Curatelă

Sentinţă civilă 286 din 26.03.2018


Titlu: Curatelă

Domeniu asociat: cereri

Dosar nr. xxxx/267/2017

Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Nr. xx/2018

Şedinţa publică de la 26  martie  2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE: 

Grefier:

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect curatelă, formulată de reclamantul XX, domiciliat în comuna  xx, sat xx, nr. xx, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâta XX, domiciliată în comuna xx, sat xx, nr. xx, Judeţul Gorj şi  intervenienta XX, domiciliată în comuna xx, Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul asistat de avocat XX, lipsind pârâta XX şi intervenienta XX,  reprezentată de avocat XX.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  după care:

Reclamantul, interpelat de instanţă a arătat că prin cererea formulată a solicitat să fie numit curator al bunicii sale XX, luându-i-se o declaraţie în acest sens, care după citire şi semnare s-a ataşat la dosar, fila 40.

Totodată reclamantul a depus la dosar întâmpinare la cererea de intervenţie şi la precizarea depusă de către XX, la care se află anexate următoarele înscrisuri: două extrase de cont, adeverinţa nr. xxx din 11.09.2017 eliberată de Primăria comunei XX şi două contracte scrise în limba italiană, un exemplar a fost comunicat apărătoarei intervenientei.

Instanţa pune în discuţie cererea de intervenţie formulată de intervenienta XX.

Avocat XX pentru intervenientă, solicită admiterea cererii de intervenţie  întrucât  nu sunt  îndeplinite dispoziţiile  art. 178 C. civ , iar intervenienta nu este o persoană capabilă  şi se ocupă de îngrijirea ei intervenienta, reclamantul locuind într-o  altă localitate.

Avocat  XX pentru  reclamant,  solicită respingerea cererii de intervenţie.

Instanţa, având în vedere motivele invocate apreciază că cererea de intervenţie are legătură cu cauza, urmând a o admite în principiu.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Avocat XX pentru reclamant, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată fiindu-i necesară la ieşirea din indiviziune ca urmare a decesului soţului pârâtei.

Avocat XX pentru intervenienta XX, a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamantul XX,  întrucât nu sunt întrunite condiţiile prev. de art. 178 C.civ..

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă,  constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de 29.08.2017, sub nr. dosar xxx267/2017, reclamantul  XX, în contradictoriu cu pârâta XX,  a  solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie numit ca şi curator al bunicii sale XX cu următoarele drepturi: a o reprezenta în faţa notarului public la dezbaterea succesiunii soţului acesteia respectiv bunicul său XX decedat la data de 18.03.2018, cu ultimul domiciliu în comuna XX.

În motivare a arătat că în calitate de curator special are dreptul de a semna în numele şi pentru bunica sa actul de acceptare a succesiunii precum şi actul de lichidare a regimului matrimonial cât şi actul de vânzare a bunurilor moştenite, stabilirea preţului precum şi clauzele contractului de vânzare, inclusiv modalitatea de plată a preţului.

De asemenea, a solicitat încuviinţarea de către curatorul special a actului de opţiune succesorală cât şi a actului de lichidare a regimului matrimonial, precum şi a contractului de vânzare, precum şi autorizarea actelor notariale încheiate cu ocazia dezbaterii succesiunii, acte încheiate între soţia supravieţuitoare şi ceilalţi moştenitori.

A menţionat şi faptul că este nepotul pârâtei XX şi că locuieşte în comuna XX, împreună cu bunica, tatăl şi mama sa.

Că, prin s.c. nr. xxx/2017,  pronunţată de Judecătoria Novaci, în dosarul nr. xx/267/2017, instanţa a dispus punerea sub interdicţie a bunicii XX, având în vedere starea de sănătate, iar în vederea dezbaterii succesiunii bunicului este necesar ca soţia supravieţuitoare pusă sub interdicţie a fi reprezentată de curator în faţa notarului public.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 150, 178, 183 şi 182 C.civ..

În dovedirea cererii, reclamantul a înţeles să se folosească de proba cu acte.

A anexat la prezenta cerere, următoarele înscrisuri: certificatul de deces XX, copia cărţii de identitate a sa şi a bunicii sale, pârâta din cauza de faţă şi sentinţa civilă nr. xx din 05 iulie 2017 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. xxx/267/2017 cu menţiunea rămânerii definitivă.

Pe parcursul judecării cauzei s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, aceasta fiind înaintată la data de 14 septembrie 2017 şi depusă  la dosar la filele 15, 16.

În şedinţa publică din data de 27 noiembrie 2017, reclamantul, prin apărător a depus la dosar (fila 21) o cerere de modificare a cererii de chemare în judecată, prin care a înţeles să completeze obiectul acţiunii adăugând pe lângă drepturile solicitate prin acţiune şi pe cel al ieşirii din indiviziune cu stabilire de loturi.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art.215 alin. (4) C.p.civ..

La data de 18 ianuarie 2018, în cauză a formulat cerere de intervenţie numita XX, în temeiul art.62, 63 C.p.civ..

