Contestatie ce vizează creanta creditoarei înscrisă în tabelul definitiv rectificat. Respingere. Neincidenta conditiilor speciale prevăzute de art. 75 din Legea nr. 85/2006.

Decizie 188 din 21.09.2016


Art.75 din Legea nr. 85/2006 statuează asupra dreptului părţilor interesate de a face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv al creditorilor, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut de art. 73 alin.2 şi până la închiderea procedurii, însă numai în anumite cazuri, respectiv cel al descoperirii existenţei unui fals, dol sau a unei erori esenţiale care a determinat admiterea creanţei sau a unui drept de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.

În condiţiile în care contestatoarea nu a invocat nici acte noi şi nici împrejurări noi, care să nu fi fost cunoscute administratorului / lichidatorului judiciar încă de la data întocmirii tabelului preliminar, în cauză nu s-a făcut dovada existenţei unor erori esenţiale pentru a fi incidente condiţiile speciale prevăzute de art.75 din Legea nr.85/2006.

Art.75 din Legea nr. 85/2006

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 24.07.2014 sub nr. …/118/2012/a5 şi ulterior precizată, contestatoarea SC [...] SRL prin administrator special a formulat contestaţie la tabelul definitiv rectificat al creanţelor asupra averii debitoarei SC [...] SRL solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa în contradictoriu cu intimaţii Tomis IPURL în calitate de administrator judiciar desemnat al debitoarei, DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa, Municipiul Cernavodă prin primar şi [...] să dispună  înlăturarea primelor două creditoare din tabelul definitiv rectificat motivat de faptul că aceste creanţe nu mai există, iar cu privire la creanţa [...] să se dispună reducerea acesteia.

Intimata [...] SA a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei şi a solicitat respingerea acesteia ca nefondată, motivat de faptul că tabelul definitiv rectificat a fost întocmit la data de 16.06.2014, motiv pentru care este depăşit termenul de 5 zile de la data întocmirii prev. de art. 73 alin, 2 din legea 85/2006, dar şi sub aspectul dis part 75 alin. 1 din legea nr. 85/2006 dat fiind că prezenta contestaţie a fost formulată la 6 luni de la data întocmirii tabelului definitiv rectificat. Deşi art. 75 nu prevede un termen de exercitare a căii de atac acesta trebuie să fie rezonabil raportat la principiul celerităţii procedurii insolvenţei. Motivele de fond invocate sunt complet străine de natura cauzei, tabelul definitiv rectificat nr 4 cuprinzând creanţa din data de 13.01.2014, iar sumele diferite despre care se face vorbire sunt din data de 28.05.2014. De asemenea, convenţia de eşalonare din data de 29.07.2011 nu are legătură cu tabelul contestat.

În cuprinsul completării la întâmpinare, debitoarea [...] a menţionat că în ce priveşte convenţia de eşalonare încheiată în cadrul dosarului de executare, dat fiind că debitoarea nu şi-a respectat obligaţia de plată a fost reluată executarea silită. În ceea ce priveşte dobânda aplicabilă s-a precizat faptul că prin convenţia de credit s-a convenit ca această să fie 15,5 % revizuibilă pe toată perioada de creditare, iar dacă apar întârzieri în rambursarea ratei , banca va percepe o dobândă penalizatoare al cărei nivel este egal cu dobânda creditului + 8% începând din ziua scadenţei, cea ce semnifică faptul că valoarea dobânzii era de 23,5 %. Una din facilităţile acordate clientului a fost aceea de a aplica o dobândă de 19%, motiv pentru care susţinerile contestatoarei sunt lipsite de suport probator.

Prin Sentinţa civilă nr.461/26.02.2016 Tribunalul Constanţa a admis cererea formulată de expertul contabil desemnat de instanţă [...] de majorare a onorariului de expert, a dispus majorarea onorariului de expert contabil stabilit pentru expert [...] de la 800 lei la 1500 lei, a obligat pe contestatoare să achite dnei expert [...] diferenţa de onorariu de expert de 700 lei, a admis în parte contestaţia la tabelul definitiv rectificat al creanţelor privind pe debitoarea SC [...] SRL prin administrator special [...], a dispus diminuarea creanţei cu care a fost înscrisă contestatoarea [...] SA  în tabelul definitiv rectificat, urmând ca, în acest tabel contestatoarea să figureze cu o creanţă de 142.768,92 lei, a dispus înlăturarea creditoarei DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa cu creanţa bugetară în valoare de 38829 lei, menţionată la ordinea de prioritate prev. de art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 şi a respins ca nefondat capătul de cerere privind creanţa creditoarei Municipiul Cernavodă prin Primar.

