Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 269 din 28.02.2017


Cod ECLI ECLI:RO:JDSIG:2017:001.000269

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 2871/308/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 269/2017

Şedinţa publică  din  28 Februarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Anca Bichiş

Pe rol pronunţarea cauzei civile privind pe petentul ------ ------ şi pe intimatul I.P.J.MUREŞ PRIN REPREZENTANT LEGAL, având ca obiect plângere contravenţională PV SERIA PMSX NR. 0138823/15.10.2016 IPJ MURES.

Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale părţilor sunt consemnate în Încheierea de şedinţă din data de 27.02.2017, când s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de astăzi, 28.02.2017 când, după deliberare instanţa a pronunţat prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Prin plângerea contravenţională din 28.10.2016 (27.10.2016, data poştei, petentul ------ ------ a chemat în judecată pe intimatul IPJ Mureş, solicitând anularea procesului verbal de contravenţie seria PMSX nr. 0138823/15.10.2016 şi exonerarea de la plata amenzii ori înlocuirea în subsidiar a amenzii cu avertisment, arătând în motivare următoarele:

La data de 15.10.2016 s-a deplasat cu autoturismul B-17 – MFE pe ruta Cluj Napoca Bucureşti şi la un moment dat a fost oprit de un echipaj al Poliţiei Rutiere pe motiv că a depăşit viteza maximă legal admisă, respectiv că circula cu 82 km/h. Nu a văzut blocuri, case, indicatoare specifice unei localităţi şi nici nu a cunoscut zona.

A depus procesul verbal contestat la 27.10.2016 şi comunicat la 15.10.2016, data încheierii lui, fiind consemnate în actul de constatare obiecţiunile contestatorului în sensul că nu a văzut viteza cu care circula.

Intimatul a depus întâmpinare la 22.11.2016 solicitând respingerea plângerii, întrucât cele reţinute de către agentul constatator au fost înregistrate video cu aparatul radar, omologat şi verificat metrologic, montat pe autospeciala Poliţiei Române, iar procesul verbal în sine coroborat cu proba video, reprezintă o probă certă, în măsură să răstoarne aceste mijloace de probă.

În probaţiune a depus: raportul agentului constatator, originalul procesului verbal, certificatul de omologare al aparatului radar, înregistrarea video cu faptele săvârşite de petent, operatorul radar al agentului constatator, planşe foto, filele 16-21 din dosar.

Materialul probator i-a fost comunicat petentului, care a depus răspuns la întâmpinare, la data de 12.12.2016, solicitând să se facă comunicările la adresa (fila 26). Citarea petentului s-a făcut pentru termenul de judecată din 27.02.2017 la adresa menţionată de acesta în cererea sa, inclusiv în răspunsul la întâmpinare.

Judecătoria Sighişoara va respinge plângerea contravenţională a petentului şi va menţine procesul verbal de contravenţie seria PMSX nr. 0138823/15.10.2016 ca fiind încheiat cu respectarea condiţiilor de formă prev. de  art. 16 şi 19 din OG nr. 2/2001 şi cuprinde menţiunile obligatorii prev. de art. 17 din OG nr. 2/2001, neexistând motive de nulitate ce pot fi invocate din oficiu. Prin procesul verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina petentului, că la data de 15.10.2016, ora 8.19, în Sighişoara a condus autoturismul marca Dacia Duster cu nr. B 17 MFE în localitatea Sighişoara, către Braşov, pe DN 13 E60 la km 111+500 m cu viteza de  82 km/h pe un sector de drum cu viteza legal admisă de 50 km/h, fiind înregistrat radar ROM 298 instalat pe autospeciala MAI 34496. Referitor la temeinicia actului contestat, s-a reţinut că, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept, beneficiind de prezumţia de veridicitate. Fapta a fost constatată cu mijloace tehnice certificate, în conformitate cu disp. art. 109 al. 1 din OUG nr. 195/2002, constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii făcându-se direct de către agentul constatator, iar potrivit al. 2 din acelaşi articol, constatarea contravenţiei putându-se face şi cu ajutorul  mijloacelor tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, în speţă constatarea contravenţiei săvârşite de către petent s-a făcut cu ajutorul aparatului radar, măsurătorile şi înregistrările au fost efectuate conform dispoziţiilor legale ale pct. 4.2 din NML 021-05, de către operatorul radar, iar procesul verbal a fost întocmit conform art. 181 din regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002.

În consecinţă, instanţa de judecată pe baza probelor depuse de intimat şi administrate în cauză, a constatat legalitatea şi temeinicia procesului verbal, întrucât constatarea contravenţiei la regimul circulaţiei pe drumurile publice s-a făcut cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, având în vedere că, aspectele specifice contravenţiei referitoare la depăşirea vitezei limitei legale de deplasare a autovehiculului pe drumurile publice se constată doar  prin mijloace tehnice. Înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii cu avertisment pe motiv că petentul s-a aflat pentru  prima dată în zona respectivă în care a fost surprins conducând cu viteza de 82 km/h şi nu a cunoscut că circula în localitate, se respinge, deoarece aceasta nu reprezintă o împrejurare care face fapta sa mai puţin gravă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională a petentului ------ ------ cu CNP şi domiciliul în localitatea  str. Florilor, nr. 80/15, jud. Cluj, în contradictoriu cu intimatul IPJ Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. Zefirului, nr. 1, jud. Mureş, cu privire la procesul verbal de contravenţie seria PMSX nr. 0138823 din 15.10.2016 încheiat de Poliţia Sighişoara

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare care se depune la judecătoria Sighişoara.

Pronunţată în şedinţă publică azi 28 .02.2017.

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Anca Bichis