Contestatie la executare

Sentinţă civilă 148 din 10.03.2016


DOSAR  CIVIL NR.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

SENTINŢĂ CIVILĂ NR.

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DIN :

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Pe  rol  soluționarea  cauzei civile  având ca  obiect  contestație la executare, formulată de  contestatorul S.C. …., în contradictoriu cu intimaţii : M.F.P- şi B. E.

 În temeiul art. 213 C.pr.civ. raportat la art. 231  C.pr.civ. în referire la Legea  nr.2/2013 judecarea cauzei  se desfăşoară în şedinţă publică şi este înregistrată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică potrivit  art. 219 C.pr.civ., se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită cu respectarea disp. art. 155 și urm. C.pr.civ.

Acțiunea  a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 20 lei cu chit.  nr. SVAF/4632/14.09.2015 conform OUG nr. 80/2013  privind  taxele judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile,obiectul litigiului, s-au făcut menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual.

Instanţa, în temeiul art. 394 C.pr.civ. închide dezbaterile în fond şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii civile de faţă, constată:

Prin acţiunea inregistrata iniţial la Judecătoria Constanţa la data de 21.08.2015 sub numar de dosar … contestatoarea S.C., în contradictoriu cu intimaţii : M.F.P- şi B. E,, a solicitat instanţei ca, în baza probelor ce se vor administra, să anuleze actele de executare întocmite în dosarul execuţional  nr. … al D.G.F.P. Constanţa, constand în adresa de înfiinţare a popririi nr. … din data de …, care vizează suma de 250 lei, şi să dispună întoarcerea  executării silite, în sensul desfiinţării popririi asupra sumelor de bani pe care le are deschise la instituţiile bancare şi cu consecinţa restabilirii situaţiei anterioare. Cu cheltuieli de judecată.

In motivarea, in fapt, a cererii, se arată că prin înştiinţarea din 06.07.2015, contestatoarei i s-a adus la cunoştinţă că s-a dispus măsura indisponibilizării sumelor pe care le datorează, cu orice titlu, debitorului urmărit B. E., în vederea recuperării sumei de 250 lei.

Prin acelaşi act i s-a adus la cunoştinţă  că executarea se face în baza unor titluri executorii emise în perioada 2007-2011.

În primul rand, s-a învederat că debitorul urmărit B. E. nu are raporturi juridice cu contestatoarea, raporturi în baza cărora contestatoarea să aibă obligaţii faţă de debitor constand în sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporate urmăribile.

Într-adevăr, debitorul urmărit B. E. a avut calitatea de angajat al contestatoarei în perioada 02.09.2013-21.10.2013 (contract nr. …), precum şi în perioada 30.10.2013-13.12.2013 (contract nr. ….), însă la momentul înfiniţării popririi debitorului B. E. nu mai avea calitatea de angajat al ei.

La data de 13.12.2013 au încetat raporturile existente între contestatoare şi debitorul B. E., astfel cum rezultă din extrasul REVISAL din data de 05.08.2015.

Contestatoarea învederează astfel că nu se mai află în raporturi juridice cu debitorul, nu mai are obligaţii faţă de acesta constand în sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile, şi astfel, actele de executare nu-şi găsesc nici o justificare.

In drept, isi motiveaza contestatia pe dispozitiile art.453 Cod procedura civila, art. 172-173 O.G.  nr. 92/2003.

In dovedirea actiunii formulate contestatoarea a solicitat proba cu inscrisuri.

Anexeaza cererii urmatoarele inscrisuri : adresa de înfiinţare a popririi nr. 1993424 din 06.07.2015, Revisal.

Intimata, legal citată, a formulat întampinare iar în motivarea acesteia se arată că organul fiscal a procedat la emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra terţului S.C…. S.R.L.  în vederea recuperării debitului datorat de B. E.

În ceea ce priveşte interesul promovării de către terţul poprit a contestaţiei la executare, se apreciază că terţii pot uza de această cale procedurală numai în măsura în care au fost vătămaţi prin actele ori măsurile de executare silită. Altminteri, terţii nu pot justifica nici un interes în exercitarea contestaţiei la executare.

De altfel, interesul reprezintă o condiţie generală a exercitării oricărei căi de atac şi a îndeplinirii oricărui act de procedură.

Faţă de cele precizate, intimatul apreciază că S.C. …S.R.L.  nu justifică interesul în promovarea prezentei contestaţii la executare şi nu face dovada că adresa de înfiinţare a popririi a cărei anulare o solicită î-a cauzat vreun prejudiciu ce nu ar putea fi reparat decât prin anularea acesteia.

