Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 354 din 05.04.2017


Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe  contestator  CM şi pe intimatii AJFP , LTIJ , CMS  ,  având ca obiect  contestaţie la executare

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţă publică din data de 29.03.2017 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa , având nevoie de timp pentru a delibera,  a amânat pronunţarea pentru azi,  5.04.2017, dată la care în aceeaşi compunere a hotărât următoarele.

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de faţă :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B sub nr. XXX/  contestatoarea CM in contradictoriu cu  intimata  AJFP O  ,  a  formulat contestaţie la executare împotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, nr. OT626465/18.10.2016 încheiat de AJFP O  şi suspendarea executării procesului-verbal de sechestru până la  soluţionarea definitivă a cauzei, cu cheltuieli  de judecată.

Contestatoarea a arătat că prin procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. OT626465/18.10.2016, întocmit de AJFP O  - Serviciul fiscal Orăşenesc B, în temeiul art. 242 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, s-a instituit sechestrul asupra următoarelor bunuri imobile: apartament în suprafaţă de 50,45 mp situat în Oraş B.

 Procesul - verbal de sechestru a fost întocmit în Dosarul de executare nr. XXX, în cuprinsul lui fiind menţionată somaţia nr. XXXXX şi titlul executoriu nr. XXXXX, natura obligaţiei fiscale reprezentând-o „Creanţe fonduri comunitare" în cuantum de 105,907 lei.

 Apreciază  că procesul-verb al de sechestru pentru bunuri imobile nr. XXXXX este nelegal şi se impune anularea lui şi desfiinţarea măsurii sechestrării, motivat de următoarele considerente:

1. În fapt, în data de 16.07.2010, C. M PFA, a  încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), contractul de finanţare nr. XXXXXXXX, prin care i-a  fost acordat un ajutor financiar nerambursabil în valoare de 105.906,99 lei pentru „Dezvoltare şi modernizare exploataţie pomicolă'.

Prin procesul - verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. 11586/21.04.2016, invocându-se nereguli în derularea contractului de finanţare, s-a stabilit în sarcina PFA C. M, în temeiul OUG 66/2011, o creanţă bugetară în cuantum de 105.906,99 lei.

Împotriva procesul - verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. xxxxxx  a formulat acţiune în anulare şi a solicitat suspendarea executării lui până la soluţionarea definitivă a cauzei, cauză ce face obiectul Dosarului nr. xxxxxxxxx  înregistrat la Curtea de Apel Craiova 

2. Procesul-verbal de sechestru  nr. xxxxxx întocmit în Dosarul de executare nr. 3847/2016 este nelegal şi netemeinic deoarece titlul executoriu indicat în procesul - verbal de sechestru nr. xxxxxxxx pentru o creanţă de 105907 lei este nelegal pentru că în cuprinsul acestuia este menţionat procesul verbal nr. 11589/21.04.2016 - AFIR, proces-verbal de constatare şi stabilirea neregulilor care nu are nicio legătură cu procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţei bugetare nr. xxxxxxxx, proces - verbal care putea face eventual obiectul unei executări. 

Procesul verbal de sechestru este nelegal, încalcă următoarele dispoziţii din OUG 66/2011, lege specială care se completează cu normele de procedură fiscală, în conformitate cu care: art. 33 „(1) Obiectul activităţii de stabilire a creanţelor bugetare îl constituie individualizarea obligaţiei de plată sub forma unui titlu de creanţă şi a persoanelor fizice sau juridice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii obţinerii şi utilizării fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Persoanele fizice pot fi individualizate ca debitoare numai în

situaţia în care au calitatea de beneficiar de fonduri europene si/sau

fonduri publice naţionale aferente acestora.

