Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art. 52 alin. 2 Legea nr. 7/1996); condiţiile radierii dreptului înscris în cartea funciară

Decizie 170 din 13.02.2017


Prin sentinţa nr. 1213/29.06.2016 Judecătoria Paşcani a dispus:

Admite plângerea formulata de petentul A.C., dom. în Pascani, jud. Iasi, in contradictoriu cu intimatii N.G. si N.I., dom. in Pascani, jud. Iasi.

Modifica incheierea de reexaminare nr. 54493 emisa la data de  30.01.2016 de catre registratorul sef al OCPI Iasi – BCPI Pascani in dosarul nr. 54493/28.12.2015, in sensul respingerii cererii de reexaminare formulata de N.G. si N.I. impotriva incheierii nr. 51390 din 26.11.2015 data de  OCPI Iasi – BCPI Pascani in dosarul nr. 51390/26.11.2015.

Obliga intimatii la plata catre petent a sumei de 50 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel, depus la Judecatoria Pascani, in termen de 30 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 29.06.2016.

Pentru a se pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Pascani sub nr. 624/866/2016, petentul A.C., a chemat in judecata pe intimaţii N.G. si N.I., pentru ca instanta sa se pronunte asupra plangerii formulata impotriva registratorului de carte funciara, in sensul modificarii Încheierii de reexaminare nr. 54493 din 30.01.2016, emisă de către registratorul şef al OCPI IAŞI in dosarul nr. 54493/28-12-2015, prin respingerea cererii de reexaminare ce a fost promovată de către N.G. şi N.I. împotriva încheierii nr. 51390/08.12.2015 a BCPI Paşcani.

In motivarea plangerii se arata ca, in fapt, soluţia dată cererii de reexaminare este rezultatul aprecierii eronate a sentinţei judecătoreşti ce a stat la baza cererii de inscriere şi al incălcării şi aplicării greşite a legii. Registratorul şef a evocat texte legale din materia cărţii funciare ce au aplicabilitate in speţă, insă, în mod greşit, a interpretat că nu ar fi intrunite cerinţele legale pentru a se dispune radierea dreptului de proprietate al intimaţilor N.G. şi N.I., pe de-o parte, şi inscrierea dreptului de proprietate in favoarea petentului A.C..

Sustine petentul ca in mod greşit registratorul şef a apreciat că sentinţa civilă nr. 2063/08.07.2013 pronunţată de Judecătoria Paşcani in dosarul nr. 410/866/2013, nu  ar putea sta la baza radierii dreptului intimaţilor şi a inscrierii dreptului de proprietate in favoarea petentului A.C., in conditiile in care această hotărâre judecătorească este necesară şi suficientă pentru această operaţiune, fiind întrunite cerinţele art. 885 alin. (4) din Codul civil, pentru a se radia dreptul de proprietate în absenţa manifestării unui consimţământ din partea titularilor înscrierii din cartea funciară.  Atâta timp cât hotărârea este pronunţată într-o judecată in care intimaţii N.G. şi N.I. au avut calitea de pârâţi, iar in urma solutionării actiunii in constatarea existentei dreptului de proprietate, instanţa a stabilit in mod definitiv şi irevocabil existenţa in patrimoniul reclamantului A.C. a dreptului de proprietate asupra imobilului imobilului inscris in cartea  funciara 60451-C1-U4 UAT Paşcani, identificat cadastral cu nr. 60451-C1-U4, drept de proprietate exclusiv, dobândit prin accesiune, această hotărâre ce stabileşte un drept contrar celui pe care şi l-au intabulat pârâţii constituie hotărârea ce justifică intabularea dreptului in favoarea reclamantului A.C., in absenţa unui consimţământ al pârâţilor.

Se arata ca, in conformitate cu prevederile art. 878 alin. (3) din Codul civil, mai mulţi proprietari pot fi inscrişi in una şi aceeaşi carte funciară numai dacă se află in coproprietate pe cote-părţi ori in devălmăşie; insa in speţă este exclusă atât ipoteza proprietăţii comune pe cote-părţi, cât şi ipoteza proprietăţii comune in devălmăşie.

