Neglijenta in serviciu

Sentinţă penală 134 din 09.05.2013


Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Reghin sub număr de dosar 3335/289/2011, petenta RNP Direcţia Silvică Mureş a formulat plângere împotriva  soluţiei emise de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 1186/P/2010. Astfel a fost solicitată desfiinţarea în parte a soluţiei dată în calea de atac a plângerii împotriva soluţiei din dosarul penal nr. 1186/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin; infirmarea în parte a soluţiilor, trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în vederea continuării cercetărilor faţă de învinuiţii V L, C V, Cu A I şi D L şi obligarea învinuiţilor la plata prejudiciului produs.

În motivare petenta a arătat că prin rezoluţia din 22 iulie 2011 s-a dispus parţial nelegal respingerea ca nefondată plângerii a plângerii împotriva soluţiei dată în dosarul nr. 1186/P/2010. Astfel s-a constatat că prin ordonanţa din 22.06.2011 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor V L, C V, Cu A şi D L cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii P T, F V, C R V şi P S G cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. S-a concluzionat din nou că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, lipsind legătura de cauzalitate directă între acţiunea/inacţiunea învinuiţilor, respectiv făptuitorilor şi prejudiciul produs. S-a reţinut că paguba suferită de petentă a fost consecinţa directă şi nemijlocită a activităţilor ilegale efectuate de către numiţii J T, T O, T I, B D, G A M, B P, P P, S P, S V, P I, P I şi C M, persoane ce au fost cercetate în dosarul nr. 1802/P/2010 finalizat prin rechizitoriu şi înc are s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.

Petenta a apreciat astfel că în privinţa învinuiţilor V L, C V, Cu A I şi D L nu s-a dat o soluţie legală sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal având în vedere calitatea acestora de gestionari direcţi ai cantoanelor silvice în care s-au produs faptele de tăieri ilegale şi furt de arbori.

Petenta a arătat că între neexecutarea culpabilă, în permanenţă a patrulărilor în cantoanele respective şi nesupravegherea activităţii de exploatare a partizilor autorizate dar şi a parcelelor învecinate de către gestionarii titulari de canton, sub coordonarea şefilor de district şi săvârşirea infracţiunilor de tăieri ilegale de arbori de către numiţii J T, T O, T I, B D, G A M, B P, P P, S P, S V, P I, P I şi C M, reprezentanţi, colaboratori şi subordoanţi ai SC Lina SRL şi producerea pagubei părţii civile RNP – Direcţia Silvică Mureş în valoare de 1.070.486,95 lei, există raport de cauzalitate direct.

S-a mai arătat că o parte din prejudiciul creat a fost recuperat de la SC Lina SRL, rămânând de recuperat suma de 540.865,16 lei.

La plângere a fost ataşat dosarul nr. 1186/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.

Prin încheierea pronunţată în dosarul nr. 3335/289/2011 al Judecătoriei Reghin s-a dispus în temeiul art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. c cod procedură penală admiterea în parte a plângerii formulată de petenta RNP – ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş, împotriva ordonanţei din 22.06.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 1186/P/2010, s-a dispus infirmarea soluţiei de scoatere de sub urmărire penală a învinuiţilor V L, domiciliat în com. D, sat P, nr. 120, jud. Mureş, C V, domiciliat în com. B, sat S, nr. 95A, jud. Mureş, C A I, domiciliat în loc. D, nr. 107A, jud. Mureş şi D L, domiciliat în com. G, sat G,nr. 155A, jud. Mureş, fiecare cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată s-a dispus infirmarea rezoluţiei nr. 263/II/2 din 21.07.2011 emisă de Prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin prin care a fost menţinută ordonanţa din 22.06.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 263/P/2011.

S-a dispus de asemenea reţinerea cauzei pentru judecare, actul de sesizare al instanţei fiind plângerea petentei RNP ROMSILVA şi s-a respins ca inadmisibil petitul privind obligarea la plata prejudiciului produs.

 În motivarea considerentelor s-a reţinut că la data de 31.08 2011, a fost înregistrată la această instanţă plângerea nr. 3335/289/2011 a  petentei RNP – Direcţia Silvică Mureş împotriva soluţiei emise de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 1186/P/2010.

În urma cercetărilor efectuate, a fost emisă ordonanţa din 22.06.2011 prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor V L, C V, Cu A şi D L cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii P T, F V, C R V şi P S G cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

La data de 20.07.2011, petenta a făcut plângere împotriva acestei ordonanţe, iar la data de 21.07.2011 a fost emisă rezoluţia nr. 263/II/2/2011 de către Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin prin care a fost respinsă plângerea formulată.

Din actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa a constatat că în cauză au fost efectuate cercetările pentru comiterea infracţiunii de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal. S-a arătat prin ordonanţa emisă că atribuţiile de serviciu au fost efectuate în mod defectuos de către cei patru învinuiţi, însă, într-un mod ciudat, s-a ajuns la concluzia că faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive, respectiv raportul de cauzalitate direct sub aspectul laturii obiective, paguba cauzată fiind urmarea tăierilor ilegale efectuate de către învinuiţii B P, P P, S P, S V, P P. I şi P V. I. Instanţa nu poate fi de acord cu această soluţie având în vedere că neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către cei 4 învinuiţi a fost una din cauzele principale ce a contribuit la producerea prejudiciului în cuantum de 1.070.486,95, prejudiciu ce se reţine de către Parchet că ar fi fost creat prin tăierile ilegale şi furturile de arbori de către angajaţii SC Lina SRL. Astfel prin neîndeplinirea atribuţiilor a fost creat cadrul necesar pentru ca persoanele trimise în judecată prin rechizitoriul Parchetului din dosarul penal nr. 1082/P/2010 să acţioneze în voie şi să comită faptele pentru care au fost acuzate.

În cauză, s-au regăsit toate elementele care, alcătuiesc conţinutul constitutiv al infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249 Cod penal, respectiv elementul material, urmarea imediată, legătura de cauzalitate între acţiunea şi inacţiunea ce constituie elementul material şi urmarea imediată.

Astfel, s-a arătat că elementul material, a fost reprezentat de acţiunea inculpaţilor care şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi inacţiunea acestora concretizată prin neîndeplinirea lor.

Din fişa postului întocmită pentru învinuiţii V L şi C V (fişe semnate de către cei doi) a rezultat că aceştia aveau următoarele atribuţii: verifică, întocmeşte şi depune lunar la sediul ocolului controalele de exploatare a materialului lemnos în fiecare parchet din raza cantonului, urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior şi participă la controalele de exploatare şi reprimirile efectuate de personalul silvic ierarhic superior; urmăreşte respectarea termenelor de exploatare din autorizaţii şi a limitelor parchetului, precum şi curăţirea parchetului în condiţii corespunzătoare în vederea reprimirii şi împăduririi anunţând în timp util organele ierarhice superioare de aceste probleme; urmăreşte valorificarea superioară a masei lemnoase din parchetele predate spre exploatare, modul şi formele legale prin care acestea se transportă din parchete, consemnează, sesizează şi sancţionează orice abatere constatată; verifică respectarea regulilor de tăiere şi scoaterea materialului lemnos în termenele stabilite la parchetele din raza cantonului sau, respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor de pădure, tăierilor ilegale de arbori, păşunatului ilegal, sesizând ori de câte ori este cazul eventualele abateri şi încheie acte de sancţionare a vinovaţilor conform prevederilor în vigoare (f. 198-201; f. 204 - 208).

Din fişa postului întocmită pentru învinuiţii D L şi C A, a rezultat că aceştia aveau printre altele şi următoarele atribuţii: execută lucrări de punere în valoare (inventarierea şi marcarea arborilor) a masei lemnoase destinate exploatării, precum şi delimitarea suprafeţelor care vor constitui parchete de exploatare, efectuează predarea parchetelor de exploatare şi execută controale de exploatare urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior, încheind actele legale, după caz acte de constatare, respectiv acte de reprimire (f. 187-189; f. 192 - 194).

S-a constatat că învinuiţii nu au executat controalele în mod eficient, îndeplinindu-şi în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi creând astfel un cadru necesar pentru tăierile ilegale şi furturile de arbori comise în zonele controlate de aceştia.

Urmarea imediată a acţiunii şi inacţiunii inculpaţilor a fost reprezentată de crearea pagubei materiale în patrimoniul RNP – Direcţia Silvică Mureş.

Legătura de cauzalitate a existat în mod evident întrucât prejudiciul a fost creat şi prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către cei 4 învinuiţi care au creat astfel un cadru propice pentru tăierile ilegale şi furtul de arbori.

