Fond funciar

Sentinţă civilă 3 din 24.03.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA -JUDEŢUL BIHOR

Dosar nr.916/255/25.05.2006

6  exemplare

SENTINŢA CIVILĂ NR.176/2009

Şedinţa publică din data de  24  martie 2009

Completul compus :

PREŞEDINTE :

GREFIER :

Pe rol fiind pentru astăzi, pronunţarea hotărârii în cauza civilă înaintată de reclamanta F.K.R., domiciliată în Israel, cu domiciliul ales în România, în contradictoriu cu pârâţii R.E., domiciliată în Israel, cod 52412 W A, domiciliat în Israel, loc.Erez 27, Omer,  şi L E-P, cu domiciliul procedural ales în Oradea, având ca obiect nulitate certificat de moştenitor, radiere CF, succesiune, predarea succesiunii, anulare CF, sistare coli CF, restabilirea situaţiei anterioare din CF, anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în cauză, în şedinţă publică, lipsă fiind părţile. 

 Procedura de citare  este legal îndeplinită .

Grefierul expune referatul cauzei în cadrul căruia învederează instanţei că, procedura de citare este legal îndeplinită cu părţile lipsă. 

Se constată că, dezbaterea cauzei a avut loc în data de 17 februarie 2009, când părţile prezente au pus concluzii pe fond, care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când s-a amânat pronunţarea pentru data de 24 februarie 2009, 03 martie 2009, 10 martie 2009, 17 martie 2009 şi apoi pentru azi, 24 martie 2009.

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND :

 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei la data de 25.05.2006,  sub nr. 916/2008, timbrată legal cu suma de  78 lei taxă judiciară de timbru  conform chitanţei şi timbru judiciar mobil în valoare de 0,30 lei  reclamanta F.K. (CLARA), născută R a chemat a chemat în judecată pârâţii R E, W A, L E-P, pentru nulitate certificat de moştenitor, radiere CF, succesiune, predarea succesiunii, anulare CF, sistare coli CF, restabilirea situaţiei anterioare din CF, anulare act administrativ.

S-a cerut instanţei să constate  nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr. 386 din 29.10.2004 emis de B.N.P; să se dispună  radierea întabulării în CF nr. 6 de la poziţia nr. 22;: să se constate că după defuncta R H, născută (K) decedată la data de  09.05.1945,  masa succesorală  se compune  din imobilul înscris  în CF nr. 6, topograficele  387,388,389 precum şi cota  de 5336/5586 părţi din topo 386 înscris în CF  1124; să se constate că masa  succesorală de mai sus revine în întregime şi în părţi egale reclamantei în calitate de fiică şi defunctului R I  în calitate de fiu; să se constate cu după defunctul R I decedat la data de  23.03.1970 unica moştenitoare  în  calitate de  fiică este pârâta R E, iar masa succesorală după acest defunct  se compune din  ? parte din imobilele rămase  după mama acestuia  R H; să se dispună predarea succesiunii rămase după  cei doi decedaţi în favoarea reclamantei şi pârâtei în calitate de fiică şi nepoată de fiu şi întabularea în CF  nr. 6– privind topo. 386,387,388,389 a dreptului de proprietate în părţi egale  în favoarea celor  două părţi, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii se arată că  la iniţiativa pârâtei, la data de 29.10.2004 Notarul Public I A din Ma a dezbătut succesiunea  după defuncta R H, născută (K) decedată la data de  09.05.1945, în S.

Prin certificatul de moştenitor sus menţionat nr. 386/2004, notarul public a predat  întreaga masă succesorală  în favoarea unei singure moştenitoare şi anume în favoarea  pârâtei  în calitate  de  nepoată de fiu (după R I  ), după defuncta R H fără să fie reţinut faptul că  există o moştenitoare, în calitate de descendentă şi anume reclamanta F K (C), născută R.

Arată că  decedata R H şi soţul ei R J au avut în afară de  fiul R I  ( decedat  la data de 23.03.1970) şi un alt copil  în prezent în viaţă şi anume reclamanta F K (C), născută R.

Arată că masa succesorală  rămasă  în urma R H se compune din imobilele descrise în petit şi în certificatul de moştenitor atacat.

Având în vedere  că certificatul de moştenitor eliberat în favoarea pârâtei  a fost întocmit  cu încălcarea prevederilor legale care reglementează succesiunea  şi cele legate  de declaraţii nesincere date în faţa autorităţilor  publice ( inclusiv notar) se impune constatarea  nulităţii absolute  a certificatului de moştenitor emis.

 În drept au fost invocate  prev. art. 650 şi urm din Codul Civil, art. 669, 685 şi urm. Cod civil.

În probaţiune s-au depus în xerocopie  Certificatul de naştere al defunctei  R C  fila nr. 5, 6 , Certificatul de moştenitor  nr. 386/2004 din 29.10.2004 emis de B.N.P I A, fila 7, 8 Extras de CF  6 fila 9,10, Foaia de proprietate  filele 11- 13.

