispoziţia privind obligarea pârâtei ... ... la plata diferenţei de onorariu expert şi obligă pe reclamantul ... ... la plata către expert  ...  a diferenţei onorariu expert în cuantum de 1198 lei.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente:

În ce priveşte apelul incident declarat de intimatul ... ..., instanţa a reţinut ca fiind fondate criticile acestuia, în sensul că, deşi prin precizarea de acţiune formulată la data de 22.01.2010 (f. 60 vol. I) acesta a solicitat să se constate că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei ... ... decedată la 24.06.1999, cu ultimul domiciliu în ... nr. 59, jud. ... fac parte şi imobilele cuprinse în TP .../9.12.2002, cu nr. top. 367 în suprafaţă de 7578 mp, 368 în suprafaţă de 518 mp, 48/2 în suprafaţă de 380 mp, 245 în cotă de 2811/3478 mp, 49 în cotă de 10/50 mp, 51/2 în suprafaţă de 242 mp şi 52/2 în suprafaţă de 140 mp toate din ..., instanţa a omis a dispune în acest sens, deşi la dosarul cauzei se află depus TP .../9.12.2002 (f. 56 vol. I). Faţă de acestea, instanţa a constatat că se impune schimbarea hotărârii atacate în sensul includerii în masa succesorală şi a imobilelor din acest Titlu de proprietate, instanţa reţinând că în prezenta cauză, faţă de data introducerii acţiunii, nu sunt aplicabile disp. art. 281 ind. 2 Cod de procedură civilă, care vizează doar acţiunile introduse după data de 25.11.2010.

Instanţa a reţinut de asemenea ca fiind fondate în parte criticile apelanţilor ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... şi intimatului ... ... cu privire la modalitatea în care s-a dispus sistarea indiviziunii, formarea loturilor şi stabilirea sultelor cu privire la imobilele înscrise în TP .../1994 cu nr. top 212 ... în suprafaţă de 234 mp, nr. top 213 ... în suprafaţă de 7215 mp, nr. top 214 ... în suprafaţă de 10552 mp, nr. top 215 ... în suprafaţă de 3280 mp, nr. top 216 ... în suprafaţă de 766 mp, nr. top 462/20 ... în suprafaţă de 5755 mp, nr. top 432 ... în suprafaţă de 367 mp, nr. top 433 ... în suprafaţă de 6319 mp, nr. top 434 ... în suprafaţă de 2525 mp, nr. cad. 245/1 ... în cotă de 5755/775000 mp (transformat în nr. cadastral 988/1 în suprafaţă de 4374 mp şi 988/2 în suprafaţă de 1000 mp), impunându-se refacerea lotizării şi recalcularea sultelor în conformitate cu drepturile cuvenite fiecăruia dintre coproprietari, cu respectarea disp. art. 673 ind. 9, respectiv art. 673 ind. 5 alin. 2 Cod de procedură civilă.

Astfel, instanţa a reţinut că valoarea totală a masei partajabile este de 260269,8 Euro, aceasta fiind compusă din 22047 Euro (valoarea totală a imobilelor cu nr. top. 212, 213, 214, 215, 216 evaluate la 1 Euro/mp), 137950,58 Euro (valoarea totală a imobilelor cu nr. cad. 988/1 şi 988/2 provenite din nr. cad. 245/1 ... evaluate la 25,67 Euro/mp) şi 38558,5 (valoarea totală a imobilului cu nr. top. 462/20 evaluat la 6,7 Euro/mp) şi 61713,7 Euro (valoarea totală a imobilelor cu nr. top. 432, 433 şi 434 evaluate la 6,7 Euro/mp).

În ce priveşte evaluarea imobilelor în cauză s-au reţinut concluziile ultimului raport de evaluare întocmit în cauză de exp.  ...  la 17.06.2015 (f.452-454 vol. II), evaluare faţă de care părţile nu au formulat obiecţiuni în faţa primei instanţe şi nu au solicitat expertiză contrară, în condiţiile art. 212 alin. 2 Cod de procedură civilă.

În raport de aceasta s-au înlăturat ca nefondate susţinerile apelanţilor ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... în sensul că terenurile cu nr. top. 462/20, 432, 433 şi 434 ar trebui evaluate la 1 Euro/mp întrucât sunt situate în extravilan, valoarea acestora fiind indicată în mod expres de către expert ca fiind de 6,7 Euro/mp.

De asemenea, instanţa a reţinut ca nefondate criticile intimatului titular al apelului incident cu privire la evaluarea la 25,67 Euro/mp a imobilelor cu nr. cad. 988/1 şi 988/2 provenite din nr. cad. 245/1 .... În raport de disp. art. 673 ind.5 Cod de procedură civilă la partaj se procedează la formarea loturilor şi la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă de bani. Aceasta înseamnă că, în materie de partaj, evaluarea bunurilor supuse partajării se face în funcţie de valoarea de circulaţie din momentul partajului, astfel că diminuarea valorii prin uzura fizică sau morală normală, respectiv sporul sau scăderea de valoare a bunului în funcţie de piaţa imobiliară trebuie să se impute asupra drepturilor tuturor, ori după caz, să profite tuturor, asigurându-se astfel deplina egalitate a acestora, până la finalizarea partajului judiciar, sulta reprezentând diferenţa actuală dintre valoarea lotului atribuit şi cota cuvenită coproprietarului.

