Contestaţie creditor - Legea nr.77/2016

Hotărâre 2895 din 18.07.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …../204/2018 contestatoarea ….. S.R.L. a formulat în contradictoriu cu intimaţii T. D. şi T. C. contestaţie la notificarea emisă de aceștia, prin avocat, solicitând instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să constate neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 4 din Legea nr. 77/2016 şi, pe cale de consecinţă, să dispună respingerea notificării, ca inadmisibilă.

În motivare contestatoarea a arătat în esență că la …. a fost încheiat contractul de credit nr. …… între …… S.A., în calitate de împrumutător, şi ….. S.R.L., în calitate de împrumutat, prin care a fost acordată o linie credit în cuantum de …… lei pentru capital de lucru, ce a fost ulterior suplimentată la ……. lei în …... Contractul a fost semnat și de intimați, în calitate de garanţi, iar în vederea garantării obligaţiilor rezultate din contract între aceștia şi ……… S.A. s-a încheiat contractul de ipotecă autentificat sub nr. ../…… de BNP …, prin care au adus ca şi garanţie imobilul situat în ….jud. Prahova, înscris în CF …... Faţă de împrejurarea că împrumutata şi garanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale a fost demarată procedura de executare silită, formându-se pe rolul BEJ ……dosarul de executare nr. ../201….. La ……. a fost perfectat contractul de cesiune de creanţe între ……… S.A., în calitate de cedent, şi aceasta, în calitate de cesionar, devenind astfel noul creditor faţă de care trebuia să fie îndeplinită obligaţia de plată. Ulterior au fost emise publicații de vânzare, prin care a fost scos la licitație imobilul proprietatea intimaților. Ca urmare a ultimei publicații, intimaţii, prin avocat, au formulat notificare de dare în plată a imobilului ce face obiectul executării silite, compus din teren în suprafaţă de ……m.p. şi construcţie în suprafaţă de …….. m.p., înscris în CF ……... Notificarea de dare în plată este inadmisibilă, nefiind îndeplinite două din cele 4 condiții impuse de lege și anume: intimații nu fac parte din categoria prevăzută de lege la art. 1, în condițiile în care creditul a fost acordat societății ……. S.R.L., cuantumul sumei împrumutate la momentul acordării depășea echivalentul în lei a sumei de ………. euro, iar creditul a fost acordat în alte scopuri decât cele expres prevăzute de Legea nr. 77/2016, astfel cum reiese din contractul de credit nr. ……/………. Nu e împotriva preluării bunului în contul creanţei, dar nu pe calea prevăzută de Legea nr. 77/2016, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute în mod expres de aceasta. Notificarea de dare în plată a imobilului din …….., jud. Prahova, înscris în CF …….., este făcută cu rea-credinţă de intimați, cu scopul vizibil de a bloca procedura de executare silită.

În drept a invocat art. 1, 4, 7 din Legea nr. 77/2016, disp. O.G. nr. 21/1993 și ale Legii nr. 193/2000, iar în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În susținerea cererii a atașat, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, înscrisuri (f. 27- 48).

Intimații nu au formulat în apărare întâmpinare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin contractul de credit nr. …./……. (f. 30-36) ……… S.A. a acordat ……… S.R.L. o linie de credit în sumă maximă de ……. lei, ce se va utiliza pentru capital de lucru, contractul fiind semnat în calitate de garanți și de intimații din prezenta cauză, T. D. și T. C..

Prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. ……../…….. (f. 40-43), în scopul garantării sumelor datorate de S.C. ………… S.R.L. potrivit contractului de credit, intimații au constituit în favoarea ………. S.A. o ipotecă de prim rang asupra imobilului proprietatea acestora situat în ………….., jud. Prahova, compus din teren în suprafaţă de ……… m.p., locuinţa în suprafață construită de …………… m.p., compusă din: bucătărie, sufragerie, dormitor, dormitor, vestibul, cămară și debara, având nr. cadastral ……….., intabulat în Cartea Funciară nr. ………. a localităţii …………..

Prin actul adițional nr. ………../…… din ………. la contractul de credit nr. ………./……….. (f. 37-39) s-a suplimentat linia de credit prevăzută în contactul inițial cu ………. lei, fiind deci în sumă maximă de ………. lei.

Tot la ………. între ………. S.A. și cei doi intimați, în calitate de garanți ipotecari, s-a încheiat și contractul de ipotecă autentificat sub nr. ………. (f. 44-48), tot în scopul garantării sumelor datorate de S.C. ………… S.R.L. potrivit contractului de credit nr. ……../……….. și actului adițional nr. ………../…………….., prin care intimații au constituit în favoarea ……. S.A. o ipotecă de rang II asupra aceluiași imobil mai sus menționat, proprietatea acestora.

Ca urmare a nerespectării obligațiilor de rambursare a creditului, ………. S.A. a formulat la ………. împotriva intimaților din prezenta cauză, în calitate de garanți ipotecari, cerere de executare silită, înregistrată la ………., asupra bunului imobil proprietatea acestora, constând în teren în suprafață de ……….m.p. și construcție cu destinația de locuință în suprafață construită de ……… m.p. situat în com. …………, jud. Prahova, înscris în CF nr. …., având nr. cadastral …., formându-se astfel pe rolul BEJ ……. dosarul execuțional nr. ………./…………… (f. 29).