Prin întâmpinarea depusă pârâta R E. solicită respingerea  acţiunii formulate  de F K (C) ca inadmisibilă  şi pe cale de consecinţă să se constate  că reclamanta nu are nicio vocaţie succesorală la moştenirea în cauză ea fiind renunţătoare tacit la moştenire, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea întâmpinării arată că în primul rând  după defuncţii RH şi R J au rămas 5 copii, printre care reclamanta şi tatăl său I. După deschiderea succesiunii s-a încheiat o înţelegere între fraţi, potrivit căreia masa succesorală să revină tatălui său R I, deoarece între cei cinci moştenitori se găseau 4 fete şi un băiat(I). La trei fete defuncţii au dat  câte o cotă  corespunzătoare masei lor succesorale,  iar reclamantei i s-a dat de către tatăl său, I, o suprafaţă de teren cu vie, în schimbul părţii ce  i se cuvenea acesteia din moştenire, acest aspect fiind dovedit  prin faptul că nici unul dintre fraţi nu au revendicat ulterior nimic.

Consideră că reclamanta este străină de succesiune deoarece nu  a acceptat-o prin mijloacele stabilite de lege, prin urmare a renunţat în mod tacit la succesiune.

În drept au fost invocate prev.  art. 115 – 119 Cod procedură civilă.

Prin completarea la acţiune reclamanta F C solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea  încheierii de întabulare nr. 3636,3377 din CF,  nr. 6 şi anularea  planului de amplasament şi de limitare vizat de  O.C.P.I sub nr. 2694/2006, precum şi a  planului de amplasament  şi de  limitare privind  dezmembrarea  numărului cadastral 16 vizat sub nr. 12.349/2006.

În probaţiune s-au depus în xerocopie  CF cu caracter  nedefinitiv nr. 30 fila nr. 20,21.

Prin răspunsul  la întâmpinare reclamanta FK (C) arată că a acceptat în mod tacit  succesiunea după părinţii săi, locuind şi folosind  imobilul proprietatea acestora după decesul lor.

Conform legii la succesiunea  o dată acceptată, nu se mai poate renunţa.

Arată că tatăl său a decedat  încă de când au fost minori succesiunea  după acesta fiind  acceptată de către  mama lor pentru ea şi în numele lor. Arată că mama sa a decedat  la  A, fiind deportată împreună cu  ea, iar după  revenirea ei din A s-a reîntors şi a locuit  tot în casa familială din Tu.

Arată că tatăl pârâtei a plecat în armată în anul  1942, iar după revenire a locuit o perioadă cu soţia sa într-o casă învecinată casei părinteşti, iar o perioadă în casa părintească.

Din cele relatate mai sus se poate  deduce, fără nici un dubiu că a acceptat în mod tacit succesiunea  după părinţii săi, iar  pârâta  ridicând problema neacceptării dă dovadă de rea credinţă.

Arată că poate dovedi în cazul nerecunoaşterii de către pârâtă că a locuit la casa părintească din T, dar  nu ştie cum va dovedi pârâta faptul acceptării  moştenirii de către tatăl ei în situaţia  în care acesta era însurat şi mutat înaintea  morţii mamei sale.

În ceea ce priveşte ideea existenţei unui partaj succesoral arată că nu a existat nicio înţelegere de partaj între fraţi pentru că  spre deosebire de  pârâtă era majoră  în  acea perioadă tulbure şi ar fi avut cunoştinţă  de o asemenea înţelegere de o asemenea  înţelegere .

Arată că aşa cum a precizat tatăl pârâtei după ce s-a căsătorit nici nu a locuit la casa  părintească ci s-a mutat  cu soţia sa la o altă casă,  ea fiind aceea care a locuit  în mod continuu în casa părintească  până ce a părăsit ţara.

Precizează că problema partajului succesoral este o problemă ulterioară dezbaterii succesiunii  după părinţii lor şi nu poate face obiectul prezentului dosar, mai ales în condiţiile în care nu a renunţat niciodată la succesiune.

Pârâta R EA prin întâmpinarea şi completarea la acţiune solicită respingerea acţiunii completate formulate de reclamanta F K (CLARA) ca inadmisibilă şi pe cale de consecinţă să se constate că reclamanta nu mai are nicio vocaţie  succesorală  la moştenirea în cauză ea fiind renunţătoare tacit la moştenire.

În motivare pârâta R E  consideră completarea de acţiune  formulată de  reclamanta  neîntemeiată  întrucât la  formularea cererilor pe baza Legilor fondului funciar aceasta nu îndeplinea  condiţiile imperative cerute de lege( cetăţenia română, tardivitate). Mai mult arată că ei au făcut numeroase demersuri oneroase pentru finalizarea acestor  reconstituiri ale dreptului de proprietate( drumuri pe ruta Israel – România, contravaloare schiţe dezmembrare, onorariu avocat etc.).

Arată că prin răspunsul la întâmpinare formulat de reclamantă se arată că  aceasta ar fi  acceptat tacit  succesiunea, însă se impune întrebarea în ce mod s-a întâmplat aceasta.

