Contestatie tabel preliminar creante

Sentinţă civilă 1575 din 02.10.2014


Pe rol fiind solutionarea cererii formulate de către contestatorul SC C F M SA împotriva tabelului preliminar al creanţelor debitoarei S.C. N C S.A, întocmit de către lichidatorii judiciar M R L I SPRL şi E L IPURL Iasi.

T R I B U N A L U L

La data de 15.06.2010 a fost înregistrată în cauză contestaţia formulată de creditorul C N I împotriva tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC N C SA, întocmit de lichidatorii judiciari M R L I SPRL şi E L IPURL Iasi, prin care a solicitat a fi înscris la masa credală cu suma de 73 175,86 lei reprezentând 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului de execuţie lucrări 1924/01.08.2006 privind realizarea obiectivului de investiţie „ Sala de sport, comuna P, jud. N” şi înscrierea provizorie sub condiţie suspensivă cu suma de 1 073 908,71 lei, reprezentând 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului nr. 102/04.03.2008 privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”, subproiect – „ Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din oraşul N, jud. V”.

Referitor la valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului de execuţie lucrări 1924/01.08.2006 privind realizarea obiectivului de investiţie „ Sala de sport, comuna P, jud. N”, a arătat că acest obiectiv a fost recepţionat final la data de 04.08.2009, potrivit procesului verbal de recepţie finală nr. 9229/04.08.2009, iar potrivit observaţiilor cuprinse în anexa 2 a acestui proces verbal, debitoarea avea obligaţia să execute şi finalizeze o serie de lucrări şi remedieri, obligaţie neîndeplinită nici în prezent. A invocat aplicarea art. 11.3, 11.4, 17.1 şi 18.6 din contract .

Referitor la contractul nr. 102/04.03.2008 privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”, subproiect – „ Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din oraşul N, jud. V” a arătat că acest contract se află în derulare, că s-a constituit o garanţie de bună execuţie în valoare de 1 073 908,71 lei prin reţineri lunare, pe care se consideră îndreptăţit a o primi.

Susţine că această creanţă este afectată de condiţia suspensivă a determinării întinderii prejudiciului creat de debitoare prin neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sens în care a formulat o cerere de asigurare dovezi la Judecătoria V – dosar 3335/333/2010. (filele 178 – 188 vol 2 ds.)

Referitor la această contestaţie,l ichidatorul judiciar MRL Iasi a depus întâmpinare (fila 247 vol 2 ds), prin care a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că au înscris creditoarea în tabelul preliminar cu o creanţă în valoare de 1 515 201,98 lei, arătând că doar în această limită creditoarea şi-a dovedit pretenţiile.

Arată că în ceea ce priveşte garanţia de bună execuţie, deşi creditoarea în calitate de beneficiar al lucrării, are îndreptăţirea de a solicita această garanţie, nu a făcut dovada prejudiciului suferit prin neexecutarea contractului, aceasta fiind limita până la care se poate bucura de această garanţie.

Contestaţia a fost soluţionată iniţial prin sentinţa civilă 1465/09.10.2013, prin care s-a dispus respingerea acestei contestaţii, însă prin decizia nr. 508/11.06.2014 a Curţii de Apel I, secţia a II a civilă s-a dispus trimiterea spre rejudecare a acestei contestaţii.

În rejudecare nu s-au administrat probe noi.

Analizând cauza de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin sent civ nr. 268/10.03.2010 a Tribunalului Iasi s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC N C SA, cu sediul în I, str. S, nr.85, nr. O.R.C.-J.

Au fost numiţi în calitate de lichidatori judiciari practicienii E L I.P.U.R.L şi M R L I S.P.R.L şi s-au luat măsurile necesare, fixându-se şi termenele prevăzute de lege, între care, relevante în prezenta pricină sunt următoarele:

-termenul limită pentru depunerea creanţelor la 10.05.2010.

-termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 25.05.2010.

-termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar la 28.05.2010.

