Fond funciar

Sentinţă civilă 297 din 02.04.2018


Titlu: fond funciar

Domeniu asociat: Fond funciar

Dosar nr. xxxx/267/2017 Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

Sentinţa Nr. xxx/2018

Şedinţa publică de la 02  aprilie  2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea  acțiunii civile având ca obiect fond funciar – nulitate absolută parţială titlu de proprietate şi proces-verbal  de punere în posesie aferent, formulată de Primarul comunei xx, în calitate de preşedinte al Comisiei LFF de pe lângă Primăria xx, Judeţul Gorj, cu sediul procesual în localitatea xx, sat xx, Judeţul Gorj, împotriva intimaţilor xx, domiciliat în comuna xx, sat xx, nr.xx Judeţul Arad, xx, domiciliat în xx, str. xx, nr. xx, Judeţul Gorj, xx domiciliată în comuna xx, sat xx, Judeţul Gorj, xx, domiciliată în comuna xx, sat xx, Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă  publică au  lipsit părţile, petentul fiind reprezentat de consilier juridic xx.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, constatând cauza în stare de judecată’, s-a acordat cuvântul pe fond.

Consilier juridic xx pentru reclamantă, a solicitat admiterea acţiunii şi constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. xx/18.01.2013 şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent, cu privire la suprafaţa de 0,1230 ha teren situat în pct. „Ulucă”, extravilan, tarlaua 128, parcela 47, de pe raza comunei xx, Judeţul Gorj, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată  următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de 03 august  2017, sub nr. dosar xxxx/267/2017, petentul Primarul comunei xx, în calitate de preşedinte al Comisiei LFF xx, de pe lângă Primăria xx, a chemat în judecată pe intimaţii xx, xx, xx şi xx, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se constate nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. xx, din 18.01.2013 şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent, eliberat autorului pârâţilor, pentru suprafaţa de 0.1230 ha (din suprafaţa de 0,6230 ha teren arabil), teren extravilan, situată în tarlaua 128, parcela 47, în punctul "Uluca".

În motivarea acţiunii, s-a arătat că în fapt, au chemat în judecată pe pârâţi, pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate eliberat, pentru o parte din suprafaţa de 0,6230 ha situat în tarlaua 128, parcela 47, în punctul "Uluca", aşa cum a arătat mai sus.

Că, prin cererea de reconstituire nr. xx/11.03.1991. anexa 2 a, tatăl pârâţilor, a solicitat suprafaţa de 3,23 ha teren agricol, din care, la pct. 1 din cerere, suprafaţa de 0,50 ha teren arabil în pct. " Uluca". Cererea a fost validată prin HCJ Gorj nr. xx/1991 din 15.10.1991, anexa 2a, poz. 88 pentru suprafaţa de 3,1807ha). Prin procesul-verbal de punere în posesie a fost pus in posesie în punctul" Uluca" situat în tarlaua 128, parcela 47 cu suprafaţa de 0,6230 ha teren arabil având ca vecini : N- xx, E- xx, S- xx, V- xx,  fiindu-i eliberat titlul de proprietate contestat, în aceeaşi tarla şi parcelă, pentru aceeaşi suprafaţă (0,6230 ha), deci mai mult decât a solicitat şi reconstituit prin hotărârea comisiei judeţene.

De asemenea, a arătat că procesul-verbal de punere în posesie a fost completat conform sentinţei civile nr. xxx/2012 din 20.03.2012, pronunţată de Judecătoria Novaci, în dosarul nr.xxx/367/2012, definitivă şi irevocabilă, având ca obiect obligaţia de a face, prin care au fost obligaţi să întocmească şi să înainteze documentaţia conform procesului-verbal de punere în posesie nr. 4 din 5.04.2011.

Totodată petentul a arătat că pârâţii  sunt moştenitori ai autorului xx, decedat.

Că, prin sentinţa de mai sus, instanţa de judecată s-a pronunţat cu privire la executarea unei obligaţii, ci nu asupra fondului dreptului de  proprietate sau a legalităţii actului.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 194-204 N.C.Civ., art.8, art.9, art. 1l şi art. 13, art.51-58 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată dispoziţiile privind nulitatea din Codul civil, art. III din Legea nr. 169/1997.

