Faliment - procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată

Hotărâre 1317 din 24.11.2010


Dosar nr. 3034/110/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinta nr. 1317

 

Pe rol  a venit spre pronuntare  contestatia formulata  de BANK L.R.  SA  in cadrul procedurii de reorganizare judiciara prin care a solicitat desfiintarea/anularea Procesului verbal al Adunarii Creditorilor  debitoarei  S.C. S.I. S.R.L. din data de 28.10.201o.

Continutul dezbaterilor  s-au consemnat  în încheierea de sedinta  din 17.11.2010,când s-au  pus concluzii pe exceptii si în fond,iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare si pentru a se depune note scrise a amânat  pronuntarea pentru data de  24.11.2010 când a deliberat  si a pronuntat  urmatoarea hotarâre .

JUDECATORUL SINDIC

Deliberând

Asupra contestatiei în materia insolventei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la data de 20.11.2010  în dosarul nr. 3034/110/2010 al Tribunalului Bacau-Sectia comerciala si de contencios administrativ, reclamanta BANK L.R. S.A. a formulat contestatie prin care a solicitat desfiintarea/anularea Procesului verbal al Adunarii Creditorilor S.C. S.I. S.R.L. din data de 28.10.2010.

În motivarea contestatiei se arata ca la data de 28.10.2010 a avut loc Adunarea creditorilor S.C. S.I. S.R.L. având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare depus de catre debitoare.

La sedinta au participat urmatorii creditori: S.C. L.T. S.R.L., Bank L.R. S.A. si M. S.R.L., ceilalti creditori trimitând punct de vedere scris.

Se mai arata ca, principalul creditor S.C. L.T. S.R.L., societate aflata la rândul sau în procedura insolventei ( dosar nr. 303/110/2009 al Tribunalului Bacau ) a comunicat punctul sau de vedere cu privire la planul de reorganizare în sensul ca “ este de acord cu planul de reorganizare propus, în conditiile în care planul se va modifica si va stabili un tratament egal creditorului S.C. L.T. S.R.L. cu al celorlalti creditori chirografari fara a aduce atingere drepturilor celorlalti creditori”.

Deasemenea, în procesul verbal s-a retinut ca , ”categoria creantelor chirografare” compusa din cei doi creditori chirografari care au fost prezenti, au comunicat punctul de vedere cu privire la plan , S.C. L.T. S.R.L. si S.C. M.  S.R.L. au votat planul în procent de 95,422% cu toate ca votul exprimat de S.C. L.T. S.R.L. cu privire la planul de reorganizare supus votului adunarii creditorilor NU a fost unul de aprobare a planului.

 În concluzie, arata  contestatoarea  ca potrivit  prevederilor art. 101 al.1 ( A) din Legea 85/2006 „Cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate în programul de plati, dintre cele mentionate la art. 100 alin. (3), accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;”

Or, planul de reorganizare a fost respins de doua categorii, respectiv creditorii chirografari si creditorii garantati.

Un alt aspect invocat de contestatoare este cel al nelegalitatii modificarii planului de reorganizare depus de debitor, întrucât orice modificare a planului trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor legale si anume, aprobarea modificarii de catre Adunarea creditorilor.

Contestatia, legal timbrata, a fost întemeiata pe dispozitiile art. 14 al.7 si al.8 din Legea 85/2006.

La termenul din data de 17.11.2010 administratorul judiciar a formulat concluzii de respingere a contestatiei.

S.C. L.T. S.R.L. prin administrator judiciar I. EXPERT IPURL , reprezentat în instanta de consilier juridic M.M. a precizat, ca votul societatii a fost pentru admiterea planului de reorganizare.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea din 02.09.2009 pronuntata în dosarul nr. */2009 al Tribunalului Bacau s-a admis cererea debitoarei S.C. S.I. S.R.L. si s-a deschis procedura insolventei în forma generala. S-a luat act de intentia de reorganizare a societatii.

În conformitate cu dispozitiile art. 62 din Legea privind procedura insolventei, au fost depuse la dosarul cauzei, si afisate tabelele de creditori ai debitoarei.

La data de 01.09.2010 a fost depus la dosarul cauzei tabelul definitiv al creditorilor, iar la data de 27.09.2010 a fost depus planul de reorganizare al societatii.

La data de 28.11.2010 a avut loc Adunarea creditorilor în cadrul careia s-a pus în discutie votarea planului de reorganizare.

La data de 02.11.2010 a formulat contestatie creditoarea Bank L.R. S.A. solicitând desfiintarea procesului verbal a Adunarii creditorilor pentru motivele expuse mai sus.

La solutionarea contestatiei instanta va avea în vedere urmatoarele texte de lege:

Potrivit art. 14 din Legea 85/2006

„(7) Hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

 (8) Cererea prevazuta la alin. (7) va fi depusa la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului si a creditorilor. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat si presedintele acestuia.”

Raportat la alin. 7 textul instanta constata ca Bank  L.R. S.A. a votat împotriva planului de reorganizare în cadrul Adunarii creditorilor, prin urmare are legitimare procesuala pentru atacarea procesului verbal.

Însa, în  ce priveste fondul contestatiei, instanta retine ca aceasta este nefondata motivat de doua aspecte:

* Contestatoarea nu a invocat un motiv de nelegalitate a procesului verbal al Adunarii creditorilor;

* Creditoarea S.C. L.T.S.RL. a votat pentru planul de reorganizare, aspect reiterat dealtfel si în sedinta din 17.11.2010 la solutionarea prezentei contestatii.

Precizarile facute de contestatoare cu privire la modificarea planului de reorganizare, nu se justifica.  Astfel, potrivit art. 101 al.5 din Legea privind procedura insolventei „(5) Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de prezenta lege. Daca modificarea planului este propusa de debitor, ea va trebui sa fie aprobata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor.”

Administratorul judiciar nici nu a pus în discutie la data Adunarii creditorilor modificarea planului de reorganizare. Mai mult decât atât, creditoarea S.C. L.T.S.R.L. în mod neîndoielnic a aprobat planul de reorganizare. Faptul ca a solicitat a se trece în procesul verbal ca, ulterior, se poate modifica planul în asa fel încât sa îsi îndestuleze creanta, NU înseamna ca nu a votat planul de reorganizare.

Fata de aceste aspecte, instanta, în temeiul  art. 14 al.8 din Legea 85/2006 va respinge contestatia ca nefondata.

PENTRU ACESTE  MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca nefondata contestatia formulata de creditoarea BANK L.R. S.A. prin Sucursala Bacau, cu sediul  in Bacau, judetul Bacau,  împotriva Procesului verbal al Adunarii creditorilor  debitoarei S.C. S.I. S.R.L. prin administrator judiciar Cabinet Practician în Insolventa I.A.M., cu sediul în mun. Bacau.

Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 24.11.2010

JUDECATOR SINDIC, Grefier,