Modificare măsuri privind copilul

Sentinţă civilă 158 din 06.02.2017


Cod ECLI:RO:JDSIG:2017:001.000158

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 3101/308/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ NR . 158/2017

Şedinţa publică  din  06 Februarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Monica Gligor

Pe rol judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamantul  ------ ------- şi pe pârâta  ------ -------, având ca obiect modificare măsuri privind copilul.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă  reclamantul personal asistat de avocat  Fintoc Marieta , lipsă fiind  pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care :

În baza art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, instanţa verifică din oficiu competenţa generală, materială şi teritorială, constatând că faţă de prev. art 107, art 113 Cod procedură civilă , este competentă în soluţionarea cauzei.

In temeiul disp.  art 219 CPC instanţa procedează la identificarea  reclamantului .

Se constată că s-a efectuat  ancheta socială la domiciliul  reclamantului, fiind  remis instanţei raportul la data de 27 ianuarie 2017.

De la  domiciliul pârâtei  s-a comunicat un raport de anchetă socială, la data de  30 ianuarie 2017 , din care reiese că  pârâta ------ -------  este plecată în Spania , iar minorele se află în  grija tatălui .

Cu data de  3 februarie 2017, în modalitatea fax, iar apoi în original la data de  6 februarie 2017, au fost depuse de către pârâtă note de şedinţă şi cerere reconvenţională.

Reclamantul învederează instanţei că  pârâta nu achită  pensie de întreţinere pentru minore.

Reprezentanta  reclamantului, avocat Fintoc Marieta  invocă decăderea  pârâtei  din dreptul  de a mai formula cerere reconvenţională , care a fost depusă la data de 3 februarie 2017 , conform disp. art 209 al. 4 CPC , această cerere reconvenţională putea fi depusă odată cu întâmpinare.

Reclamantul învederează  instanţei că oricum nu ar avea cui să returneze minorele , întrucât  pârâta este plecată din ţară .

Reprezentanta reclamantului, avocat Fintoc  arată că reclamantul îşi menţine cererea formulată  şi solicită stabilirea locuinţei minorelor la el.  Solicită decăderea pârâtei din dreptul de a mai depune cerere reconvenţională.

Instanţa, având în vedere data la care a fost depusă cererea reconvenţională , decade pârâta din dreptul de a depune această cerere .

Reclamantul  arată că are minorele în grijă din vara anului 2016. Pârâta le-a lăsat la mama sa  pentru o zi , însă nu a mai venit să le ia . De atunci  pârâta nu a mai luat legătura cu fetele . Precizează că nu cunoaşte data la care pârâta se va întoarce în ţară sau dacă aceasta se va mai întoarce.

Instanţa procedează la  ascultarea minorei Patricia Bianca în camera de consiliu, fiind încheiat un proces verbal în acest sens .

Av Fintoc solicită  încuviinţarea probei cu înscrisurile  depuse la dosar şi cu  martorii propuşi prin acţiune , teza probatorie fiind situaţia materială a reclamantului , condiţiile actuale de viaţă ale minorelor , precum şi modul în care minorele au fost aduse la reclamant.

Instanţa, constatând că proba cu înscrisurile existente la dosar, este legală, pertinentă şi concludentă, putând duce la dezlegarea pricinii, în temeiul dispoziţiilor art. 255,258, 65 Cod procedură civilă o încuviinţează. Totodată încuviinţează proba testimonială.

Martorii au fost introduşi pe rând în sala de şedinţă şi audiaţi sub prestare de jurământ, declaraţiile lor fiind consemnate şi depuse la dosar .

Reprezentanta reclamantului , avocat Fintoc Marieta arată că  nu are alte  cereri de formulat şi nici alte probe de propus în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat în probaţiune şi nemaifiind incidente de soluţionat, deschide dezbaterile asupra fondului, în temeiul art.392 c.pr.civ., dând cuvântul părţii prezente.