 Autoritatea emitentă a titlului de creanţă are obligaţia să

specifice faptul că informaţiile privind debitorul sunt corecte si să se

asigure că respectiva creanţă bugetară:

a) este certă şi nu este condiţionată;

b)  este în sumă fixă,  exprimată în lei sau în moneda

stabilită în acordul /contractul/decizia/ ordinul de finanţare;

c) este exigibilă la data emiterii procesului - verbal de

constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare"

 Art. 43 — „ Constituie titlu executoriu:

a) Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare , nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi procesul — verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, de la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal, conform art. 141 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. 44 (1) —„Plătitor al creanţelor bugetare rezultate din

nereguli şi al dobânzii datorate este persoana juridică, entitatea sau

asocierea fără personalitate juridică sau persoana fizică stabilită ca

debitor prin titlul de creanţă. Persoana fizică nu poate fi stabilită ca

plătitor  al creanţelor  bugetare  rezultate din  nereguli  decât  în

calitatea acesteia de beneficiar de fonduri europene şi/sau de fonduri

publice naţionale aferente acestora. "

 Având în vedere faptul că procesul - verbal de sechestru este întocmit pentru debitorul CM acesta este nelegal, deoarece calitatea de debitor nu o poate avea CM, din moment ce procesul - verbal de constatare şi sancţionare a nereguli este întocmit pentru PFA CM, entitate care nu se poate confunda cu persoana fizică CM  , care nu a fost beneficiara fondurilor europene.

 Persoana fizică autorizată, potrivit OUG 44/2008, care a încheiat contractul de finanţare este înscrisă la registrul comerţului si are cod unic de înregistrare 27114520/29.06.2010 patrimoniul acesteia constând în drepturi şi obligaţii, fiind distinct de cel al persoanei fizice CM  .

 Precizează faptul că nu a fost emisă nicio decizie privind angajarea răspunderii solidare, conform art. 25 şi art. 26 Cod procedură fiscală, situaţie în care actele de executare silită întocmite împotriva contestatoarei  sunt nelegale.

 S-a mai menţionat că creanţa pentru care s-au întocmit actele de executare nu este certă, lichidă şi exigibilă, procesul - verbal de constatare şi stabilire a neregulilor fiind contestat, contestaţie ce face obiectul cauzei 1817/54/2016, aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, solicitându-se în cadrul acţiunii şi suspendarea până la soluţionarea definitivă a cauzei, creanţa fiind astfel, pe de o parte, condiţionată, supusă controlului instanţelor competente, în ceea ce priveşte legalitatea şi cuantumul, iar pe de altă parte, exigibilitatea ei poate fi avută în vedere după soluţionarea definitivă a acţiunii vizând titlul de creanţă.

A mai arătat contestatoarea că procesul - verbal de sechestru pentru bunuri imobile este nelegal, fiind întocmit cu încălcarea dispoziţiilor art. 242 alin. 1 şi

alin. 3, Cod procedură fiscală, în conformitate cu care: alin. 1 „Sunt

supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. în

situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte

persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor

atribuite debitorului în urma partajului judiciar,  respectiv asupra

sultei;" alin. 3 — ,În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi

supus executării silite, spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa,

stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare".

Referitor la imobilul apartament în suprafaţă de 50,45 mp, pentru care s-a întocmit procesul — verbal de sechestru, având în vedere dispoziţiile legale menţionate mai sus, acesta nu putea fi sechestrat, în situaţia în care se apreciază că are calitate de debitor contestatoarea, pentru că acesta reprezintă un bun care nu este propriu, este bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1152/15.10.2015, ea fiind căsătorită în data de 05.09.2015 aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr.043701 .

În drept: art. 226, art. 229, art. 239, art. 242, art. 260 Cod procedură fiscală, OUG 66/2011, OUG 44/2008.

În susţinere au fost ataşate proces - verbal de sechestru, somaţie, titlu executoriu, contract de finanţare, proces - verbal de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare, contract de vânzare - cumpărare, certificat căsătorie, portal Curtea de Apel Craiova, copie CI. 

Acţiunea a fost legal timbrată.

La data de 6.12.2016 intimata AJFP O a depus întâmpinare  prin care  a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, motivat de faptul că toate actele de executare au fost comunicate cu confirmare de primire contestatoarei, fiind emise cu respectarea dispoziţiilor legale, doar dintr-o eroare materială a fost menţionat în cuprinsul titlului executoriu numărul procesului verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţei bugetare nr. XXXXXXXX, numărul corect fiind XXXXXXXXXX.

