Fond funciar

Sentinţă civilă 13658 din 29.12.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR NR. .../.../2011

O.D.C.P. 3185

SENTINŢA CIVILĂ NR. 13658/2014

Şedinţa publică din data de 29.12.2014

Instanţa constituită din:

JUDECĂTOR: R. C. R.

GREFIER: A. P.

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamantele D. C. D., D. N. şi C. A. în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ..., COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ..., S. R. reprezentat prin M. F.  P., INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN  ... şi M. A. ŞI I., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

Instanta constata ca dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 15.12.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea hotararii in cauza pentru data de 22.12.2014.

In data de 22.12.2014, avand nevoie de mai mult timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea hotararii in cauza pentru data de 29.12.2014.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea de chemare in judecata înregistrată pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca la data de 10.06.2011 in dosarul nr. .../.../2011 reclamantele D. C. D., D. N. şi C. A. au solicitat în contradictoriu cu pârâtii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ..., COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ..., S. R. reprezentat prin M.  F. P.  si INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ...

1.Obligarea paratei de randul 1 – Comisia Locala de fond funciar ... – la punerea in posesie a reclamantelor pe imobilul situat in ... , B-dul ..., jud. ..., inscris in C.F. ..., cu nr. top.  ... si la inaintarea documentatiei necesare catre parata de randul 2 – Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ... – cu propunerea de a li se elibera reclamantelor titlul de proprietate pentru imobilul aratat.

2.Obligarea paratei de randul 2 – Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor  ... – sa le emita reclamantelor titlul de proprietate pentru imobilul situat in ... , B-dul ..., jud. ..., inscris in C.F. ..., cu nr. top.  ...

3.Cu cheltuieli de judecata.

Motivele cererii de chemare in judecata, in fapt si in drept, se afla expuse la filele 4-6 din dosar.

În probatiune, reclamantele au solicitat proba cu inscrisuri, proba cu expertiza tehnica etc. si au anexat cererii de chemare in judecata un set de inscrisuri (f. 8-13).

Prin întâmpinare (f. 20-22) pârâtul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ... a solicitat respingerea actiunii reclamantelor D. C. D,  D. N. şi C. A. si obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele intampinarii, in fapt si in drept, se afla expuse la filele 20-22 din dosar.

Paratul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.

La data de 24.06.2011 pârâtul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN .. a depus la dosar o cerere de aratare a titularului dreptului (f. 23-24), prin care a aratat titularii dreptului, si anume S. R. prin M. F. P. si M. A. ŞI I. si a aratat ca imobilul revendicat de reclamante se afla in proprietatea publica a S. R. şi în administrarea M. A. şi I.

Motivele cererii de aratare a titularului dreptului, in fapt si in drept, se afla expuse la filele 23-24 din dosar.

Paratul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.

Prin întâmpinare (f. 32) parata C. L. DE F. F. C.-N. a solicitat respingerea actiunii reclamantelor ca neintemeiata.

Motivele intampinarii, in fapt si in drept, se afla expuse la fila 32 din dosar.

La solicitarea instantei, parata Comisia Locala de fond funciar  ... a depus la dosar copie certificata pentru conformitate cu originalul a dosarului de fond funciar al reclamantelor (f. 34-197).

Prin întâmpinare (f. 203-205) paratul M. A. ŞI I.a invocat exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata pentru lipsa semnaturilor reclamantelor, exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantelor, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Motivele intampinarii, in fapt si in drept, se afla expuse la filele 203-205 din dosar.

Paratul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.

Prin cererea depusa la dosar in data de 21.10.2011 (f. 207) paratul S. R. reprezentat prin M. F. P. a solicitat ca reclamantele sa-si precizeze motivele de fapt si de drept ale improcesuarii sale si a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive.

Paratul S. R. reprezentat prin M. F. P. nu a formulat o intampinare, nici nu a trimis un reprezentant in fata instantei.

Desi legal citata, pârâta COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ... nu a formulat intampinare, nici nu a trimis un reprezentant in fata instantei pentru a exprima pozitia sa procesuala.