Ceea ce a invocat în fapt intimatul ... ... este că se consideră prejudiciat prin actele întocmite în anul 2002 de pârâţii ... ... şi ... ... (în realitate acestea au fost întocmite doar de către pârâta ... ..., care nu are calitatea de coproprietar), respectiv Declaraţia de dezmembrare autentificată sub nr. 1762/30.10.2002 şi Actul de dezmembrare imobiliară, sistarea stării de indiviziune şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .../6.11.2002, acestea stând la baza introducerii cererii de chemare în judecată iniţiale din dos. 6150/2004 al Judecătoriei ..., reclamantul renunţând ulterior la capetele de cerere care vizau anularea acestor acte. Ori, repararea acestui prejudiciu invocat nu se poate face pe calea partajului faţă de ceilalţi coproprietari, ci, eventual prin formularea de pretenţii băneşti faţă de autoarea actelor, ... ....

Faţă de valoarea totală a imobilelor partajate, de 260269,8 Euro şi cotele cuvenite coproprietarilor, s-a reţinut că acestora le revine un echivalent valoric după cum urmează:

- ...  ... , cu o cotă de 1/3 din 1/5 îi revine un echivalent valoric de 17351,32 Euro;

- ...  ... cu o cotă de 1/3 din 1/5 îi revine un echivalent valoric de 17351,32 Euro;

-... ..., ...  ...  şi ... ... împreună cu o cotă de 1/3 din 1/5 le revine un echivalent valoric de 17351,32 Euro;

- ...  ... , ...  ...  (al cărui succesor este ... ...), ... ... (ai cărui succesori sunt ... ... , ... ... şi ...), ... (ai cărei succesori sunt ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... împreună cu o cotă de 4/5 le revine un echivalent valoric de 208215,84 Euro;

În cauză instanţa a reţinut ca fiind nefondate criticile formulate de apelantul ... ... , care a solicitat luarea în considerare la formarea loturilor a folosinţei faptice, precum şi criticile apelanţilor ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... care au solicitat formarea de loturi conform cotei de proprietate din toate imobilele.

S-a apreciat că formarea şi atribuirea loturilor s-a impus a fi făcută în cauză prin prisma disp. art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă, ţinându-se cont de un complex de criterii, respectiv de faptul că nu există un acord între părţi, folosinţa efectivă nu corespunde cu cotele de proprietate ale părţilor, apelanţii ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... împreună cu intimatul ... ... , care solicită să li se formeze un singur lot şi să rămână în continuare în indiviziune între ei au o cotă majoritară de 4/5, de faptul că unele dintre topografice sunt comod partajabile în natură iar altele nu, precum şi de faptul că soţia apelantului ... ... a înstrăinat o parte din teren, iar coproprietarii nu au mai atacat înstrăinarea.

În ce priveşte imobilele cu nr. top. 212, 213, 214, 215 şi 216, s-a apreciat că acestea sunt comod partajabile în natură (mai puţin top. 212 care nu este dezmembrat datorită suprafeţei şi amplasării), sens în care expertul desemnat în cauză a formulat propuneri de lotizare, reţinându-se în cauză ultima variantă întocmită de expert pentru termenul din 19.05.2014, care asigură cea mai apropiată posibilă corespondenţă cu cotele cuvenite raportat la ansamblul masei partajabile, potrivit căreia se atribuie lui ... ... un lot format din nr. top 213/2 ... în suprafaţă de 3453 mp, nr. top 214/2 ... în suprafaţă de 4394 mp, nr. top 215/2 ... în suprafaţă de 1392 mp, nr. top 216/2 ... în suprafaţă de 224 mp, lot în valoare totală de 9463 Euro; se atribuie către ... ..., ...  ...  şi ... ... un lot format din nr. top 213/3 ... în suprafaţă de 2751 mp, nr. top 214/3 ... în suprafaţă de 4476 mp, nr. top 215/3 ... în suprafaţă de 1742 mp, nr. top 216/3 ... în suprafaţă de 494 mp, lot în valoare totală de 9463 Euro; şi se atribuie către ... ... , ...  ...  (al cărui succesor este ... ...), ... ... (ai cărui succesori sunt ... ... , ... ... şi ...), ... (ai cărei succesori sunt ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... un lot format din nr. top. 212 ... în suprafaţă de 234 mp, şi nr. top 213/1 ... în suprafaţă de 1011 mp, nr. top 214/1 ... în suprafaţă de 1682 mp, nr. top 215/1 ... în suprafaţă de 146 mp, nr. top 216/1 ... în suprafaţă de 48 mp, lot în valoare totală de 3121 Euro.

În ce priveşte nr. cadastral 988/2 în suprafaţă de 1000 mp, în valoare de 25670 Euro, acesta a fost atribuit coproprietarului ... ... , fiind vorba despre suprafaţa înstrăinată cu ştiinţa şi acordul acestuia de soţie pârâta ... ..., către pârâţii ... şi ....

Nr. cadastral 988/1 în suprafaţă de 4374 mp, a fost atribuit către ... ... , ...  ...  (al cărui succesor este ... ...), ... ... (ai cărui succesori sunt ... ... , ... ... şi ...), ... (ai cărei succesori sunt ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... având în vedere cota de 4/5 deţinută de aceştia şi faptul că raportat la cotele deţinute de ... ... şi respectiv ... ..., ...  ...  şi ... ... (câte 1/3 din 1/5) nu s-ar putea forma pentru aceştia loturi cu o suprafaţă viabilă.

Nr. top. 462/20 în valoare de 38558,5 Euro a fost atribuit către ... ... , ...  ...  (al cărui succesor este ... ...), ... ... (ai cărui succesori sunt ... ... , ... ... şi ...), ... (ai cărei succesori sunt ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... având în vedere cota de 4/5 deţinută de aceştia şi faptul că este folosit de ... ... (expertul topograf menţionând la 22.05.2014 că acesta ar fi înstrăinat această parcelă).