Sub aspect subiectiv, inculpaţii au acţionat cu forma de vinovăţie cerută de lege, respectiv din culpă.

S-a apreciat că inculpaţii, persoane cu o pregătire ridicată în domeniul silvic nu au prevăzut rezultatul faptelor, deşi trebuiau şi puteau să-l prevadă.

Având în vedere cele menţionate mai sus instanţa a infirmat soluţia de scoatere de sub urmărire penală a învinuiţilor V L, C V, C A I, şi D L fiecare cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

De asemenea a infirmat şi rezoluţia nr. 263/II/2 din 21.07.2011 emisă de Prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin prin care a fost menţinută ordonanţa din 22.06.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 263/P/2011.

Având în vedere că în cauză au fost administrate probele necesare, instanţa a dispus în temeiul art. 278¹ alin. 8 lit. c Cod procedură penală reţinerea cauzei spre judecare, actul de sesizare al instanţei fiind reprezentat de plângerea petentei RNP – ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş.

Prin adresa cu nr. 643 din 21.02.2012 a RNP. Direcţia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, s-a constituit parte civilă solicitând admiterea acţiunii civile formulate în integralitatea ei ca întemeiată şi legală, obligarea inculpaţilor în solidar la plata sumei de 31.539,81 lei reprezentând prejudiciul rămas nerecuperat, calculat şi evaluat în condiţiile legii, cauzat prin săvârşirea infracţiunilor de tăieri ilegale de arbori şi furt de arbori de către  inculpaţii cercetaţi în dosarul penal nr. 1538/289/2011 al Judecătoriei Reghin.

De asemenea a solicitat instituirea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, până la concurenţa valorii totale  a prejudiciului rămas nerecuperat .

În motivare a arătat că a suferit un prejudiciu total de 1.070.486,95 lei din care s-a recuperat până în prezent de la partea responsabilă civilmente SC Lina SRL, parte în procesul din dosarul penal nr. 1538/289/2011 al Judecătoriei Reghin, suma de 1.039.127 lei, rămânând o diferenţă a prejudiciului legal evaluat, de recuperat de 31.539,81 lei.

În dovedire, a arătat că înţelege să se prevaleze de actele constatatoare de la dosar şi de adresa O.S. Răstoliţa nr. 913/17.02.2012.

Asupra laturii penale a solicitat a se avea în vedere că între neexecutarea culpabilă în permanenţă a patrulărilor în cantoanele respective şi nesupravegherea activităţii de exploatare a partizilor autorizate dar şi a parcelelor învecinate de către gestionarii titulari de canton, sub coordonarea şefilor de district şi săvârşirea infracţiunilor de tăieri ilegale de arbori de către numiţii J T, T O, T I, B D, G A M, B P, P P, S P, S V, P I şi P I, reprezentanţi, colaboratori şi subordonaţi ai SC Lina SRL şi producerea  pagubei părţii civile RNP Romsilva Direcţia Silvică Mureş  în valoare de 1.070.486,95 lei, exista  raport de cauzalitate direct.

Având în vedere calitatea acestor învinuiţi de gestionari direcţi ai cantoanelor silvice în care s-au produs faptele de tăieri ilegale şi furt de arbori, prejudiciul care a rezultat din tăieri ilegale de arbori este de 1.070.486,95 lei din care Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva i s-a  creat un prejudiciu de 705.3999,66 lei (în partizi 666.088,84 lei şi în afara partizilor 39.310,82 lei) iar altor proprietari cu care  unitatea  are încheiate contracte de administrare, prejudiciul creat este de 365.087,29 lei (în partizi 361.808,76 lei, iar în afara partizilor 3278,53 lei).

În drept au fost invocate prevederile art. 199, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, coroborat cu prevederile art. 14, alin. (1)-(4) şi urm. ale art. 163, alin. (1)-(5) Cod pr. penală ale art. 998 şi 999 Cod civil.

 Prin adresa cu nr. 2883 din 23.03.2012 a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA,  s-au înaintat la dosarul cauzei precizări la constituirea de parte civilă prin care s-a solicitat admiterea acţiunii civile formulate şi exercitate în integralitatea ei ca temeinică şi legală, obligarea inculpaţilor în solidar la plata sumei de 1.131.129,67 lei inclusiv TVA, reprezentând prejudiciul nerecuperat, calculat şi evaluat în condiţiile legii, cauzat prin săvârşirea infracţiunilor de tăieri ilegale de arbori şi furt de arbori de către inculpaţii cercetaţi în dosarul penal nr. 1538/289/2011 al Judecătoriei Reghin.

De asemenea a solicitat instituirea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, până la concurenţa valorii totale a prejudiciului rămas nerecuperat, pentru toţi inculpaţii.

Totodată a solicitat defalcarea prejudiciului pe inculpaţii trimişi în judecată după cum urmează:inculpaţii V L în calitate de pădurar şi D L în calitate de şef de district au produs un prejudiciu de 462.063,57 lei în UP VI, solicitând obligarea acestora în solidar la plata acestui prejudiciu; inculpaţii C V în calitate de pădurar şi C A I, în calitate de şef de district au produs un prejudiciu de 669.066,10 lei în UP IV, solicitând  obligarea  acestora în solidar la plata acestui prejudiciu.

S-a arătat că aceste precizări sunt susţinute de adresa nr. 1534 din 22.03.2012 a Ocolului Silvic Răstoliţa, recepţionată la D.S. Mureş sub nr. 2883/22.03.2012 .

În susţinerea acţiunii civile au invocat toate actele de constatare încheiate de D.S. Mureş cu ocazia controalelor de fond şi a sesizărilor  de tăieri ilegale şi furt de arbori, aflate în dosarul penal nr. 1538/289/2011.

În motivare s-a arătat că a suferit un prejudiciu total de 1.070.486,95 lei din care s-a recuperat până în prezent de la partea  responsabilă civilmente SC Lina  SRL, parte în procesul din dosarul penal nr. 1538/289/2011 al Judecătoriei Reghin, suma de 1.039.127,14 lei la care se mai adaugă un prejudiciu descoperit ulterior de 60.642,72 prejudiciu legal evaluat, prejudiciul total fiind în sumă de 1.131.129,67 lei.

Aceasta a arătat că face dovada prejudiciului creat cu actele depuse suplimentar la dosar.

 Chiar dacă SC Lina SRL ca parte responsabilă civilmente în dosarul penal nr. 1538/289/2011 a plătit o parte din prejudiciu şi a fost de acord cu compensarea cu bunuri pentru o altă diferenţă, prin sentinţa penală nr. 85 din 13 martie 2012, pronunţată de Judecătoria Reghin în dosarul penal nr. 1538/289/2011 s-a dispus în baza art. 346 alin. 1  Cod procedură penală respingerea acţiunii  civile exercitată ca parte civilă vătămată şi s-a dispus neîntemeiat şi nelegal ridicarea măsurilor asiguratorii luate în cursul urmăririi penale respingând cererea privind extinderea sechestrului  asigurator asupra bunurilor inculpaţilor şi asupra bunurilor părţii responsabile civilmente dar şi cererea pentru schimbarea custodelui bunurilor  sechestrate.

Asupra laturii penale a solicitat a se avea în vedere că între neexecutarea culpabilă, în permanenţă a patrulărilor în cantoanele respective şi nesupravegherea activităţii de exploatare a partizilor autorizate dar şi a parcelelor învecinate de către gestionarii  titulari de canton, sub coordonarea şefilor de district şi săvârşirea infracţiunilor de tăieri ilegale de arbori de către numiţii J T, T O, T I, B D, G A M, B P, P P, S P, S V, P I şi P I, reprezentanţi  colaboratori şi subordonaţi ai SC Lina  SRL şi producerea pagubei părţii civile RNP Romsilva Direcţia Silvică Mureş, în valoare de 1.131.129,67 lei există raport de cauzalitate direct.

La cerere s-a ataşat adresa nr. 1534 din 22.03.2012 a Ocolului Silvic Răstoliţa recepţionată la  D.S.Mureş sub nr. 2883/22.03.2012 şi adresa  nr. 2880 din 17.06 2010 emisă de Ocolul Silvic Răstoliţa privind situaţia tăierilor ilegale şi a furtului de material lemnos  SC Lina  SRL.