Pentru a pronunţa această soluţie judecătorul sindic a avut în vedere următoarele:

Prin cererea introductivă de instanţă a fost investit judecătorul sindic cu o contestaţie la tabelul definitiv rectificat prin care au fost criticate creanţele invocate de creditoarele [...] SA, DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa şi Municipiul Cernavodă, în temeiul art. 75 din legea nr. 85/2006.

În ceea ce priveşte creanţa pretinsă de către creditoarea [...], criticile au vizat două aspecte, şi anume faptul că din cuantumul debitului nu au fost scăzute sumele obţinute ca urmare a executării silite a garanţilor şi faptul că a fost calculată o dobândă ce nu a fost convenită de către părţi. Ambele critici au fost considerate întemeiate de către judecătorul sindic, având în vedere că între părţi a fost încheiat contractul de credit nr 624 din 31.10.2007, în temeiul căruia creditoarea a acordat debitoarei SC [...] SRL un împrumut în valoare de 250000 lei, pe un termen de 120 luni, având ca destinaţie efectuarea de investiţii. Conform art. 3.1 din contract creditul a fost acordat cu un nivel al dobânzii de bază de 11,5% pe an, calculată la soldul creditului de la data punerii la dispoziţie, până la rambursarea integrală a acestuia. În art. 3.2. din contract se menţionează că pe parcursul utilizării şi rambursării creditului, Banca poate modifica dobânda în funcţie de evoluţia ratelor de dobândă de referinţă pe piaţa monetară şi/sau a costului resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, până la nivelul a 5 puncte procentuale. Conform art. 3.6, dacă pe parcursul utilizării creditului, apar întârzieri la plata dobânzilor se vor percepe penalităţi, al căror nivel este egal cu dobânda creditului +8%, începând cu ziua înregistrării sumei neplătite.

Pentru garantarea creditului incluzând toate dobânzile, comisioanele şi cheltuielile au fost constituite două garanţii, astfel: ipoteca de rang II asupra imobilului situat în localitatea [...], compus din teren în suprafaţă de 4792 mp şi construcţia C1, hala de producţie, proprietatea debitoarei, ipoteca  de rang II asupra imobilului situat în Galaţi, [...] proprietatea debitorilor garanţi Damian Stan şi [...], contract de garanţie reală imobiliară asupra conturilor curente, un bilet la ordin în alb emis de împrumutat în favoarea Băncii, averea personală sau patrimoniul avaliştilor [...] şi [...].

Contractul de credit a fost modificat prin actul adiţional nr 624/1/15.01.2009, conform art. 3.1 nivelul dobânzii de bază este de 15,5 % pe an, revizuibilă pe toată perioada de creditare, dobândă care se calculează de la data semnării acului adiţional până la data rambursării integrale a creditului. În cuprinsul acestui act adiţional s-a menţionat faptul că „prevederile art. 3 din contract se modifică şi vor avea următorul conţinut”, făcându-se vorbire despre nivelul dobânzii de bază de 15,5 % pe an revizuibilă, despre posibilitatea Băncii de a modifica rata dobânzii pe parcursul derulării contractului, de modalitatea de aducere la cunoştinţă a modificărilor referitoare la nivelul dobânzii şi modul de calcul al acestora. În cadrul acestui act adiţional nu au mai fost reluate prevederile art. 3.6, conform cărora „dacă pe parcursul utilizării creditului, apar întârzieri la plata dobânzilor se vor percepe penalităţi, al căror nivel este egal cu dobânda creditului +8%, începând cu ziua înregistrării sumei neplătite”. În redactarea din cuprinsul actului adiţional, art. 3.6 a prevăzut obligaţia împrumutatului de a asigura disponibilul în cont în vederea alimentării acestuia, în niciunul dintre punctele contractului nefiind cuprinsă prevederea aplicării unei penalităţi procentuale asupra dobânzii în cazul  întârzierii în plata ratelor de credit.