Nr. top. 432, 433 şi 434 în valoare totală de 61713,7 Euro au fost atribuite către ... ... , ...  ...  (al cărui succesor este ... ...), ... ... (ai cărui succesori sunt ... ... , ... ... şi ...), ... (ai cărei succesori sunt ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... având în vedere cota de 4/5 deţinută de aceştia şi faptul că potrivit reţinerilor expertului topograf terenurile sunt amplasate fizic în prelungirea locuinţelor pârâţilor ... din ... nr. 117, în spatele acestora, fără acces la drumul public, astfel că nu se pot forma loturi viabile pentru ceilalţi coproprietari, ţinând cont şi de cotele acestora.

În urma formării şi atribuirii loturilor, s-a constatat că ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... , ... ... şi ... ... au primit bunuri în valoare de 215673,8 Euro, cu 7457,96 Euro mai mult decât echivalentul valoric cuvenit, ... ... primit bunuri în valoare de 25670 Euro, cu 8318,68 Euro mai mult decât echivalentul valoric cuvenit, iar ... ... şi respectiv ... ..., ...  ...  şi ... ... împreună au primit bunuri în valoare de câte 9463 Euro, cu câte 7888,32 Euro mai puţin decât echivalentul valoric cuvenit.

Faţă de aceasta, în temeiul art. 673 ind. 5 alin. 2 Cod procedură civilă s-a stabilit în favoarea lui ... ... o sultă în cuantum de 7888,32 Euro, iar în favoarea pârâţilor ... ..., ...  ...  şi ... ... împreună o sultă în cuantum de 7888,32 Euro, sultele urmând a fi achitate de reclamantul ... ... – 4159,34 Euro în favoarea coproprietarului ... ... şi 4159.34 Euro în favoarea coproprietarilor ... ..., ...  ...  şi ... ... şi respectiv de către pârâţii reclamanţi reconvenţionali ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... , ... ... şi ... ... - 3728,98 Euro în favoarea coproprietarului ... ... şi 3728,98 Euro în favoarea coproprietarilor ... ..., ...  ...  şi ... ....

În ce priveşte criticile apelantei ... ..., care vizează obligarea acesteia la plata diferenţei de onorariu expert în condiţiile în care aceasta nu are calitatea de coproprietar, instanţa le-a reţinut ca fiind fondate, având în vedere că în materie de sistare a indiviziunii cheltuielile de sistare se suportă de către coproprietari, sens în care s-a impus înlăturarea acestei obligaţii a apelantei, urmând ca diferenţa de onorariu să fie achitată de apelantul ... ... , care nu a achitat diferenţă de onorariu pentru expertiză, la stabilirea acestei obligaţii instanţa ţinând cont şi de faptul că celelalte părţi au achitat diferenţă de onorariu, iar sistarea de indiviziune este doar parţială, în sensul că unii dintre coproprietari rămân în continuare în indiviziune între ei. De altfel, această pârâtă nu a stat în proces faţă de capetele de cerere care vizau partajul, ci doar faţă de capetele de cerere care vizau anularea actelor întocmite de ea, capete de cerere faţă de care s-a renunţat la judecată.

Faţă de cele reţinute, Tribunalul, în baza art. 295 Cod procedură civilă, a respins ca nefondat apelul civil formulat de apelantul ... ... şi a admis ca fondate apelurile civile formulate de apelanţii ... ..., respectiv ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... şi ... ... şi apelul incident formulat de intimatul ... ... în contradictoriu cu intimaţii ... ... , ..., ..., ..., ... ..., ...  ... , ... ... împotriva sentinţei civile nr. 8856 din 7.12.2016 a Judecătoriei ..., pe care a schimbat-o în parte, în sensul completării masei succesorale rămasă de pe urma defunctei ... ... decedată la 24.06.1999 conform celor mai sus arătate şi refacerii partajului cu stabilirea loturilor şi sultelor reţinute în apel, fiind înlăturată dispoziţia privind obligarea pârâtei ... ... la plata diferenţei de onorariu expert şi corelativ obligarea reclamantului ... ... la plata acesteia, fiind menţinute restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

În baza art. 274, 276 Cod procedură civilă, faţă de soluţia de admitere în parte a pretenţiilor apelanţilor, nu s-au acordat cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, timbrat cu 80 lei prin chitanţa AA ... BB din data de 21.909.2017, au declarat recurs: - ...  ... şi ... ..., solicitând admiterea acestuia, casarea deciziei cu trimiterea cauzei spre rejudecare, cu cheltuieli de judecată, în subsidiar modificarea deciziei, stabilirea că din masa succesorală rămasă după defuncta ... ... ei au beneficiat doar de suma de 5312,09 euro din totalul de 15164 euro la care sunt îndreptăţiţi, a fi astfel obligaţi moştenitorii defunctei, a numitului ... ... şi a moştenitorilor lui ..., la plata unei sulte de câte 4926 euro, total 9852 euro; - ...  ... , ... ... , ... ... , ... - moştenitori ai lui ... ..., ... , ... , ... - fostă ... - ..., ... ... - moştenitorii lui ... , timbrat cu 10 lei, prin chitanţa GG ... BH din data de 27.09.2017, solicitând admiterea acestuia, casarea deciziei cu trimiterea cauzei spre rejudecare iar în subsidiar, modificarea deciziei.

