Contestatie la executare

Sentinţă civilă 79 din 20.02.2017


Dosar nr. 2146/267/2016Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

ÎNCHEIEREA NR. 79

Şedinţa publică de la 20 Februarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE xx

Grefier xx

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare, formulată de contestatoarea Comisia locală de fond funciar de pe lângă Primăria oraşului xx, Judeţul xx, cu sediul în oraşul xx, str. xx, nr.xx, judeţul xx, împotriva formelor de executare silită din dosarul de executare nr.353/E/2016, al Biroului executorului judecătoresc xx, în contradictoriu cu intimatul xx, domiciliat în comuna xx, sat xx, nr.xx, judeţul xx.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că prin Serviciul registratură al instanţei la data de 17.02.2017, se află ataşate concluzii scrise din partea intimatului, prin care solicită judecarea în lipsă a cauzei..

Nemaifiind cereri sau excepţii de soluţionat , având în vedere că ambele părţi au solicitat judecarea cauzei în lipsă , încuviinţează proba cu înscrisurile existente la dosar şi constatând cauza în stare de judecată , o reţine pentru soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 15.11.2016, sub nr. dosar 2146/267/2016, contestatoarea Comisia LFF xx, reprezentata prin primar xx, cu în contradictoriu cu intimatul  xx, a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de executare pornită de Biroul Executorului Judecătoresc xx în dosarul nr. 353/E/2016 solicitând ca prin hotărâre ce se va pronunţa să se  dispună admiterea contestaţiei si anularea tuturor formelor de executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că în fapt, la cererea creditorului xx, BEJ xx, a pornit executarea silită împotriva Comisiei Locale xx, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 77/01.02.2016, pronunţată de Judecătoria Novaci, în dosar nr. xx/267/2015, formând dosarul de executare nr. 353E/2016.

Prin sentinţa civilă nr. 77/01.02.2016, a fost obligată Comisia Locală de Fond Funciar xx, să înainteze Comisiei Judeţene xx, documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate conform HCJ nr. xx/09.06.2010.

În data de 07.11.2016,  a fost comunicat de BEJ xx, încheierea nr. 501/27.10.2016, pronunţata de Judecătoria Novaci, în dosar nr. xx/267/2016, somaţia din 03.11.2016, înştiinţarea din 03.11.2016, încheierea nr. 353 E/2016 din 03.11.2016 şi sentinţa civilă nr. 77/2016, pronunţată de Judecătoria Novaci, în dosar nr. xx/267/2015.

Că pentru eliberarea titlurilor de proprietate documentaţia trebuie să cuprindă: hotărârile de validare şi anexele validate, sau după caz hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, planurile parcelare, ori după caz planurile de încadrare in tarla recepţionate in prealabil de către OCPI xx, proces verbal de punere in posesie.

Conform procedurii privind verificarea documentaţiilor tehnice înaintate de comisiile locale de fond funciar în vederea emiterii şi înscrierii în cartea funciară a titlurilor de proprietate emisa de OCPI Gorj si HCJ nr. xx/07.08.2015, art.28: planul  parcelar  se  întocmeşte  de  o  persoană fizică  autorizată  şi  se recepţionează de către OCPI, conform art. 223-234 din Ord ANCPI 700/2014;planul de încadrare în tarla se întocmeşte de către PFA cu respectarea prevederilor art. 86 alin b, 2, 3 din Ord. ANCPI 700/2014; PAD- Plan de amplasament si delimitare, va fi "întocmit de persoane autorizate in categoriile A,B,C,D

Că, în cadrul Comisiei Locale xx, nu au încadrată o persoană autorizată care să  întocmească  aceste planuri parcelare, de amplasare şi delimitare.

Pe de alta parte, legea nu distinge în sarcina cui cade achitarea întocmirii planurilor parcelare si a PAD-urilor, astfel încât creditorul putea să depună diligenţele necesare întocmirii planului parcelar şi PAD-ului, necesare eliberării titlului de proprietate.