Astfel cum rezultă din coroborarea susținerilor contestatoarei, cu înscrisurile de la filele 9, 76, 147-148, …………. S.A. a cesionat către contestatoarea din prezenta cauză și creanța pe care o deținea împotriva intimaților din prezenta cauză, devenind noua creditoare a acestora.

Prin notificarea nr. ………./………., înregistrată la contestatoare la ……….. sub nr. ………… (f. 76), intimații au adus contestatoarei la cunoștință intenția de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ………….., jud. Prahova, compus din teren intravilan în suprafață măsurată de ………m.p. și construcția C - locuință de ……. m.p., în vederea stingerii datoriei ce reprezintă obiectul dosarului de executare nr. ……/………. aflat pe rolul BEJ ………., apreciind că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 77/2016.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. 1, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit; c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţia de locuinţă, sau, indiferent de scopul pentru care a fost contactat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă; d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Pe lângă cele patru condiţii anterior menţionate, prin Decizia CCR nr. 623/25.10.2016 s-a stabilit că prevederile din art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7, 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituționale în măsura în care instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.

În concluzie, pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale, consumatorul trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor expres şi limitativ prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 77/2016, precum şi a condiției referitoare la existenţa impreviziunii, neîndeplinirea uneia dintre condiţii conducând la neaplicarea procedurii dării în plată.

Referitor la condițiile prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 77/2016, contestatoarea a invocat neîndeplinirea în totalitate a acestora.

Astfel, a susținut contestatoarea că intimații nu fac parte din categoria prevăzută de lege la art. 1, în condițiile în care creditul a fost acordat societății ………… S.R.L., iar sub acest aspect instanța reține următoarele:

Conform art. 1 alin. 1 din Legea nr. 77/2016, prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor, iar potrivit alin. 3 din art. 1 din aceeași lege, dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul în care creanța debitorului izvorând  dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau plătitori.

De asemenea, în art. 6 alin. 3 din Legea nr. 77/2016 se prevede că demersurile prevăzute la art. 5 și art. 7-9 pot fi întreprinse și de codebitori și de garanții personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi.

Din economia dispozițiilor Legii nr. 77/2016 rezultă că aceasta presupune cu necesitate existența unui raport juridic principal dintre un consumator și un creditor profesionist sau un cesionar al creanței derivând dintr-un contract de credit.

Chiar dacă, așa cum prevede art. 1 alin. 3 și art. 6 alin. 3, legea este aplicabilă și persoanelor care au garantat – personal sau real – creditul acordat debitorului principal, condiția sine qua non pentru a se pune pertinent în discuție aplicabilitatea legii o constituie existența unui raport juridic principal decurgând dintr-un contract de credit încheiat între un consumator și creditorii expres menționați în alin. 1 al art. 1, chiar dacă ulterior creanța a fost cesionată în favoarea unui terț.

Astfel cum rezultă în mod clar din prevederile art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1991 și ale art. 2 alin. 1 din Legea nr. 93/2000 – la care legea dării în plată trimite în mod expres - , calitatea de consumator aparține doar persoanei fizice, astfel încât mijlocul dării în plată reglementat prin Legea nr. 77/2016 este pus exclusiv la dispoziția persoanelor fizice și nicidecum celor juridice.

Art. 2 lit. b din Directiva 93/13/CEE – transpusă în dreptul intern prin Legea nr. 193/2000 – prevede că, în sensul acestei directive, „consumator” înseamnă orice persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate de prezenta directivă, acționează în scopuri care se află în afara activității sale profesionale.

Procedând la interpretarea disp. art. 2 lit. b din Directiva 93/13/CEE, Curtea Europeană de Justiție a statuat că termenul de „consumator” trebuie interpretat ca referindu-se numai la persoanele fizice (cauzele Cape Snc c. Idealservice SRL și Idealservice MN RE Sas c. OMAI SRL).

Așadar, persoanele juridice care au contractat credite sunt excluse de la beneficiile legii dării în plată.

Raportând acestea la speța de față, cum debitorul principal este S.C. ……….. S.R.L., care nu e consumator și nu beneficiază de dispozițiile legii dării în plată, se apreciază că intimații, deși sunt garanți ipotecari ai debitorului principal, nu pot fi beneficiari ai Legii nr. 77/2016, nefiind garanți ipotecari ai consumatorului principal.

Față de cele ce preced, cum nu e îndeplinită prima condiție prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 77/2016 și e necesară îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 77/2016, precum și a celei referitoare la existența impreviziunii, instanța apreciază ca întemeiată prezenta contestație, și – în consecință - va constata că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a procedurii reglementate de Legea nr. 77/2016, apreciind inutilă analizarea restului condițiilor mai sus menționate, şi, în temeiul disp. art. 7 alin. 5 din Legea nr. 77/2016, va repune părţile în situaţia anterioară emiterii notificării nr. ……../………., înregistrată de contestatoare sub nr. ………./…………...

Urmează a lua act că societatea creditoare nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Văzând şi disp. art. 7 alin. 3 din Legea nr. 77/2016,