In speţă, hotărârea judecătorească prin care se stabileşte un drept de proprietate contrar celui ce a fost intabulat in favoarea pârâţilor, constituie temei pentru radierea dreptului lor din cartea funciară, in condiţiile art. 885 alin. (4) din Codul civil, respectiv pentru intabularea dreptului de proprietate în favoarea veritabilului proprietar.

Se mai arată că, atât timp cat in contradictoriu cu proprietarii tabulari s-a purtat judecata în acţiunea in constatarea existenţei dreptului de proprietate (acţiune reală şi petitorie), iar in contra acestora, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă stabileşte existenţa in favoarea reclamantului A.C. a dreptului de proprietate asupra imobilului la care se referă inscrierea in cartea funciară, drept dobândit prin accesiune imobiliară artificială (mod de dobândire originar), in baza acestei hotărâri care atestă cine este titularul veritabil al dreptului de proprietate, în temeiul dispoziţiilor art. 885 alin. (4) din Codul civil, trebuie să se radieze dreptul pârâţilor care au pierdut în acţiunea petitorie şi să se procedeze la intabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului A.C..

Din această perspectivă, arata petentul, este legală şi temeinică soluţia conţinută În încheierea nr. 51390/08.12.2015 a BCPI Paşcani.  Împrejurarea că actul de vânzare-cumpărare prin care pretind pârâţii că au dobândit nu a fost desfiinţat, nu are nici o înrâurire in speţă, atâta timp cât dreptul reclamantului a fost atestat intr-o acţiune reală. A.C. a ales calea tranşării litigiului prin promovarea acţiunii reale in constatarea existenţei dreptului de proprietate (drept absolut, opozabil erga omnes) şi nu a înţeles să uzeze de acţiunea personală, in nulitatea actului ce-l deţin pârâţii. Actul lor produce efecte doar intre părţile contractante şi este la latitudinea lor să decidă dacă vor valorifica motivul de nulitate ce l-ar putea afecta ori se vor indrepta contra vânzătorului cu acţiunea în garanţie pentru evicţiune.

In drept, se invoca dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată.

In dovedirea actiunii, petentul solicita administrarea probelor cu inscrisuri, respectiv cele existente in dosarul cererii de înscriere şi copia cărţii funciare ce urmează a fi Înaintate de către BCPI Paşcani.

Plangerea a fost taxata corespunzator.

Intimatii N.G. si N.I. au formulat intampinare, invocandu-se pe cale de exceptie tardivitatea formularii plangerii, raportat la disp. art. 31 alin.3 din Legea nr. 7/1996.

Pe fondul cauzei, intimatii solicita respingerea plangerii ca neintemeiata.

Arata intimatii ca in mod corect a reţinut Judecătoria Paşcani în sentinţa civilă nr. 2063/08.07.2013 pronunţată în dosarul 410/866/2013 că instanţa nu s-a pronuţat asupra nulităţii contractului de vanzare cumpărare a intimatilor şi nici cu privire la radierea dreptului de proprietate înscris în favoarea acestora în cartea funciară. Astfel judecătorul de fond a avut in vedere ca  instanţa nu a fost investită cu o acţiune in realizare ci cu o acţiune in constatarea dreptului de proprietate al reclamantului, fără cereri de fructificare a acestui drept impotriva paratilor.

Astfel, arata intimatii, in prezent pentru acelaşi imobil sunt două titluri de proprietate,  respectiv al intimatilor care au cumpărat cu act autentic sub nr. 3221/25.09.2012 şi al petentului A.C., care are o hotărîre în constatarea dreptului de proprietate. Intimatii detin un act translativ de drepturi înscris în cartea funciară în contradictoriu cu A.C. care are o hotărîre judecătorească prin care s-a constatat dreptul de proprietate prin accesiune imobiliară asupra acestui spaţiu, efectul acestei sentinţe fiind declarativ şi nu constitutiv de drepturi, motiv pentru care în mod corect registratorul de carte funciară a dat efecientă considerentelor sentintei dar şi dispozitiilor art. 891 din NCC.