Comisia LFF Novaci, a întocmit procesul-verbal de punere în posesie în data de 26.06.2013, fiind înregistrat sub nr. 16, însă datorită apariţiei Legii nr. 165/2013, s-a suspendat orice fel de procedura pe legile fondului funciar, iar în anul 2014, a apărut Ordinul ANCPI nr. 700, care impune necesitatea întocmirii acestor PAD-uri, care nu se pot realiza decât de persoane autorizate.

În ceea ce priveşte onorariul şi cheltuielile de executare, solicită  trecerea acestora în sarcina exclusivă a creditorului.

În drept, a întemeiat  cererea pe dispoziţiile art. 712 si urm C.proc.civ.

În dovedire a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri depunând în copie Încheierea nr.501 din data de 27.10.2016, somaţia emisă de BEJ xx , în dosarul nr. 335/E/2016, Încheierea nr. 335/E/2016 , emisă de BEJ xx, şi Sentinţa civilă nr. 77/2016, pronunţată de Judecătoria xx, judeţul xx, în dosarul nr. xx/267/2015.

Legal citat, intimatul xx, la data de 05.12.2016, a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea contestaţiei la executare şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat că în fapt, intimatului xx, i-a fost validat prin HCJ nr. xx/09.06.2010 anexa 37, poziţia 25, dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 8993 ha teren cu vegetaţie forestieră. De la data de 09.06.2010 şi până la data de 16.07.2015, Comisia Locală de Fond Funciar de pe lângă Primăria Oraşului xx, nu a întocmit şi nu a înaintat documentaţia necesară către Comisia Judeţeană xx de fond funciar în vederea emiterii titlului de proprietate tergiversând practic reconstituirea dreptului de proprietate.

La data de 16.07.2015, intimatul a formulat cerere de chemare în judecată ce a format obiectul dosarului nr. xx/267/2015,  prin care a solicitat instanţei „obligarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar de pe lângă Primăria Oraşului xx, să înainteze Comisiei Judeţene xx de fond funciar, documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate conform HCJ nr. xx/09.06.2010".

Potrivit dispozitivului Sentinţei civile nr. 77/01.02.2016, pronunţată în dosarul nr. 990/267/2015, Judecătoria Novaci „obligă pârâta Comisia Locală de Fond Funciar de pe lângă Primăria Oraşului xx să înainteze Comisiei Judeţene Gorj de fond funciar, documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate conform HCJ nr. xx/09.06.2010", hotărârea fiind definitivă prin neapelare.

Intimatul manifestând bună-credinţă prin cererea înregistrată sub nr. 3144 din data de 28.03.2016, a solicitat executarea de bunăvoie a Sentinţei civile nr. 77/01.02.2016, anexând la cerere şi hotărârea cu menţiunea că este definitivă.

Solicită să fie respinse  apărările formulate de contestatoare cu privire la faptul că nu are încadrată o persoană autorizată care să întocmească planurile parcelare de amplasare şi delimitate, deoarece acesta comisie a avut la dispoziţie o perioadă de 6 ani să-şi îndeplinească atribuţiile prevăzute de art. 116 din Legea nr. 18/1991 republicată „comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituie potrivit prevederilor art. 12 vor efectua lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări după caz, comisiilor judeţene, prefectului, în vederea emiterii titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului".

Chiar dacă Comisia Locală de Fond Funciar de pe lângă Primăria Oraşului xx anexat la contestaţie procesul verbal de punere în posesie nr. 16 din data de 26.06.2013, intimatul nu a fost înştiinţat despre acest înscris până în prezent.

Mai mult, de la emiterea Ordinului ANCPI 700/2014 şi HCJ nr. xx/2015 Primăria Oraşului xx a avut suficient timp la dispoziţie pentru a angaja personalul de care are nevoie pentru buna funcţionare a Comisiei Locale de Fond Funciar, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare în sumă de 1244,50 lei stabilite în sarcina debitoarei acestea sunt legale şi se încadrează în prevederile Ordinului 2550/2003.

Onorariul practicat de executorul judecătoresc în sumă de 1200 lei (TVA inclus) se încadrează în prevederile Ordinului 2550/2003 (obligaţia de a face).

Suma de 244,50 lei reprezintă taxe poştale şi taxă judiciară de timbru.