Tot prin răspunsul  la întâmpinare formulat de reclamantă  se susţine că atunci când tatăl  acesteia a decedat mama ei a acceptat  succesiunea  pentru minore şi în numele lor, legitimă fiind întrebarea în ce mod acceptat succesiunea şi la ce dată.

Arată că afirmaţia reclamantei cum că după revenirea  din A a locuit în casa familiei din T este totalmente  nedovedită.

Arată că afirmaţiile  reclamantei sunt total neadevărate cum că tatăl său ar fi locuit  într-o altă casă decât cea părintească. Arată că  acesta a locuit  tocmai în casa părintească mai mult  chiar pârâta a copilărit în aceea casă.

Precizează că în prezenta casă nu se pune problema bun ei sau relei credinţe, reclamanta nu a dovedit  în nici un fel cum că ar fi acceptat succesiunea în mod tacit în termenul legal.

Reaminteşte că după defuncţii R Hşi R J au rămas 5 copii, printre care reclamanta şi tatăl său I. După deschiderea succesiunii s-a încheiat o înţelegere între fraţi, potrivit căreia masa succesorală să revină tatălui său R I, deoarece între cei cinci moştenitori se găseau 4 fete şi un băiat(I). La trei fete defuncţii au dat  câte o cotă  corespunzătoare masei lor succesorale,  iar reclamantei i s-a dat de către tatăl său, I o suprafaţă de teren cu vie, în schimbul părţii ce  i se cuvenea acesteia din moştenire, aspect dovedit de faptul că nici unul dintre fraţi nu au revendicat ulterior nimic.

Consideră că reclamanta este străină de succesiune deoarece nu  a acceptat-o prin mijloacele stabilite de lege, prin urmare a renunţat în mod tacit la succesiune.

Reclamanta F K (CLARA) prin precizarea de acţiune solicită introducerea în cauză în calitate de pârâtă a moştenitoarei WI A.

În motivarea precizării de acţiune reclamanta arată că defuncţii RD H şi RD J au  avut 5 copii,  şi familia  fiind deportată în AUSCHWITZ au rămas în viaţă doar trei copii; reclamanta F K (C), R I(tatăl pârâtei) şi KR (  născută R ) care este mama pârâtei de mai sus introdusă nou în cauză.

Solicită  citarea pârâtei K.R. cu menţiunea de a depune certificatul de deces al mamei sale şi certificatul ei de naştere.

Reclamanta a solicitat introducerea în cauză a moştenitorului L.E.P.

Pârâtul L.E.P. prin întâmpinarea depusă arată că nu se opune  admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată  şi solită că se constate  că are calitatea de moştenitor legal alături de reclamantă şi de pârâta W.A., beneficiind  de aceleiaşi drepturi  la moştenire ca şi reclamanta sau pârâta, urmând să se predea moştenirea şi în favoarea sa şi  a pârâtei W.A.

În motivarea întâmpinării pârâtul L.E.P. arată că pârâta R.E. nu poate dovedi existenţa unei înţelegeri care ar fi exclus de la moştenire pe unii sau pe alţii dintre copii şi toţi  au putut accepta succesiunea la fel, având în vedere că ultimul părinte( mama) a decedat la A.

Arată că  pârâta R.E. nu poate  dovedi nicio prioritate în acceptarea  succesiunii, iar dacă ei nu au acceptat succesiunea  nici aceasta  nu a acceptat la fel acest lucru.

Consideră că în prezent succesiunea  trebuie  împărţită  în patru părţi aşa cum a arătat mai sus.

În calitatea  de legatar cu titlu universal consideră că este moştenitor după defuncta B.I. care a fost  sora reclamantei F.K. (CLARA şi cu tatăl pârâtei R.E..

Consideră că în calitate  de legatar după defuncta B.I. decedată în anul 2003 de asemenea este moştenitor şi după defuncta  S.M.( decedată în anul  1999 având în vedere că cele două defuncte  au fost surori.

În probaţiune s-a depus  la dosar în xerocopie  actele doveditoare privind calitatea de moştenitor al pârâtului L.E.P.  : certificatul de deces a numitei R.R.K fila nr. 105, certificat de naştere a numitei A.A.K, în traducere din limba spaniolă, fila 106, certificatul de deces al numitului  B.M., certificatul de deces al numitei B.I., în limba ebraică şi  traduse în limba română, testamentul  numiţilor B.UI. şi B.M., în limba ebraică şi în traducere în limba maghiară, fila 108, copie xerox de pe paşaportul pârâţilor FK şi L.E.P.,  filele 115,116 ,copie certificatului de naştere a lui Lz P, Hotărârea dată  de Oficiul Central pentru Stabilirea Despăgubirilor în limba maghiară şi în traducere în  limba română 119 – 121.