În consecinţă, instanţa a constat că apărările contestatoarei din acest punct de vedere sunt întemeiate, dat fiind că dobânda aşa cum reiese din actul adiţional este de 15,5 % pe an, fără posibilitatea majorării cu 8 puncte procentuale pentru întârzieri în restituirea debitului. Cât timp men?iunea din art. 3.6 din contractul iniţial nu a  fost reluată în cuprinsul art. 3 din actul adiţional, iar obiectul acestui act adiţional a fost modificarea art. 3, menţionându-se în articolul unic că prevederile art. 3 DOBÂNDA din contractul de credit menţionat se modifică şi vor avea următorul cuprins, rezultă că voinţa părţilor a fost aceea de a stabili o dobândă de 15,5 % fără posibilitatea aplicării penalităţilor în caz de întârziere.

Este adevărat că la finalul actului adiţional se menţionează că celelalte prevederi ale contractului cu modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate, însă această clauză vizează celelalte clauze ale contractului iniţial iar nu art. 3 din acesta care a fost modificat în sensul cuprins în actul adiţional. Cât timp se menţionează că art. 3 va avea cuprinsul din actul adiţional, pentru a stabili conţinutul acestuia nu se pot aplica atât prevederile contractului cât şi cele ale actului adiţional, neputându-se face o compilaţie.

Conform raportului de expertiză întocmit în cauză coroborat cu înscrisurile ataşate la dosar la data deschiderii procedurii din valoarea de 250000 lei a creditului era rambursată suma de 92628,76 lei, soldul creditor fiind de 157371,24 lei, dobânzi neachitate în valoare de 45640,72 lei, total sold neachitat alţi debitori diverşi în valoare de 1551,71 lei şi comisioane bancare neachitate la data intrării în insolvenţă în valoare de 480,66 lei, totalul creanţei fiind de 205164,62 lei. Conform răspunsului la obiecţiunile la raportul de expertiză încuviinţate de judecătorul sindic, diferenţa dintre valoarea dobânzilor calculate de Bancă şi cele rezultate prin aplicarea procentului de 15,5 % în perioada 15.01.2009-30.04.2014 este în sumă de 28055,06 lei.

La data de 31.12.2013 a fost valorificat în cadrul procedurii de executare silită imobilul situat în localitatea Galaţi, [...], către creditoare fiind rambursată suma de 76200 lei, care ar fi trebuit scăzută din valoarea creanţei pretinsă de Bancă, la fel ca şi suma care a făcut obiectul popririi, care aşa cum reiese din înscrisurile aflate la dosar este în valoare de 2040 lei, conform înscrisului aflat la dosar. Aceste sume nu au fost depuse de către bancă din creanţa cu care a solicitat a fi înscrisă în tabelul definitiv rectificat ca urmare a vânzării bunului ipotecat al debitoarei în cursul procedurii insolvenţei, împrejurare care poate fi considerată ca fiind o eroare în sensul art. 75 din Legea 85/2006.

Astfel, deşi debitul urmărit în cadrul procedurii insolvenţei a fost diminuat ca urmare a executării altor două garanţii asupra debitorilor garanţi, intimata creditoarea [...] a formulat declaraţia de creanţă la data valorificării bunului ipotecat în cadrul procedurii insolvenţei fără a scădea partea din creanţă recuperată ca urmare a valorificării bunului ipotecat al debitoarei garantate şi nici sumele obţinute în cadrul popririi.