Prin motivele de recurs, recurenţii ... ... şi ... ... au invocat că, prin Sentinţa civilă nr. 8856/07.12.2016, Judecătoria ... a constatat că ... ... este îndreptăţit la suma de 15164 euro din masa succesorală rămasă după mama sa defuncta ... ..., că deţine teren în valoare mai mare decât cota ce i se cuvine ce valorează 27595 euro, astfel a fost obligat la sultă de 1027 euro pentru ... ..., ... , ... ... şi ... ... , la o sultă de 5701 euro în favoarea lui ... ..., la o sultă de 5701 euro la ... ..., ...  ...  şi ... .... A fost admis apelul său, schimbată sentinţa, înlăturate dispoziţiile privind sistarea indiviziunii, formare loturi, plată sulte, i s-a format un lot de 1000 mp din nr. top 245/1 ..., în prezent nr. cadastral 988/2 în valoare de 26750 euro, a fost obligat la o sultă de 4159,34 euro la ... ... şi aceiaşi sumă la ... ..., ...  ...  şi ... ....

Ambele hotărâri sunt nelegale, nu s-a ţinut cont de faptul că lotul atribuit a fost înstrăinat la ... şi Rodica Viorica prin contractul autentificat sub nr. .../08.12.2002 de BNP ..., pentru un preţ de 180000000 lei când un euro valora 33885 lei, deci preţul a fost de 5312,09 euro, lotul atribuit are o asemenea valoare nu de 26750 euro. Deoarece a solicitat lotizarea în natură, se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond în vederea efectuării unei noi variante de expertiză topografică care să respecte cotele de proprietate, folosinţa faptică, înlăturarea dispoziţiei de plată a sultei către ceilalţi moştenitori.

Menţinerea hotărârilor ar însemna prejudicierea lor gravă câtă vreme din anul 2002 nu mai au calitatea de proprietari a 1000 mp, ei i-au întreţinut pe defuncţii părinţi ... ... şi ... ..., potrivit contractului de întreţinere autentificat sub nr.6097/1995 de Notariatul de Stat Judeţean ....

S-a invocat în drept art. 312, art. 304 punctele 9, 10, 11 Cod procedură civilă.

Recurenţii ... ... , prin motivele de recurs au arătat că le-a fost respinsă proba cu expertiza de evaluare solicitată în apel în ciuda faptului că sunt contradictorii completările la raportul de expertiză, cuprind erori, inexactităţi cu privire la încadrarea terenurilor într-o anumită categorie şi cu privire la evaluarea acestora, având în vedere vechimea cauzei. Instanţa de apel a fost în eroare, în confuzie prin încadrarea unor terenuri din TP nr. ....../1994 situate în ... în categoria intravilan sau extravilan, la stabilirea valorii diferenţiate a acestora.

S-a reţinut greşit doar pe baza unei completări a expertizei efectuate în dosar fond la data de 17.06.2015, fără a fi coroborată cu expertiza iniţială de identificare a terenurilor, că valoarea nr. top. 432, 433, 434 ar fi de 6,7 euro/mp, la fel nr. top 462/20, fiind pusă egalitatea acestui teren cu celelalte ce au regim diferit.

Expertul  ... , în ultima completare din data de 17.06.2017 a specificat că a existat o diminuare procentuală a valorii terenurilor din luna noiembrie 2014 cu 33% faţă de anul 2010, fiind astfel o eroare de calcul. Din lecturarea cronologică a rapoartelor de expertiză reiese că nr. top 432, 433, 434 au exact aceiaşi valoare de 1 euro/mp ca şi cele cu nr. top 212, 213, 214, 215. În raportul din luna noiembrie 2014 expertul a aplicat procentul de 33% pentru terenul identificat iniţial în 2010 la 20 euro/mp, nr. top 432/20, ajungând la o valoare de 6,7 euro/mp, ori, în aceiaşi lucrare din anul 2014 a specificat că terenurile extravilane îşi păstrează valoarea de 1 euro/mp. S-a ţinut cont doar de o singură completare la raportul de expertiză ce cuprinde o eroare umană, materială pentru identificarea terenurilor ca fiind toate în intravilan şi cu o valoare de 6,7 euro/mp, astfel că se impune efectuarea unei noi lucrări de expertiză ce le-a fost refuzată, greşit s-a reţinut că nu au formulat obiecţiuni la completarea expertizei depuse la data de 17.06.2015, dată la care nu au fost prezente părţile şi cauza s-a amânat pentru comunicarea expertizei.

Din filele dosarului reiese că nu le-a fost comunicat raportul de expertiză, ei au avut domiciliul procesual ales la avocatul lor, există doar o filă de comunicare către un singur recurent, greşit s-a respins proba solicitată. În măsura în care nu se va dispune casarea deciziei, se impune analiza cronologică a lucrărilor de expertiză, stabilirea valorii terenurilor atribuite lor faţă de cele atribuite celorlalţi moştenitori.

Terenurile cu nr. top 432, 433, 434 sunt în extravilan, nu au o valoare de 61713,7 euro ci de 9211 euro, se impune a fi admis recursul pentru a nu li se crea o situaţie defavorabilă în calea de atac, deşi li s-a admis apelul le-a fost creată o situaţie mai grea decât cea de la fond, urmare a analizei superficiale a valorii loturilor care s-au partajat.