La termenul de judecata din data de 30.01.2012 instanta a pus in discutie exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata pentru lipsa semnaturilor reclamantelor, exceptie invocata de catre paratul M. A. I. prin intampinare si a respins-o ca fiind neintemeiata, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta de la acea data (f. 298-300).

La acelasi termen de judecata instanta a apreciat ca exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, exceptie invocata de catre paratul M. A. si I. prin intampinare, nu este o veritabila exceptie procesuala in sensul legii procesuale civile, ci este o aparare de fond, motiv pentru care instanta a calificat-o drept aparare de fond, urmand a o analiza ca atare.

La acelasi termen de judecata instanta a pus in discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului S. R. prin M. F. P., exceptie invocata de catre paratul S. R. prin M. F. P. si a respins-o ca fiind neintemeiata, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta de la acea data (f. 298-300).

Prin precizarea de actiune depusa la dosar la termenul de judecata din data de 02.07.2012 (f. 364-368) reclamantele D. C. D., D.  N.  şi C.  A. au aratat ca renunta la judecata fata de paratii S. R. prin M. F. P. si prin M. A. ŞI I. si INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ... , mentinandu-si cererea de chemare in judecata doar fata de paratele COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ... si COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...

Motivele precizarii de actiune, in fapt si in drept, se afla expuse la filele 365-368 din dosar.

Prin precizarea de actiune depusa la dosar la termenul de judecata din data de 11.03.2013 (f. 415-423) reclamantele D.  C.  D., D.  N. şi C.  A.  au aratat ca renunta la judecata fata de paratii S.  R. prin M. F. P. si prin M. A. ŞI I. si INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN  ... si au solicitat pronuntarea unei hotarari in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ... si COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ... Reclamantele au solicitat admiterea actiunii si, in consecinta:

1.Obligarea paratei de randul 1 – Comisia Locala de fond funciar ...– la punerea in posesie a reclamantelor pe imobilul situat in ..., B-dul ..., jud. ..., inscris in C.F. ..., cu nr. top.  ... si la inaintarea documentatiei necesare catre parata de randul 2 – Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor  ... – cu propunerea de a li se elibera reclamantelor titlul de proprietate pentru imobilul aratat.

2.Obligarea paratei de randul 2 – Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ... – sa le emita reclamantelor titlul de proprietate pentru imobilul situat in ... , B-dul ..., jud. ..., inscris in C.F. ..., cu nr. top.  ...

3.Obligarea paratei de randul 1 – Comisia Locala de fond funciar ... – la punerea in posesie a reclamantelor pe un imobil – teren de aceeasi categorie juridica, aferent diferentei de suprafata de 922 mp, care nu poate fi restituita pe vechiul amplasament, si la inaintarea documentatiei necesare catre parata de randul 2 – Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ... – cu propunerea de a li se elibera reclamantelor titlul de proprietate pentru respectiva suprafata de teren.

4.Obligarea paratei de randul 2 – Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ... – sa le emita reclamantelor titlul de proprietate pentru imobilul – teren de aceeasi categorie juridica, aferent diferentei de suprafata de 922 mp, care nu poate fi restituita pe vechiul amplasament.

5.Cu cheltuieli de judecata.

Motivele precizarii de actiune, in fapt si in drept, se afla expuse la filele 417-423 din dosar.

La termenul de judecata din data de 17.06.2013 instanta a pus in discutie cererea reclamantelor de renuntare la judecata fata de paratii S. R. prin M. F. P. , Inspectoratul de Jandarmi Judetean ... si M. A. si I. si a luat act de faptul ca reclamantele nu isi mai sustin cererea de renuntare la judecata fata de paratii S. R. prin M. F. P. , Inspectoratul de Jandarmi Judetean ... si M. A. si I. (f. 489-491).

La acelasi termen de judecata, cu privire la paratii S. R. prin M. F. P. si M. A. si I., instanta a observat ca cei doi parati au fost aratati ca titulari ai dreptului de catre un alt parat, si anume de catre paratul Inspectoratul de Jandarmi Judetean ... , deci au fost introdusi in proces de catre un alt parat, iar nu de catre reclamante. In consecinta, instanta a apreciat ca reclamantele nu pot renunta la judecata fata de paratii S. R. prin M. F. P. si M. A. si I. , deoarece nu reclamantele sunt cele care i-au introdus in cauza (f. 489-491).