În aceste condiţii, a menţionat expertul contabil faptul că valoarea creanţei deţinută de către intimata [...] la data vânzării imobilului situat în localitatea …, ţinând cont de rambursarea sumei reprezentând preţ al vânzării şi cele reţinute din popriri. Concluzionând această sumă a fost stabilită de către expertul contabil la suma de 143593,92 lei, având în vedere suma considerată de expert ca fiind achitată ca urmare a reţinerilor din veniturile nete ale debitorului poprit. Dat fiind că din probele administrate de către contestatoare şi anume adresa emisă de Casa Judeţeană de Pensii Galaţi şi cupoanele de pensii ale acestei debitoare garante, judecătorul sindic a constatat că suma reţinută este în realitate a fost mai mare decât cea menţionată în raportul de expertiză ridicându-se la o valoare de 2050 lei. În aceste condiţii, scăzând şi diferenţa de sumă care nu  a fost avută în vedere de către expert, instanţa a constatat că suma corectă a creanţei cu care ar fi trebuit să figureze creditoarea [...] este de 142.768,92 lei.

Pentru aceste considerente, judecătorul sindic a admis contestaţia în legătură cu creanţa solicitată de [...] şi a dispus diminuarea creanţei cu care a fost înscrisă contestatoarea [...] SA  în tabelul definitiv rectificat, urmând ca, în acest tabel contestatoarea să figureze cu o creanţă de 142.768,92 lei.

Judecătorul sindic a omologat în cauză concluziile cuprinse în răspunsul al obiecţiunile la raportul de expertiză întocmit de expertul [...], dat fiind că prin acest răspuns la obiec?iuni au fost calculate dobânzile la creditul acordat în valoare de 15.5 % reţinute de instanţă ca fiind aplicabile pentru considerentele mai sus expuse, dar şi motivat de faptul că expertul tehnic [...] nu a răspuns la obiectivele încuviinţate de judecătorul sindic, făcând aprecieri care depăşesc limitele unei expertize şi care sunt de competenţa exclusivă a instanţei de judecată. Astfel, expertul era dator să stabilească sumele datorate în baza înscrisurilor depuse de părţi, fiind atributul judecătorului sindic să interpreteze actele încheiate de părţi şi să stabilească momentul până la care pot fi calculate dobânzi.

În aceste condiţii, instanţa a admis şi cererea expertului contabil [...] de majorare a onorariului de expert la suma de 1500 lei, obligând pe contestator să plătească expertului contabil diferenţa de 700 lei, având în vedere volumul de muncă, timpul necesar întocmirii raportului de expertiză, inclusiv pentru a răspunde obiec?iunilor încuviinţate.

Referitor la creanţa solicitată de creditoarea DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa, judecătorul sindic a constatat că această creditoare a fost înscrisă în tabelul definitiv rectificat cu suma de 38829 lei, iar după data deschiderii procedurii ca urmare a faptului pentru anumiţi debitori ai DC [...] SRL s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea acestora, debitoarea din prezenta cauză a solicitat ajustarea bazei de impozitare TVA. Prin decizia de impunere  privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite  nr 4713 din data de 5.05.2015 emisă de AJFP Constanţa s-a admis cererea formulată de debitoare şi s-a dispus rambursarea sumei de 48557 lei TVA aferent perioadei 01.10.2010 -30.12.2014.

Astfel în cauză între cele două părţi a operat  compensaţie legală, în care nu este nevoie de acordul de voinţă al părţilor sau de o hotărâre judecătorească conform art. 1144 C. civ., dacă sunt îndeplinite  cumulativ următoarele condiţii: a) obligaţiile părţilor sunt reciproce, ceea ce înseamnă că obligaţiile există între aceleaşi persoane, fiecare având, una faţă de cealaltă, atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor; b) obligaţiile să aibă ca obiect prestaţia de a da sume de bani sau bunuri fungibile de aceeaşi natură (art. 1145 Cod civil); prin efectul compensaţiei, părţile raportului juridic obligaţional trebuie puse în aceeaşi situaţie în care s-ar afla dacă prestaţiile reciproce ar fi fost executate efectiv; c) creanţele să fie certe, lichide şi exigibile, ceea ce presupune ca ele să aibă caracter neîndoielnic, să fie determinate în întinderea lor şi să se poată cere executarea lor.

În cauză, toate aceste condiţii legale sunt îndeplinite, în sensul că atât contestatoarea debitoare cât şi intimata creditor bugetar au în acelaşi timp reciproc calitatea de creditor şi debitor în temeiul raporturilor contractuale desfăşurate, creanţele deţinute de fiecare dintre părţi au ca obiect sume de bani, ele fiind totodată certe, lichide şi exigibile.