Sunt în extravilan toate terenurile din TP nr. ...1994, expertul a atribuit unui teren din extravilan statut şi valoare de intravilan pentru nr. top 432/20, ceea ce este incorect, acesta are tot o valoare de 1 euro/mp, deci de 5755 euro nu de 38558,5 euro echivalent a 6,7 euro/mp. Se impune partajarea prin atribuirea lotului în suprafaţă de 22047 aferent nr. top 212, 213, 214, 215, 216 către intimaţi, cu excepţia lotului de 3121 euro, lotul de 5755 mp, nr. top 462/20, 9211 mp nr. top 432, 433, 434 către ei şi ... ... , la care se adaugă nr. top 998/1 cu privire la care nu au obiecţiuni şi are o valoare de 137950,58 din care se scade valoarea lotului de 1000 mp a lui ... ... în valoare de 25670 euro, nr. top 988/2.

În varianta I, dacă se va constata că terenurile cu nr. top 432, 433, 434 au o valoare de 1 euro/mp, total 9211 euro în loc de 38558,5 euro, valoarea totală a masei partajabile este de 207767,08 euro nu de 260269,8 euro cum greşit a calculat Tribunalul ..., astfel că lor li se cuvine 163171,08 euro, fiind în drept a primi de la intimaţi o sultă de 3042,58 euro, până la concurenţa cotei de 4/5 din masa partajabilă de 166213,664 euro.

Referitor la varianta II-a, dacă instanţa va constata că şi terenul cu nr. top 462/20 are valoarea de 1 euro/mp, deci de 5755 euro în loc de 61713,7 euro, valoarea masei partajabile este de 174963,6 euro nu de 260269,8 euro cum a calculat instanţa de apel, din care lor li se cuvin bunuri în valoare de 130367,58 euro, fiind îndreptăţiţi la o sultă de 9603,3 euro.

Se mai precizează faptul că, în măsura în care s-ar păstra valoarea lotului cu nr. top 462/20 ca fiind de 61713,7 euro în loc de 5755 euro, se impune partajarea în natură, conform cotelor de proprietate, a lor de 4/5 părţi, respectiv de 1/5 părţi pentru intimaţi.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, ... ... şi ... ..., au solicitat admiterea în parte a recursului declarat de ... ... şi alţii, privitor la casarea deciziei cu trimiterea cauzei spre rejudecare. Susţin poziţia exprimată de sistare a indiviziunii prin formare loturi în natură potrivit folosinţei faptice, a cotei de proprietate, partajarea în natură a întregii mase succesorale rămasă după ... ....

Ar fi necesară efectuarea unei completări la raportul de expertiză topografică care să aibă ca obiectiv stabilirea categoriei actuale a terenurilor, intravilan sau extravilan, faţă de concluziile expertului, să se treacă la evaluarea lor, faptul că ei au vândut 1000 mp teren nu reprezintă temei în baza căruia să le fie respinsă cererea, de a obţine un lot din terenul intravilan şi din extravilan

Intimatul ... ..., prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea recursului declarat de ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... , ... ... , pentru termenul de judecată din data de 17.06.2015 expertul nu a adus completări raportului de expertiză ci a răspuns la obiecţiuni, ulterior au mai fost stabilite două termene de judecată până la pronunţarea instanţei, la care se puteau ridica noi obiecţiuni, corect proba a fost respinsă de Tribunal.

Examinând decizia recurată, prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, instanţa de recurs a constatat următoarele:

Potrivit copiei xerox a Titlului de Proprietate nr. .../28.10.1994, eliberat în baza Legii nr. 18/1991 în favoarea numiţilor ... ... , ...  ... , ... ..., ... ..., ..., de către Comisia Judeţeană ... pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra a 4 ha şi 5725 mp teren, ca moştenitori ai defunctului ... ... , din care, nr. top 212 în suprafaţă de 234 mp, nr. top 213 în suprafaţă de 7215 mp, nr. top 214 în suprafaţă de 552 mp, nr. top 215 în suprafaţă de 3280 mp, nr. top 216 în suprafaţă de 766 mp, nr. top 462/20 în suprafaţă de 5755 mp, nr. top 432 în suprafaţă de 367 mp, nr. top 433 în suprafaţă de 6319 mp, nr. top 434 în suprafaţă de 2525 mp, toate situate în extravilanul localităţii ..., asupra nr. top 245/1 în suprafaţă de 5855 mp, extravilan localitatea ..., nr. top 279/8 în suprafaţă de 857 mp, nr. top 271 în suprafaţă de 175 mp, nr. top 859/2 în suprafaţă de 175 mp, nr. top 269/20 în suprafaţă de 1750 mp, situate în intravilanul localităţii ...

Nu se poate reţine din analiza criticilor expuse în ambele cereri de recurs faptul că vreun recurent ar fi criticat cotele de proprietate ce li se cuvin şi care au fost avute în vedere la pronunţarea deciziei recurate, nici întinderea masei succesoare dezbătută în prezenta cauză, astfel că, asemenea aspecte nu vor face obiectul analizei prezentei decizii.

Deşi doar recurentul ... ... are calitatea de succesibil al defunctei sale mame ... ..., nu şi soţia acestuia ... ..., recurentă în speţă, aceasta la data de 08.12.2002 a încheiat cu acordul soţului recurent, contractul autentificat sub nr. ... de BNP ..., prin care a înstrăinat o suprafaţă de 1000 mp din terenul având nr. top 245/1 situat în localitatea ..., or, atâta timp cât a încheiat acest act anterior efectuării unui partaj cu ceilalţi coproprietari, în speţă se impunea a se avea în vedere la sistarea stării de indiviziune, valoarea de circulaţie a acestui imobil de la data întocmirii raportului de expertiză şi nu preţul cu care s-a înstrăinat anterior, aceştia asumându-şi astfel riscul creşterii contravalorii imobilului, criticile în sensul că se impunea a se avea în vedere preţul cu care s-a înstrăinat în anul 2002, apar ca nefondate.