In cauza au fost incuviintate si administrate urmatoarele probe: proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba cu expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie, proba ce a fost solicitata initial de catre reclamante, sens in care a fost efectuat un prim raport de expertiza tehnica judiciara topografica de catre dl. expert tehnic judiciar ing. N. O. (f. 319-355, 390-398, 437-439), iar ulterior a fost solicitata de catre paratul Inspectoratul de Jandarmi Judetean ... , sens in care a fost efectuat un al doilea raport de expertiza tehnica judiciara topografica de catre o comisie formata din trei experti tehnici judiciari, si anume dl. expert ing. A. M.  B., dl. expert ing. E. D. şi dl expert ing. B. I. (f. 524-543, 573).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantele D. C. D., D. N. si C. A. au calitatea de moştenitoare ale defunctei lor bunici D. M. (căsătorită D.), asa cum rezulta din inscrisurile de la filele 212-220, 224-225 din dosar.

Incepand cu anul 1915 antecesoarea reclamantelor, defuncta D. M. (căsătorită D.) avea in proprietate 1/3 din cota de 32/48 parte din terenul inscris in C.F. nr. ..., nr. top. ... , Arător în postata ..., suprafata totala a terenului cu nr. top.  ... fiind de 4 iugare si 839 stanjeni patrati, adica 26.040 mp (f. 223, 102, 104 verso). Suprafata de teren aferenta cotei de 32/48 parte este de 17.360 mp, prin urmare suprafata pe care o avea in proprietate antecesoarea reclamantelor, defuncta D. M. (căsătorită D.), era de 5.787 mp, asa cum rezulta din raspunsul la obiectiuni depus la dosar de catre dl. expert tehnic judiciar ing. N. O. (f. 438). Terenul mentionat mai sus a fost cooperativizat.

La data de 05.09.2005, in temeiul Legii nr. 247/2005, reclamanta D. C. D., in nume propriu si in calitate de mandatara a reclamantelor D. N. si C. A. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce apartinusera bunicilor sai, D. N. şi soţia D. M., printre care se numara si terenul in litigiu, cerere inregistrata sub nr.  ... la Comisia Locala de fond funciar ... (f. 36).

In privinta terenului in litigiu parata Comisia Locala de fond funciar ... a hotarat acordarea de masuri reparatorii din terenul aflat la dispozitia comisiei, motivat de faptul ca terenul identificat sub nr. top.  ... este ocupat de fosta gospodarie anexa a M. de I. (f. 42-47).

Reclamantele au contestat hotararea Comisiei Locale de fond funciar ... (f. 48), iar prin Hotararea nr. 251/23 martie 2011 parata Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ... a respins contestatia formulata de catre reclamante, apreciind ca imobilul nu se afla la dispozitia comisiei locale, fiind ocupat de fosta gospodarie – anexa a M.I., iar potrivit prevederilor legale in situatia in care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se vor oferi alte amplasamente situate in aceeasi localitate sau intr-o localitate invecinata (f. 55-56).

In consecinta, reclamantele au formulat cererea de chemare in judecata ce face obiectul prezentei cauze.

In urma analizei probelor administrate in cauza – inscrisurile de la dosar, cele doua rapoarte de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie – si a textelor legale incidente, instanta apreciaza ca cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata si precizata de catre reclamante, este intemeiata in parte.

Astfel, din cuprinsul raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie efectuat in cauza de catre dl. expert tehnic judiciar ing. N. O. rezulta ca o parte a parcelei cu nr. top.  ... si implicit a terenului revendicat de catre reclamante a fost afectata ca urmare a modificarii cursului raului  ... si a largirii Bulevardului ... , suprafata afectata din parcela cu nr. top. mentionat mai sus fiind de 4.162 mp, prin urmare suprafata ce poate fi revendicata de catre reclamante este de 4.862 mp (f. 323).

In consecinta, instanta apreciaza ca terenul in litigiu are in prezent suprafata de 4.862 mp, iar diferenta de teren de 925 mp (pana la suprafata initiala de 5.787 mp) nu mai exista la fata locului, fiind afectata ca urmare a modificarii cursului raului ... si a largirii Bulevardului ...

