Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 7853 din 27.01.2012


Obiect: contestaţie la executare 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …. la data de …, contestatorul  BEM în contradictoriu cu intimata Administraţia Finanţelor Publice B, a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornită în temeiul somaţiei nr…… solicitând anularea formelor de executare şi întoarcerea executării silite.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat în esenţă că actele de executare sunt nelegale deoarece nu datorează suma respectivă, pe care a achitat-o cu chitanţa seria …..

În dovedirea cererii, care nu a fost întemeiată în drept, contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosar copii de pe următoarele înscrisuri: somaţie(f.3),titlu executoriu(f.5).

Contestaţia a fost legal timbrată.

Intimata a formulat în termen legal întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, întrucât actele de executare au fost emise în temeiul art.141 şi 145 din OG 92/2003, iar suma ce face obiectul contestaţiei la executare are la bază declaraţia depusă de contestator, în timp ce plata făcută prin chitanţa din … a stins creanţe mai vechi, respectiv sumele la care a fost obligat debitorul prin decizia de impunere nr…... Mai arată intimata că potrivit art.169 din OG 92/2003, creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate prin orice modalitate prevăzută de Codul de proc fiscală, în ordinea vechimii, mai întâi creanţa principală şi apoi accesoriile acesteia.

La dosar au fost depuse în copie decizia de impunere nr…..(f.13), declaraţie privind veniturile realizate în anul 2010(f.28),decizie de impunere anuală(f.30).

Analizând actele dosarului cu privire la fondul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin somaţia nr…… emisă de intimata Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, DGFP B, a fost somat contestatorul să achite suma de 875 lei reprezentând diferenţe de impozit anual de regularizat. Suma a fost stabilită prin titlul executoriu nr….., în baza deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2010(f.30), prin care s-au stabilit în sarcina contestatorului diferenţe impozit de regularizat în cuantum de 845 lei.

Decizia a fost comunicată contestatorului la data de …(f.31), iar la data de .. acesta a achitat suma de 875 lei la casieria intimatei, eliberându-i-se în acest sens chitanţa seria ….

În chitanţă s-a stipulat că suma reprezintă regularizări, iar intimata susţine că prin suma astfel încasată s-au stins datorii mai vechi ale debitorului, stabilite prin decizia de impunere nr…..(f.13).

Instanţa nu poate reţine apărarea intimatei în sensul că suma încasată de la debitor a stins obligaţii de plată mai vechi ale acestuia, în speţă suma datorată cu titlu de diferenţă impozit pe venitul net potrivit deciziei de impunere nr.62/2008, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.115 din OG 92/2003 dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte debitorul.

Potrivit dispoziţiei legale sus menţionate, prioritate în stabilirea obligaţiei de plată ce urmează a fi stinsă, o are destinaţia dată de debitor sumei plătite pentru stingerea creanţelor fiscale.

Presupunând că contestatorul ar fi avut la data de …. mai multe obligaţii fiscale de plată, este evident din cuantumul fix al sumei achitate, care corespunde cuantumului stabilit prin decizia de impunere nr……(f.30), că debitorul a intenţionat să achite suma datorată în baza acestei declaraţii de impunere, şi nu o parte din suma datorată în baza deciziei de impunere din ….

Totodată, debitorul a depus la dosar certificatul de atestare fiscală nr….. eliberat de intimată, prin care se atestă faptul că acesta nu figura cu obligaţii de plată la data de …, dată la care decizia de impunere nr….. fusese emisă şi devenise scadentă, astfel că nu se poate reţine că la data de …. contestatorul mai avea de plată suma datorată în baza deciziei sus menţionată.

Instanţa mai reţine că potrivit art.141 din OG 92/2003, „în titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii”. Faptul că în titlul executoriu nr….. nu s-au menţionat alte creanţe în afara sumei de 875 lei creează prezumţia că la data emiterii titlului executoriu nu mai existau alte restanţe la plată.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art.169 din OG 92/2003 invocate de intimată prin întâmpinare, acestea nu îşi găsesc aplicaţie în cauză, deoarece sunt incidente doar în cazul sumelor încasate în procedura executării silite, în timp ce plata efectuată de debitor a fost făcută înainte de emiterea somaţiei şi a titlului executoriu, fiind o plată benevolă.

În aceste condiţii instanţa reţine că debitorul a achitat obligaţia fiscală prin chitanţa seria …, nemaiexistând la acest moment diferenţe de plată în baza deciziei de impunere …..

Având în vedere considerentele ce preced, în temeiul art. 399 alin.1 şi 3 C.pr.civ., art. 3711, art. 3717 C.pr.civ., instanţa va admite contestaţia la executare şi va dispune anularea somaţiei nr…… şi a titlului executoriu nr….. emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice B.