Societăţi. Constatarea legalităţii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotărârii de aprobare a fuziunii prin absorbţie, în cazul terenurilor.

Decizie 703A din 10.04.2017


Societăţi comerciale

 Societăţi. Constatarea legalităţii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotărârii de aprobare a fuziunii prin absorbţie, în cazul terenurilor.

Potrivit proiectului de fuziune, toate drepturile reale și de creanță, precum și întregul fond de comerț ale societății absorbite E SA vor trece asupra societății absorbante B T M, deci inclusiv terenul situat în strada …, nr….. În raport de această menţiune, Curtea apreciază că actele prin care operează transferul dreptului de proprietate trebuiau întocmite în formă autentică, operaţiune ce nu a fost realizată în cauză. Îndeplinirea formalităţii actului autentic nu poate avea loc ulterior, transferul dreptului de proprietate fiind menţionat ca efect al fuziunii, astfel încât Curtea consideră că fuziunea trebuia să fie încheiată în formă autentică.

Referitor la necesitatea respectării formei autentice a fuziunii, trebuie avut în vedere art. 1244 din Codul civil care instituie această condiţie de formă pentru toate actele prin care se strămută drepturi ce sunt supuse înscrierii în cartea funciară, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cu privire la actul care trebuie încheiat în această formă, văzând etapele de realizare a fuziunii, Curtea apreciază că hotărârea de aprobare a fuziunii este actul juridic ce constă în manifestarea de voinţă în vederea realizării acestei forme de reorganizare, astfel că acesta trebuie să respecte forma autentică, în cazul în care în patrimoniul societăţii absorbite există şi bunuri imobile ce trebuie înscrise în cartea funciară.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 703A din 10.04.2017)

Prin cererea  înregistrată  la  ORCTB  sub nr. 496117/22.12.2016 s-a solicitat sesizarea instanţei pentru pronunţarea  unei hotărâri  prin care să se constate legalitatea hotărârii asupra  fuziunii dintre B T M SRL, în calitate de societate  absorbantă, şi E SA, în calitate de societate absorbită, precum şi a modificărilor generate de fuziune – radierea societăţii absorbite, modificarea structurii asociaţilor  şi majorarea capitalului social al societăţii absorbante, cerere respinsă prin sentința civilă nr.12/19.01.2017

Potrivit prevederilor  art. 148 alin. 1 din normele  metodologice  privind modul  de  ţinere a registrelor  comerţului cererea  privind  înregistrarea  fuziunii  este însoţită de :

a) proiectul de fuziune/divizare, semnat de reprezentanţii persoanelor juridice implicate, în original;

b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;

c) dovada publicării proiectului de fuziune/divizare vizat de judecătorul-delegat;

d) dovada numirii experţilor în vederea examinării proiectului de fuziune/divizare, dacă este cazul;

e) declaraţiile societăţilor care îşi încetează existenţa privind modul de stingere a pasivului, în original;

f) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizării, în original;

g) hotărârea judecătorească irevocabilă de respingere a opoziţiei, dacă este cazul, în copie legalizată;

h) actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate parţial/beneficiare a unei părţi din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate în urma fuziunii/divizării totale, în original;

i) situaţia financiară de fuziune/divizare, în copie certificată de parte;

j) certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care îşi încetează existenţa şi anexele la acestea, în original;

k) declaraţiile noilor membri ai organelor de conducere şi, după caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezultă că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi, în original;

l) declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. e), după caz, în original;

m) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;

n) dovada îndeplinirii procedurilor privind operaţiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, dacă este cazul;

o) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

În speţă, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru admiterea cererii. Astfel, proiectul de fuziune a fost  depus la dosar în copie, iar nu în original.

De asemenea, nu există hotărâri ale celor două societăţi implicate în procesul de fuziune de aprobare a fuziunii adoptate ulterior publicării în M O Partea a IV-a (24.10.2016). Potrivit dispoziţiilor art. 246 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „În termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune … adunarea generală a fiecărei societăţi participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării, cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei”. În cauză au fost depuse hotărâri AGA de aprobare a fuziunii anterioare datei publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României Partea a IV a, adoptate la datele de 29.08.2016, respectiv 28.09.2016.

Împotriva sentinței civile nr.12/19.01.2017 a declarat în termen legal apel E SA prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulată de către B T M SRL.