În consecinţă, dat fiind că după întocmirea tabelului definitiv rectificat al creanţelor a fost emisă decizia de rambursare TVA aferent perioadei 2010-2014 şi că o parte din aceste sume sunt anterioare deschiderii procedurii, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 75 din legea 85/2006, dat fiind că pentru sumele respective a intervenit compensarea legală. Din aceste motive, instanţa a dispus înlăturarea creditoarei DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa cu creanţa bugetară în valoare de 38.829 lei, menţionată la ordinea de prioritate prev. de art. 123 pct. 4 din legea nr. 85/2006.

Cu referire la cea de a treia creanţă contestată în prezenta cauză, judecătorul sindic a reţinut că prin cererea adresată primăriei Municipiului Cernavodă, debitoarea prin administrator special a solicitat recalcularea impozitului ca urmare a scoaterii din evidenţă a unor autoturisme casate, cât şi prin modificarea treptei de impozitare pentru cele calificate cu suspensie pneumatică pentru care impozitul se reduce la jumătate. Cererea a fost respinsă de către autoritatea publică, iar împotriva refuzului nejustificat de recalculare a impozitului a fost formulată o acţiune în contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea în parte a deciziilor de impunere aferente anilor 2010 - 2014 emise de DBCTI a Primăriei Cernavodă. Această acţiune a fost soluţionată de către instanţa de contencios administrativ prin sentinţa civilă nr. 1527/CA/12.11.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr 941/118/2015 prin care s-a dispus admiterea excepţiei inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect anulare decizii de impunere aferente anilor 2010-2013 şi respingerea acestui capăt de cerere ca inadmisibil, admiterea în parte a contestaţiei, anularea în parte a Deciziei nr. 2 din 18.08.201 şi Decizia de impunere aferentă anului 2014 privind stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport cu privire la bunurile remorca marca LAG GSA şi autotractor marca Roman şi a respins restul pretenţiilor ca nefondate.

Obiectul prezentei contestaţii îl reprezintă sumele cu care intimata Oraşul Cernavodă a fost înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor asupra averii debitoarei, sume care au fost calculate pentru perioada anterioară deschiderii procedurii, adică pentru anii 2010-2012, dat fiind că procedura insolvenţei a fost deschisă la data de 07.12.2012. Reiese astfel că pentru sumele care fac obiectul cauzei soluţia instanţei de contencios administrativ a fost de respingere a contestaţiei ca inadmisibilă, reţinând că în fapt contestatoarea a avut cunoştinţă de ele cel mai târziu la data comunicării documentaţiei, fără a dovedi formularea contestaţiei administrative.

Reiese astfel că pentru creanţa invocată de Oraşul Cernavodă susţinerile formulate de către contestatoare sunt nefondate, dat fiind că nu s-a făcut dovada că la momentul când au fost stabilite impozitele bunurile erau scoase din evidenţă sau au fost încadrate în altă categorie. Dat fiind că nu s-a făcut dovada vreunuia din cazurile menţionate în art. 75 din legea nr. 85/2006 pentru creanţele solicitate de Oraşul Cernavodă, judecătorul sindic a respins contestaţia ca nefondată în contradictoriu cu această intimată.

Împotriva Sentinţei civile nr.461/26.02.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa a declarat recurs creditoarea [...] S.A. prin sucursala Constanţa criticând-o ca fiind nelegală.

În motivarea recursului, sub un prim aspect recurenta arată că  hotărârea pronunţată de judecătorul-sindic a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii [motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod Procedură Civilă].

Apreciază că în mod neîntemeiat a respins instanţa excepţia tardivităţii contestaţiei debitoarei invocată de recurentă şi a considerat instanţa că suntem în prezenta unei contestaţii în temeiul art.75 şi nu art.73 din Legea nr.85/2006, respectiv "în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţa, precum ?i în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare si pana atunci necunoscute".