Prin precizarea de  acţiune reclamanta F K (CLARA) formulată împotriva pârâţilor RD EA, W A, LE – P, solicită instanţei să dispună desfiinţarea planului cadastral aprobat sub nr.  2694/2006 precum şi a p,anului cadastral  vizat sub nr. 12349/2006, anularea încheierii de întabulare nr. 3636 şi 3677/2006; să se dispună rectificarea înscrierilor  făcute în baza  acestor încheieri în C.F. nr. 6 şi în C.F NDF 28, nr. cadastral 16/2 şi CF  NDF 30, nr. cadastral 16/1, prin restabilirea situaţiei  anterioare din CF  6; să se constate nulitatea  absolută a certificatului  de moştenitor nr.  386/29.10.2004, emis de B.N.P I.A. din M; să se dispună  radierea  întabulării efectuate în CF  nr. 6 la poziţia nr. 22, se  constate că după defuncta  RD H născută K) decedată la 09.05.1945, masa succesorală  se compune din imobilul înscris în CF  nr. 6, topograficele387,389 precum şi cota de 5336/5586 părţi din topo 386 înscris în CF 1124; să se constate că masa  succesorală de mai sus revine în întregime şi în părţi egale reclamantei în calitate de fiică şi defunctului R I  în calitate de fiu;

să se constate cu după defunctul R I decedat la data de  23.03.1970 unica moştenitoare  în  calitate de  fiică este pârâta R E, iar masa succesorală după acest defunct  se compune din  ? parte din imobilele rămase  după mama acestuia  R.H.; să se dispună predarea succesiunii rămase după  cei doi decedaţi în favoarea reclamantei şi pârâtei în calitate de fiică şi nepoată de fiu şi întabularea în CF  nr. 6– privind topo. 386,387,388,389 a întabularea  dreptului de proprietate în părţi egale  în favoarea celor  două părţi, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea  precizării de acţiune  reclamanta F.K.A (CLARA arată că la iniţiativa pârâtei, la data de 29.10.2004, notarul Public  Iuhasz Andrei din a dezbătut succesiunea  după defuncta R.H.EN (născută KLEIN) decedată la data de 09.05.1945 în Si.

Prin certificatul de moştenitor sus menţionat cu nr. 386/2004 notarul public a predat întreaga Prin certificatul de moştenitor sus menţionat nr. 386/2004, notarul public a predat  întreaga masă succesorală  în favoarea unei singure moştenitoare şi anume în favoarea  pârâtei  în calitate  de  nepoată de fiu (după R I ), după defuncta RH fără să fie reţinut faptul că  există o moştenitoare, în calitate de descendentă şi anume reclamanta F K(CLARA), născută R.

Defuncţii R H şi R J au  avut 5 copii şi anume : 1 care R K RA, după care nu au rămas copii ;2. R M, căsătorită S după care au rămas  părţile  3. RI după care a rămas  pârâta R E, 4 BI după care  nu au rămas copii, numai legatarul L.E.  şi 5 reclamanta F K (CLARA).

Arată că masa  succesorală rămasă în urma  lui R H se compune din imobilele descrise în petit şi în certificatul de moştenitor atacat.

Având în vedere că certificatul de moştenitor  eliberat în favoarea pârâtei a fost întocmit cu încălcarea prevederilor legale care reglementează succesiunea şi cele legate de declaraţii nesincere date în faţa autorităţilor  publice inclusiv notar consideră că se impune  constatarea  nulităţii absolute a certificatului de moştenitor emis.

În ceea ce priveşte acceptarea moştenirii arată că a acceptat în mod tacit succesiunea după părinţii săi, locuind şi folosind imobilul proprietatea acestora după decesul lor.

Arată că odată acceptată succesiunea nu se mai poate renunţa conform legii.

Arată că tatăl său a decedat  încă de când au fost minori succesiunea  după acesta fiind  acceptată de către  mama lor pentru ea şi în numele lor. Arată că mama sa a decedat  la  A, fiind deportată împreună cu  ea, iar după  revenirea ei din A s-a reîntors şi a locuit  tot în casa familială din T.

Arată că tatăl pârâtei a plecat în armată în anul  1942, iar după revenire a locuit o perioadă cu soţia sa într-o casă învecinată casei părinteşti, iar o perioadă în casa părintească.

Din cele relatate mai sus se poate  deduce, fără nici un dubiu că a acceptat în mod tacit succesiunea  după părinţii săi, iar  pârâta  ridicând problema neacceptării dă dovadă de rea credinţă.

Arată că poate dovedi în cazul nerecunoaşterii de către pârâtă că a locuit la casa părintească din T , dar  nu ştie cum va dovedi pârâta faptul acceptării  moştenirii de către tatăl ei în situaţia  în care acesta era însurat şi mutat înaintea  morţii mamei sale.

În ceea ce priveşte ideea existenţei unui partaj succesoral arată că, nu a existat nicio înţelegere  de partaj între fraţi pentru că ea spre deosebire de pârâtă era majoră în acea perioadă şi ar fi avut cunoştinţă de o asemenea înţelegere.

Arată că aşa cum a precizat tatăl pârâtei după ce s-a căsătorit nici nu a locuit la casa  părintească ci s-a mutat  cu soţia sa la o altă casă,  ea fiind aceea care a locuit  în mod continuu în casa părintească  până ce a părăsit ţara.