Din analiza raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie efectuat in cauza de catre d-nii experti tehnici judiciari ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I. rezulta ca terenul solicitat de catre reclamante se identifica pe o parte din suprafata imobilului cu nr. top.  ... inscris in C.F. nr. ..., este situat in ..., B-dul ..., jud. ..., si are urmatoarele vecinatati: la nord – B-dul ..., la est – ..., la sud – ..., la vest –  ...(f. 526, 530).

Dl. expert ing. N. O. a constatat ca potrivit folosintei actuale terenul in cauza se invecineaza la est si la vest cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... (raspuns la obiectivul nr. 1, f. 324).

D-nii experti ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I. au constatat ca terenul in litigiu este liber din punct de vedere al inregistrarilor cadastrale, pentru acesta nefiind inregistrate documentatii cadastrale, ca este traversat de o linie electrica aeriana de joasa tensiune ce alimenteaza baza canina a Inspectoratului Judetean de Jandarmi ... si nu este ocupat de constructii, retele de apa, canal sau gaz (f. 526-527).

Dl. expert ing. N. O. a constatat ca pentru terenul in cauza nu au fost eliberate titluri de proprietate (raspuns la obiectivul nr. 2, f. 325).

In privinta chestiunii daca terenul solicitat de catre reclamante se afla sau nu in prezent in proprietatea publica a S. R., in administrarea M. A. si I. si in folosinta Inspectoratului Judetean de Jandarmi ... , instanta apreciaza ca din analiza celor doua rapoarte de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie efectuate in cauza si a raspunsurilor expertilor la obiectiuni rezulta ca terenul in litigiu nu se afla in proprietatea publica a S. R. si, implicit, nu se afla nici in administrarea M. A. si I., nici in folosinta Inspectoratului Judetean de Jandarmi ...

Astfel, din cuprinsul raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie efectuat in cauza de catre dl. expert tehnic judiciar ing. N. O. rezulta ca S. R. are in zona o suprafata de teren de 3 ha, ce a fost transferata prin Ordinul Ministerului Agriculturii si Silviculturii nr. 503/26.12.1969 de la I.A.S. ... catre Penitenciarul ... , insa terenul nu este identificat cu date de carte funciara sau alti identificatori si nu se specifica amplasamentul acestuia (f. 325, f. 227). Dl. expert a concluzionat ca terenul de 3 ha transferat de la M.A.I. este o fasie paralela cu canalul 169 si 170 cuprinsa intre drum si raul S. , iar in regim de carte funciara se identifica cu nr. top.  ... care sunt situate la 1,1 km est fata de parcela cu nr. top.  ... prin urmare terenul in suprafata de 3 ha nu se identifica in parcela cu nr. top. ... , din care face parte imobilul revendicat. Dl. expert a mai aratat ca la dosar nu exista un document care sa faca legatura intre parcela cu nr. top.  ... si imobilul cu denumirea 45-131 inscris in anexa 1 la HG nr. 1705/2006, inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (f. 326).

In raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie efectuat in cauza de catre d-nii experti tehnici judiciari ing. A. M. B., ing. E. D.şi ing. B. I. d-nii experti au aratat ca identificarea din Anexa nr. 1 la HG nr. 1705/2006, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului nu face referire clara la amplasamentul terenului in cauza, iar prin Procesul-verbal nr. 393/15.01.1970 de predare primire a suprafetei de 3 ha teren arabil inscrisa in ordinul de transfer nr. 503/26.12.1969 se transfera din administrarea operativa a I.A.S. in administrarea operativa a Penitenciarului ..., aceasta suprafata de teren, identificata ca si trupul nr. 4 – ... D-nii experti au precizat ca „ ...” se regaseste in partea de nord a Bulevardului ... , iar terenul in cauza, solicitat de reclamante, este pozitionat in partea de sud a Bulevardului ... D-nii experti au mai aratat ca din documentele prezentate de Inspectoratului Judetean de Jandarmi ... si M.A.I. nu se poate localiza terenul din Ordinul nr. 503/26.12.1969, ca parcelele numerotate cu 160, 161, 169 si 170 in procesul-verbal nr. 393/15.01.1970 nu figureaza pe hartile existente la O.C.P.I. ..., iar planul de situatie de la fila 448 din dosar nu ofera suficiente informatii din care sa rezulte ca parcelele sunt localizate pe imobilul cu nr. top.  ... inscris in C.F. nr. ... (f. 527). De asemenea, d-nii experti au mai aratat ca din planul de incadrare in zona (f. 528) rezulta ca M.A.I. folosea, prin unitatile sale, o suprafata de peste 4 ha in zona, suprafata nejustificata de actele prezentate (f. 527).