Mai arata intimatii ca registratorul de carte funciară, respectand principiul diponibilităţii, trebuia să noteze sau să înscrie şi nu să rectifice încheierea de întabulare a intimatilor. Petentul deţine o hotărîre judecătorească în contatarea dreptului de proprietate prin accesiune, asupra unui spaţiu pe care nu l-a edificat prin forţe proprii şi pentru care nu a participat la licitaţie cînd a dobîndit spaţiul din spate. Titularul dreptului de concesiune asupra terenului pe care a fost edificat spaţiul este S.C. A  S.R.L. care, în baza acestui drept de folosinţă asupra terenului, a obţinut autorizaţia de edificare spaţiu, pe care l-a întabulat şi ulterior l-a transimis succesorilor în drepturi. Dreptul tabular al intimatilor va putea fi radiat din cartea funciară doar în condiţiile în care petentul va deţine un titlul executoriu, respectiv o hotărîrea judecătorească în revendicare, sentinţa în constatare nefiind titlul executoriu, aceasta neputînd fi pusă în executare, însă în baza acesteia petentul poate promova o cerere în revendicare şi în anularea înscrierii din cartea funciară.

Petentul a formulat raspuns la intampinare, prin care a combatut exceptia tardivitatii si a reluat aspecte ce tin de fondul cauzei.

La solicitarea instantei, la dosarul cauzei s-a inaintat de catre OCPI Iasi intreaga documentatie ce a stat la baza pronuntarii incheierii de reexaminare nr. 54493 din 30.01.2016.

Dupa depunerea documentatiei solicitate de instanta, in urma verificarii acesteia, in sedinta publica din 7 iunie 2016 petentii invedereaza ca renunta la invocarea exceptiei tardivitatii formularii plangerii.

La acelasi termen de judecata, din 7 iunie 2016, instanta a ramas in pronuntare asupra fondului cauzei.

In termenul de amanare a pronuntarii, petentii N.G. si N.I. formuleaza cerere de recuzare, respinsa fiind insa prin incheierea de camera de consiliu din 16 iunie 2016.

Fata de solutia data cererii de recuzare, in continuare, instanta a stabilit termen de pronuntare asupra cauzei la data de 28.06.2016, amanata pronuntarea fiind apoi la data de 29.06.2016.

Analizand materialul probator administrat in cauza, vazand dispozitiile legale incidente, instanta constata intemeiata plangerea formulata de petent, avand in vedere urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr. 2063 din 8 iulie 2013 pronuntata in cauza civila nr. 410/866/2013 de Judecatoria Pascani, s-a admis actiunea formulata de reclamantul A.C., in contradictoriu cu SC. A. & J. SRL., SC. A. SA., N.G. si N.I., si s-a constatat dreptul de proprietate al reclamantului A.C., dobandit in baza accesiunii imobiliare artificiale, asupra imobilului constructie- extindere spatiu comercial in suprafata de 35 mp situat in Pascani, spatiu comercial edificat de  SC. A. SA. si in tabulat in cartea funciara nr. 60451 – C1- U4 a mun. Pascani, pe numele SC. A. & J. SRL.

Sentinta civila pronuntata de Judecatoria Pascani a ramas irevocabila prin respingerea recursurilor formulate in cauza, prin decizia nr. 1574/2014 a Tribunalului Iasi.

Urmare a pronuntarii acestei sentinte civile, nr. 2063/2013 a Judecatoriei Pascani, prin incheierea nr. 51390 din 08.12.2015 data in dosarul nr. 51390/26.11.2015, registratorul de carte funciara al BCPI Pascani a dispus intabularea dreptului de proprietate in cota de 1/1 in favoarea lui A.C., sub B4 in cartea funciara nr. 60451 – C1- U4 al UAT  mun. Pascani.