Faptul că recurenţii ... ... şi ... ... i-ar fi întreţinut pe defuncţii părinţi ai lui ... ... , respectiv pe ... ... şi ..., nu sunt aspecte de natură a înlătura cele expuse, lipsa calităţii de proprietari ai suprafeţei de 1000 mp aferenţi nr. top 245/1 ... se datorează conduitei asumate a acestora, potrivit celor arătate mai sus, neexistând astfel motive de nelegalitate a deciziei recurate, de casare sau modificare a acesteia.

Referitor la recursul declarat de recurenţii ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... ... , ... ... , Curtea a reţinut următoarele:

Cu ocazia soluţionării cauzei în fond, atât anterior casării deciziei pronunţate iniţial în apel, a desfiinţării sentinţei pronunţate de instanţa de fond cât şi ulterior acestei dispoziţii, luate prin pronunţarea Deciziei Civile nr.1440/15.10.2008 de către Curtea de Apel ..., în vederea unei juste soluţionări a litigiului, s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză topografică, a unor completări ale acestuia, probă realizată de expertul  ... .

Din analiza actelor aflate în dosarul de fond, Curtea a reţinut faptul că, la data de 14.12.2007, fila 43 dosar de fond, Judecătoria ... a încuviinţat efectuarea unui raport de expertiză topografică ce a avut ca obiectiv şi evaluarea tuturor imobilelor care fac parte din masa succesorală, raportul iniţial întocmit, filele 70-72 necuprinzând un răspuns în acest sens, astfel că, s-a dispus admiterea unor obiecţiuni la acest raport şi a se răspunde inclusiv la aspectul privind valoarea de circulaţie a imobilelor, sens în care s-a completat lucrarea efectuată.

Potrivit acesteia, filele 162-163 dosar de fond, valoarea de piaţă a terenurilor din localitatea ..., în luna februarie 2010 când s-a redactat această lucrare, a fost indicată ca fiind de 75 euro/mp, valoarea de circulaţie a terenurilor din localitatea ... arătată ca fiind de 1 euro/mp, nr. top 213, 214, 215, 432, 433, 434, a nr. top 462/20 ... de 10-20 euro/mp.

Deoarece soluţionarea dosarului a fost întârziată de desfiinţarea sentinţei pronunţate de instanţa de fond, întrucât cu ocazia rejudecării s-a dispus conexarea la prezenta cauză şi a unui alt dosar cu nr. .../271/2007 al Judecătoriei ... la data de 23.06.2010, s-a impus o nouă completare a raportului de expertiză, iar, întrucât valoarea de piaţă a imobilelor a suferit modificări pe parcursul acestui interval de timp, s-a impus o nouă evaluare. La data de 17.04.2013 s-a depus de către acelaşi expert o nouă completare a raportului de expertiză, filele 251-254, volumul I dosar de fond, la data de 26.06.2013 o nouă completare, filele 279-288, completări care însă nu s-au referit şi la valorile din acel moment al imobilelor în litigiu, astfel că, s-a dispus o nouă completare în acest sens.

Analizând cuprinsul completării expertizei topografice, depuse la dosar de fond filele 328-336, volumul II, pentru termenul de judecată din data de 19.02.2014, Curtea a reţinut că expertul a indicat aceiaşi valoare de 75 de euro/mp pentru terenul situat în ..., de 10 euro/mp pentru cel din ... intravilan, de 1 euro/mp pentru cel din extravilan. Din cuprinsul lucrării cuprinzând răspuns la obiecţiuni, depuse pentru termenul de judecată din data de 22.05.2014, filele 368-371 dosar de fond, volumul II, Curtea a reţinut faptul că expertul a indicat faptul că a avut în vedere la evaluarea terenurilor preţurile acestora valabile în anul 2010, că este un obiectiv nou reevaluarea acestora, or, instanţa a dispus ca acesta să comunice valoarea actuală, arătând că nu este un obiectiv nou.

Pentru termenul de judecată din data de 26.11.2014 expertul a depus la dosar de fond filele 418-425 un răspuns la obiecţiuni, potrivit acestuia, la data de 25.11.2014, valoarea terenului situat în ... este de 25 de euro/mp, acesta fiind diminuat urmare a căderii preţurilor cu 33% , cel din ... intravilan este de 6,7 euro/mp, urmare a aceleiaşi diminuări iar cel din extravilan, şi-a menţinut aceiaşi valoare de 1 euro/mp. Din cuprinsul noii completării a raportului de expertiză, filele 452-454 dosar de fond volumul II, depuse pentru termenul de judecată din data de 17.06.2015 s-a reţinut faptul că expertul a indicat că terenurile situate la intrarea în localitatea ... cu nr. top 462/20, 432, 433, 434 se aflau la data acestei ultime reevaluări în intravilan, deci din acest motiv le-a fost calculată valoarea de 6,7 euro/mp, aspecte ce reies şi din completarea raportului pentru termenul de judecată din data de 02.12.2015, nefiind astfel vorba despre completări contradictorii, de erori, de inexactităţi privind încadrarea terenurilor într-o anumită categorie, cu privire la evaluarea acestora, criticile în acest sens nefiind fondate.