Ulterior prin adresa cu nr. 3286 din 05.03.2012, RNP- Direcţia Silvică Mureş a revenit şi a arătat situaţia suprafeţelor de fond forestier administrat în regim silvic prin Ocolul Sivic Răstoliţa situat în partizile în care s-au produs prejudiciile cauzate prin infracţiunile de tăiere ilegale şi furt de arbori şi respectiv neglijenţa în serviciu  dar şi alcătuirea prejudiciului total în funcţie de partizi, cantoane şi pădurarii titulari ai acestora responsabili în mod solidar alături de şefii de district, astfel : U.P.IV  proprietari : Statul Român- partizi autorizate în lucru, Statul Român-parcele limitrofe partizilor în lucru, Comuna Batoş; Valoarea iniţială totală a pagubelor, inclusiv TVA = 608.423,38 lei; valoare prejudiciu, inclusiv TVA constatat ulterior la control : 60.642,72 lei, total : 669.066,10 lei; pădurar titular de canton : C V = 304211,69 lei, prej.iniţial, şef district: C A I =304211,69 lei prejudiciu iniţial; valoarea prejudiciului, inclusiv TVA constatat ulterior = 60.642,72 lei; pădurar titular de canton: C V =30.321,36 lei prejudiciu ulterior, şef district:  C A I = 30.321,36 prejudiciu ulterior; prejudiciul total cauzat de către inculpatul C V  fiind  în sumă de  334.533,05 lei, prejudiciul total cauzat de către inculpatul  C  A I fiind  în sumă de 334.533,05 lei. U.P.VI. proprietari : Statul Român-partizi contractate şi autorizate, Asociaţia de parohii Tg.-Mureş, valoarea totală a pagubelor, inclusiv TVA = 462.063,57 lei, pădurar titular de canton: V L = 231031,79 lei, şef district: D L = 231031,79 lei, valoarea totală a  pagubelor (U.P.IV + U.P.VI) = 1.31.129,67 lei. 

 La dosarul cauzei Direcţia Silvică Mureş a formulat precizări asupra laturii civile a cauzei.

Astfel, calculul prejudiciului cauzat fondului forestier naţional s-a calculat în condiţiile reglementărilor speciale ale OUG nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora şi ale Legii nr. 46/2008 –Codul silvic, aşa cum au fost ele reţinute prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin din dosarul nr. 1082/P/2010 şi parţial prin sentinţa penală nr. 85/13.03.2012.

A menţionat că faptele inculpaţilor din prezentul dosar sunt cele de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Aceasta a arătat că potrivit art. 1 în înţelesul ordonanţei de urgenţă nr. 85/2006, termenul de pagubă în vegetaţia forestieră din păduri sau în vegetaţia forestieră din afara pădurii constă în modificarea aspectului,a integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantaţiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor puieţilor sau lăstarilor, tăierea crăcilor, arborilor în picioare, urmate ori nu de însuşirea acestora, în condiţii ilegale.

A menţionat că acest text clarifică aspectul pagubei, al prejudiciului silvic, legat atât de fapta de tăiere ilegală şi arbori, cât şi de cea de însuşire de arbori.

Totodată acest act normativ tratează aspectul privind evaluarea  pagubelor dar şi privitor la destinaţia pagubelor după recuperarea  acestora.

Astfel, potrivit art.2 evaluarea  pagubelor se realizează în mod unitar, potrivit art. 3 valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin.(2) lit. a) se determină  conform prevederilor art. 2 alin. (3) folosindu-se valoarea factorului  k, iar potrivit disp. art. 8 contravaloarea pagubelor evaluate în condiţiile art. 7 se încasează de către persoana juridică care realizează paza pădurii, dacă paza nu este asigurată printr-un ocol silvic, sau de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile  silvice dacă acestea asigură şi paza pădurii.

De asemenea, a apreciat că sunt întrunite condiţiile de admitere a acţiunii civile exercitate pe baza dispoziţiilor legii organice, Legea nr. 46/2008- actualul Cod silvic în vigoare la data comiterii  faptelor.

Asupra laturii penale a cauzei aceasta a arătat că prejudiciul suferit de patrimoniul public este consecinţa activităţii defectuoase pe linie de pază a cantoanelor silvice date în paza inculpaţilor prin neasigurarea în regim de permanenţă a pazei cantoanelor de către pădurarii titulari, prin coordonarea defectuoasă a activităţii de pază de către cei doi şefi de district, ca şefi ierarhici superiori ai celor doi pădurari.

S-a arătat că aceşti patru inculpaţi nu au acţionat cu diligenţă pe linie de pază şi supraveghere a cantoanelor proprii. 

De asemenea a solicitat ca la soluţionarea cauzei instanţa să ţină seama şi încadrarea faptei la art. 249 Cod penal cu aplicarea art. 146 Cod procedură penală şi de constatările organelor silvice împuternicite să efectueze inspecţia în partizile în care s-au produs tăierile  ilegale şi furtul de arbori, respectiv Nota de constatare întocmită de ing. N V, şef compartiment pază la Direcţia Silvică Mureş, care s-a  încheiat în urma verificărilor efectuate de către personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Răstoliţa şi de poliţie la SC Lina SRL cu privire la exploatarea materialului lemnos din partizile  situate în zona Ţiganca, prin realizarea reculmentului  şi identificarea  tuturor  arborilor  marcaţi rămaşi pe picior care fac obiectul tăierii autorizate, cioatele arborilor tăiaţi şi transportaţi, respectiv cioatele arborilor tăiaţi ilegal, transportul materialului lemnos şi înregistrările SUMAL. 

În urma verificărilor situaţiilor menţionate şi a tuturor constatărilor  efectuate cu privire la tăieri ilegale din canton 12 Ţiganca –pădurar C V,UP ua 73A, 77ABD, 78, 79, A,80b aparţinând Statului Român şi Primăriei Batoş s-a  constatat că s-a tăiat ilegal din cuprinsul parchetelor de exploatare un volum de 1250 mc cu o valoare de 560.357,65 lei (cu TVA şi gr.1 funcţională), respectiv tăieri ilegale în apropierea parchetelor de exploatare un volum  de 78,04 mc la RNP cu o valoare a prejudiciului de 6276,52 lei (cu TVA şi gr.1 funcţională) şi 17,949 mc la Primăria Batoş cu o valoare a  prejudiciului de 6799,98 lei (cu TVA şi gr.1 funcţională) (anexa 1).

Cu privire la cantonul 16 Creanga- pădurar P T, a arătat că, din analiza APV iniţial, APV refăcut cu volumul rămas pe picior, volumul de material lemnos legal exploatat, volumul arborilor tăiaţi ilegal şi transportaţi din pădure respectiv, avizele de însoţire a materialului lemnos înregistrat în SUMAL,a  rezultat faptul că materialul lemnos tăiat ilegal din ua 224%P.2096/209821 a fost transportat la depozitul SC Lina SRL situat în Răstoliţa centrala-Hidro fără număr, judeţul Mureş, prin întocmirea fictivă de avize de însoţire a materialului lemnos, în sensul indicării provenienţei ca fiind partida 2097/209821%224C, care este legal autorizată la exploatare de către SC Lina  SRL, pentru un volum de 176 mc lemn rotund şi foc răşinoase, pentru diferenţa de 231,38 mc lemn rot răşinoase, 191,61 mc lemn rotund fag şi 5,69 mc lemn rotund paltin nu se cunoaşte cu certitudine  provenienţa.

La dosarul cauzei au fost ataşate următoarele înscrisuri constituirea de parte civilă formulată de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (f.66-67), adresa nr. 913 din 17.02.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică Mureş privind situaţia privind SC  Lina  SRL (f.68), precizare la constituirea de parte civilă, formulată de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (f.78-80, 83-84)), adresa  nr. 1534 din 22.03.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică Mureş privind pagubele produse de SC Lina SRL (f.81,85), adresa nr. 2880 din 17.06.2010 privind situaţia tăierilor ilegale şi a furtului de material lemnos SC Lina  SRL (f.82, 86),  rezoluţiile nr. 1704/P/2011, 1703/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin (f. 88-89), adresa nr. 7595/30.09.2011 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş cu privire la cererea de  luare de măsuri asiguratorii, la care s-au anexat înscrisuri, note constatatoare ( f.92-160), adresa nr. 3286/05.03.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (f.164-165), adresa nr. 4223/28.05.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş privind instituire a sechestrului asigurator (f.206), precizări din partea  R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (252-272), adresa nr. 7050/22.08.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică Mureş privind stabilirea valorii prejudiciului la care s-au ataşat contractele de administrare, actele adiţionale (287-347), declaraţia martorului F V (f.372), declaraţia martorului C R V (f.378-379), declaraţia martorului  N V V (f.385-386).