Tabelul definitiv rectificat a fost întocmit în data de 16.06.2014, în timp ce debitorul a formulat contestaţie după mai bine de o luna, depăşind astfel cu mult termenul prevăzut de art. 73 alin 2. din Legea nr.85/2006.

Mai mult decât atât, nu suntem în prezenta unui fals, dol sau a unei erori esenţiale, pe care de altfel nici instanţa nu a motivat-o, reţinând doar ca temeiul de drept al contestaţiei îl reprezintă art.75 din Legea nr. 85/2006.

Actele ce au întemeiat formularea contestaţiei sunt aceleaşi cu cele ataşate la declaraţia de creanţă, ori în condiţiile în care acestea au fost cunoscute de către societatea debitoare, nefiind vorba de înscrisuri noi, nu se justifică formularea peste termenul legal de 5 zile a contestaţiei ce vizează o creanţă înscrisă iniţial în tabelul obligaţiilor debitoarei. A susţine contrariul înseamnă a se admite posibilitatea eludării dispoziţiilor legale ce impun formularea contestaţiilor cu respectarea unui termen imperativ de 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului obligaţiilor debitoarei.

Pentru admisibilitatea unei astfel de contestaţii, este necesar deci ca înscrierea făcută în tabelul creditorilor să fie rezultatul existenţei unui fals, dol sau eroare esenţială, descoperită după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar, şi care a stat la baza admiterii creanţei sau dreptului de preferinţă, aspecte cu rol hotărâtor în înscrierea în tabelul creditorilor.

Un al doilea motiv de recurs este reprezentat de faptul că instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecaţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia [motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 8 C. Proc. Civ]

Astfel, arată recurenta că, instanţa a reţinut în mod total neîntemeiat în cuprinsul hotărârii că "în niciunul dintre punctele contractului nefiind cuprinsa prevederea aplicării unei penalităţi procentuale asupra dobânzii în cazul întârzierii în plata ratelor de credit".

Este adevărat că Actul adiţional nr. I aduce modificări la capitolul Dobânda Art. 3, nivelul de dobânda s-a stabilit la 15,5% revizuibil pe toata perioada de creditare, însă la final se menţionează ca "celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate, iar în contractul de credit este prevăzut la art. 5 "Rambursarea creditului", articol care nu a fost modificat: „Daca apar întârzieri in rambursarea ratei/creditului, BANCA va percepe o dobânda penalizatoare, al cărei nivel este egal cu dobânda creditului +8% începând cu ziua scadentei", adică la dobânda de 15,5% se mai adaugă şi dobânda penalizatoare de 8%, iar rezultatul este un procent de dobânda final de 23,5%.

Calculul efectuat de expert cu dobânda de 15,5% chiar daca în esenţă ar fi corect, el nu corespunde cu prevederile contractului de credit, modificat prin act adiţional.

Susţine recurenta că instanţa a respins în mod total neîntemeiat concluziile raportului de expertiza contabila întocmit de expertul contabil [...] prin care s-au stabilit următoarele: La data intrării în insolventa a debitoarei [...] SRL creanţa subscrisei era in cuantum total de 205.164,62 lei. La data valorificării apartamentului cu doua camere din Galaţi, …, respectiv 31.12.2013, creanţa recurentei era în cuantum de 162.206, 42 lei.

Suma datorată băncii la data vânzării bunului ipotecat situat in localitatea …, jud. Constanta este cea indicata iniţial de expert în raportul de expertiză contabila şi anume : 171.648.27 lei.

Având in vedere argumentele expuse în cele ce preced, solicită respingerea suplimentului de expertiza contabilă şi păstrarea concluziilor iniţiale ale expertului, având drept rezultat admiterea recursului şi respingerea contestaţiei debitoarei ca neîntemeiată.

Prin notele de şedinţă depuse, intimata debitoare prin administrator special a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate, Curtea constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente :

În speţă, administratorul special a formulat, în numele debitoarei SC [...] SRL, contestaţie împotriva creanţelor înscrise în tabelul definitiv rectificat privind creditorii DGRFP Galaţi, prin AJFP Constanţa, Municipiul Cernavodă şi [...] SA, contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art.75 alin.1 din Legea nr.  85/2006.