Se mai impune însă a se evidenţia faptul că, potrivit raportului de expertiză, depus la dosarul de fond pentru termenul de judecată din data de 02.12.2015, filele 481-483 volumul II, denumit calculul sultei, expertul a reiterat faptul că terenurile având nr. top 432, 433, 434 ... şi nr. top 462/20 ... se aflau la aceea dată în intravilan, nu în extravilanul localităţii, având o valoare de 6,7 euro/mp. Câtă vreme părţile nu au solicitat efectuarea unei expertize contrarii, concluziile celei întocmite de expertul  ...  se impuneau a fi avute în vedere la soluţionarea cauzei, implicit valorile stabilite pentru fiecare suprafaţă de teren.

Cu toate acestea, se impune a se arăta faptul că, atunci când a procedat la formarea loturilor, pentru ... ..., ..., ... ... şi ... ... , expertul a precizat că li se atribuie 5755 mp + 3121mp, total 8876 mp teren extravilan x 1 euro/mp=8876 euro, deşi, terenul în suprafaţă de 5755 mp este aferent nr. topo 462/20 evaluat la 6,7 euro, iar suprafaţa de 3121 mp din nr. topo 212, 213, 214, 215, 216 ... ce se află într-adevăr potrivit aceluiaşi expert în extravilan, deci are o valoare de doar 1 euro. Ca urmare, în acest fel aceştia au fost practic avantajaţi primind în lot un teren în suprafaţă de 5755 mp evaluat la 6,7 euro dar care a intrat la calcul la doar 1 euro, suprafaţa de 9211 mp aferent nr. topo 432, 433, 434 ... fiind corect calculată la 6,7 euro câtă vreme s-a precizat că la aceea dată se afla deja în intravilanul localităţii. Ca urmare, lotul ce le-a fost atribuit de către instanţa de fond s-a compus din suprafaţa de 5755 mp evaluat la 6,7 euro/mp, total 38558,5 euro, plus 3121 mp evaluat la 1 euro/mp, deci 3121 mp+9211 mp evaluat la 6,7 euro/mp, total 61714 euro,+ 4299 mp evaluat la 25,67 euro/mp, deci 110355 euro, total valoarea lotului fiind de 213748,5 euro, nu de 180945 euro cum într-adevăr a calculat eronat expertul, însă, potrivit celor expuse, această greşeală le-a profitat recurenţilor.

Completarea raportului de expertiză cuprinzând răspuns la obiecţiuni, pentru termenul de judecată din data de 17.06.2015, a fost înregistrată la registratura Judecătoriei ... la data de 17.06.2015, filele 452-454, s-a dispus astfel comunicarea acesteia cu părţile, pentru termenul de judecată din data de 07.10.2015, urmând ca acestea să se pronunţe asupra ei. Într-adevăr, din filele de comunicare, s-a reţinut că doar la ... ... - fila 472 - s-a comunicat această nouă completare, dar, câtă vreme părţile recurente aveau termen în cunoştinţă, nu se impunea astfel a fi recitaţi iar de cuprinsul acesteia puteau lua cunoştinţă oricând prin studiul dosarului la arhiva instanţei sau pe portalul acesteia, deţinând fiecare o parolă în acest sens.

S-a mai reţinut faptul că, la termenul de judecată din data de 1.06.2015, 07.10.2015, deşi recurenţii pârâţi erau reprezentaţi prin avocat, acesta nu s-a prezentat, aspect similar şi pentru termenele de judecată din data de 7.02.2016, 24.02.2016, 09.03.2016, 04.05.2016, 15.06.2016, 28.09.2016, termene la care exista posibilitatea solicitării efectuării unui nou raport de expertiză de specialitate topografică, potrivit art. aliniat 2 Cod de procedură civilă. La termenul de judecată din data de 09.11.2016, când avocatul recurenţilor pârâţi a fost prezent în reprezentarea acestora, potrivit încheierii de şedinţă, fila 574, nu s-a solicitat suplimentarea probaţiunii, a declarat doar că nu are alte cereri de solicitat. Ca urmare, atâta timp cât lucrarea de expertiză efectuată în cauză cu ocazia soluţionării de către instanţa de fond a fost amplă, a cuprins numeroase completări, a răspuns la toate obiectivele, obiecţiunile formulate, nefiind solicitată efectuarea unei noi lucrări potrivit celor expuse, mai mult, în perioada scursă de la ultima evaluare până la soluţionarea cauzei în apel, nu au existat modificări semnificative în piaţa imobiliară, în mod corect instanţa de apel a respins cererea de suplimentare a probaţiunii cu efectuarea unei noi lucrări de expertiză, dispoziţiile cuprinse în art. 292 alineat 1, art. 295 alineat 2 Cod procedură civilă, fiind astfel corect aplicate, neexistând motive de casare a deciziei recurate în vederea completării probaţiunii.

Referitor la critica potrivit căreia recurenţilor ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... ... , ... , ... , ... ... li s-ar fi înrăutăţit situaţia în propria cale de atac, Curtea a reţinut faptul că, din cuprinsul sentinţei ce a fost schimbată prin decizia recurată, potrivit şi considerentelor expuse mai sus, reiese că referitor la terenul având nr. topo 432, 433, 434 s-a avut în vedere o valoare de 6,7 euro/mp, totalul pentru cei 9211 mp atribuiţi acestora fiind de 61714 euro, nu de 9211 euro, echivalent a 1 euro/mp. cum greşit se susţine, nefiind astfel vorba despre o înrăutăţire a situaţiei acestora în propria cale de atac din acest punct de vedere.