În motivare se arată că Tribunalul a menţionat faptul ca nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea cererii deoarece din dosar lipseau Proiectul de Fuziune in Original si cele doua Hotarari ale societăţilor implicate in fuziune de aprobare a Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial. Aceste documente au fost prezentate la ORC de către avocatul societăţii B T M SRL dar nu au fost transmise către Tribunalul Bucureşti. Deşi au fost depuse 2 exemplare originale din Proiectul de Fuziune nr.1/27.09.2016 si doua copii ale proiectului, astfel cum se solicita in Ghidul pus la dispoziţie de către ORCB, ORC B, probabil din eroare, a transmis Tribunalului Bucureşti o copie a Proiectului de Fuziune, drept pentru care nu au fost indeplinite condiţiile legale pentru admiterea cererii privind inregistrarea fuziunii in Registrul Comerţului.

Mai mult decât atât, la data depunerii documentaţiei prevăzute in Ghidul pus la dispoziţie de către ORC B in Etapa II, respectiv documentaţia ce se depune la ORC in vederea transmiterii de către acesta a Cererii privind înregistrarea fuziunii in Registrul Comerţului, avocatul societăţii B T M SRL s-a prezentat cu toata documentaţia solicitata la ghişeul ORC in vedere depunerii acesteia. Documentaţia a fost pusa la dispoziţia angajaţilor ORC B, care au verificat toate documentele pe care le-a prezentat avocatul societăţii B T M SRL (societatea absorbanta) conform Ghidului, le-au rearanjat, si au considerat ca nu mai este nevoie alte documente printre care si Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor societăţii B T M /07.12.2016 si Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii E SA /07.12.2016, drept pentru care aceste doua Hotarari nu au fost reţinute la ORC si in concluzie nu au ajuns la Tribunal in documentaţia ce insotea cererea de aprobare a fuziunii.

Pe cale de consecinţa, documentaţia a fost incompleta deoarece:ORC B din eroare nu a transmis Proiectul De Fuziune in original deşi a fost depus in doua exemplare originale, iar cele doua Hotarari ale societăţilor implicate in fuziune după publicarea Proiectului de Fuziune in Monitorul Oficial, respectiv Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor societăţii B T M /07.12.2016 si Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii E SA /07.12.2016, nu au fost reţinute de ORC B.

La termenul din 19.01.2017 , instanţa trebuia sa pună în vedere societăţii B T M (petenta) care a fost reprezentata prin avocat, sa depună la dosar actele care lipsesc, caz in care avocatul ar fi avut ocazia sa completeze dosarul cu actele care lipseau din cauza unei Erori a ORC. Avocatul care a reprezentat societatea B T M (petenta) la prima instanţa avea la cunoştinţa faptul ca documentaţia este completa, conform legislaţiei in vigoare, deoarece in caz contrar ORC nici nu ar fi primit documentaţia.

Întrucât Instanţa nu i-a comunicat la termen ca documentaţia nu este complete si ca Proiectul a fost transmis Tribunalului in COPIE de către ORC, atat E SA- societate absorbita in Proiectul de Fuziune cat si B T M- societate absorbanta in Proiectul de Fuziune, au luat la cunoştinţa de aceasta lipsa a documentaţiei prevăzută in legislaţie si de eroarea ORC la data la care s-a primit prin posta Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 si motivarea acesteia.

Împotriva sentinței civile nr.12/19.01.2017 a declarat apel și B T M SRL prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulate. Se solicita ca prin hotararea ce se va  pronunţa sa să constatate legalitatea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie, precum şi a actului constitutiv/modificator şi să se dispună înregistrarea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie şi a actului constitutiv modificator în registrul comerţului, precum şi a modificărilor generate de fuziune conform Proiectului de Fuziune publicat in M O, nr.3791 din 24.10.2016 respectiv:radierea societăţii absorbite E S.A si majorarea capitalului, modificarea structurii actionariatului (asociaţilor) si modificarea structurii capitalului social pentru societatea absorbanta B T M SRL, publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţate, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Tribunalul Bucureşti a constatat faptul ca nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea cererii deoarece din dosar lipseau Proiectul de Fuziune in Original si cele doua Hotarari ale societăţilor implicate in fuziune de aprobare a Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial.

Menţionează faptul ca aceste documente au fost prezentate La ORC dar nu au fost transmise către Tribunalul Bucureşti. Deşi au fost depuse 2 exemplare originale din Proiectul de Fuziune nr.1/27.09.2016 si doua copii ale proiectului, astfel cum se solicita in Ghidul pus la dispoziţie de către ORC B, ORC B, probabil din eroare, a transmis Tribunalului Bucureşti o Copie a Proiectului de Fuziune, drept pentru care nu au fost indeplinite condiţiile legale pentru admiterea cererii privind înregistrarea fuziunii in Registrul Comerţului.