Analizând actele si lucrările dosarului, respectiv, constituirea de parte civilă formulată de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (f.66-67), adresa nr. 913 din 17.02.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş privind situaţia privind SC  Lina  SRL (f.68), precizare la constituirea de parte civilă, formulată de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (f.78-80, 83-84)), adresa  nr. 1534 din 22.03.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş privind pagubele produse de SC Lina SRL (f.81,85), adresa nr. 2880 din 17.06.2010 privind situaţia tăierilor ilegale şi a furtului de material lemnos SC Lina  SRL (f.82, 86),  rezoluţiile nr. 1704/P/2011, 1703/P/2011 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin (f. 88-89), adresa nr. 7595/30.09.2011 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş cu privire la cererea de luare de măsuri asiguratorii, la care s-au anexat înscrisuri, note constatatoare (f.92-160), adresa nr. 3286/05.03.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş (f.164-165), adresa nr. 4223/28.05.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică  Mureş privind instituire a sechestrului asigurator (f.206), precizări din partea  R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică Mureş (252-272), adresa nr. 7050/22.08.2012 emisă de R.N.P.-Romsilva-Direcţia Silvică Mureş privind stabilirea valorii prejudiciului la care s-au ataşat contractele de administrare, actele adiţionale (287-347),declaraţia martorului F V (f.372), declaraţia martorului C R V (f.378-379), declaraţia martorului N V V (f.385-386),  instanţa reţine următoarele:

Împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

 Instanţa reţine faptul  că prin încheierea din data de 10.01.2011 a Judecătoriei Reghin s-a dispus în temeiul art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. c cod procedură penală admiterea în parte a plângerii formulată de petenta RNP – ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str. George Enescu, nr. 6, jud. Mureş împotriva ordonanţei din 22.06.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 1186/P/2010, s-a dispus infirmarea soluţiei de scoatere de sub urmărire penală a învinuiţilor V L, domiciliat în com. D, sat P, nr. 120, jud. Mureş, C V, domiciliat în com. B, sat S, nr. 95A, jud. Mureş, C A I, domiciliat în loc. D, nr. 107A, jud. Mureş şi D L, domiciliat în com. G, sat G,nr. 155A, jud. Mureş, fiecare cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată s-a dispus infirmarea rezoluţiei nr. 263/II/2 din 21.07.2011 emisă de Prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin prin care a fost menţinută ordonanţa din 22.06.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în dosarul nr. 263/P/2011.

S-a dispus de asemenea reţinerea cauzei pentru judecare, actul de sesizare al instanţei fiind plângerea petentei RNP ROMSILVA şi s-a respins ca inadmisibil petitul privind obligarea la plata prejudiciului produs.

Potrivit art. 249 cod penal,  infracţiunea de neglijenţă în serviciu constă în încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane. Forma mai gravă are în vedere producerea de consecinţe deosebit de grave.

Prin ordonanţa din 22.06.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor V L, C V, Cu A şi D L cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de neglijenţă în serviciu şi neînceperea urmăririi penale faţă de numiţi P T, F V, C R V şi P S G.

Ca stare de fapt instanţa reţine că potrivit situaţiei tăierilor de arbori s-au constatat tăieri ilegale de arbori atât în u.p. IV, u,p VI cât şi în partidă neautorizată aparţinând Primăriei Batoş.

Partizile nr. 838 şi 839 din u.p.VI, l-au avut ca pădurar titular de canton pe inculpatul V L şi şef district pe inculpatul D L (din zona Pescoasa) din cadrul Ocolului Silvic Răstoliţa.(f.33-34, 35-43)

Cele două partizi, proprietatea Protopopiatului Tg.-Mureş, au fost puse în valoare în cursul anului 2003, de către numitul Pop Sorin, (şef Ocol Silvic Răstoliţa la data sesizării).

Pe o suprafaţă de 8,5 ha s-a constituit partida nr. 838 fiind inventariaţi un număr de 1.536 arbori cu un volum brut de 1.642 mc iar pe suprafaţa de 11,1 ha s-a constituit Partida nr. 839 fiind inventariaţi un număr de 1.551 arbori, având un volum brut de 3.191 mc.

Pentru partida nr. 839 materialul lemnos a fost scos la licitaţie de mai multe ori, partida fiind adjudecata la data de 01.09.2008 de către SC Lina SRL, fiind întocmit contractul nr.368/01.09.2008.

Instanţa reţine că la data de 15.09.2008 a fost emisa autorizaţia de exploatare nr. 303, având termen de exploatare 15.12.2008, fiind solicitata reeşalonarea acesteia. Partida s-a reautorizat conform autorizaţiei 222740/ 15.01.2009  fără să fie consemnat termenul de exploatare a materialului lemnos.

La data de 19.01.2009 a fost întocmit procesul verbal de predare-primire nr. 260 pentru parchetului sus menţionat.

Conform actelor existente la dosarul partizilor, în cursul exploatării au fost realizate mai multe controale de exploatare, nefiind consemnate prejudicii sau alte aspecte: act de constatare din 15.12.2009 înregistrat sub nr.7701/21.12.2009; act de constatare din 26.11.2009 înregistrat sub nr.7207/26.11.2009; act de constatare din 05.10.2009 înregistrat sub nr.6061/12.10.2009; act de constatare din 27.09.2009 înregistrat sub nr.5748/30.09.2009; act de constatare din 30.04.2009 înregistrat sub nr.2179/04.05.2009; act de constatare din 23.03.2009 înregistrat sub nr.1585/23.03.2009; act de constatare din 26.02.2009 înregistrat sub nr.1029/27.02.2009; act de constatare din 25.01.2009 înregistrat sub nr.418/28.01.2009.

Cu toate acestea, cu ocazia deplasării pe teren în zona Pescoasa (u.p.VI) a lucrătorilor din cadrul O. S. Rastoliţa, din cadrul I.P.J. Mureş, în prezenţa reprezentanţilor SC Lina SRL, s-a constatat că în suprafaţa exploatata se afla arbori tăiaţi ilegal iar la data controlului în partizi nu se lucra.

 În platforma primara se află un volum de aprox. 400-500 mc. lemn rotund din specia fag si de esenţă răşinoasă, respectiv lemn de foc provenind din ambele partizi nr. 838 si 839, fără să existe un inventar în acest sens.

În urma verificării cioatelor arborilor tăiaţi ilegal s-a constatat că la aceştia nu se mai poate stabili cu certitudine amprenta ciocanului respectiv cioplajul, acesta fiind concrescut însă se mai poate distinge, conform actelor de constatare, la multe cioate, doar locul unde a fost efectuat cioplajul.

În ceea ce priveşte modul de exploatare a partizilor  s-a constatat că nu s-a realizat conform normelor tehnice în sensul realizării exploatării si curăţirii concomitente a suprafeţelor, respectarea postatelor.

Cu ocazia controlului s-au constatat următoarele deficiente: respectiv faptul că exploatarea masei lemnoase s-a făcut cu mare întârziere fata de anul de producţie;nu s-au casat si reinventariat partizile conform normelor tehnice daca urma de ciocan silvic de marcat rotund nu mai era vizibila;deficiente privind la autorizarea si predarea partizilor sus menţionate, în sensul că nu s-a verificat dacă cioplajele şi urmele mărcilor pentru arborii supuşi exploatării sunt clar vizibile; verificarea superficială în teren efectuata de către pădurarul V L si tehnicianul sef de district D L, actele de control fiind doar formale;predarea-primirea a fost semnată formal de către reprezentantul SC Lina SRL, în sensul ca nu au fost semnalate deficiente cu privire la distingerea clara a arborilor marcaţi (cu privire la amprenta ciocanului de marcat); neîncadrarea în termenele de autorizare a partizilor de către societatea de exploatare.

Pentru partida nr. 838, din zona Pescoasa, din cadrul O. S. Răstoliţa s-a constatat că materialul lemnos a fost scos la licitaţie de mai multe ori, partida fiind adjudecată la data de 19.10.2009 de către SC Lina SRL, prin negociere directă, pentru o cantitate de 1.642 mc, în valoare totala de 78.150,00 lei, conform contractului de furnizare a masei lemnoase nr.572/19.10.2009.

La data de 01.11.2009 a fost emisa autorizaţia de exploatare nr.282006, având termen de exploatare 15.04.2010. Actul de punere in valoare (APV) în cadrul partizii sus menţionate a fost emis la data de 07.12.2004.  La data de 19.11.2009 a fost reeşalonată la exploatare partida nr. 838 pentru un volum de 50,00 mc. 

La data de 13.01.2010 a fost emisa autorizaţia de exploatare nr.14, având termen de exploatare 15.04.2010.