Cât priveşte însă nr. topo 462/20, instanţa de fond a avut în vedere cu ocazia formării loturilor o valoare a acestuia de 1 euro, în loc de cea indicată de către expert în completarea raportului din data de 17.06.2015, potrivit celor expuse mai sus de 6,7 euro, câtă vreme pentru cei 5755 mp atribuiţi s-a reţinut o valoare doar de 5755 euro, egală cu cea a terenului în suprafaţă de 3121 mp din nr. topo 212, 213, 214, 215, 216 ..., ori, acest aspect reprezintă într-adevăr o înrăutăţire a situaţiei recurenţilor apelanţi în propria cale de atac, chiar dacă practic instanţa de fond a reţinut greşit valorile terenurilor, în lipsa unei critici în acest sens din partea celorlalţi apelanţi, dispoziţiile cuprinse în art. 296, teza a II-a Cod procedură civilă - apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată - fiind evident încălcate. De altfel, astfel cum s-a precizat mai sus, această greşeală a fost generată de către expert cu ocazia depunerii la dosar a calculului sultei din data de 02.12.2015, însă, aceasta le-a profitat, potrivit celor expuse.

Raportat la cele constatate implicit şi reţinerea valorii masei partajabile de către instanţa de apel - 260269,8 euro este una greşită, atâta timp cât instanţa de fond a reţinut o valoare de doar 227467 euro, prin această constatare practic potrivit celor expuse le-a fost înrăutăţită recurenţilor apelanţi situaţia în propria cale de atac, chiar dacă a fost o consecinţă a calculului eronat al expertului.

Prin decizia recurată s-au refăcut loturile atribuite părţilor, însă, atâta timp cât recurenţilor apelanţi li s-au atribuit aproape în întregime aceleaşi terenuri, dar au fost obligaţi să plătească sultă de 3728,98x2=7457,96 euro, faţă de dispoziţia instanţei de fond potrivit căreia ei erau îndreptăţiţi a primii o sultă în valoare de 1027 euro, este vorba de o evidentă înrăutăţire a situaţiei în propria cale de atac, criticile în acest sens fiind astfel fondate.

Ca urmare, Curtea a apreciat că se impune, faţă de toate considerentele expuse, admiterea recursului declarat de recurenţii ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... (fostă ...) ... , ...  ..., modificarea deciziei, însă, cu consecinţa respingerii căii de atac a apelului declarat de către aceştia. Chiar dacă la o primă vedere ar părea că li se înrăutăţeşte situaţia în propria cale de atac a recursului, prin admiterea recursului dar cu consecinţa respingerii apelului care iniţial le fusese admis, s-a impus o astfel de soluţie tocmai pentru a remedia situaţia acestora înrăutăţită de către instanţa de apel ce a dispus admiterea apelului declarat de către aceştia, le-a atribuit aceleaşi terenuri însă i-a obligat la plata unei sulte deşi instanţa de fond le-a acordat lor acest beneficiu, câtă vreme s-a apreciat că nu există motive pentru schimbarea sentinţei cu privire la lotizarea dispusă.

Atâta timp cât nu s-a impus completarea probaţiunii în apel, faţă de motivele susmenţionate, expertiza contrarie nefiind solicitată potrivit prevederilor cuprinse în art. 212 alineat 2 Cod de procedură civilă, se impunea a fi avute în vedere cele constatate de către expert, loturile atribuite părţilor corespunzând cotelor de proprietate deţinute, folosinţei faptice pentru egalizarea acestora fiind necesară doar o sultă de o valoare mică. Faptul că o parte din coproprietari au primit o suprafaţă mai mare de teren s-a datorat amplasării acestuia în extravilanul localităţii ..., valoarea acestuia fiind mult mai mică, de doar 1 euro/mp faţă de valoarea terenului din intravilan situat în aceiaşi localitate.

Faţă de toate considerentele expuse, fiind incidente dispoziţiile art. 304 alineat 1 punctele 8, 9 Cod de procedură civilă, Curtea în baza art. 312 alinat 1, 2 Cod de procedură civilă, a admis ca fondat recursul declarat de recurenţii ... ... , ... ... , ... ... , ... , ... , ... , ... ... , ... ... şi a modificat în parte decizia recurată, iar în baza art. 296 Cod de procedură civilă, a respins ca nefondat apelul declarat de către aceştia, înlăturând dispoziţiile prin care s-au eliminat dispoziţiile privind sistarea indiviziunii, prin care s-a procedat la o nouă sistare a indiviziunii, la formare de loturi, la obligarea plăţii sultelor.

Raportat la cele arătate mai sus, nefiind incidente prevederile art. 304 Cod de procedură civilă, recursul declarat de recurenţii ... ... şi ... ..., în baza art. 312 aliniat 1 Cod de procedură civilă, a fost respins ca nefondat.

Au fost menţinute dispoziţiile prin care s-a admis ca fondat apelul declarat de apelanta ... ..., prin care s-a înlăturat obligaţia pârâtei ... ... la plata diferenţei onorariu expert şi a fost obligat reclamantul ... ... la plata în favoarea expertului  ...  a diferenţei onorariu expert în cuantum de 1198 lei, prin care s-a admis ca fondat apelul incident declarat de către apelantul ... ... în baza căruia s-a constatat că din masa succesorală rămasă în urma defunctei ... ..., decedată la data de 24.06.1999, fac parte şi imobilele cuprinse în titlul de proprietate .../09.12.2002, cele dispuse în acest sens nefăcând obiectul criticilor în această fază procesuală. S-a menţinut dispoziţia prin care s-a respins ca nefondat apelul declarat de către apelantul ... ... . Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei recurate, faţă de cele dispuse şi expuse mai sus.

Având în vedere soluţia dispusă, nu s-a impus a fi acordate părţilor cheltuieli de judecată.