Mai învederează  faptul că, prin cererea din data de 28.03.2016, debitoarei i s-a solicitat să execute de bunăvoie obligaţia prevăzută de Sentinţa civilă nr. 77/01.02.2016, pronunţată în dosarul nr. xx/267/2015, de Judecătoria Novaci, pentru a evita cheltuielile de executare însă aceasta au refuzat să se conformeze, fiind astfel în culpă, iar creditorul este îndreptăţit să-şi recupereze cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei chiar dacă debitoarea este Comisia Locală de F.F. Novaci.

Potrivit art. 669 alin. (2) Cod procedură civilă "Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit...", iar potrivit alin. (3) pct. 2 şi 3, sunt cheltuieli de executare: onorariul executorului judecătoresc şi onorariul avocatului în faza de executare silită, taxele".

În concluzie, solicită respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept , a invocat  prevederile art. 205 şi următoarele Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, depunând în copie Cererea înregistrată sub nr. 3144 din data de 28.03.2016

La solicitarea instanţei a fost ataşat la prezentul dosar , dosarul de executare nr. 353/E/2016 , al BEJ xx.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, precum şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă, contestatoarea Comisia locală de fond funciar de pe lângă primăria oraşului Novaci, Judeţul Gorj, contestă formele de executare pornită de Biroul Executorului Judecătoresc xx în dosarul nr. 353/E/2016, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se av pronunţa, în contradictoriu cu intimatul  xx,  să se  dispună admiterea contestaţiei şi anularea tuturor formelor de executare, cu cheltuieli de judecată

Potrivit art.712 alin.1 din Codul de procedură civilă, „împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii”.

În cauza dedusă judecăţii, titlul executoriu este reprezentat de Sentinţa civilă nr. 77/01.02.2016, pronunţată de Judecătoria Novaci, judeţul Gorj , în dosarul nr. xx/267/2015, încheierea şi somaţia date în dosarul de executare nr. 353/E/2016 , al BEJ xx, înscrisuri ce se află ataşate la prezentul dosar.

Rezultă din cuprinsul înscrisurilor menţionate mai sus, că împotriva contestatoarei s-a început executarea silită conform titlul executoriu este reprezentat de Sentinţa civilă nr. 77/01.02.2016, pronunţată de Judecătoria xx, judeţul xx , în dosarul nr. xx/267/2015.

Prin urmare, motivele ce pot fi primite pe calea contestaţiei la executare, vizează atât situaţia în care fie persoanele direct implicate în raporturile execuţionale, respectiv creditorul şi debitorul, fie orice alte persoane care invocă o vătămare adusă prin nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea unui act de executare, cât şi situaţia în care se pretind de către persoane faţă de executarea silită începută, un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit.

În cauza dedusă judecăţii, în opinia instanţei nu pot fi reţinute susţinerile contestatoarei, având în vedere data validării dreptului de proprietate intimatului  prin HCJ Gorj nr.xx/2010 şi cu atât mai mult, obligarea acesteia, conform sentinţei civile nr.77/01.02.2016, a Judecătoriei xx, Judeţul xx, ce se află ataşată la dosar la fila nr.10, de  a înainta Comisiei judeţene xx de fond funciar, documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate conform HCJ nr.xx/09.06.2010.

În consecinţă, constatând că în prezenta cauză nu s-a invocat, respectiv nu s-a probat nici un motiv întemeiat de natură a face aplicabile dispoziţiile legale care reglementează instituţia contestaţiei la executare, se apreciază a fi neîntemeiată prezenta contestaţie, motiv pentru care urmează a se dispune respingerea acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea  Comisia locală de fond funciar de pe lângă Primăria oraşului xx, Judeţul xx, cu sediul în oraşul xx, str. xx, nr.xx, judeţul xx, împotriva formelor de executare silită din dosarul de executare nr.353/E/2016, al Biroului executorului judecătoresc xx, în contradictoriu cu intimatul xx, domiciliat în comuna xx, sat xx, nr.xx, judeţul x.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la judecătoria Novaci.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Februarie 2017.