Mai mult decât atat, la data depunerii documentaţiei prevăzute in Ghidul pus la dispoziţie de către ORC B in Etapa II, respectiv documentaţia ce se depune la ORC in vederea transmiterii de către acesta a Cererii privind inregistrarea fuziunii in Registrul Comerţului, s-a prezentat  toata documentaţia solicitata la ghişeul ORC in vedere depunerii acesteia. Documentaţia pusa la dispoziţia angajaţilor ORC B, care au verificat toate documentele pe care le-am prezentat conform Ghidului, le-au rearanjat, si au considerat ca nu mai este nevoie alte documente printre care si Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor societăţii B T M /07.12.2016 si Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii E SA /07.12.2016, drept pentru care aceste doua Hotarari nu au fost reţinute la ORC si in concluzie nu au ajuns la Tribunal in documentaţia ce insotea cererea de aprobare a fuziunii.

Înainte de termenul fixat, 19.01.2017, instanţa a transmis citatia si menţiunea prin care a solicitat sa se depună taxa de timbru in valoare de 100 lei. Daca ni s-ar fi solicitat si alte documente le-ar fi depus cu siguranţa.

La termenul de judecata din data de 19.01.2017 a fost prezent avocatul societăţii după cum se vede din încheierea de şedinţa de la acea data, căruia in timpul şedinţei nu i s-au solicitat cele trei acte, acte care ar fi putut fi puse de către aceasta la dispoziţia instanţei, respectiv:  Proiectul de Fuziune in Original si cele doua Hotarari ale societăţilor implicate in fuziune de aprobare a Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial.

Avocatul avea asupra sa toate documentele pentru confruntare, inclusiv alte documente ce nu sunt prevăzute de art. 148 din Norme pentru a susţine dosarul de fuziune. Acesta a fost intrebat daca s-a depus toata documentaţia, si a răspuns afirmativ, ţinând cont de faptul ca la Registrul Comerţului a fost verificata documentaţia conform Ghidului pus la dispoziţie pentru inregistrarea Fuziunilor si ni s-a comunicat de către funcţionarii ORC ca dosarul este complet, in caz contrar nu ar fi fost acceptat.

Considera ca instanţa trebuia sa-i pună în vedere macar la termenul din 19.01.2017 la care a fost reprezentată prin avocat, sa depună la dosar actele care lipsesc, caz in care avocatul ar fi avut ocazia sa completeze dosarul pe loc cu actele care lipseau din cauza unei erori a ORC.

Întrucât instanţa nu a comunicat la termenul din 19.01.2017 faptul ca documentaţia nu este completa si ca Proiectul a fost transmis Tribunalului in copie de către ORC, societăţile implicate in proiectul de fuziune au luat la cunoştinţa de aceasta lipsa a documentaţiei prevăzută in legislaţie si de eroarea ORC la data la care a fost  comunicată prin posta Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 si motivarea acesteia.

Având in vedere cele mai sus prezentate,se arată că s-a procedat la completarea  documentaţiei si la respectarea condiţiile legale pentru admiterea cererii de fuziune, drept pentru care arată că s-au depus la prezenta cerere documentele lipsa.

 B T M SRL a formulat întâmpinare la apelul declarat de E SA prin care a solicitat  admiterea apelului formulat, si pe cale de consecinţa modificarea sentinţei atacata - Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 pronunţata în dosarul nr. 47100/3/2016, de către Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civila - în sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulata.

Solicita ca prin hotararea ce se va pronunţa sa să constatate legalitatea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie, precum şi a actului constitutiv/modificator şi să se dispună înregistrarea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie şi a actului constitutiv modificator în registrul comerţului, precum şi a modificărilor generate de fuziune conform Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.3791 din 24.10.2016 respectiv: radierea societăţii absorbite E S.A si majorarea capitalului, modificarea structurii actionariatului (asociaţilor) si modificarea structurii capitalului social pentru societatea absorbanta B T M SRL, publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţate, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

E  a formulat, de asemenea, întâmpinare la apel, prin care a solicitat admiterea apelul formulat, si pe cale de consecinţa  modificarea sentinţei atacate - Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 pronunţata în dosarul nr. 47100/3/2016, de către Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civila - în sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulata de către societatea absorbanta B T M SRL.