Reprezentanta reclamantului , avocat  Fintoc  Marieta, având cuvântul în dezbateri solicită  admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi stabilirea locuinţei minorelor la tatăl reclamant, obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere  începând cu data de 1 iulie 2016 , de când minorele se află în grija reclamantului, pensia să fie stabilită la venitul minim pe economie. , cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  Arată că pârâta după ce a lăsat minorele la bunica paternă , nu s-a mai întors  după ele.  Precizează că  minorele sunt bine  îngrijite  de tată , cea mare  frecventează o şcoală în Sighişoara , iar cea mică frecventează grădiniţa.

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 394 alin.1 Cod de procedură civilă, socotindu-se lămurită, declară dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Prin cererea depusă  la 21.11.2016 reclamantul  ------ -------  a solicitat  ca-n contradictoriu  cu pârâta ------ ------- , să se dispună modificarea măsurilor luate cu privire la minorele  Ţiglar Patricia Bianca, născută la data de 22.10.2006 şi Ţiglar Antonia  Valentina născută la data de 14.02.2011, stabilite prin  sentinţa civilă nr. 54/2015 pronunţată  de Judecătoria Agnita  în dosarul nr. 1219/174/2014, în sensul stabilirii  locuinţei minorelor la tatăl reclamant; obligarea pârâtei la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorelor începând cu luna iulie 2016 în funcţie de veniturile realizate de pârâtă au în funcţie de venitul minim pe economie, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii a arătat că prin SC 54/7.04.2015 pronunţată în dosarul nr. 1219/174/2014 al Judecătoriei Agnita s-a dispus: „Admite acţiunea formulată de reclamanta ------ ------- în contradictoriu cu  pârâtul ------ ------- . Dispune exercitarea în comun de către ambii părinţi  părţi ai autorităţii părinteşti  privind pe minorele Ţiglar Patricia Bianca şi Ţiglar Antonia  Valentina . Stabileşte locuinţa minorelor la reclamantă.  Stabileşte  obligaţia pârâtului  de întreţinere  a minorelor în bani în sumă de 150 lei  lunar pentru  minora Ţiglar Patricia  Bianca şi 90 lei luna pentru minora  Ţiglar Antonia Valentina  începând cu data formulării  cererii introductive  la instanţă , 27.11.2014 şi până la majoratul acestora. Stabileşte exercitarea dreptului pârâtului de a avea legături personale astfel :  în timpul vacanţelor şcolare de iarnă prin luarea minorelor  la domiciliul pârâtului  o săptămână  în anii impari; în timpul  vacanţei de paşte prin luarea minorelor la domiciliul pârâtului o săptămână în anii pari ; în restul  timpului prin luarea minorilor la domiciliul pârât6ului în primul  şi al treilea sfârşit  de săptămână  din lună, de vineri orele 16 , până duminică orele 16”.

De la data pronunţării hotărârii şi până la începutul lunii iulie 2016, fetiţele au locuit  la  mama lor  în satul Vărd, com Chipăr, jud Sibiu , iar reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă .  A mai arătat că pe lângă acestea le vizita  şi le lua la el la sfârşit de săptămână  şi în timpul vacanţelor  petreceau timp  împreună aşa cum s-a stabilit prin hotărâre.

Reclamantul a mai arătat că în data de 7 iulie 2016 când era plecat în Germania  pentru o  perioadă de 2 luni, pârâta s-a dus acasă la părinţii luzi în Şaeş, împreună cu fetiţele şi le-a lăsat acolo  pentru o perioadă de 2-3 zile , însă de atunci nu a mei venit la fete.  În primele 2 lui  pârâta le-a sumat pe fete de vreo 3 ori după care nu le-a mai sunat deloc. Fetelor nu le-a trimis nimic nici măcar lucrurile  personale, le-a dus un singur rând de haine şi încălţăminte , nici măcar certificatele de naştere nu le-a dus .

În data de 1 septembrie 2016  reclamantul a revenit în ţară  şi arată că le-a cumpărat fetelor tot ce aveau nevoie pentru şcoală  deşi le-a adus articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi din  Germania . Totodată arată că atât timp cât a stat în Germania  le-a sunat pe fete aproape zilnic , le-a înscris apoi la şcoală şi respectiv la grădiniţă , iar el nu a mai plecat în străinătate ci a rămas să se ocupe de copii.

