Fond funciar

Sentinţă civilă 199 din 22.02.2017


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe  petentul  AD  şi pe intimaţii COMISIA LOCALĂ S,  COMISIA JUDEŢEANĂ O ,  CN ,  AM , având ca obiect  fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns petentul, asistat de avocat AM , cu împuternicire la dosar, intimatul AMN, lipsă celelelate părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că Primăria S  a depus  la dosar adresa nr. 398/6.02.2017 , după care

Apărătorul petentului a depus la dosar declaraţie autentificată sub nr. 609/20.02.2017 dată de intimate CN

 Constatând cauza în stare de soluţionare,instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Avocat AM , având cuvântul pentru petent, a solicitat admiterea acţiunii, arătând că s-a făcut dovada că terenul a fost cumpărat de petent de la CAP, are documente pentru imobilul ridicat pe suprafaţa de teren.

 Intimatul AM , având cuvântul, a arătat că este de acord cu acţiunea petentului.

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B  în data de 21.09.2016  sub nr. XXXX/184/2016, petentul AD  a  chemat în judecată pe intimatii  Comisia Locala a Corn. Soparlita, Comisia Judeţeană de aplicare a legii fondului funciar, CN  si AM , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună  anularea parţială a titlului de proprietate nr.XXXX, emiterea unul nou titlu de proprietate din care să fie scăzută suprafaţa de 976 mp şi emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele său cu suprafaţa de 976 mp teren intravilan.

 In fapt,  petentul a arătat în fapt, în anul 1975 a cumpărat de la CAP P  o suprafaţă de 976 m.p. teren intravilan pentru ca urma sa construiască o casa. Ulterior a ridicat imobilul conform autorizaţiei de construcţie emisa de Primăria P .

 Mai arată că locuieşte in aceasta casa împreuna cu familia sa, plăteşte impozitul la primărie, a deschis poziţie de rol, insa in mod eronat a fost eliberat titlul de proprietate in care a fost cuprinsa si aceasta suprafaţa care îi aparţine in totalitate.

Menţionează că de aceea solicită anularea titlul de proprietate in parte, numai pentru suprafaţa de 976 m.p. , situat in sola 5 , parcela 29 si 29/1 din care 569 curţi construcţii si 407 teren arabil si emiterea unui nou titlu din care sa fie scăzuta suprafaţa respectiva si emiterea unui nou titlu pe numele său cu suprafata de 976 m.p. teren intravilan

În drept cererea a fost întemeiată  pe Lg 169/1997.

In susţinerea cererii lor petentul  a depus la dosar  copie TP,adeverinţa din data de 28.05.1982, memotiu tehnic, referat, autorizaţia nr.XXX, adeverinţa nr.11/18.05.2016,certificat fiscal,copie CI.

La data de 12.10.2016, intimata Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar S a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

A arătat că reclamantul  a menţionat în cererea de chemare în judecată faptul că a cumpărat de la CAP P, în anul 1975, suprafaţa de 976 mp teren intravilan, pentru construirea unei case, însă în autorizaţia de construire nr. 1 din 28.05.1982, emisă de Primăria comunei P, se subliniază faptul că "terenul este în proprietatea sau folosinţa cetăţeanului A I. Dumitru, dovedită cu chitanţa nr, 319 din 28.05.1982, eliberată de CAP P".

Prin urmare reclamantul a dobândit în proprietate sau folosinţă un teren în anul 1982, şi nu în anul 1975.

Indiferent de anul dobândirii, indiferent că este vorba de anul 1975 sau de anul 1982, în toată această perioadă s-au aplicat prevederile art. 17 din Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, conform cărora loturile necesare pentru construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti au fost atribuite în folosinţă în suprafaţă de 200 - 250 mp.

Legea nr. 58/1974 a fost abrogată prin Decretul-Lege nr. 1/1989 privind abrogarea unor legi, decrete şi alte acte normative. Prin urmare Legea nr. 58/1974 era în vigoare la data dobândirii terenului, şi anume data de 28.05.1982.

 De asemenea intimata subliniază faptul că în autorizaţia de construire nu este specificată nicio suprafaţă de teren, astfel încât reclamantul să poată să emită pretenţii asupra suprafeţei exacte de teren de 976 mp.

Mai menţionează faptul că reclamantul nu a depus cerere la nici una din legile fondului funciar, nu a fost înscris în nicio anexă la legile fondului funciar. Pentru a beneficia de dispoziţiile Legii nr. 18/1991, reclamantul avea obligaţia să depună cerere corespunzătoare, prin care solicita această suprafaţă de teren, la care trebuia să anexeze chitanţa, autorizaţia de construire sau orice alt act doveditor al dreptului său, conform art. 8 -10 din respectivul act normativ. Nu a făcut acest lucru. în schimb, la apariţia Legii nr, 18/1991, tatăl său A N. I a fost singurul care a formulat cerere de reconstituire, emiţându-i-se titlul de proprietate nr. 0871/56/24.10.2005, în care este specificată suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei cauze.