Precizează că problema partajului succesoral este o problemă ulterioară dezbaterii succesiunii  după părinţii lor şi nu poate face obiectul prezentului dosar, mai ales în condiţiile în care nu a renunţat niciodată la succesiune.

În probaţiune  s-a depus testamentul  defunctei B Ide la fila 135  şi defunctului  B M fila nr. 136.

Prin adresa nr. 576247/01.04.2008 fila nr. 146 s-a comunicat extrasul certificatului de căsătorie.

Pârâta W.A. prin întâmpinarea depusă arată că nu se opune  admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată  şi solită că se constate  că  şi aceasta are calitatea de moştenitor legal alături de pârâtul L.E.P., beneficiind  de aceleiaşi drepturi  la moştenire ca şi reclamanta sau pârâta, urmând să se predea moştenirea şi în favoarea sa.

 Arată că pârâta R.E., nu poate dovedi existenţa unei înţelegeri care ar fi exclus de la moştenire pe unii sau pe alţii dintre copii şi toţi  au putut accepta succesiunea la fel, având în vedere că ultimul părinte( mama) a decedat la AZ.

 Precizează că pârâta R.E. nu poate  dovedi nicio prioritate în acceptarea  succesiunii, iar dacă ei nu au acceptat succesiunea  nici aceasta  nu a acceptat la fel acest lucru.

Consideră că în prezent succesiunea  trebuie  împărţită  în patru părţi aşa cum a  fost cerută de F K (CLARA, respectiv în favoarea reclamantei R E pârâtei F K , pârâtului L E – P.

Biroul de Cadastru şi Carte Funciară cu adresa nr.48 din data de 29.05.2008 comunică prin registratura instanţei copiile cărţilor funciare nr.6, 28 Ndf şi 30 Ndf a localităţii şi copiile dosarelor de întabulare nr.3592/2005, 3636/2006 şi 3377/2006, care conţin 24 file filele 164 - 188.

 Primăria comunei cu adresa nr.6162 din 23.06.2008 comunică prin registratura instanţei extrasul de căsătorie numai pentru uzul organelor de stat privind pe L.R. şi L.P. şi extrasul pentru uzul oficial de pe actul de naştere privind pe R.L. fila 198.

Primăria oraşului S.S., judeţul S cu adresa nr.21288 din 24.06.2008 comunică prin registratura instanţei extras din registrul de naştere - pentru uz oficial -  privind pe KL EA-A fila 201.

Consiliul Local al municipiului,  Direcţia de evidenţă a persanelor cu adresele nr.582.741 din 01.07.2008 şi nr.584.910 din 24.07.2008 a comunicat extrasul de căsătorie de pe actul 1129/1958 privind pe FU L şi R.L. fila 211

Prin precizarea de acţiune  reclamanta F K (CLARA) solicită să se constate că parcelele cu nr. cadastral 17/1 şi 16/1 desprinse din CF 6 obiectul unui contract de schimb autentificat sub nr.  4346/2008, aceste parcele fiind înlocuite cu parcela cu nr. top. 892 din CF 1212, primite  în schimbul cadastrului cu nr. 17/1 şi 16/1; să se includă în masa succesorală rămasă după defuncta R.H. şi a imobilului cu nr.  cadastral 17/2 şi 16/2, înscris în Cf 29 respectiv şi a parcelei nr. top. 892 în suprafaţă de 18293 mp înscris în CF 1212; să se constate că imobilele de mai sus din masa succesorală revin în întregime şi în părţi egale celor doi moştenitori acceptanţi , reclamanta F K (CLARA în calitate de fiică şi pârâta R E în calitate de nepoată de fiu, dispunând predarea succesiunii, ceilalţi moştenitori fiind  neacceptanţi;să se dispună întabularea dreptului de proprietate în favoarea celor doi moştenitori şi asupra topograficului 892 din Cf 1212 cu titlu de moştenire, efectuând cuvenitele rectificări în acest sens.

În subsidiar arată că menţine capete de cerere  privind rectificarea înscrierilor  din CF 6 şi CF NDF 28,29 şi 30 privind topograficele 16/2 şi 17/2 şi restabilirea situaţiei anterioare din CF.

În motivarea precizării reclamanta arată că reuşind să vină în România pentru termenul de judecată din data de 14.10.2008 a făcut personal câteva investigaţii  şi demersuri la Primăria reuşind  să descopere existenţa unui contract  de schimb care priveşte imobilele, care intră în masa succesorală după defuncta R.H. respectiv care au format proprietatea  acestei  defuncte  şi care s-au transmis  cu titlu de succesiune  în favoarea pârâtei R.E.. Este vorba de nr. cadastrale  17/1 şi 17/2 înscrise probabil în  C.F. NDF  29.

Prin contractul  de schimb autentificat sub nr.  4346/2008 de BNP PP, în schimbul  numerelor cadastrale  16/1 şi 17/1 a fost oferit  de către Primăria nr. topo.  892 în suprafaţă de  18293 mp din CF 1212.