În cursul exploatării au fost realizate mai multe controale de exploatare, nefiind consemnate prejudicii sau alte aspecte : act de constatare din 22.02.2010 înregistrat sub nr.1029/03.03.2010; act de constatare din 29.01.2010 înregistrat sub nr.555/02.02.2010; act de constatare din 18.01.2010 înregistrat sub nr.235/15.01.2010; act de constatare din 31.12.2009 înregistrat sub nr.7877/31.12.2009; act de constatare din 25.11.2009 înregistrat sub nr.7209/26.11.2009; act de constatare din 02.11.2009 înregistrat sub nr.6652/03.11.2009.

Din nota de constatare 5361/03.06.2010 rezultă că în cantonul nr. 12 în zona Tiganca (u.p.IV) a fost pădurar titular de canton inculpatul C V iar şef district a fost inculpatul C A I.

Pentru partida nr. ,1426, marcarea s-a efectuat in cursul anului 2006, luna august de către inginer G L (angajat al părţii civile) si tehnicianul C E, acesta din urmă angajat din cadrul O. S. Răstoliţa.

Au fost inventariaţi un nr. de 2.881 arbori, în volum de 1.795 mc. Materialul lemnos a fost scos la licitatie si adjudecat conform contractului nr. 63/03.12.2009 de către SC Lina SRL. Partida a fost autorizată la data de 13.01.2010, având termen de reprimire pentru data de 15.06.2010. 

La data de 15.01.2010  a fost predat parchetul spre exploatare de către tehnicianul sef de district C A I către reprezentanţii societăţii. Au fost efectuate, până la data constatării tăierilor ilegale un număr de două controale de exploatare încheiate de către tehnician sef de district C A I la data de 25.02.2010 si pădurar C V, la data de 23.03.2010.

S-a constatat că s-au exploatat aproximativ 510-520 mc si s-a transportat un volum de 495,5 mc conform desfăşurătorului privind documentele de transport, întocmit de către reprezentanţii SC Lina SRL.

A rezultat în urma controlului efectuat următoarea situaţie: prevederi A.P.V. total net 1707 mc; urmare a verificărilor si inventarierilor efectuate material lemnos aflat pe picior in cuprinsul partizii conform APV refăcut  1591 mc., material lemnos legal tăiat 87 buc., reprezentând 166 mc. net, material lemnos transportat conform SUMAL total 495,65 mc., materialul lemnos tăiat ilegal în parchet fiind de 337,469 mc, respectiv 168 arbori tăiaţi ilegal, în valoare de 155.363,57 lei (valoare ce include T.V.A.) (grupa I funcţională). S-a  constatat un volum transportat fără provenienţă certă un plus de 379,65 mc.

 Pentru partida nr.  1365 (SUMAL 207076 UP IV ua 80B, principala P. II) marcarea s-a efectuat in perioada 22.06.2006-06.07.2006, fiind utilizate ciocanele rotunde de marcat  cu amprenta PS 06-01-MS si PS 06-02-MS. Au fost inventariaţi un număr de 2.720 arbori. Materialul lemnos a fost scos la licitaţie si adjudecat conform contractului nr. 98/22.12.2009 de către SC Lina SRL. Partida s-a autorizat la data de 01.02.2010, având termen cu restricţie, până la 30.04.2010 si de reprimire la data de 30.11.2010.

La data de 01.02.2010 a fost predat parchetul spre exploatare de către tehnicianul sef de district C A I către reprezentantul societăţii. S-au realizat până la data constatării faptelor de tăieri ilegale, un număr de două controale de exploatare întocmite de către tehnician sef de district C A I. S-a constatat exploatarea unui volum de 50 mc. si transportul unei cantităţi de 27,73 mc. material lemnos.

 Instanţa reţine faptul că pădurarul C V la data de 22.03.2010 a încheiat act de control din care rezulta că s-au exploatat circa 520 mc si transportat un volum de 503,79 mc conform desfăşurătorului privind documentele de transport întocmit de către reprezentantul SC Lina SRL.

 Rezultatul controlul efectuat are următoarele date: prevederi APV total 2.703 mc. net urmare a verificărilor si inventarierilor efectuate; material lemnos pe picior în cuprinsul partizii conform APV refăcut total de 2.692 mc; material lemnos legal tăiat 9 buc (11 mc net); material lemnos transportat conform SUMAL total 1483,83 mc, material lemnos transportat fără provenienţă certă 1.427,83 mc, material lemnos tăiat ilegal în parchet 4,638 mc, reprezentând un număr de doi arbori tăiaţi ilegal în valoare de 2.141,98 lei (valoare cu TVA) (grupa I funcţională). 

Pentru partida nr. 1683 (SUMAL 156878 UP IV ua 78 igiena) a rezultat că marcarea s-a efectuat de către tehnician C A I si tehnician C E din cadrul O. S. Răstoliţa, fiind folosite ciocanele rotunde de marcat cu amprenta PS 06-01-MS si PS 06-11-MS. Au fost inventariaţi un număr de 1744 arbori. Materialul lemnos a fost scos la licitaţie si adjudecat conform contractului nr. 565/20.11.2008 de către SC Medeea Exim SRL- Topliţa.

Partida a fost autorizată la data de 30.04.2009  având termen de reprimire autorizat la data de 30.09.2009. La data de 30.04.2009 a fost predat parchetul spre exploatare de către tehnicianul sef de district C A, către reprezentantul societăţii.

Instanţa reţine că faptul că până la data constatării tăierilor ilegale, au fost efectuate un număr de trei controale de exploatare, actele fiind încheiate de către pădurarul G I la data de 24.06.2009 (înregistrat sub nr.3631/29.06.2009) la data de 23.07.2009 (înregistrat sub nr. 4180/23.07.2009) la data de 28.08.2009 (înregistrat sub nr.5012/31.08.2009) constatându-se că nu se lucrează în parchet si nu a fost transportat material lemnos.

La data de 02.09.2009 SC Medeea Exim SRL a cesionat  masa lemnoasă aferentă partizii nr. 156878 în favoarea SC Lina SRL. A fost întocmit actul adiţional nr.8578/28.09.2009 de către partea civilă Direcţia Silvica Tg. Mureş cu SC Lina SRL,  exploatarea urmând a fi efectuată în perioada 15.01.2010-15.06.2010.

SC Lina SRL a solicitat părţii civile Direcţia Silvică Tg. Mureş reeaşalonarea partizii, solicitare aprobata, termenul de autorizare-reprimire fiind conform Actului Adiţional nr.10476/A 18.11.2009 de la data de 16.11.2009 la data de 30.04.2010.

La data de 16.11.2009 s-a emis autorizaţia de exploatare nr. 243118  pentru SC Lina SRL, având ca prim termen de exploatare 15.01.2010-30.04.2010.

Instanţa reţine faptul că la  data de 16.11.2009 s-a predat parchetul spre exploatare de către tehnicianul sef de district C A I către reprezentantul societăţii (înregistrat sub nr.6982/17.11.2009 la Ocolul Silvic Răstoliţa).

La data de 15.01.2010 s-a emis autorizaţia nr. 27/15.01.2010 pentru SC Lina SRL  pentru continuarea exploatării conform eşalonării, cu termen de reprimire 30.04.2010. S-a efectuat predarea parchetului la data de 15.01.2010 de către tehnician sef de district C A I către reprezentanţii SC Lina SRL.

La data de 28.01.2010 s-a efectuat un control de exploatare de către inginer C R V. În actul de control s-a menţionat  că se lucrează, fiind exploatată cantitatea de 400 mc. (507/01.02.2010). La data de 25.02.2010 se încheie un alt act de control al exploatării, de către tehnician sef de district C A I  (nr. 954/01.03.2010). S-a constatat exploatarea unui volum de 100 mc., fiind transportat 79,29 mc. conform anexei întocmite de către societate privind documentele de transport emise.

Se reţine că la  data de 23.03.2010 inculpatul C V a efectuat un control de exploatare înregistrat sub nr.1336. S-a consemnat exploatarea  unei cantităţi de  220 mc. si transportul a unei cantităţi de 196,80 mc. din partidă.

În urma verificărilor si inventarierilor efectuate s-a stabilit că materialul lemnos pe picior rămas neexploatat în partidă, conform APV refăcut, este de 951 mc; materialul lemnos legal exploatat este de 76 cioate cu un volum total net de 96 mc; materialul lemnos transportat conform SUMAL net este în volum de 771,42 mc; materialul lemnos transportat fără provenienţă certă este în volum de 675,42 mc.

