Punere sub interdicţie

Sentinţă civilă 297 din 06.03.2017


Cod ECLI:RO:JDSIG:2017:001.000297

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 218/308/2017

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA  CIVILĂ NR.  297/2017

Şedinţa publică  din  06 Martie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Monica Gligor

Pe rol judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamanta ------------- -------------- şi pe pârâţii ------------- --------------,  ------------- --------------, având ca obiect punere sub interdicţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se constată lipsa părţilor .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care :

Se constată că s-a depus la dosar , din partea  reclamantei ,  o adresă din care rezultă că  bolnava ------------- --------------  a decedat la data de 6.03.2017.

În aceste condiţii instanţa, reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Reclamanta  ------------- --------------  a înregistrat la Judecătoria  Sighişoara, în data de 20.02.2017, cererea de punere  sub interdicţie  judecătorească a numitei ------------- -------------- şi numirea reclamantei  în calitate de tutore, precum şi numirea  în calitate de curator special a numitului  ------------- -------------- . Autorizarea  curatorului special  să accepte şi să dezbată succesiunea în numele bolnavei de pe urma defunctului ei soţ;  autorizarea curatorului  special să dispună  de partea bolnavei  din banii existenţi în contul curent deschis la BCR şi din fondul de investiţii; numirea curatorului  în vederea reprezentării în instanţă a bolnavei. In motivarea cererii reclamanta  a  arătat că  mama sa suferă de demenţă  senilă – arteroscleroză  generalizată , fiind imobilizată la pat , iar din cauza acestei bol este imobilizată la pat şi este în incapacitate  de autogospodărire  şi autoprotecţie.In drept a invocat prev. art. 194, art 935 şi următoarele CPC , art 164 al. 1 şi următoarele  Cod civil . 

La cerere a anexat : acte de stare civilă , acte medicale , înscrisuri de la bancă .

Instanţa, examinând actele si lucrările dosarului constata următoarele :

La data de 6.03.2017 reclamanta  ------------- --------------

A comunicat la dosar  o cerere  în care  a arătat că renunţă la judecarea  acţiunii de punere sub interdicţie  a mamei sale ------------- -------------- , întrucât aceasta a decedat în noaptea de 6.03.2017, ora 2.00, urmând să depună  certificatul de deces.

Astfel instanţa reţine că  cea faţă de care s-a cerut măsura de ocrotire prin tutelă a decedat şi nu mai are capacitatea de folosinţă prevăzută de art. 34 Cod civil, conform art 35 Cod civil, capacitatea de folosinţă care este aptitudinea unei persoane  de a avea drepturi şi obligaţii  civile  începe de la naşterea persoanei şi încetează odată  moartea acesteia.

Pentru aceste considerente  va respinge cererea reclamantei  de punere sub interdicţie a mamei sale ------------- --------------  decedată  la data de 6.03.2017 .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea  petentei ------------- -------------- cu CNP prin mandatar av. Magyari Zsuzsanna  cu sediul în  Sovata str Principală nr. 196, jud Mureş , de numirea unui curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdic?ie a fost cerută precum şi cererea de punere sub interdicţie a bolnavei ------------- -------------- cu CNP decedata la data de 6 martie 2017 cu ultimul domiciliu în  Chibed nr. 450, jud  Mureş , pentru lipsa în consecinţă a capacităţii procesuale de folosinţă.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare

Comunicarea se face la domiciliul petentei şi la ultimul domiciliu a defunctei pe numele moştenirii.

Pronunţată în şedinţă publică azi 6 martie 2017.

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Monica Gligor