Fiind în interesul moştenitorilor, înţelege  să-şi însuşească Contractul de schimb efectuat  şi astfel în locul imobilelor cu nr. cadastral 16/1 şi 17/1 care provin iniţial din CF  6 să fie inclus în masa succesorală nr. topo.  892 din CF  1212.

Având în vedere dificultăţile tehnice ce ar decurge  din restabilirea situaţiei din CF 6 în special datorate intervenirii contractului de schimb la care au făcut referire şi care a fost încheiat în urma  derulării prezentului proces  reclamanta consideră că este  în interesul părţilor  ca în urma constatării nulităţilor  certificatului de moştenitor, rectificarea înscrierilor din CF să fie  efectuate  fără anularea înscrierilor în sistem cadastral nou prin constituirea numerelor  16/1,16/2,17/1  şi 17/2 din CF. NDF 28,29,30 astfel să fie incluse în masa succesorală aceste numere cadastrale  noi provenite din topograficele care au constituit proprietatea defunctei.

Prin precizarea de acţiune de la fila nr. 257 reclamanta F.K. (CLARA solicită să se constate că în mod eronat a fost înscris  în CF 1524 cu nr. top. 386 menţiunea că terenul ar fi fost cooperativizat şi că masa succesorală rămasă după defuncta ROSENFELD HELEN  născută KLEIN nu a făcut obiectul cooperativizării; Să se constate nulitatea  absolută a Certificatului  de moştenitor nr.  386/29.10.2004, emis de B.N.P Iuhasz Andrei din Marghita; să se  constate că  imobilele care intrau  în masa succesorală şi care au avut nr. topo 388 şi 389 Tăuteu au fost transnotate în  înscris în CF NDF 28 şi respectiv CF NDF 30 Tăuteu  având nr. cadastral 16/1 şi 16/2, iar nr. cadastral  16/1 a făcut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/200/ - BNP Pană Petre astfel că în prezent în masa succesorală  poate fi inclus nr. cadastral 16/2 din CF NDF 28 Tăuteu şi  cota ? parte din  CF 1212 Tăuteu cu nr. top.  892.

 Să se  constate că  după defuncta  ROSENFELD HELEN născută KLEIN) decedată la 09.05.1945, masa succesorală  se compune din imobilul înscris în CF  nr. 6 Tăuteu, topo. 387, în suprafaţă de  3096 m.p din cota de 43306/64959 părţi din topo.  1113, înscris în CF nr. 6 Tăuteu  din cota  din cota  de 2543/5586 din imobilul înscris  în Cf  1124 Tăuteu cu nr. top.  386 , din cota  de ?  parte din imobilul  înscris în CF 1212 Tăuteu cu nr. top. 892 în suprafaţă totală de 18293 mp, din imobilul cu nr. cadastral 16/2 înscris în CF NDF 28 Tăuteu în suprafaţă de 1568 mp.; să se constate  că masa succesorală de mai sus revine în întregime  şi în  părţi egale celor doi moştenitori constatând că ceilalţi moştenitori sunt neacceptanţi. Să se constate că în mod eronat aceste imobile au fost întabulate numai pe numele  pârâtei ROSENFELD ECATERINA, dispunând  rectificarea înscrierilor  de carte funciară  din Cf nr. 6 , 1212, 1124 CF NDF 28 Tăuteu  şi întabularea  dreptului de proprietate conform celor de mai sus.

 În subsidiar în situaţia în care  instanţa consideră  că din punct de vedere  tehnico-juridic se impune desfiinţarea  planului cadastral  şi rectificarea  înscrierilor din Cf 6 Tăuteu şi CF NDF 28 şi 30 Tăuteu menţin şi aceste capete de cerere, deşi având  în vedere că una dintre cadastrale  a făcut obiectul  unui schimb, nu este în interesul cauzei şi al moştenitorilor  restabilirea  situaţiei de Cf de dinaintea  de constituirea  cadastralelor, ci pur şi simplu includerea  în masa succesorală a acestor numere cadastrale noi precum şi a cotei de ? parte din terenul obţinut  în schimb cu cheltuieli de judecată.

Oficiul de Cadastru şi  Publicitate imobiliară comunică prin registratura instanţei copia certificată după dosarul de întabulare  nr. 2425/1983 filele  281 -290.

Prin concluziile scrise se  solicită să se constate că în mod eronat a fost înscris  în CF 1524 cu nr. top. 386 menţiunea că terenul ar fi fost cooperativizat şi că masa succesorală rămasă după defuncta ROSENFELD HELEN  născută KLEIN nu a făcut obiectul cooperativizării; Să se constate nulitatea  absolută a Certificatului  de moştenitor nr.  386/29.10.2004, emis de B.N.P Iuhasz Andrei din Marghita; să se  constate că  imobilele care intrau  în masa succesorală şi care au avut nr. topo 388 şi 389 Tăuteu au fost transnotate în  înscris în CF NDF 28 şi respectiv CF NDF 30 Tăuteu  având nr. cadastral 16/1 şi 16/2, iar nr. cadastral  16/1 a făcut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/200/ - BNP Pană Petre astfel că în prezent în masa succesorală  poate fi inclus nr. cadastral 16/2 din CF NDF 28 Tăuteu şi  cota ? parte din  CF 1212 Tăuteu cu nr. top.  892.