Din cuprinsul raspunsului la obiectiuni depus la dosar de catre d-nii experti tehnici judiciari ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I. rezulta ca suprafata de teren de 3 ha aflata in proprietatea publica a S. R. este situata in zona terenului in cauza si este folosita de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... si de catre Inspectoratul Judeţean de Poliţie ... cu baza canina, care ocupa in zona o suprafata de 4,5 ha. D-nii experti au precizat ca plansele de la filele 448, 449, 461 si 464 din dosar pozitioneaza terenul Penitenciarului ... (transferat ulterior Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ...) de 3 ha, primit de la I.A.S. ... in baza Ordinului nr. 503/1969, in zona terenului in cauza, insa acestea nu ofera elemente pentru pozitionarea clara a terenului si a limitelor acestuia in raport de terenul in cauza, cu nr. top. ... , pe care il ocupa integral. D-nii experti au subliniat ca de la limita vestica a terenului in cauza, de 4.862 mp, spre vest, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... ocupa cu constructiile si terenul pana la drumul De 3006/1 si la canalul Cn 2598/1 o suprafata de cca. 3 ha, deci daca se considera ca Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... are in zona doar cele 3 ha (conform Ordinului M.A. nr. 503/1969), atunci suprafata de 3 ha nu se suprapune cu terenul in cauza de 4.862 mp (f. 573).

Instanta retine ca potrivit Ordinului nr. 503/26.12.1969 emis de Ministerul Agriculturii si Silviculturii a fost transferata din administrarea I.A.S. ... in administrarea Penitenciarului ... suprafata de teren de 3 ha (f. 227), executarea efectiva a transferului fiind realizata prin procesul-verbal nr. 393/15.01.1970 (f. 452). Acest teren este in proprietatea publica a S. R., in administrarea M. A. si I. si in folosinta Inspectoratului Judetean de Jandarmi ... Instanta mai observa ca paratii S. R. reprezentat prin M. F. P., Inspectoratului Judetean de Jandarmi ... şi M. A.si I. nu au facut dovada ca ar mai avea in zona o suprafata de teren suplimentara. Prin urmare, instanta apreciaza ca suprafata de teren folosita de catre pârâtul Inspectoratul Judetean de Jandarmi ..., aflata in administrarea M. A. si I. si in proprietatea publica a S. R. este de 3 ha. In aceste conditii, instanta apreciaza ca terenul in suprafata de 3 ha, aflat in proprietatea publica a S. R., nu se suprapune peste terenul solicitat de catre reclamante, de 4.862 mp, prin urmare terenul solicitat de catre reclamante, de 4.862 mp, nu face parte din domeniul public al S. R. Acest aspect rezulta din cuprinsul raspunsului la obiectiuni depus la dosar de catre d-nii experti tehnici judiciari ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I., conform caruia daca se considera ca Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... are in zona doar cele 3 ha (conform Ordinului M.A. nr. 503/1969), atunci suprafata de 3 ha nu se suprapune cu terenul in cauza de 4.862 mp (f. 573).

Avand in vedere ca terenul in litigiu, in suprafata de 4.862 mp, este liber, intrucat nu este ocupat de constructii si nu au fost emise titluri de proprietate cu privire la acesta, nici nu au fost inregistrate documentatii cadastrale, precum si faptul ca acest teren a fost in proprietatea antecesoarei reclamantelor, numita D. M. (căsătorită D.), conform cartii funciare, instanta apreciaza ca se justifica reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantelor asupra acestui teren, pe vechiul amplasament. In consecinta, paratele Comisia Locală de fond funciar ... si Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor C. vor fi obligate să întocmească documentaţia necesara şi procesul-verbal de punere în posesie, respectiv să elibereze titlul de proprietate în favoarea reclamantelor asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.862 mp situat în ..., B-dul ..., jud. ..., ce se identifică pe o parte din imobilul cu nr. top.  ... înscris în C.F. nr. ..., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat în cauză de către d-nii experţi ing. A. M. B. , ing. E. D. şi ing. B. I.