În dovedirea acţiunii, petentul a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri.

În concluzie, petentul arată că pârâţilor le-a fost trecut în titlul de proprietate contestat o suprafaţa mai mare (0,6230 ha în loc de 0,50 ha) decât a solicitat şi reconstituit prin HCJ Gorj, în punctul " Uluca", astfel că aceştia nu sunt îndreptăţiţi la această diferenţă de suprafaţa şi, pe cale de consecinţă, acţiunea este întemeiată.

A anexat la acţiune,  următoarele înscrisuri: Cererea de reconstituire nr. xx/11.03.1991, anexa 2a; HCJ Gorj nr. xx/1991 din 15.10.1991, anexa 2a, poz.88; Sentinţa civilă nr. xx/2012 din 20.03.2012, pronunţată de Judecătoria Novaci; Procesul-verbal de punere în posesie; Schiţa terenului şi TP nr. xx din 18.01.2013 .

Intimaţii nu au formulat întâmpinare la acţiunea petentului.

În şedinţa publică din data de 30 octombrie 2017, a fost depus la dosar certificatul de deces al autorului xx.

Prin încheierea de şedinţă din data de 04 decembrie 2017, s-a dispus suspendarea cauzei conform dispoziţiilor art. 411 pct.1, alin.2 C.p.civ.., aceasta fiind repusă pe rol la cererea petentului Primarul comunei xx, în calitate de preşedinte al Comisiei LFF xx, de pe lângă Primăria xx.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie,  instanța constată și reține următoarele:

Prin acţiunea formulată, petentul Primarul comunei xx, în calitate de preşedinte al Comisiei LFF xx, de pe lângă Primăria xx, a chemat în judecată pe intimaţii xx, xx, xx,  xx, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. xx din 18.01.2013 şi a Procesului-verbal de punere în posesie aferent, eliberat autorului pârâţilor, pentru suprafaţa de 0.1230 ha (din suprafaţa de 0,6230 ha teren arabil), teren extravilan, situată în tarlaua 128, parcela 47, în punctul "Uluca".

Conform prevederilor art.5 din HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a loturilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, ulterior completată şi modificată, Comisia Locală are obligaţia de a prelua şi analiza cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi de a înainta şi prezenta cerere spre aprobare şi validare comisei judeţene, situaţiile definitive împreună cu documentaţia necesară.

Rezultă din cuprinsul actelor existente la dosar, că prin cererea nr. xx/11.03.1991 anexa 2 a, ce se află ataşată la dosar la fila nr.3, tatăl pârâţilor, a solicitat suprafaţa de 3,23 ha teren agricol, din care, la pct. 1 din cerere, suprafaţa de 0,50 ha teren arabil în pct. " Uluca".

Că cererea de reconstituire, a fost validată prin HCJ Gorj nr.xx/ 15.10.1991, anexa 2a, poz. 88, ce se află ataşată la dosar la fila nr.4, pentru suprafaţa de 3,1807 ha. Prin procesul-verbal de punere în posesie nr. xx/15.09.2012, ce se află ataşat la dosar la fila nr.8, pârâţii au fost puşi în posesie în punctul" Uluca" situat în tarlaua 128, parcela 47 cu suprafaţa de 0,6230 ha teren arabil având ca vecini : N- xx, E- xx, S- xx, V- xx,  fiind eliberat titlul de proprietate contestat, în aceeaşi tarla şi parcelă, pentru aceeaşi suprafaţă (0,6230 ha), deci mai mult decât s-a solicitat şi reconstituit prin hotărârea comisiei judeţene.

Aşadar, din analiza probatoriului administrat rezultă că pârâţilor, moştenitori ai autorului xx,  le-a fost trecut în titlul de proprietate contestat o suprafaţa mai mare (0,6230 ha în loc de 0,50 ha) decât s-a solicitat şi reconstituit prin HCJ Gorj, în punctul " Uluca".