 Să se  constate că  după defuncta  ROSENFELD HELEN născută KLEIN) decedată la 09.05.1945, masa succesorală  se compune din imobilul înscris în CF  nr. 6 Tăuteu, topo. 387, în suprafaţă de  3096 m.p din cota de 43306/64959 părţi din topo.  1113, înscris în CF nr. 6 Tăuteu  din cota  din cota  de 2543/5586 din imobilul înscris  în Cf  1124 Tăuteu cu nr. top.  386 , din cota  de ?  parte din imobilul  înscris în CF 1212 Tăuteu cu nr. top. 892 în suprafaţă totală de 18293 mp, din imobilul cu nr. cadastral 16/2 înscris în CF NDF 28 Tăuteu în suprafaţă de 1568 mp.; să se constate  că masa succesorală de mai sus revine în întregime  şi în  părţi egale celor doi moştenitori constatând că ceilalţi moştenitori sunt neacceptanţi. Să se constate că în mod eronat aceste imobile au fost întabulate numai pe numele  pârâtei ROSENFELD ECATERINA, dispunând  rectificarea înscrierilor  de carte funciară  din Cf nr. 6 , 1212, 1124 CF NDF 28 Tăuteu  şi întabularea  dreptului de proprietate conform celor de mai sus.

 În subsidiar în situaţia în care  instanţa consideră  că din punct de vedere  tehnico-juridic se impune desfiinţarea  planului cadastral  şi rectificarea  înscrierilor din Cf 6 Tăuteu şi CF NDF 28 şi 30 Tăuteu menţin şi aceste capete de cerere, deşi având  în vedere că una dintre cadastrale  a făcut obiectul  unui schimb, nu este în interesul cauzei şi al moştenitorilor  restabilirea  situaţiei de Cf de dinaintea  de constituirea  cadastralelor, ci pur şi simplu includerea  în masa succesorală a acestor numere cadastrale noi precum şi a cotei de ? parte din terenul obţinut  în schimb cu cheltuieli de judecată.

CONCLUZII SCRISE  PÂRÂTA ROSENFELD ECATERINA

solicită respingerea acţiunii completate formulate de reclamanta FUCHS KLARA (CLARA) ca inadmisibilă şi pe cale de consecinţă să se constate că reclamanta nu mai are nicio vocaţie  succesorală  la moştenirea în cauză ea fiind renunţătoare tacit la moştenire, cu cheltuieli de judecată..

În motivare pârâta ROSENFELD ECATERINA, arată că prin precizarea de acţiune formulată de către reclamantă se face vorbire  de faptul că în masa succesorală ar intra şi terenuri care au format obiectul contractului de schimb autentificat  sub nr. 4346/2008 mai concret parcela  cu nr.  892 Tăuteu din Cf 1212 Tăuteu primită în schimbul cadastrului cu nr.  17/1 şi 16/1 Tăuteu. Totodată s-a solicitat includerea în masa succesorală şi a imobilului cu nr. cadastral 17/2 şi 16/2 Tăuteu înscrise  în CF 1212 Tăuteu care  ar reveni în întregime şi în părţi egale reclamantei cât şi lor.

Arată că reclamanta a  solicitat în mod eronat  includerea în masa succesorală a imobilelor  din nr. cadastral 16/1 şi 16/2 Tăuteu imobile care nu au fost proprietatea  defunctei ROSENFELD HELEN ci provin din familia mamei sale STERN FRANCISC  şi AMALIA. Acest aspect îl vor susţine prezentând extrasele  de carte funciară.

Consideră completarea de acţiune  formulată de  reclamanta  neîntemeiată  întrucât la  formularea cererilor pe baza Legilor fondului funciar aceasta nu îndeplinea  condiţiile imperative cerute de lege( cetăţenia română, tardivitate). Mai mult arată că ei au făcut numeroase demersuri oneroase pentru finalizarea acestor  reconstituiri ale dreptului de proprietate( drumuri pe ruta Israel – România, contravaloare schiţe dezmembrare, onorariu avocat etc.).

Arată că prin răspunsul la întâmpinare formulat de reclamantă se arată că  aceasta ar fi  acceptat tacit  succesiunea, însă se impune întrebarea în ce mod s-a întâmplat aceasta.

Tot prin răspunsul  la întâmpinare formulat de reclamantă  se susţine că atunci când tatăl  acesteia a decedat mama ei a acceptat  succesiunea  pentru minore şi în numele lor, legitimă fiind întrebarea în ce mod acceptat succesiunea şi la ce dată.

Arată că afirmaţia reclamantei cum că după revenirea  din AUSCHWITZ a locuit în casa familiei din Tăuteu este totalmente  nedovedită.

Arată că afirmaţiile  reclamantei sunt total neadevărate cum că tatăl său ar fi locuit  într-o altă casă decât cea părintească. Arată că  acesta a locuit  tocmai în casa părintească mai mult  chiar pârâta a copilărit în aceea casă.