In schimb, instanta apreciaza ca sunt neîntemeiate celelalte solicitări ale reclamantelor. Astfel, instanta apreciaza ca reclamantele nu au dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren de 922 mp (sau de 925 mp) pe un alt amplasament, nici la alte masuri compensatorii, deoarece, asa cum am aratat mai sus, din cuprinsul raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie efectuat in cauza de catre dl. expert tehnic judiciar ing. N. O. rezulta ca o parte a parcelei cu nr. top.  ... si implicit a terenului revendicat de catre reclamante a fost afectata ca urmare a modificarii cursului raului ... si a largirii Bulevardului ..., suprafata afectata din parcela cu nr. top. mentionat mai sus fiind de 4.162 mp, prin urmare suprafata ce poate fi revendicata de catre reclamante este de 4.862 mp (f. 323). Instanta constata ca si daca terenul in suprafata de 5.787 mp ar fi ramas in proprietatea antecesoarei reclamantelor, aceasta tot ar fi pierdut o suprafata de teren de 922 mp (sau de 925 mp) ca urmare a modificarii cursului raului ... si a largirii Bulevardului ... si nu ar fi primit nici teren in alta zona, nici despagubiri pentru acea suprafata de teren. Prin urmare, nu se justifica ca reclamantelor sa li se acorde o suprafeta de teren de 922 mp (sau de 925 mp) pe un alt amplasament, nici alte masuri compensatorii.

Fata de aspectele aratate mai sus, instanta apreciaza ca cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost formulată şi precizată, este intemeiata in parte si urmeaza a fi admisa in parte.

Totodata, instanta apreciaza ca este intemeiata si cererea de arătare a titularului dreptului formulată de către pârâtul Inspectoratul Judetean de Jandarmi ... cu privire la pârâţii S. R. reprezentat prin M. F. P. şi M. A. si I. si urmeaza a fi admisa. Aceasta deoarece se justifica ca pârâţii S. R. reprezentat prin M. F. P. şi M. A. si I. sa fie parti in cauza, din moment ce s-a sustinut ca terenul solicitat de catre reclamante s-ar afla in proprietatea publica a S. R. şi in administrarea M. A. si I., iar instanta a analizat, pe baza probelor de la dosar, daca aceasta sustinere este dovedita sau nu. 

Fata de considerentele de mai sus, vazand prevederile art. 11 alin. 2^1 din Legea nr. 18/1991 si dispozitiile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, instanta va admite în parte cererea de chemare in judecata formulată şi precizată de către reclamantele D. C. D. , D. N. şi C. A. în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ..., COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ..., S. R. reprezentat prin M. F. P., INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ... şi M. A.  ŞI I., având ca obiect fond funciar.

Instanta va admite cererea de arătare a titularului dreptului formulată de către pârâtul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ... cu privire la pârâţii S. R. reprezentat prin M. F. P. şi M. A. ŞI I.

Instanta o va obliga pe pârâta Comisia Locală de fond funciar ... să întocmească documentaţia necesara şi procesul-verbal de punere în posesie în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea reclamantelor, in calitate de moştenitoare ale defunctei lor bunici D. M. (căsătorită D.), în natură, pe vechiul amplasament, asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.862 mp situat în ..., B-dul ..., jud. ..., ce se identifică pe o parte din imobilul cu nr. top.  ... înscris în C.F. nr. ..., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat în cauză de către d-nii experţi ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I., şi să înainteze documentaţia Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ... în vederea eliberării titlului de proprietate.

Totodata, instanta o va obliga pe pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ... ca în baza documentaţiei ce va fi întocmită de către Comisia Locală de fond funciar ... să elibereze titlul de proprietate în favoarea reclamantelor, in calitate de moştenitoare ale defunctei lor bunici D. M. (căsătorită D.), în natură, pe vechiul amplasament, asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.862 mp situat în ..., B-dul ..., jud. ..., ce se identifică pe o parte din imobilul cu nr. top.  ... înscris în C.F. nr. ..., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat în cauză de către d-nii experţi ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I.