Prin incheierea de reexaminare nr. 54493 data de BCPI Pascani in dosarul nr. 54493/28.12.2015 se admite  cererea formulata de intimatii N.G. si N.I., in sensul radierii dreptului de proprietate inscris in cartea funciara nr. 60451 – C1- U4 al UAT  mun. Pascani in favoarea petentului A.C.

Impotriva acestei incheieri de reexaminare, in temeiul disp. art. 31 alin.3 din Legea nr. 7 /1996, in termen legal, a formulat plangere petentul A.C.

In solutionarea acestei plangeri, instanta are in vedere ca anterior pronuntarii sentintei civile nr. 2063/2013 de catre Judecatoria Pascani, in cartea funciara nr. 60451 – C1- U4 al UAT  mun. Pascani figura ca fiind titulari al dreptului de proprietate intimatii N.G. si N.I.

Desi prin sentinta civila nr. 2063/2013 a Judecatoriei  Pascani nu s-a dispus si cu privire la rectificarea inscrierilor in cartea funciara – in sensul radierii dreptului de proprietate al intimatilor (parati in cauza respectiva) N.G. si N.I., inscrierea, totusi, a dreptului de proprietate al reclamantului (petent in cauza de fata) A.C. s-a realizat in mod legal, avand in vedere disp. art.888 din Codul civil, precum si cele ale art.  24 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, potrivit carora „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza (…) hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă(…)”.

Rezulta din interpretarea textelor de lege ca nu este necesar ca hotararea judecatoreasca sa dispuna in mod expres inclusiv cu privire la intabularea dreptului asupra caruia instanta a statuat in cartea funciara, ci doar ca respectiva hotarare judecatoreasca sa dispuna cu privire la apartenenta dreptului de proprietate ori a celorlalte drepturi de proprietate, indiferent dupa cum efectele hotararii judecatoresti sunt declarative sau constitutive de drepturi, intrucat nu se face nicio referire. Mai mult decat atat, procedura  prevazuta de Titlul VII. Cartea Funciara nu presupune o procedura de executare silita, nefiind astfel necesar intrunirea conditiei ca hotararea judecatoreasca definitiva sa aiba si carcater de titlu executoriu .

Astfel, se retine  ca prin sentinta civila nr. 2063/2013 a Judecatoriei Pascani, s-a dispus cu privire la existenta dreptului de proprietate in persoana petentului A.C., in contradictoriu si in detrimentul intimatilor  N.G. si N.I., cei care apareau inscrisi ca titulari ai dreptului de proprietate.

Intr-adevar, potrivit disp. art. 878 alin. 3 Cod civil, mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara, cu exceptia cazului de coproprietate ori devalmasie. Aceasta intrucat nu pot figura ca proprietari ai aceluiasi imobil doua sau mai multe persoane intre care nu exista raporturi de coproprietate sau devalmasie.

Or, in conditiile in care s-a statuat cu caracter irevocabil ca petentul A.C. are calitatea de proprietar – ca urmare a dobandirii dreptului de proprietate in baza accesiunii imobiliare artificiale - , asupra imobilului constructie- extindere spatiu comercial in suprafata de 35 mp situat in Pascani, calitate stabilita in contradictoriu cu fostii proprietari ce figurau in cartea funciara, instanta nu poate accepta sustinerile registratorului de carte funciara potrivit caruia inscrierea dreptului de proprietate al petentului in cartea funciara nu este justiticata.

Prin urmare, apreciaza instanta, petentului A.C. nu i se putea refuza inscrierea sa in cartea funciara, astfel ca solutia adoptata prin incheierea de reexaminare nr. 54493 din 30.01.2016 apare ca fiind neintemeiata.

Asa cum s-a aratat, constatarea existentei dreptului de proprietate in persoana petentului A.C. este incompatibila cu existenta unui drept de proprietate apartinand oricarei alte persoane, cu atat mai putin celei in contradictoriu cu care s-a constatat existenta acestui drept.