În drept  a invocat disp. art 403, 497, 499, 525, 529 Cod civil ,m art 194, 451-453 CPC.

A solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei, referat de anchetă psihosocială , martori, precum şi alte probe a căror necesitate rezultă din dezbateri .

S-a întocmit ancheta socială la locuinţa reclamantului , reieşind că  acesta locuieşte  împreună cu părinţii săi şi cu  cele două minore Antonia de 6 ani şi Patricia în vârstă de 10 ani, că deţine  o gospodărie şi condiţii de locuit, având posibilităţi să-şi crească fetiţele . La locuinţa  pârâtei nu a fost  găsită nici o persoană , iar despre pârâtă vecinii au declarat  cu ocazia deplasării la locuinţa acesteia  pentru ancheta socială , că nu au văzut-o de ceva vreme, fiind plecată în Spania.

Pârâta a depus  cerere reconvenţională  la 3.02.2017 , în condiţiile în care cererea introductivă  a reclamantului  i-a fost comunicată din 9.12.2016, prin  care a solicitat înapoierea minorelor Ţiglar Patricia Bianca şi Ţiglar Antonia  Valentina de la  tatăl ------ ------- şi stabilirea locuinţei minorelor la domiciliul său, invocând SC 54/7.04.2015 a Judecătoriei Agnita , în care s-a apreciat că minorele  sunt ataşate de mamă şi  sunt bine îngrijite  şi ca urmare s-a stabilit locuinţa lor la mamă.

Cu privire la cererea reconvenţională , reclamantul a ridicat excepţia  formulării ei peste  termenul legal conform  art 209 al. 4 CPC.

Cererea reconvenţională se depune  sub sancţiunea  decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată.  Termenul stabilit de lege pentru depunerea cererii  este un termen procedural imperativ absolut a cărui  nerespectare este sancţionată cu decăderea din  dreptul de a formula cerere reconvenţională.

Instanţa la  termenul  din 6.02.2017 a  pronunţat  decăderea pârâtului din dreptul de a  formula cerere reconvenţională . Potrivit art 185 al. 1 CPC  când un drept  procesual trebuie  îndeplinit/executat  într-un  anumit termen, nerespectarea acestuia  atrage decăderea din  exercitarea dreptului  în afară de  cazul în care legea dispune altfel.  Actul de procedură  făcut peste termen este lovit de nulitate. Potrivit art 209  al. 4 CPC cererea reconvenţională  se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea sau dacă pârâtul nu este obligat la aceasta, cel mai târziu la primul termen de judecată . În  conformitate cu art 208 al. 1 CPC, întâmpinarea este obligatorie , în afară de  cazurile în care  legea prevede în mod expres altfel .

S-a administrat proba testimonială  la cererea reclamantului cu ascultarea martorilor  ------ -------  Emilia  şi  Coman Elena , care au arătat c în esenţă, ambii, că fetiţele Patricia şi  Antonia  sunt  bine îngrijite de reclamant şi bunica lor , că minorele se află  în locuinţa lor de când  pârâta le-a adus pur şi simplu pentru câteva zile şi a  mai venit să le  ia , aşa că minorele au  fost înscrise la şcoală  şi la grădiniţă şi nu duc lipsă de nimic  în casa bunicilor  împreună cu tatăl  lor care le arată  afecţiune şi grijă.

Din administrarea materialului probator, instanţa  reţine, văzând  că  pârâta nici nu s-a prezentat în instanţă  şi nici la domiciliul său nu a fost găsită pentru  anchetă socială ,  reieşind că-i plecată în străinătate, ca fiind  adevărate afirmaţiile reclamantului şi ale martorelor, că pârâta şi-a lăsat fiicele în grija reclamantului ,  aducându-le în iulie 2016 şi până la data soluţionării procesului  aceasta nu s-a întors să le ia acasă la ea , aşa cum a stabilit Judecătoria Agnita la 7.04.2015. Nu a fost  neapărat un gest lipsit de responsabilitate , pentru că pârâta avea încredere  în bunica minorelor care a şi ajutat-o în trecut când locuiau  în acelaşi imobil, la creşterea lor ,  dar este greşit faptul că nu a comunicat  tot acest  timp cu fiicele ei.