 În ceea ce priveşte motivele invocate de contestatoare , intimata arată că sunt neîntemeiate. A invocat dispoz. art. 20 din OUG 44/2008 privind răspunderea PFA.

Consideră că acestea răspund cu propria avere pentru datoriile contractate de PFA, dacă patrimoniul de afectaţiune al debitoarei nu este suficient pentru acoperirea debitelor.

 În drept au fost invocate dispoz. art. 205 c.p.c

 La aceeaşi dată a depus cerere reconvenţională prin care a solicitat partajarea bunurilor comune ale contestatoarei şi soţului său, constând în apartament situat în B, şi teren dat în folosinţă în suprafaţă de 334 mp .

De asemenea, a solicitat atribuirea bunurilor în lotul debitoarei în vederea recuperării debitelor.

 În drept a invocat art.154 alin 1 c.p.c, 817 Cpc , art. 209 C.p.c  şi 817 c.p.c

 În susţinere au fost depuse:  adresa nr. 23008/18.08.2016, proces verbal de constatare a neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare din 18.04.2016, Decizia de soluţionare a contestaţiei formulată de PFA CM  , somaţie , confirmare de primire, proces verbal de sechestru .

La data de 21.12.2016 contestatoare a depus răspuns la întâmpinare  prin care a arătat că apărările intimatei sunt neîntemeiate .

Referitor la faptul că intimata a instituit sechestru asupra unui bun comun, apreciază că executarea silită este prematură.

Mai arată că apărările intimatei fondate pe dispoz. art. 20 din OUG 44/2008 sunt neîntemeiate  şi încalcă dispoz. art. 33 alin 2 şi art. 44 din OUG 66/2011, art.25 şi 26 C.p fiscală.

Consideră că persoana fizică şi PFA au patrimonii proprii, distincte.

În drept au fost invocate dispoz. art. 226 , 229 , 239 , art.242, 260 CPF, OUG 66/2011, OUG 44/2008 şi Lg. 114/1996.

Contestatoarea a depus şi întâmpinare la cererea reconvenţională prin care a solicitat respingerea acesteia, ca inadmisibilă considerând că această cerere trebuie formulată în mod distinct, nu pe calea unei cereri reconvenţionale în cadrul unei contestaţii la executare.

Mai arată că cererea de partaj este tardivă , inadmisibilă , pârâta neputând acoperi un motiv de nelegalitate formulat împotriva actului de executare a cărui anulare se solicită, operaţiunea de partajare trebuind să fie anterioară încheierii procesului verbal de sechestru.

A invocat dispoz. art. 242 C.pf, potrivit cu care sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietatea debitorului, iar în situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

De asemenea, mai arată contestatoarea că cererea reconvenţională este inadmisibilă şi având în vedere dispoz. art. 242 alin 3 C.p. f, referitoarea la spaţiul minim de locuit.

În drept au fost invocate dispoz. art. 205,  226 , 229 , 239 , art.242, 260 CPF, OUG 66/2011, OUG 44/2008 şi Lg. 114/1996.

La data de 2.02.2017 contestatoarea a depus completare la contestaţie în sensul că a solicitat şi anularea adresei de înfiinţare a popririi nr. 500699/16.01.2017

A invocat aceleaşi motive de nelegalitate referitoare la indicarea greşită a numărului procesului verbal ce reprezintă titlu executoriu, referitoare la calitatea de debitor pe care nu o poate avea C M, ci doar PFA CM  , persoana fizică nu a fost beneficiara fondurilor europene, patrimoniile  acesteia fiind distincte.

Consideră că faţă de persoana fizică nu există o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

În drept au fost invocate dispoz. art. 260 C.p.f, OUG 44/2008 , OUG 66/2011.

Au fost depuse adresa de înfiinţare a popririi.

La termenul din 6.02.2017 a fost introdus în cauză terţul poprit – LTIJ , iar la termenul din 8.03.2017 a fost  introdus în cauză numitul CMS  - intimat.

La termenul din 29.03.2017 s-a dispus disjungerea cererea reconvenţionale având ca obiect partaj forţat bunuri comune.

În cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisuri. 