Fata de aceste constatari, facand si aplicarea disp. art. 453 CPC, in limitele cheltuielilor de judecata  dovedite,

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel N.G. şi N.I. solicitând respingerea plângerii formulate de reclamant, cu cheltuieli de judecată. Au invocat în esenţă că reclamantul nu a obţinut anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 3221/25.09.2012 şi nu a promovat o acţiune o acţiune în revendicare, după cum nu există nici o dispoziţie a instanţei de radiere a înscrierii existente pe numele lor. La data formulării plângerii părţile aveau deopotrivă titluri de proprietate asupra imobilului iar sentinţa prin care s-a constatat dreptul de proprietate dobândit de intimat prin accesiune avea efect declarativ şi nu translativ. Petentul a invocat prevederile art.885 alin.2 şi 4 şi 908 Cod civil care însă nu au fost avute în vedere de către prima instanţă. În lipsa hotărâri de  anulare a titlului apelanţilor sau a unei acţiuni de revendicare şi rectificare de carte funciară dreptul lor nu putea fi radiat din cartea funciară.

Intimatul a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului. A invocat în esenţă că nu este necesar să solicite anularea titlului de proprietate al intimaţilor, deoarece acesta, potrivit principiului relativităţii actelor juridice, nu produce efecte în privinţa sa. Compararea titlurilor de proprietate a avut loc deja în dosarul nr. 410/866/20136 iar în baza sentinţei nr.2063/2013 reclamantul este îndreptăţit la înlăturarea aparenţei de proprietate de care se bucură pârâţii potrivit înscrierii în cartea funciară prin înscrierea dreptului său dobândit prin accesiune imobiliară artificială, acest drept producând efecte fără înscrierea în cartea funciară.

În apel nu au fost administrate probe noi.

Prin decizia nr. 170/2017 Tribunalul Iași a dispus următoarele:

„Admite apelul declarat de  N.G. şi N.I. împotriva sentinţei civile nr. 1213 din 29.06.2016 pronunţată de Judecătoria Paşcani - Secţia Civilă, pe care o schimbă în tot.

 Respinge plângerea formulată de reclamantul  A.C. în contradictoriu cu pârâţii N.G. şi N.I. privind încheierea de reexaminare nr.54493 din 30.01.2016 a registratorului sef OCPI Iaşi  in ds. nr. 54493/28.12.2015.

Obligă reclamantul  A.C. să plătească pârâţilor  N.G. şi N.I. suma de 1525 lei cheltuieli de judecată.”

A reţinut tribunalul următoarele considerente.

Activitatea de carte funciară este guvernată de principiul relativităţii potrivit căruia în ipoteza existenţei unei înscrieri a unui anume drept pe numele unei persoane, înscrierea unei alte persoane nu se va putea face decât împotriva primeia, respectiv în baza unui înscris sau hotărâre judecătorească ce atestă transferul de proprietate sau inexistenţa dreptului celui înscris cumulativ cu existenţa dreptului a cărui înscriere se solicită  sau în baza unui acord al acesteia.

Cu formularea art. 805 art. 1,2 şi 4 din Noul Cod civil, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenţei juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică. Hotărârea judecătorească definitivă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative va înlocui acordul de voinţă sau, după caz, consimţământul titularului.

Referinţa referitoare la dobândirea şi respectiv pierderea/stingerea drepturilor trebuie desigur înţeleasă cu referire la principiul efectului constitutiv al înscrierilor în cartea funciară însă este indubitabil că, până la momentul de la care acest principiu îşi va produce efectele potrivit art.56 din Legea nr.71/2011, regula are aplicabilitate cu privire la procedura în care se poate obţine/pierde efectul pe care în prezent o are cartea funciară (opozabilitatea drepturilor înscrise faţă de terţi în condiţiile legii).

Pârâţilor apelanţii N.G. şi N.I. figurau la data la care reclamantul intimat A.C. a solicitat la OCPI Iaşi intabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului în litigiu drept proprietari ai acestuia.

În atare condiţii dreptul reclamantului nu putea fi înscris decât dacă acesta ar fi solicitat şi obţinut în prealabil rectificarea cărţii funciare prin radierea intabulării dispuse anterior pe numele pârâţilor.