în exercitarea atribuţiilor legale, lichidatorii judiciar au analizat declaraţiile de creanţă formulate în cauză şi au întocmit tabelul preliminar al creanţelor, publicat în BPI 4654/10.06.2010, precum şi ulterior, tabelul preliminar adiţional, publicat în BPI 6328/31.05.2011.

Creditoarea C N I a depus în cauză declaraţie de creanţă la data de 04.05.2010- fila 2 şi următ vol 9ds, prin care a solicitat înscrierea în tabelul creanţelor cu suma totală de 2 479 353,83 reprezentând:

-100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului 1924/01.08.2006, având ca obiect realizarea obiectivului „ Sala de sport, com P, jud. N”, în valoare de 73 175, 86 lei

-100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului 102/04.03.2008 privind realizarea obiectivului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori” – subproiect orasul N- în valoare de 1 073 908 lei

-Valoarea lucrărilor decontate de SC CNI SA şi nerealizate de debitoare în cadrul contractului 102/04.03.2008- 1 332 269 ,26 lei .

Analizând declaraţia de creanţă şi documentele justificative, lichidatorii judiciari au dispus înscrierea în tabelul preliminar a creditoarei cu suma de 1 515 201,98 lei.

Prin contestaţia formulată, creditoarea a solicitat a fi înscris la masa credală cu suma de 73 175,86 lei reprezentând 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului de execuţie lucrări 1924/01.08.2006 privind realizarea obiectivului de investiţie „ Sala de sport, comuna P, jud. N” şi înscrierea provizorie sub condiţie suspensivă cu suma de 1 073 908,71 lei, reprezentând 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului nr. 102/04.03.2008 privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”, subproiect – „ Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din oraşul N, jud. V”.

Referitor la cele două garanţii de bună execuţie, instanţa reţine că lichidatorii judiciari desemnaţi în cauză nu au contestat îndreptăţirea creditoarei de a fi despăgubită, respectiv faptul că cele două contracte au fost realizate necorespunzător.

În ambele cazuri, lichidatorii judiciari au arătat că nu a fost determinat cuantumul prejudiciului.

În ceea ce priveşte contractul de execuţie lucrări 1924/01.08.2006 privind realizarea obiectivului de investiţie „ Sala de sport, comuna P, jud. N”, judecătorul sindic reţine că valoarea acestui prejudiciu a fost estimată pe baza procesului verbal de recepţie finală nr. 9229/04.08.2009, respectiv a anexei 2 a acestui proces verbal, însuşit de către debitoare, coroborat şi cu adresa nt. 457/24.03.2014 emisă de creditoare – fila 31-34 ds recurs.

În ceea ce priveşte contractul nr. 102/04.03.2008 privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”, subproiect – „ Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din oraşul N, jud. V”, reţine instanţa că pe rolul Judecătoriei V s-a afla ds. 3335/333/2010, care a avut ca obiect asigurare dovezi, în cadrul căruia a fost administrată proba cu o expertiză vizând tocmai stabilirea prejudiciului rezultat în urma derulării acestui contract, în cauză fiind pronunţată încheierea /25.03.2011. tocmai existenţa acestui dosar, de asigurare dovezi a constituit motivul solicitării înscrierii acestei creanţe sub condiţie, condiţia urmând a se îndeplini la rămânerea irevocabilă a încheierii pronunţate în acest dosar.

Ca urmare, constatând că reclamanta – creditoare a dovedit existenţa unor creante, precum şi a întinderii acestora, urmează a fi admisă contestaţia acesteia.

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite contestaţia formulată de creditorul C N I împotriva tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC N C SA, întocmit de lichidatorii judiciari M R L I SPRL şi E L IPURL I.

Dispune înscrierea creditoarei C N I în tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC N C SA şi cu următoarele sume:

-Suma de 73 175,86 lei - garanţie de bună execuţie aferentă a contractului de execuţie lucrări 1924/01.08.2006 privind realizarea obiectivului de investiţie „ Sala de sport, comuna P, jud. N”

-Suma de 1 073 908,71 lei, sub condiţie, reprezentând 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului nr. 102/04.03.2008 privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”, subproiect – „ Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din oraşul N, jud. V”.

Definitivă şi executorie.