Din analiza APV iniţial, APV refăcut cu volumul rămas pe picior, volumul de material lemnos legal exploatat, volumul arborilor tăiaţi ilegal si transportaţi din pădure, respectiv avizele de însoţire material lemnos înregistrat în SUMAL, rezultă că materialul lemnos tăiat ilegal din u.a. 77-78, a fost transportat la depozitul SC Lina SRL, din localitatea Rastoliţa, prin întocmirea fictivă de avize de însoţire material lemnos, în sensul indicării provenienţei ca fiind partida sus-menţionată, materialul lemnos identificat făcând obiectul tăierii ilegale de arbori.

Pentru partida nr. 1672 (SUMAL 156862 UP IV ua 77A regim igiena) în urma verificărilor efectuate s-a constatat că marcarea s-a efectuat de către tehnicienii D L, Sendrea V, fiind utilizate ciocanele rotunde cu amprenta rotundă PS 06-05-MS si PS 06-6-MS, fiind inventariaţi un număr de 1.647 arbori.

Materialul lemnos pus în valoare a fost scos la licitaţie si adjudecat conform contractului 564/20.11.2008 de către SC Medeea Exim SRL-Topliţa. Partida a fost autorizată la data de 30.04.2009  sub nr. 243114, având termen de reprimire autorizat la data de 30.09.2009. La data de 30.04.2009 a fost înregistrat sub nr. 2450/04.05.2009 procesul verbal prin care s-a predat partida spre exploatare de către tehnician sef de district C A I către reprezentantul societăţii.

S-au efectuat, până la data constatării  tăierilor ilegale, un număr de trei controale de exploatare, de către pădurarul G I, după cum urmează: la 24.06.2009 (înregistrat sub nr.3630/29.06.2009), la data de 23.07.2009 (înregistrat sub nr.4181/23.08.2009) la data de 28.08.2009 (înregistrat sub nr.5013/31.08.2009). S-a consemnat că nu se lucrează în parchet şi nu a fost transportat material lemnos.

 Instanţa reţine că la data de 04.09.2009 SC Medeea Exim SRL  a cesionat cantitatea de material lemnos aferenta partidei nr. 156878 către SC Lina SRL. S-a  întocmit actul adiţional nr. 8579/28.09.2009 de către partea civilă Direcţia Silvică Tg Mureş cu SC Lina SRL, urmând ca exploatarea să se efectueze în perioada 15.01.2010-15.06.2010.

Reprezentanţii SC Lina SRL au solicitat reeşalonarea partizii. Termenul de autorizare-reprimire a fost stabilit pentru 16.11.2009-30.04.2010. La data de 16.11.2009 s-a emis autorizaţia de exploatare nr. 243114 pentru SC Lina SRL urmând ca exploatarea să se efectueze în perioada 15.01.2010-30.04.2010. La data de 16.11.2009 s-a predat parchetul de către tehnicianul sef de district C A I către reprezentanţii SC Lina SRL (7021/17.11.2009).

La data de 15.01.2010 s-a emis  autorizaţia nr. 26/15.01.2010 cu privire la continuarea exploatării conform eşalonării cu termen de reprimire la data de 30.04.2010. La data de 15.01.1010 s-a efectuat  predarea-primirea parchetului de către tehnician sef de district C A I.

Pentru partida nr. 22  marcarea s-a efectuat de către tehnician sef de district inculpatul C A, fiind utilizat ciocanul rotund cu amprenta PS 06-03-MS, fiind inventariaţi un număr de 371 arbori. Materialul lemnos a fost adjudecat conform actului nr. 2158/05.03.2010 de către SC Lina SRL. Partida a fost autorizată la data de 11.03.2010, având termen de reprimire la data de 15.05.2010. La data de 11.03.2010 a fost predat parchetul spre exploatare de către tehnician-sef de district C A I către reprezentantul societăţii.

Pentru  partida 6 inventarierea a fost efectuată de către inginer C R V la data de 28.01.2010. Materialul lemnos a fost negociat si adjudecat conform Actului  nr. 930/19.02.2010 de către SC LINA SRL. Partida s-a autorizat la data de 19.02.2010 cu autorizaţia 306715, având termen de reprimire pentru data de  15.03.2010.

La data de 19.02.2010 s-a predat parchetul spre exploatare de către ing. C R V către reprez. societăţii. Partida s-a reprimit la data de 13.03.2010 (1221/16.03.2010) fără a se consemna prejudicii. S-a menţionat că nu s-a putut realiza o reprimire faptica datorita stratului de zăpadă, eventualele prejudicii constatate urmând a fi consemnate ulterior si a se recupera cu ocazia reprimirii Partizilor nr. 1683 si nr. 1672.

Lucrătorii din cadrul părţii civile au apreciat că reprimirea partizii s-a realizat scriptic, pentru încadrarea in termenul autorizat, reprimirea nu s-a realizat atent sau nu a fost efectuată deplasarea pe teren (daca s-ar fi deplasat în teren s-ar fi putut observa devierea evidenta a traseului marcat, chiar daca stratul de zăpadă era mare).

Pentru partida nr. 2096 (SUMAL 209820 UP IV ua 224 %) racordare din Canton nr. 16 Creanga, unde titular de canton este pădurarul P T, s-a constatat că inventarierea arborilor destinaţi marcării s-a realizat de către tehnicianul sef de district inculpat C A I la data de 28.09.2010. Materialul lemnos a fost valorificat prin licitaţie si adjudecat de către SC Lina SRL.

Din analiza APV iniţial, APV refăcut cu volumul rămas pe picior, volumul de material lemnos legal exploatat, volumul arborilor tăiaţi ilegal si transportaţi din pădure, respectiv avizele de însoţire material lemnos înregistrat în SUMAL, s-a concluzionat că materialul lemnos tăiat ilegal din u.a. 224 C %, P. nr.  2096/209821, a fost transportat la depozitul SC Lina SRL, prin întocmirea fictivă de avize de însoţire a materialului lemnos, în sensul indicării provenienţei ca fiind partida 2097/209821% 224C, care este legal autorizata la exploatare de către SC Lina SRL.

Pentru partida nr.  2097 (SUMAL 209821 UP IV ua 224%) racordare din Cantonul nr. 16 Creanga, titular canton fiind pădurarul P T, s-a constatat că inventarierea arborilor destinaţi marcării s-a realizat de către tehnicianul sef de district inculpat C A la data de 28.09.2009. Materialul lemnos a fost valorificat prin licitaţie şi adjudecat de către SC LINA SRL.

Partida a fost autorizată la data de 01.02.2010 având termen de reprimire 31.05.2010. A fost efectuata predarea parchetului de către tehnician C A I la data de 01.02.2010 (nr. 576/03.02.2010). Au fost efectuate controale de exploatare la data de 15.02.2010 de către tehnician inculpat C A (nr. 720/16.02.2010), de către pădurar P T la data de 23.02.2010 si respectiv de 22.03.2010, nefiind consemnate deficiente.

Din analiza APV iniţial, APV refăcut cu volumul rămas pe picior, volumul de material lemnos legal exploatat, volumul arborilor tăiaţi ilegal si transportaţi din pădure, respectiv avizele de însoţire material lemnos înregistrat în SUMAL,  s-a apreciat de reprezentanţii părţii civile că materialul lemnos tăiat ilegal din u.a. 224C % Partida nr. 2096/209821 a fost transportat la depozitul SC Lina SRL, prin întocmirea fictivă de avize de însoţire a materialului lemnos, în sensul indicării provenienţei ca fiind partida 2097/209821 % 224C, care este legal autorizată la exploatare de către SC Lina SRL, pentru un volum de 176 mc lemn rotund si foc răşinoase, pentru diferenţa de 231,38 mc lemn rotund răşinoase, un volum de 191,61 mc. lemn rotund fag si 5,69 mc. lemn rotund paltin nu se cunoaşte cu certitudine provenienţa. 

Instanţa reţine faptul că o mare parte din aspectele  stabilite în notele de constatare întocmite de către reprezentanţii părţii civile au făcut obiectul dosarului penal nr.1082/P/2010 în care a fost întocmit rechizitoriu la data de 11.04.2011 şi prin care au fost trimişi în judecată numiţii J T,  T O, T I, B D, G A M, B P, P P, S P, S V, P I,  P I pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la tăiere ilegală de arbori, furt de arbori respectiv tăiere ilegală de arbori, dosar care la data soluţionării prezentei se află pe rolul Curţi de Apel Mureş.

S-a reţinut că numitul J T în perioada ianuarie-mai 2010 a determinat pe inculpaţii B P, P P, S P, S V, P P. I, P V. I sa taie 763 arbori nemarcati,  din u.p.IV, cauzând un prejudiciu părţii civile RNP-Direcţia Silvică Tg Mureş in valoare de  608423,38 lei, care depăşeşte de peste 50 ori preţul mediu a unui mc. de masa lemnoasa pe picior.