Potrivit art. 908 Cod civil referitor la rectificarea intabulării sau înscrierii provizorii

(1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă:

1. înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiinţat, în condiţiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;

2. dreptul înscris a fost greşit calificat;

3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului.

(2) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţia autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă.

(3) Când dreptul înscris în cartea funciară urmează a fi rectificat, titularul lui este obligat să predea celui îndreptăţit, odată cu consimţământul dat în formă autentică notarială pentru efectuarea rectificării, şi înscrisurile necesare, iar în caz contrar, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. În acest din urmă caz, hotărârea instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare rectificării.

(4) Acţiunea în rectificare poate fi introdusă concomitent sau separat, după ce a fost admisă acţiunea de fond, când este cazul. Ea poate fi formulată atât împotriva dobânditorului nemijlocit, cât şi împotriva terţilor dobânditori, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 909, cu excepţia acţiunii întemeiate pe dispoziţiile alin. (1) pct. 3 şi 4, care nu poate fi pornită împotriva terţilor care şi-au înscris vreun drept real, dobândit cu bună-credinţă şi printr-un act juridic cu titlu oneros sau, după caz, în temeiul unui contract de ipotecă, întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare.

În aplicarea art. 908 alin.2 Cod civil reclamantul avea aşadar deschisă, în situaţia unui dezacord cu pârâţii, calea unei acţiuni în rectificarea cărţii funciare adresată instanţei competente în contradictoriu cu pârâţii, dimpreună cu acţiunea pe fondul dreptului ( respectiv orice acţiunea prin care reclamantul tinde la realizarea sau constatarea dreptului la a cărui înscriere tinde în contradictoriu cu pârâţii şi dreptul lor înscris) sau ulterior admiterii acesteia. Fără a aborda şi tranşa disputa părţilor referitoare la necesitatea/relevanţa unei acţiuni de fond prealabile sau concomitente, cu obiect ca atare anularea actului pe care s-a întemeiat înscrierea pârâţilor ( în sensul apărării intimaţilor privind irelevanţa unei asemenea solicitări) Tribunalul reţine numai că reclamantul ar fi trebuit să se obţină în prealabil rectificarea cărţii funciare în condiţiile în care art. 908 alin.1 prevede, după pct.1, şi alte ipoteze când instanţa poate dispune rectificarea cărţii funciare, urmare a comparării celor două drepturi  (cel înscris şi cel la a cărui înscriere se tinde) cu rezultat favorabil reclamantului.

Reclamantul a tins practic să obţină realizarea acestei comparaţii cu eludarea regulilor de carte funciară enunţate anterior, demers pe care prima instanţă, intrând în analiza de fond a celor două drepturi în procedura referitoare la plângerea împotriva încheierii de reexaminare, l-a permis, cu o insuficientă justificare în drept. Art. 24 alin.3 din Legea nr.7/1996 a publicităţii imobiliare au fost în mod exact reţinute de prima instanţă ( în sensul că drepturile reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza,între altele, a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă) însă acest articol nu poate fi aplicat decât corelat cu celelalte reguli de carte funciară. În speţă era esenţială împrejurarea că imobilul figura înscris pe numele pârâţilor şi se impunea aplicarea atentă a regulilor privind procedura prin care reclamantul putea ajunge de la o înscriere pe numele pârâţilor la înscrierea pe numele său.

Pentru aceste motive Tribunalul va admite apelul şi va schimba în tot sentinţa în sensul respingerii plângerii formulate de reclamant şi, în baza art. 453 C.proc.civ, obligării acestuia la plata cheltuielilor de judecată efectuate de pârâţi în primă instanţă şi apel. În acest sens Tribunalul reţine sumele de 25 lei taxă timbru apel, 1000 lei onorariu de avocat în apel -f.78 şi 500 lei onorariu de avocat în primă instanţă –chitanţa 153/12.01.2017 ( nu şi taxa de timbru aferentă cererii de recuzare formulată de pârâţi în primă instanţă deoarece cererea a fost respinsă iar soluţia respectivă nu a fost criticată în apel).

Domenii speta