Potrivit aliniatului 2 al art. III din Legea nr.169/1997, care reprezintă „sediul materiei” în privinţa nulităţii absolute a actelor de reconstituire emise cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.18/1991, privind fondul funciar,”nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim,iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti, de drept comun”.

Mai reţine instanţa şi faptul că acţiunea în constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate prevăzută de art. III alin.1 lit. a, din Legea nr.169/1997, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificat de Legea nr. 247/2005, poate fi introdusă în cazuri strict prevăzute de lege, fără ca aceste cazuri să poată fi extinse, prin analogie la alte cazuri, întrucât într-o asemenea împrejurare s-ar periclita siguranţa circuitului civil. 

În speţă, instanţa reţine că este incident  un astfel de motiv de nulitate absolută parţială a Titlului de proprietate nr. xx, din data de 18.01.2013, eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Gorj şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent, eliberat autorului pârâţilor, pentru suprafaţa de 0.1230 ha (din suprafaţa de 0,6230 ha teren arabil) teren extravilan, situată în tarlaua 128, parcela 47, în punctul „Ulucă”.

Este evident că în baza aceleiaşi hotărâri de validare a fost eliberat titlu de proprietate pentru o suprafaţă mai mare decât cea validată, respectiv suprafaţa de teren de 0,6230 ha teren arabil, fiind în situaţia emiterii unor acte de proprietate pentru o suprafaţă de teren la care beneficiarii  nu sunt îndreptăţiţi, acte lovite de nulitate în condiţiile art. II, din Legea nr.169/1997, potrivit căruia, „sunt lovite de nulitate absolută actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite,potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri”.

În concluzie, având în vedere că în baza hotărârii de validare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru teren în suprafaţă de 0,6230 ha teren arabil, situat în tarlaua 128, parcela 47, au fost eliberate titlu de proprietate şi procesul-verbal de punere în posesie aferent, se impune constatarea nulităţii absolute parţiale a actelor de proprietate emise pentru suprafaţa de 0,1230 ha teren, care depăşeşte suprafaţa validată.

Deşi legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat la nici unul din termenele de judecată din cele stabilite de instanţă şi nici nu au formulat întâmpinare în cauză, astfel încât să se apere în fapt şi în drept, faţă de cerere de chemare în judecată.

Faţă de această împrejurare, în cauză dobândesc incidenţă şi dispoziţiile art.358 Cod procedură civilă, potrivit căruia, ”dacă partea, fără motive temeinice refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul”.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată instanţa reţine că potrivit art. 453 Cod proc. civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat procesul să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, la baza obligaţiei de restituire stând tocmai culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul.

Instanţa reţine că, în cauză, părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, se apreciază a fi întemeiată prezenta acţiune, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea acesteia şi a se constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.xxx/18.01.2013 şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent, cu privire la suprafaţa de 0,1230 ha teren situat în pct. „Ulucă”, extravilan, tarlaua 128, parcela 47, de pe raza comunei xx, Judeţul Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea civilă având ca obiect fond funciar – nulitate absolută parţială titlu de proprietate şi proces-verbal  de punere în posesie aferent, formulată de Primarul comunei xx, în calitate de preşedinte al Comisiei LFF xx, de pe lângă Primăria xx, cu sediul procesual în localitatea xx, sat xx, Judeţul Gorj, împotriva pârâţilor xx, domiciliat în comuna xx, sat xx, nr.xx, Judeţul Arad, xx, domiciliat în oraş xx, str. xx, nr. xx, Judeţul Gorj, xx domiciliată în comuna xx, sat xx, Judeţul Gorj, xx domiciliată în comuna xx, sat xx, Judeţul Gorj.

Constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. xx/18.01.2013 şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent, cu privire la suprafaţa de 0,1230 ha teren situat în pct. „Ulucă”, extravilan, tarlaua 128, parcela 47, de pe raza comunei xx, Judeţul Gorj.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Judecătoriei Novaci.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 02.04.2018.

PREŞEDINTE,Grefier,

xx xx