Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei

Sentinţă penală 196 din 22.09.2017


Prin sesizarea înregistrată la data de 07.08.2017 pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ..../207/2017, Serviciul de Probaţiune Olt a comunicat instanţei, că sunt în imposibilitatea punerii în executare a  sentinţei penale nr.120/29.06.2016  pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr....../207/2016, ramasa definitiva prin neapelare la data de 13.07.2016,  cu privire la G.L., faţă de care s-a stabilit pedeapsa de 10 luni inchisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, solicitând instanţei luarea măsurilor care se impun.

În fapt, se arata ca G.L. a fost luata in evidenţă de catre Serviciul de Probaţiune Olt la data de 19.07.2016, fiind întocmit dosarul de probatiune nr. 328/A/2016.

Se precizează că sentinţa penală a fost pusă în executare, deşi s-au efectuat numeroase demersuri în acest sens, întrucât persoana supravegheata G.L. nu a dat curs convocarilor adresate nr. 6252/21.07.2016 –returnata, 6512/02.08.2016-returnată cu meniunea plecata din localitate, 4175/29.03.2017

În acest scop, la sesizare au fost anexate de Serviciul de Probaţiune Olt înscrisurile mentionate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penala nr.120/29.06.2016  pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr....../207/2016, ramasa definitiva prin neapelare la data de 13.07.2016,  s-au dispus următoarele:

,, În temeiul de art.378 alin.1 lit.a Cod penal condamnă pe inculpata G.L., domiciliată în Caracal, str. Aleea ….., nr…, jud.Olt, fără antecedente penale, , la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie.

Potrivit art. 83 Cod. pen., amână aplicarea pedepsei şi stabileşte potrivit art.84 Cod penal un termen de supraveghere de 2 ani.

Potrivit art.85 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere instanţa impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

 1 - să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

 2 - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

 3 - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

4 - să comunice schimbarea locului de muncă;

 5 - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

În baza art. 404 alin.2 Cod pr. pen. atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 88 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea amânării executării pedepsei.

 În baza art. 274 alin 1 C. pr. pen., obligă inculpata G.L., la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezentând cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale.

Potrivit art.274 alin.1 Cod pr.penală, suma de 195 de lei reprezentând onorariul doamnei avocat G.F.A. desemnată din oficiu conform delegaţiei 810/2016 pentru a asigura asistenţa juridică a persoanei vătămate G.I. în cursul judecăţii, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Potrivit art.274 alin.1 Cod pr.penală suma de 195 de lei reprezentând onorariul doamnei avocat P.I. desemnată din oficiu conform delegaţiei 811/2016 pentru a asigura asistenţa juridică a persoanei vătămate G.I.N  în cursul judecăţii, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei ”.

Potrivit art. 582 Cpp referitor la revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei:

 (1) Asupra revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

(2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la art. 86 alin. (4) lit. c) din Codul penal persoana cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea prin care s-a dispus amânarea, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă amânarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.

(3) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 88 sau 89 din Codul penal, instanţa, anulând sau, după caz, revocând amânarea aplicării pedepsei, dispune condamnarea inculpatului şi executarea pedepsei stabilite prin hotărârea de amânare, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

Referitor la instituţia juridica de drept penal a revocarii amânării aplicării pedepsei, art. 88 alin (1) Cp stabileşte că dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

Conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, respectiv dovada de citare a condamnatei pentru termenul de judecata din data de 22.09.2017 la Judecătoria Caracal,aceasta locuieste in Caracal, Aleea ……. nr. …, jud. Olt, dovada de primire fiind semnata personal de catre condamnată, în aceste condiţii nefiind dovedita reaua credinţă a acesteia din urmă care să constituie motiv de revocare a beneficiului amânării aplicării pedepsei.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa va  respinge cererea formulată de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt privind revocarea executării pedepsei de 10  luni închisoare cu amanarea aplicării pedepsei  pe un termen de supraveghere de 2 ani, aplicata condamnatei G.L., prin sentinţa penala nr.120/29.06.2016  pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr....../207/2016.

În temeiul art. 275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare  vor rămâne în sarcina statului.

Postat 06.10.2017

Domenii speta