 Dispoziţiile Legii nr. 169/1997, invocate în cererea de chemare în judecată, nu sunt incidente prezentei cauze, atâta timp cât reclamantul nu a respectat prevederile primei legi a fondului funciar şi anume Legea nr. 18/1991.

 Reclamantul are deschisă poziţie de rol, deoarece are casă de locuit în proprietate, pentru care plăteşte impozit în calitate de proprietar. Terenul respectiv nu figurează în proprietate, ci în utilizare, pentru care plăteşte impozit în calitate de utilizator.

Această suprafaţă de teren a fost înscrisă în titlul de proprietate nr. 0871/56/24.10.2005 emis pe numele tatălui său A N. I, deoarece acesta a fost singurul care l-a solicitat la Legea nr. 18/1991.

În titlul de proprietate nr. 0871/56/24.10.2005, ridicat de la sediul Primăriei comunei S în anul 2006 de către titular, este menţionată suprafaţa totală de 2,67 ha, stabilită de comisia locală în baza cererii de înscriere în CAP a suprafeţei de 2 ha teren şi a registrului loturilor neînscrise în CAP din anii 1963 - 1964, în care defunctul A N. I figurează cu suprafaţa de 0,81 ha teren, rezultând o suprafaţă de 2,81 ha. La suprafaţa de 2,81 ha s-a aplicat reducerea de 5%, rezultând suprafaţa de 2,67 ha, exact suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate menţionat mai sus.

Intimata a depus,  în copie, autorizaţia de construire nr. 1 din 28.05.1982, titlul de proprietate nr. 0871/56/24.10.2005, precum şi actele care au stat la baza emiterii acestuia: cererea defunctului A N. I privind reconstituirea dreptului de proprietate, cererea defunctului A N. I privind înscrierea în CAP a suprafeţei de 2 ha teren, extras din registrul loturilor neînscrise în CAP din anii 1963 - 1964 cu poziţia defunctului A N. I, anexa la Legea nr. 18/1991.

în drept, s-a precizat că îşi întemeiază întâmpinarea pe dispoziţiile legilor fondului funciar şiCodului  de Procedură Civilă.

La data de 21.10.2016 intimata Comisia Judeţeană O a depus întâmpinare prin care arată că singurul care a formulat cerere de reconstituire a fost tatăl reclamantului, iar acesta nu a depus cerere la niciuna din legile fondului funciarşi nu a fost înscris în nici o anexă, iar pe autorizaţia de construire nu a fost trecută nicio suprafaţă de teren.

În drept a invocat dispoziţiile HG nr.890/2005, C.pr.civ. şi Legile Fondului Funciar.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamant probele cu înscrisuri şi testimonială cu martorul IP.

Cu adresa nr.2980/20.12.2016 Primăria Comunei S a comunicat instanţei faptul că nu deţine în arhivă chitanţa încheiată de reclamant prin

 Analizând ansamblul actelor aflate la dosar, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin acţiunea formulată reclamantul a solicitat să se dispună  anularea parţială a titlului de proprietate nr.0871/56/24.10.2005, emiterea unul nou titlu de proprietate din care să fie scăzută suprafaţa de 976 mp şi emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele său cu suprafaţa de 976 mp teren intravilan, motivând că în anul 1975 a cumpărat de la CAP P  o suprafată de 976 m.p. teren intravilan pe care ulterior a ridicat o casă  conform autorizaţiei de construcţie emisa de Primăria P .

Instanţa apreciază că reclamantul nu a făcut dovada că a cumpărat terenul menţionat, neprezentând nici un act în acest sens.

 În autorizaţia de construcţie nr.1/28.05.1982 eliberată de Primăria P este menţionat faptul că terenul pe care se construieşte casa este în proprietatea sau folosinţa reclamantului, dovedită cu chitanţa nr, 319 din 28.05.1982, eliberată de CAP P" fără să se facă vreo menţiune despre ce suprafaţă este vorba (fl.10).

În adeverinţa nr.1118.05.2016 se menţionează că reclamantul figurează în evidenţele lor cu suprafaţa de 976 mp ,primită sub diverse forme de la tatăl său.

 Această suprafaţă de teren a fost înscrisă în titlul de proprietate nr. xxxxxxxx emis pe numele tatălui reclamantului A N. I, deoarece acesta a fost singurul care l-a solicitat la Legea nr. 18/1991.

Instaţa constată că la dosar nu este nici un act din care să rezulte că reclamantul deţine suprafaţa de 976 mp, astfel încât nu poată să emită pretenţii asupra suprafeţei acestei suprafeţe  de teren .

Titlul de proprietate nr. nr.xxxxxxxx a fost emis în conformitate cu actele ce au stat la baza lui, nefiind nici un motiv de anulare.

În raport de aceste considerente, instanţa constată că cererea formulată de reclamant este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulată de petentul AD domiciliat în comuna S, judeţul O în contradictoriu cu intimaţii  COMISIA LOCALĂ Ş, cu sediul în comuna S,  COMISIA JUDEŢEANĂ O,  cu sediul în S CN , domiciliată în C,  AM , domiciliat în comuna B, ca neîntemeiată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.02.2017

Data  publicării pe site: 22.09.2017

Domenii speta