În raport de limitele investirii instanţei de control judiciar hotărârea judecătorului sindic va fi supusă examinării numai din perspectiva modului cum a fost analizată contestaţia ce are ca obiect creanţa creditoarei recurente.

Potrivit textului de lege mai sus enunţat „după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute”.

Aşa cum se observă din contestaţia sumar motivată rezultă că se contestă tabelul definitiv rectificat nr. 4/16.06.2014 prin care creanţa creditoarei [...] SA a fost diminuată la valoarea de 162.206,42 lei conform precizărilor depuse la dosar la data de 16.01.2014.

Argumentele aduse de contestatoare vizează împrejurarea că soldul principal la care au fost calculate accesoriile nu coincide cu soldul rămas în urma convenţiei de eşalonare încheiate în data de 29.07.2011 cu executorul bancar [...], precum şi pentru că nu există o modalitate de calcul a accesoriilor, cât şi o justificare privind suma de 2.580 lei obţinută din poprirea pensiei fidejusorului [...].

Curtea constată că prin încheierea civilă nr 1543 din data de 7.12.2012 judecătorul sindic a admis cererea şi a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală faţă de SC [...]  SRL, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar CII [...] şi fixat termenul pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la data de 22.02.2013.

 Creditoarea recurentă a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 205.164,62 lei fără să  fi fost contestată calitatea sa de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei sau creanţa sub aspectul întinderii sale. Mai mult, Curtea constată că în cauză chiar expertul contabil desemnat a arătat că la data deschiderii procedurii insolvenţei creanţa băncii era în sumă de  205.164,62 lei, ceea ce coincidea cu creanţa declarată iniţial de bancă.

 Art.75 din Legea nr. 85/2006 statuează asupra dreptului părţilor interesate de a face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv al creditorilor, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut de art. 73 alin.2 şi până la închiderea procedurii, însă numai în anumite cazuri, respectiv cel al descoperirii existenţei unui fals, dol sau a unei erori esenţiale care a determinat admiterea creanţei sau a unui drept de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.

 Pentru admisibilitatea unei astfel de contestaţii este necesar, deci, ca înscrierea făcută în tabelul creditorilor să fie rezultatul existenţei unui fals, dol sau eroare esenţială, descoperită după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar, şi care a stat la baza admiterii creanţei sau dreptului de preferinţă, aspecte cu rol hotărâtor în înscrierea în tabelul creditorilor.

 Şi este firesc să fie aşa, întrucât împotriva tabelului preliminar se poate face contestaţie de către aceleaşi părţi, iar menirea art. 75 nu este aceea de a prelungi acest termen de contestaţii.

 Curtea reţine că în condiţiile în care contestatoarea nu invocat nici acte noi şi nici împrejurări noi, care să nu fi fost cunoscute administratorului / lichidatorului judiciar încă de la data întocmirii tabelului preliminar, în cauză nu s-a făcut dovada existenţei unor erori esenţiale pentru a fi incidente condiţiile speciale prevăzute de art.75 din Legea nr.85/2006.

Atât invocata lipsă a dovezilor privind achitarea sumelor contestate, cât şi lipsa unui calcul detaliat al penalităţilor şi dobânzilor existau încă de la data întocmirii tabelului preliminar, contestatoarea nefăcând dovada că aceste aspecte nu ar fi fost cunoscute de atunci.

Aspectele legate de nededucerea unor sume încasate de bancă din popririle asupra veniturilor fidejusorului sau din vânzarea unui imobil ce aparţinea garanţilor ipotecari nu se circumscriu cerinţelor de contestare a unor creanţe înscrise în tabelul definitiv.

Având în vedere faptul că trecerea în tabelul definitiv rectificat a creanţei [...] SA de către administratorul judiciar nu este rezultatul unui fals, dol sau erori esenţiale, în mod greşit tribunalul a admis contestaţia formulată de administratorul special.

Pentru considerentele arătate, Curtea în temeiul art.312 din VCPC va admite recursul şi va modifica în parte hotărârea în sensul că va respinge contestaţia vizând creanţa creditoarei [...], trecută în tabelul definitiv rectificat, ca nefondată.