Astfel, solicita ca prin hotararea ce se va  pronunţa sa se constatate legalitatea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie, precum şi a actului constitutiv/modificator şi să se dispună înregistrarea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie şi a actului constitutiv modificator în registrul comerţului, precum şi a modificărilor generate de fuziune conform Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.3791 din 24.10.2016 respectiv: radierea societăţii absorbite E SA si majorarea capitalului, modificarea structurii actionariatului (asociaţilor) si modificarea structurii capitalului social pentru societatea absorbanta B T M SRL și publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţate, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Asupra apelurilor formulate, analizând  motivele de nelegalitate invocate de către cele două apelante în funcție de caracterul și efectele produse, raportat la probatoriul administrat și la normele legale incidente în cauză, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 148 alin. 1 din normele  metodologice  privind modul  de  ţinere a registrelor  comerţului cererea  privind  înregistrarea  fuziunii  este însoţită de :

a) proiectul de fuziune/divizare, semnat de reprezentanţii persoanelor juridice implicate, în original;

b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;

c) dovada publicării proiectului de fuziune/divizare vizat de judecătorul-delegat;

d) dovada numirii experţilor în vederea examinării proiectului de fuziune/divizare, dacă este cazul;

e) declaraţiile societăţilor care îşi încetează existenţa privind modul de stingere a pasivului, în original;

f) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizării, în original;

g) hotărârea judecătorească irevocabilă de respingere a opoziţiei, dacă este cazul, în copie legalizată;

h) actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate parţial/beneficiare a unei părţi din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate în urma fuziunii/divizării totale, în original;

i) situaţia financiară de fuziune/divizare, în copie certificată de parte;

j) certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care îşi încetează existenţa şi anexele la acestea, în original;

k) declaraţiile noilor membri ai organelor de conducere şi, după caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezultă că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi, în original;

l) declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. e), după caz, în original;

m) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;

n) dovada îndeplinirii procedurilor privind operaţiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, dacă este cazul;

o) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

În cauză, având în vedere că apelantele au depus la dosarul cauzei atât proiectul de fuziune, în original, cât și hotărârile societăților implicate în fuziune, adoptate după data publicării proiectului în Monitorul Oficial, apreciază că au fost complinite lipsurile constatate în fața primei instanțe.

Cu toate acestea, Curtea urmează a constata că potrivit proiectului de fuziune, toate drepturile reale și de creanță, precum și întregul fond de comerț ale societății absorbite E SA vor trece asupra societății absorbante B T M, deci inclusiv terenul situat în strada …, nr….. În raport de această menţiune, Curtea apreciază că actele prin care operează transferul dreptului de proprietate trebuiau întocmite în formă autentică, operaţiune ce nu a fost realizată în cauză. Îndeplinirea formalităţii actului autentic nu poate avea loc ulterior, transferul dreptului de proprietate fiind menţionat ca efect al fuziunii, astfel încât Curtea consideră că fuziunea trebuia să fie încheiată în formă autentică. Referitor la necesitatea respectării formei autentice a fuziunii, trebuie avut în vedere art. 1244 din Codul civil care instituie această condiţie de formă pentru toate actele prin care se strămută drepturi ce sunt supuse înscrierii în cartea funciară, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cu privire la actul care trebuie încheiat în această formă, văzând etapele de realizare a fuziunii, Curtea apreciază că hotărârea de aprobare a fuziunii este actul juridic ce constă în manifestarea de voinţă în vederea realizării acestei forme de reorganizare, astfel că acesta trebuie să respecte forma autentică, în cazul în care în patrimoniul societăţii absorbite există şi bunuri imobile ce trebuie înscrise în cartea funciară.

Potrivit art. 246 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, hotărârea de aprobare a fuziunii trebuie luată în termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune. Ca atare, şi cerinţa formei cerute de art. 1244 Cod civil trebuia respectată înăuntrul aceluiaşi termen.

Curtea este de acord că un act nul poate fi refăcut, inclusiv în ce priveşte forma autentică, dar efectele actului refăcut se produc doar pentru viitor, astfel cum prevede expres art. 1259 C.civ., iar nu şi pentru trecut.

Faţă de considerentele expuse, apreciind asupra neîndeplinirii condițiilor de formă prevăzute în mod imperativ de legislația specială, în temeiul art. 480  alin. 1 C.proc.civ., Curtea a respins apelurile ca nefondate.