Precizează că în prezenta casă nu se pune problema bunei sau relei credinţe, reclamanta nu a dovedit  în nici un fel cum că ar fi acceptat succesiunea în mod tacit în termenul legal.

Reaminteşte că după defuncţii ROSENFELD HELEN şi ROSENFELD JAKOB au rămas 5 copii, printre care reclamanta şi tatăl său IGNACZ. După deschiderea succesiunii s-a încheiat o înţelegere între fraţi, potrivit căreia masa succesorală să revină tatălui său ROSENFELD IGNACZ, deoarece între cei cinci moştenitori se găseau 4 fete şi un băiat(IGNACZ). La trei fete defuncţii au dat  câte o cotă  corespunzătoare masei lor succesorale,  iar reclamantei i s-a dat de către tatăl său, IGNACZ, o suprafaţă de teren cu vie, în schimbul părţii ce  i se cuvenea acesteia din moştenire, aspect dovedit de faptul că nici unul dintre fraţi nu au revendicat ulterior nimic.

Consideră că reclamanta este străină de succesiune deoarece nu  a acceptat-o prin mijloacele stabilite de lege, prin urmare a renunţat în mod tacit la succesiune.

Analizând dosarul cauzei,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

.

Admite acţiunea precizată de reclamanta FUCHS KLARA (CLARA) născută ROSENFELD, dom. în Israel, cu domiciliul ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a, jud. Bihor, formulată împotriva pârâţilor ROSENFELD ECATERINA, dom. în Israel, cod 524112, loc Ramat-gan, str. Iabotinsky, nr. 112, WISHNIAK ANITA, cu domiciliul ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a, jud. Bihor,  LORINCZ EFRAIM – PETER, cu domiciliul ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a, jud. Bihor, şi în consecinţă:

 Constată că, în mod eronat a fost înscris  în CF 1524 cu nr. top. 386 menţiunea că terenul a fost cooperativizat

Constată că, masa succesorală rămasă după defuncta ROSENFELD HELEN născută KLEIN nu a făcut obiectul cooperativizării; 

Constată  nulitatea  absolută a Certificatului  de moştenitor nr.  386/29.10.2004, emis de B.N.P Iuhasz Andrei din Marghita; 

Constată că  imobilele care intrau  în masa succesorală şi care au avut nr. topo 388 şi 389 Tăuteu au fost transnotate în CF NDF 28 şi respectiv CF NDF 30 Tăuteu  având nr. cadastral 16/1 şi 16/2, iar nr. cadastral  16/1 a făcut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/2008 - BNP Pană Petre astfel că în prezent în masa succesorală  poate fi inclus nr. cadastral 16/2 din CF NDF 28 Tăuteu şi  cota ? parte din  CF 1212 Tăuteu cu nr. top.  892.

 Constată că  după defuncta  ROSENFELD HELEN născută KLEIN) decedată la 09.05.1945, masa succesorală  se compune din

 - imobilul înscris în CF  nr. 6 Tăuteu, topo. 387, în suprafaţă de  3096 m.p,

- din cota de 43306/64959 părţi din topo. 1113, înscris în CF nr. 6 Tăuteu 

- din cota  din cota  de 2543/5586 din imobilul înscris  în Cf  1124 Tăuteu cu nr. top.  386,

-  din cota  de ?  parte din imobilul  înscris în CF 1212 Tăuteu cu nr. top. 892 în suprafaţă totală de 18293 mp,

-  din imobilul cu nr. cadastral 16/2 înscris în CF NDF 28 Tăuteu în suprafaţă de 1568 mp.

Constată că  masa succesorală de mai sus revine în întregime  şi în  părţi egale reclamantei în calitate de fiică şi defunctului ROSENFELD IGANCZ  în calitate de fiu;

 Constată că  după defunctul ROSENFELD IGANCZ,  decedat la data de  23.03.1970 unica moştenitoare  în  calitate de  fiică este pârâta ROSENFELD ECATERINA, iar masa succesorală după acest defunct  se compune din  ? parte din imobilele rămase  după mama acestuia  ROSENFELD HELEN;

Constată că  ceilalţi moştenitori sunt neacceptanţi.

Constată că  în mod eronat aceste imobile au fost întabulate numai pe numele  pârâtei ROSENFELD ECATERINA şi în consecinţă dispune rectificarea înscrierilor  de carte funciară  din Cf nr. 6, 1212, 1124, CF NDF 28 Tăuteu  şi întabularea  dreptului de proprietate conform celor de mai sus.

 Obligă pârâta ROSENFELD ECATERINA să plătească cheltuieli de judecată, în sumă de 4242 lei în favoarea reclamantei.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STANCIU CLAUDIA-MARIA FARKAS ELISABETA

Red. Jud. SCM.

Tehnored. V.D.

5 ex/24.04.2009

s-au emis  4 comunică cu

recl. Fuchs Klara

pârâţii : Rosenfeld Ecaterina, Lorincz Efraim-Peter,

Wishniak Anita

Grefier Farkas Elisabeta

1