Analizând actele si lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. 11586/21.04.2016, invocându-se nereguli în derularea contractului de finanţare, s-a stabilit în sarcina PFA CM, în temeiul OUG 66/2011, o creanţă bugetară în cuantum de 105.906,99 lei.

Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor fiscale, a fost emis tilul executoriu nr.621999/30.08.2016.

În cadrul dosarului de executare nr.xxxxxxxxx s-a pornit executarea silită împotriva debitoarei CM şi a fost întocmit procesul verbal de sechestru nr.OT626465/18.10.2016 prin care s-a procedat la sechestrarea bunului imobil  apartament în suprafaţă de 50,45 mp situat în Oraş B, , nr. CF 2737, evaluat la suma de 90.000 lei şi teren în suprafaţă de 334 mp, situat în B

Din analiza contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxxx rezultă că apartamentul sechestrat este bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, debitoarea fiind căsătorită din data de 05.09.2015 aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr.043701, astfel apartamentul este in proprietatea comuna si devalmasa a acestora.

 Potrivit art. art. 242 din C.pr. fiscala – (1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

(2) Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul

(3) In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de debitor si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare.

Din analiza textului de lege rezulta cu claritate ca nu se poate porni o executare silita asupra unui bun imobil ce se afla in proprietatea comuna a debitorului cu o alta persoana. Astfel inainte de pornirea executarii silite sau in cursul executarii silite creditorul are dreptul si obligatia de a solicita partajul iar ulterior acestuia de a incepe, respectiv de a continua executarea silita asupra bunului cazut in lotul debitorului la partaj ori asupra sultei primite ce reprezinta cota sa de contributie la dobandirea bunului comun.

Se reţine ca pornirea unei executari silite asupra unui bun comun atrage nulitatea executarii dat fiind faptul ca se incalca dreptul de proprietate al coproprietarului si cu atat mai mult in cazul de fata, deoarece debitoarea se afla in coproprietate devalmasa cu soţul său, nefiind stabilita  cota ideala din dreptul de proprietate  a fiecaruia dintre soti asupra bunului comun.

 Dispoziţiile legale mai sus menţionate se completează cu dispoziţiile art.678 Cc referitoare la executarea silită privitoare la bunul comun şi art.817 C.pr.c referitoare la urmărirea imobilelor proprietate comună.

 Aşadar, instanţa urmează să admită în parte cererea, să dispună anularea procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. xxxxxxx întocmit de AJFP O .

Cu privire la celelalte susţineri ale contestatoarei referitoare la  faptul că  procesul verbal de sechestru  este nelegal  deoarece în cuprinsul acesteia este menţionat  procesul verbal de constatare şi stabilire a neregulilor nr.XXXXXXXXX, care nu are nicio legătură cu procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţei bugetare nr. XXXXXXXXXX,  sunt neîntemeiate şi nu atrag anularea procesului verbal , fiind vorba de o eroare materială, care nu  creează  nici un prejudiciu.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea adresei de înfiinţare a popririi nr.500699/16.01.2017, instanţa îl consideră neîntemeiat.

Nu se poate reţine susţinerea contestatoarei potrivit căreia persoana fizică autorizată CM are un patrimoniu distinct faţă de cel al persoanei fizice CM  , având în vedere dispoziţiile art.20 al.1 din OUG NR.44/16.04.2008 potrivit cu care PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniu de afectaţiune , dacă acesta a fost constituit şi, în completare , cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prev. de Lg.85/2006, dacă are calitatea de comerciant.

Pentru aceste motive, instanţa  va respinge capătul de cerere privind anularea adresei de înfiinţare a popririi nr.500699/16.01.2017  ca neîntemeiat

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea formulata de contestatoarea CM domiciliată în  B în contraditoriu cu intimaţii  AJFP , cu sediul  procesual ales în S, LTIJ  cu sediul în I, , CMS  , cu domiciliul în B.

Dispune anularea procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X XXXXXXXX întocmit de AJFP O .

Respinge capătul de cerere privind anularea adresei de înfiinţare a popririi nr.XXXXXXXXXXX  ca neîntemeiat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.04.2017.

Data publicării pe site: 22.09.2017