Reclamantul a depus la 21.11.2016 acţiunea solicitând schimbarea locuinţei minorelor. Potrivit art 497 CC, dacă  afectează exerciţiul autorităţii sau al unor drepturi părinteşti  schimbarea locuinţei copilului , împreună cu  părintele la care locuieşte , nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte. În caz de neînţelegere între părinţi ,  hotărăşte instanţa de tutelă potrivit interesului superior al  copilului,  luând în considerare concluziile raportului de anchetă socială şi  ascultând minorul conform art 264 CPC.

In speţă , instanţa consideră că măsura existentă cu privire la locuinţa copiilor  se impune a  fi modificată întrucât minorele se află în fapt la domiciliul reclamantului  tată din luna  iulie 2016  când pârâta le-a adus  la el fără să revină după câteva zile  să le ia înapoi  aşa cum a spus, mai mult , nici nu a comunicat schimbarea planului ei , sau un de se află şi pentru cât  timp şi ce  gânduri în legătură cu copiii are.  Astfel le-a spus pe minore, o fetiţă de  10 ani şi alta de 5 ani , să facă faţă în acest fel separării în fapt de ea, le-a adus la domiciliul  tatălui lor şi din iulie 2016 a manifestat dezinteres faţă de acestea, nu le-a mai acordat nici atenţia necesară pentru ca acestea să perceapă în raport de  preocupările obişnuite, corespunzătoare vârstei , că mamei lor  îi pasă  de ele, cum sunt , cum se simt, cum au dormit, dacă au mâncat , dacă a fost bine sau nu la şcoală ori grădiniţă. Această grijă este relevantă şi trebuie exprimată întrucât copilele,  au mare nevoie  de îngrijire, afecţiune şi de prezenţa părinţilor în viaţa lor . Minora cu vârsta de 10 ani şi-a  exprimat dorinţa de a  locui cu tatăl  său şi bunica  ei, şi-a manifestat ataşamentul faţă de aceştia.  Copilele au nevoie de un cămin sigur,  climat de linişte, siguranţă şi echilibru, iar din concluziile anchetei sociale  rezultă că toate acestea pot fi oferite de către tatăl lor care are condiţii materiale şi morale necesare creşterii şi dezvoltării  corespunzătoare a copilelor lui minore, ţinând seama de  dispoziţiile art 403  rap. la art 400 al. 2 Cod civil.

În consecinţă instanţa va  schimba locuinţa minorelor la domiciliul reclamantului tată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  cererea de chemare în judecată  formulată de reclamantul  ------ ------- cu CNP şi domiciliul în str Principală  nr. 8, jud Mureş , în contradictoriu cu pârâta  ------ -------  cu CNP şi domiciliul în com  , sat  nr. 165 , jud  Sibiu  ,  şi în consecinţă :

Modifică  măsura stabilirii  locuinţei minorilor  ------ ------- Patricia Bianca  născută la 22.10.2006  şi ------ ------- Antonia Valentina  n la 14.02.2011 din Sentinţa civilă nr.  54 / 7.04.2015 a Judecătoriei Agnita  în dosar 1219/174/2014 .

Stabileşte  locuinţa minorelor ------ ------- Patricia Bianca  născută la 22.10.2006  şi ------ ------- Antonia Valentina  n la 14.02.2011, la domiciliul reclamantului .

Stabileşte în sarcina pârâtei  obligaţia de întreţinere a minorelor , în bani , în cuantum de câte 150 lei  lunar pentru fiecare minoră , începând cu  data formulării cererii de chemare în judecată, 21.11.2016 şi până la majoratul minorelor.

Obligă pârâta  la plata către reclamant  a sumei de 440 lei  reprezentând cheltuieli de judecată.

Executorie .

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 6 februarie 2017 .

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Monica Gligor

Domenii speta