S-a reţinut că numitul T O, unul dintre administratorii SC Lina  in perioada ianuarie-mai 2010 si-a însuşit materialul lemnos tăiat ilegal de inculpaţi B P, P P, S P, S V, P P. I, P V. I şi l-a sustras cu complicitatea inculpaţilor B D, G A M din u.p.IV precum şi cel provenit din tăieri ilegale din u.p.VI, cauzând un prejudiciu total părţii civile RNP-Direcţia Silvică Tg Mureş în valoare de  1070486,95 lei, care depăşeşte de peste 50 ori preţul mediu a unui mc. de masa lemnoasa pe picior.

S-a reţinut că numitul T I, în perioada ianuarie-mai 2010 a determinat pe inculpaţii B P, P P, S P, S V, P P. I, P V. I sa taie arbori nemarcati în valoare de 608423,38 lei, pe care cu complicitatea inculpaţilor  B D, G A M, i-a sustras, în scopul insuşirii pe nedrept, din u.p.IV,  respectiv a sustras şi materialul lemnos provenit din tăieri ilegale din u.p.VI, cauzând un prejudiciu total părţii civile RNP-Direcţia Silvică Tg Mureş în valoare de  1070486,95 lei, care depăşeşte de peste 50 ori preţul mediu a unui mc. de masa lemnoasa pe picior.

S-a reţinut că numiţii B D, G A M in perioada ianuarie-mai 2010 au ajutat la sustragerea materialului lemnos tăiat ilegal de inculpaţii B P, P P, S P, S V, P P. I, P V. I din u.p.IV, transportându-l din pădure la drum acces auto, in scopul insuşirii pe nedrept de către inculpaţii T I, T O, cauzând un prejudiciu părţii civile RNP-Direcţia Silvică Tg Mures în valoare de  608423,38 lei, care depăşeşte de peste 50 ori preţul mediu a unui mc. de masă lemnoasă pe picior.

S-a reţinut că numiţii B P, P P, S P, S V, P P. I, P V. I în perioada ianuarie-mai 2010 au tăiat, la cererea inculpatului J T şi a inculpatului  T I, un număr de 763 arbori nemarcaţi din u.p.IV, din cadrul O.S Răstoliţa, cauzând un prejudiciu părţii civile RNP-Direcţia Silvică Tg Mureş în valoare de  608423,38 lei, care depăşeşte de peste 50 ori preţul mediu a unui mc. de masă lemnoasă pe picior.

În ceea ce priveşte u.p.VI în dosarul cu nr. 1082/P/2010 s-a stabilit că arborii au fost tăiaţi ilegal de către numitul C M- cu ultim domiciliu în Sângeorz Bai, str. Cormaia, nr. 75 A, judetul Bistriţa Năsăud, dispunându-se neînceperea urmăririi penale sub aspectul savârşirii infractiunii de taiere ilegala de arbori, prev. de art. 108 al. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 cu art. 41 al. 2 C.p., constând în tăierea ilegală a  unui nr. de 561 de arbori in valoare de 462063,57 lei, arbori tăiaţi ilegal din zona Pescoasa din u.p. VI, din cadrul O.S Rastoliţa, a caror valoare depăşeşte de peste 50 ori preţul mediu a unui mc. de masa lemnoasa pe picior, în baza disp. art. 10 lit. g C.p.p. (intervenind decesul acestuia).

Inculpaţii cu ocazia audierilor nu s-au prevalat de dispoziţiile cu privire la recunoaşterea vinovăţiei şi nici nu au dorit să dea declaraţii în faţa instanţei de judecată.

În cauză s-a procedat la audierea în calitate de martori ai numiţilor  F V (f.372), C R V (f.378-379), N V V (f.385-386).

Martorul F V , fila 372 din dosar a arătat că la o verificare normală nu se putea vedea cioatele mascate sub muşchi şi sub pământ. Existau situaţi în care cioatele au fost tăiate la nivelul pământului şi acoperite cu muşchi, pământ, şi alte resturi care să mascheze existenţa lor mai susţine martorul. Activitatea de exploatare s-a executat în luna ianuarie până în primăvară, iar în zona Ţiganca stratul de zăpadă de regulă este mai mare ca în alte părţi. Martorul, angajat al părţi civile mai arată că gradul de ocupare a personalului silvic reprezintă o situaţie destul de gravă exemplificând că la 27 de partizi se află doar un singur pădurar, ceea ce înseamnă că este imposibil ca un pădurar să poată parcurge amănunţit aceste suprafeţe.

Martorul care a efectuat controlul alături de încă 10 persoane a arătat că controlul a durat două săptămâni.

Acesta a mai arătat că este imposibil să efectuezi controale 24 de ore din 24 de ore în condiţiile în care societatea exploata inclusiv sâmbăta şi duminica.

În situaţia în care este zăpadă se decongestionează în jurul arborelui, apoi se observă numărul de ordine, nr. de inventar şi apoi se taie lemnul doar prin eliminarea zăpezii se poate observa dacă arborele a fost tăiat sau nu. a mai susţinut martorul audiat.

Martorul C R V, fila 378 a susţinut că  a participat la efectuarea controlului şi că a observat arbori tăiaţi ilegal, respectiv razant cu pământul şi care erau acoperiţi de crengi, frunze, pământ, muşchi şi iarbă.

Martorul a indicat că cioatele erau acoperite ceea ce a dus la identificarea dificilă a acestora. Mai mult acesta a indicat faptul că exploatările s-au efectuat iarna, iar constatarea pagubei s-a făcut la sfârşitul luni aprilie, când nu mai era zăpadă.

În condiţiile în care exploatarea se efectuează iarna pădurarul nu poate să observe eventualele tăieri ilegale de arbori întrucât arborii sunt acoperiţi de zăpadă stratul fiind de peste un metru înălţime, a mai arătat martorul. Acesta a apreciat că şi în situaţia în care stratul de zăpadă ar fi fost mic operaţiunea este dificilă întrucât trebuie eliberată fiecare cioată de stratul de zăpadă.

În general şi în alte situaţii după topirea zăpezii au fost identificate tăieri ilegale de arbori, a mai arătat martorul.

În cauză s-a procedat la audierea în calitate de martor şi a numitului N V V, fila 385, responsabil în cadrul părţii civile de păduri,  care a susţinut că în situaţia în care zona este acoperită de zăpadă pădurarii nu pot să constate tăierile întrucât cioatele sunt acoperite cu zăpadă.

Inculpaţii nu au recunoscut  acuzele iar partea civilă  alte susţineri în ceea ce priveşte acuzele nu a prezentat.

Conform dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din O.M. Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.606/2008, fiecare parchet sau suprafaţă afectată de produse accidentale este controlat în mod obligatoriu de către ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puţin o dată pe parcursul exploatării lemnului.

 Din fişa postului inculpatului V L, rezultă că acesta în calitatea sa de pădurar, avea obligaţia de a efectua lunar un control de exploatare, iar inculpatul D L, în calitate de şef district, conform atribuţiilor de serviciu, avea obligaţia de a efectua un control de exploatare pe toata durata exploatării.

Instanţa reţine din cuprinsul proceselor verbale de control a exploatării întocmite cu ocazia deplasărilor în teren, că inculpaţii au consemnat că întrucât stratul de zăpadă este mare nu se poate efectua un control amănunţit  decât după topirea zăpezii.

Un factor ce putea induce în eroare pe cei doi inculpaţi au fost mărcile silvice care au fost aplicate pe arbori, în cursul anului 2003, cu peste 7 ani înainte de exploatare, astfel că o mare parte din mărci nu se mai observau, întrucât în şapte sezoane de vegetaţie, cioplajul efectuat pe scoarţa arborelui în zona rădăcinilor ori a cioatei s-au închis. Această stare de fapt rezultă  din cuprinsul notelor de constatare întocmite de lucrătorii Direcţiei Silvice Tg. Mureş.

 Conform fişei postului, inculpatul V L, pădurar în cadrul O.S. Răstoliţa, avea obligaţia de a efectua lunar un control de exploatare, iar inculpatul D L, în calitate de şef district avea obligaţia de a efectua un control de exploatare pe toata durata exploatării, acest lucru s-a realizat faptic,  şi scriptic prin completarea  proceselor verbale de control.