In schimb, instanta va respinge ca fiind neîntemeiate celelalte solicitări ale reclamantelor.

Instanta observa ca paratii se afla in culpa procesuala, iar reclamantele au solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest litigiu. Vazand prevederile art. 274 alin. 1 din vechiul Cod de procedura civila, instanta îi va obliga pe pârâţi să plătească reclamantelor suma de 1.974 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert pentru raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat de către dl. expert ing. N. O. (f. 285-286, 378).

Instanta va lua act că reclamantele au arătat că vor solicita onorariul avocaţial pe cale separată.

Fata de solutia de admitere in parte a cererii de chemare in judecata, observand ca reclamantele nu se afla in culpa procesuala, vazand dispozitiile art. 274 si urmatoarele din vechiul Cod de procedura civila, instanta va respinge ca fiind neîntemeiată cererea pârâtei Comisia Locală de fond funciar ... de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru aceleasi considerente, instanta va respinge ca fiind neîntemeiată cererea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea de chemare in judecata formulată şi precizată de către reclamantele D. C. D., cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., D. N., cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., jud.  ... şi C. A., cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., jud. ..., toate cu domiciliul procesual ales la S.C.A. G., G. şi A., cu sediul în ..., B-dul ..., nr. ..., jud. ..., în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ... cu sediul în ..., str. ... nr. ..., jud. ..., COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ..., cu sediul în ..., B-dul ..., nr. ..., jud. ..., S. R. reprezentat prin M. F. P., cu sediul procesual ales la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ... în ..., Piaţa  ... nr. ... , jud. ..., INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN  ..., cu sediul în ..., str. ... nr. ..., jud. ... şi M. A. ŞI I. , cu sediul în ... , Piaţa ...,  nr. ..., sector ..., având ca obiect fond funciar.

Admite cererea de arătare a titularului dreptului formulată de către pârâtul INSPECTORATUL DE JANDARMI ..., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., cu privire la pârâţii S. R. reprezentat prin M. F. P., cu sediul procesual ales la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ... în ..., Piaţa ..., nr. ..., jud. ... şi M.  A. ŞI I. , cu sediul în ..., Piaţa ... Obligă pe pârâta Comisia Locală de fond funciar ... să întocmească documentaţia necesara şi procesul-verbal de punere în posesie în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea reclamantelor, in calitate de moştenitoare ale defunctei lor bunici D. M. (căsătorită D.), în natură, pe vechiul amplasament, asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.862 mp situat în ..., B-dul ..., jud. ..., ce se identifică pe o parte din imobilul cu nr. top.  ... înscris în C.F. nr. ..., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat în cauză de către d-nii experţi ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I., şi să înainteze documentaţia Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor C. în vederea eliberării titlului de proprietate.

Obligă pe pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor C. ca în baza documentaţiei ce va fi întocmită de către Comisia Locală de fond funciar ... să elibereze titlul de proprietate în favoarea reclamantelor, in calitate de moştenitoare ale defunctei lor bunici D. M. (căsătorită D.), în natură, pe vechiul amplasament, asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.862 mp situat în ..., B-dul ..., jud. ..., ce se identifică pe o parte din imobilul cu nr. top. 934/1/4 înscris în C.F. nr. ..., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat în cauză de către d-nii experţi ing. A. M. B., ing. E. D. şi ing. B. I.

Respinge ca fiind neîntemeiate celelalte solicitări ale reclamantelor.

Obligă pe pârâţi să plătească reclamantelor suma de 1.974 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert pentru raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie efectuat de către dl. expert ing. N. O..

Ia act că reclamantele au arătat că vor solicita onorariul avocaţial pe cale separată.

Respinge ca fiind neîntemeiată cererea pârâtei Comisia Locală de fond funciar ... de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

Respinge ca fiind neîntemeiată cererea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ... de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.12.2014.

JUDECĂTOR, GREFIER,

R. C. R. A. P.

Red./Dact./R.C.R./13 ex./14.08.2015.