În considerarea argumentelor de fapt şi de drept, intimatul solicită să se constate că prezenta acţiune este lipsită de interes, terţul contestator nefăcând dovada vreunei vătămări produse prin actul de executare contestat şi, pe cale de consecinţă, solicită respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată. 

In drept, isi motiveaza îmtâmpinarea pe dispozitiile art.205 şi urm. Cod procedura civila şi actele normative invocate în cuprinsul întampinării.

Intimatul B. E, legal citat,  nu a formulat întampinare.

Prin Sentinţa Civilă nr…. din Judecătoria Constanţa a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Rădăuţi, avand în vedere sediul contestatoarei, întemeiat pe disp. art. 714 al. 1 rap. la art. 651 al. 1 din C.pr.civ.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de….

Prin Sentinţa Civilă nr. … din …..,  Judecătoria Rădăuţi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Hârşova, avand în vedere domiciliul debitorului, întemeiat pe disp. art. 130 al. 2, art. 132 al. 3 din C.pr.civ.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârşova la data de …..

Pe baza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarele:

Prin înştiinţarea din 06.07.2015 contestatoarei S.C. …. S.R.L. i s-a adus la cunoştinţă că s-a dispus măsura indisponibilizării sumelor pe care le datorează, cu orice titlu, debitorului urmărit B. E., în vederea recuperării sumei de 250 lei.

Prin acelaşi act i s-a adus la cunoştinţă  că executarea se face în baza unor titluri executorii emise în perioada 2007-2011.

Contestatoarea susţine că debitorul urmărit B. E, nu are raporturi juridice cu aceasta, raporturi în baza cărora contestatoarea să aibă obligaţii faţă de debitor constand în sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporate urmăribile.

Debitorul urmărit B. E  a avut calitatea de angajat al contestatoarei în perioada 02.09.2013-21.10.2013 (contract nr. ….), precum şi în perioada 30.10.2013-13.12.2013 (contract nr. ….), însă la momentul înfiinţării popririi debitorului B. E., acesta nu mai avea calitatea de angajat al contestatoarei.

La data de 13.12.2013 au încetat raporturile existente între contestatoare şi debitorul B. E., astfel cum rezultă din extrasul REVISAL din data de 05.08.2015.

Contestaţia la executare este întemeiată.

In drept,

Art. 720 C.pr.civ. : ‚(1) Daca admite contestatia la executare, instanta, tinand seama de obiectul acesteia, dupa caz, va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, va anula ori lamuri titlul executoriu.

(2) De asemenea, daca prin contestatia la executare s-a cerut de catre partea interesata impartirea bunurilor proprietate comuna, instanta va hotari si asupra impartelii acestora, potrivit legii.

(3) In cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei.

(4) Hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei, ramasa definitiva, va fi comunicata, din oficiu si de indata, si executorului judecatoresc.

(5) Daca contestatia este admisa, executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze masurilor luate sau dispuse de instanta.

(6) Atunci cand contestatia a fost respinsa, suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata, urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la alin. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu, dupa caz, situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume.

(7) In cazul in care constata refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita sau de a indeplini un act de executare silita ori de a lua orice alta masura prevazuta de lege, instanta de executare va putea obliga executorul, prin aceeasi hotarare, la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei, precum si, la cererea partii interesate, la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata.

(8) In situatia prevazuta la alin. (7), instanta va solicita actul care constata refuzul executorului judecatoresc de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita, de a indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege.’

Infiintarea popririi asupra conturilor contestatoarei SC …RL, in conditiile in care debitorul nu mai avea calitatea de angajat al sau constituie un act de executare nelegal, care prejudiciaza, in mod vadit, interesele contestatoarei.

Singura modalitate prin care acesta stare de fapt poate fi remediata este anularea acestui act de executare, ceea ce instanta va  si dispune.

Drept pentru care va fi admisa contestatia la executare formulata de SC …SRL urmind a se anula infiintarea popririi si disponibilizarea sumelor existente in contul contestatoarei, la dispozitiia executorului judecatoresc.

In eventalitatea in care au fost transferate sume din conturile contestatoarei pentru acoperirea debitului , ele se vor intoarce in patrimoniul SC …. SRL, ca un act subsecvent de restabilire a situatiei anterioare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂRȘTE

Admite contestatia la executare formulată de  contestatorul S.C. …S.R.L.,  , în contradictoriu cu intimaţii : M.F.P- şi B. E,

In baza art.720 C.proc. civila

Anuleaza actul de executare – Adresa de infiintare a popririi nr….. din data de 06.07.2015 in dosarul executional …… al DGFP Constanta.

Dispune desfiintarea tuturor actelor subsecvente  si restabilirea situatiei anterioare.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.03.2016.

PRESEDINTE, GREFIER,

 

Red.jud.. – 

Dact.gref. . -

Ex.-5-