 Din fişa postului rezultă că inculpatul V L, pădurar în cantonul 23, Pescoasele, (u.p.VI)  are următoarele atribuţii: verifică, întocmeşte şi depune lunar la sediul ocolului controalele de exploatare a materialului lemnos în fiecare parchet din raza cantonului, urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior şi participă la controalele de exploatare şi reprimirile efectuate de personalul silvic ierarhic superior; urmăreşte respectarea termenelor de exploatare din autorizaţii şi a limitelor parchetului, precum şi curăţirea parchetului în condiţii corespunzătoare în vederea reprimirii şi împăduririi anunţând în timp util organele ierarhice superioare de aceste probleme; urmăreşte valorificarea superioară a masei lemnoase din parchetele predate spre exploatare, modul şi formele legale prin care acestea se transportă din parchete, consemnează, sesizează şi sancţionează orice abatere constatată; verifică respectarea regulilor de tăiere şi scoaterea materialului lemnos în termenele stabilite la parchetele din raza cantonului sau, respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor de pădure, tăierilor ilegale de arbori, păşunatului ilegal, sesizând ori de câte ori este cazul eventualele abateri şi încheie acte de sancţionare a vinovaţilor conform prevederilor în vigoare.

Instanţa mai reţine din  fişa postului că inculpatul Dorobant L, şef district silvic nr.V, Iod, are şi  următoarele atribuţii: execută lucrări de punere în valoare (inventarierea şi marcarea arborilor) a masei lemnoase destinate exploatării, precum şi delimitarea suprafeţelor care vor constitui parchete de exploatare, efectuează predarea parchetelor de exploatare şi execută controale de exploatare urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior, încheind actele legale, după caz acte de constatare, respectiv acte de reprimire.

 Din fişa postului rezultă că inculpatul C V, în calitate de pădurar, avea obligaţia de a efectua lunar un control de exploatare, iar inculpatul C A Laurenţiu, în calitate de şef district avea obligaţia de a efectua un control de exploatare pe toata durata exploatării, acest lucru s-a realizat faptic,şi scriptic prin procesele verbale de control menţionate anterior.

 Din fişa postului rezultă că inculpatul C V, pădurar în cantonul 12 Ţiganca, are printre altele şi următoarele atribuţii: verifică, întocmeşte şi depune lunar la sediul ocolului controalele de exploatare a materialului lemnos în fiecare parchet din raza cantonului, urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior şi participă la controalele de exploatare şi reprimirile efectuate de personalul silvic ierarhic superior; urmăreşte respectarea termenelor de exploatare din autorizaţii şi a limitelor parchetului, precum şi curăţirea parchetului în condiţii corespunzătoare în vederea reprimirii şi împăduririi anunţând în timp util organele ierarhice superioare de aceste probleme; urmăreşte valorificarea superioară a masei lemnoase din parchetele predate spre exploatare, modul şi formele legale prin care acestea se transportă din parchete, consemnează, sesizează şi sancţionează orice abatere constatată; verifică respectarea regulilor de tăiere şi scoaterea materialului lemnos în termenele stabilite la parchetele din raza cantonului sau, respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor de pădure, tăierilor ilegale de arbori, păşunatului ilegal, sesizând ori de câte ori este cazul eventualele abateri şi încheie acte de sancţionare a vinovaţilor conform prevederilor în vigoare.

Din fişa postului rezultă că inculpatul C A  şef district silvic nr. III  Mijlocu,  are următoarele atribuţii: execută lucrări de punere în valoare(inventarierea şi marcarea arborilor) a masei lemnoase destinate exploatării, precum şi delimitarea suprafeţelor care vor constitui parchete de exploatare, efectuează predarea parchetelor de exploatare şi execută controale de exploatare urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior, încheind actele legale, după caz acte de constatare, respectiv acte de reprimire.

Infracţiunea prevăzută de  art. 249 C.p. presupune sub aspectul laturii obiective ca între exercitarea defectuoasa a atribuţiilor de serviciu si urmare să existe raport de cauzalitate direct.

Din întreg materialul probator administrat instanţa nu poate reţine  că inculpaţii şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile  de serviciu în condiţiile în care potrivit ordinului ministrului aveau obligaţia de a efectua controale o dată pe lună, iar la dosarul cauzei se regăsesc procesele verbale de control din care rezultă că aceste controale s-au efectuat în condiţii improprii respectiv iarna când stratul de zăpadă depăşea un metru înălţime, iar paguba cauzată în u.p. IV  din cadrul O.S. Răstoliţa este urmarea tăierilor ilegale efectuate de către inculpaţii B P, P P, S P, S V, P P. I, P V. I, astfel faptei prev. de art. 249 al. 1, 2 C.p. cu art. 41 al. 2 C.p. îi lipseste unul din elementele constitutive, respectiv vinovăţia inculpaţilor precum şi raportul de cauzalitate direct sub aspectul laturii obiective.

Potrivit art. 249 cod penal,  infracţiunea de neglijenţă în serviciu constă în încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane. Unul din elementele constitutive ale infractiunii de neglijenţă în serviciu, sub aspectul laturii obiective, este “încălcarea îndatoririlor de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, ” aspect element neprobat in cauza, in conditiile in care aşa cum s-a reţinut în considerente inculpaţii au făcut verificările necesare în condiţii de iarnă grea, verificări care au surprins ceea ce se poate constata în condiţii de iarnă,  într-o zonă aflată în vârful muntelui.

 Singura certitudine în cauză este faptul că inculpaţii aveau ca obligaţie de serviciu să verifice şi să  întocmească lunar la sediul ocolului controalele de exploatare a materialului lemnos în fiecare parchet din raza cantonului, urmărind respectarea contractului de masă lemnoasă pe picior şi participă la controalele de exploatare şi reprimirile efectuate de personalul silvic ierarhic superior; urmărirea respectării termenelor de exploatare din autorizaţii şi a limitelor parchetului, precum şi curăţirea parchetului în condiţii corespunzătoare în vederea reprimirii şi împăduririi, urmărirea valorificări superioare a masei lemnoase din parchetele predate spre exploatare, modul şi formele legale prin care acestea se transportă din parchete,  verificarea respectării regulilor de tăiere şi scoatere a materialului lemnos în termenele stabilite la parchetele din raza cantonului sau, tăierilor ilegale de arbori, păşunatului ilegal, sesizând ori de câte ori este cazul eventualele abateri şi încheie acte de sancţionare a vinovaţilor conform prevederilor în vigoare, cu toate acestea  nu s-a adus nici o probă care să formeze convingerea instantei cu privire la întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

În lipsa unor probe clare, neechivoce în cauza nu se poate forma convingerea instantei cu privire la veridicitatea acuzelor.

Avand in vedere ca la pronuntarea unei hotarari de condamnare instanta trebuie să îşi intemeieze convingerea cu privire la vinovăţie pe probe certe, sigure, neechivoce si intrucat probele administrate în cauză nu au acest caracter, fiind nedecisive, lăsând loc la îndoilei cu privire la vinovatia inculpaţilor, se impune in cauza a se da eficienta regulii “in dubio pro reo”.

Potrivit acestei reguli, orice îndoială este în favoarea făptuitorului, iar atunci când nu se poate stabili cu certitudine vinovaţia unei persoane pentru săvarşirea unei fapte penale, nu este posibilă tragerea ei la răspundere.

Această regulă este un complement al prezumţiei de nevinovaţie, prezumţie consacrată de dispoziţiile art.5 ind.2 Cod de procedură penală, în conformitate cu care “orice persoană este considerată nevinovată pană la stabilirea vinovaţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.

Pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane este necesar a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii: fapta infracţională să existe, să fie săvârşită de către inculpat şi totodată acesta să fi acţionat cu forma de vinovăţia prevăzută de lege pentru existenţa infracţiunii.

Ţinând seama că în cauza penală dedusă judecăţii nu s-a dovedit cu certitudine vinovăţia inculpaţilor, precum şi raportul de cauzalitate,  în consecinţă, inculpaţii beneficiind pe deplin de prezumţia de nevinovăţie, în sensul art. 5 indice 2 şi art. 66 C.p.p, în temeiul art.11 pct.2 lit. a raportat la art.10 lit. d Cod procedură penală achită inculpaţii V L, C V, C  A I Şi D L, de sub acuza comiterii infracţiunii de  neglijenţă în serviciu, prevăzută şi pedepsită de art. 249 alin.1, 2 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal.

Respinge cererea de instituire a măsurii asiguratorii şi acţiunea civilă formulată de către partea civilă RNP.DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ, având în vedere soluţia pronunţată în prezenta cauză.

În temeiul art.193 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare cu cele lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică azi,09.05.2013.

 

Domenii speta