Ulterior, a depus la dosar o precizare arătând că este o cerere de intervenţie principală, formulată în temeiul dispoziţiilor art. 62 C.p.c., prin care înţelege să solicite admiterea cererii de intervenţie şi respingerea acţiunii principale formulată de reclamant, precum şi acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivare, intervenienta a arătat că este fiica pârâtei XX şi că acţiunea introdusă de reclamant are ca obiect curatelă, iar ulterior a fost modificat în „ieşire din indiviziune”.

Cu privire la capătul de cerere privind curatela, a solicitat respingerea acestei solicitări.

În motivare a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 178 C.civ. şi că potrivit textului de lege indicat, instanţa poate institui curatela, dacă din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană , deşi capabilă, nu poate personal să îşi administreze bunurile sau să-şi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi din motive temeinice nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator (art. 178 lit. a C.civ.).

Arată totodată că pârâta XX, nu este o persoană capabilă şi că în acest sens, ea a formulat o cerere de punere sub interdicţie judecătorească a acesteia, solicitând instanţei desemnarea sa în calitate de tutore, cauză ce formează obiectul dosarului nr. xxx/267/2017, ce se află pe rolul acestei instanţe.

Totodată, a menţionat faptul că pârâta prezintă probleme grave de sănătate, fiind diagnosticată cu demenţă senilă, parkinson şi accident vascular generalizat.

Că, neavând discernământ necesită protecţie permanentă, fiind dependentă de ea, întrucât locuieşte cu ea şi nu cu reclamantul, ea având grijă permanentă de aceasta, reclamantul fiind plecat din ţară aproape tot timpul şi nu poate să asigure nici un fel de întreţinere. S-a mai menţionat faptul că reclamantul locuieşte într-o altă localitate, XX şi nu în XX, unde locuieşte ea şi mama sa.

Referitor la capătul de cerere privind „ieşirea din indiviziune” , intervenienta a învederat instanţei faptul că ea este fiica pârâtei, tatăl său fiind decedat şi nu ştie ce bunuri se solicită a fi partajate, motiv pentru care îşi rezervă dreptul de a completa cererea de intervenţie, după admiterea în principiu a acesteia.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 62 C.p.c..

În dovedirea cererii, intervenienta a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, interogatoriu, expertiză şi alte probe utile şi concludente soluţionării cauzei.

A anexat la prezenta cerere copia cărţii de identitate, certificatul său de naştere şi certificatul de căsătorie.

Ulterior, intervenienta XX, a formulat completare la precizarea depusă, solicitând ca instanţa să-i pună în vedere reclamantului XX, să precizeze clar obiectul cererii de chemare în judecată  prin care să arate dacă este „curatelă” sau „ieşire din indiviziune”, pentru a formula o apărare adecvată.

Că, în cazul în care obiectul cererii este curatelă, solicită respingerea acţiunii pentru neîndeplinirea condiţiilor impuse de art. 178 C.civ.,, în cauză neputându-se institui curatela întrucât pârâta XX, nu este o persoană capabilă, aşa cum prevăd dispoziţiile indicate.

Având în vedere faptul că pârâta prezintă probleme grave de sănătate, fiind diagnosticată cu demenţă senilă, parkinson şi accident vascular generalizat, arată că prin sentinţa civilă nr. xx din 05 iulie 2017 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. xx/267/2017, ataşată la dosarul cauzei, s-a dispus punerea sub interdicţie a pârâtei şi numirea, din eroare a lui XX în calitate de curator pentru XX, acesta trebuind să fie numit „tutore”.

În continuare, arată că XX, este fiul pârâtei şi că nu locuieşte cu aceasta în comuna XX, ci într-o altă localitate, XX, că nu o îngrijeşte pe pârâtă fiind plecat din ţară aproape tot timpul. Că, la fel şi reclamantul din prezenta cauză care este nepotul pârâtei este plecat din ţară, nu locuieşte cu pârâta şi nu a îngrijit-o niciodată.

De asemenea, arată că pârâta este mama sa, locuieşte cu ea în XX, este dependentă de ea,  a îngrijit-o şi o îngrijeşte permanent, motiv pentru care a solicitat punerea sub interdicţie şi numirea sa în calitate de tutore, cauza formând obiectul dosarului nr. xxx/267/2017, aflat pe rolul acestei instanţe.

Referitor la completarea (modificarea) acţiunii în ieşire din indiviziune, a invocat excepţia inadmisibilităţii acestei solicitări, solicitând admiterea excepţiei cu motivarea că nu se poate solicita în cadrul aceleiaşi acţiuni şi numirea curatorului, dar şi ieşirea din indiviziune reclamantul putând formula cerere separată pentru partaj.

Că, în cazul în care se trece peste excepţia invocată, a solicitat ca instanţa să-i pună în vedere reclamantului să formuleze cererea de ieşire din indiviziune, conform dispoziţiilor legale, să indice toţi moştenitorii defunctului, să enumere bunurile ce urmează să fie partajate, să stabilească valoarea acestora şi să timbreze acţiunea la valoare.

Aşa cum a fost formulată completarea (modificarea) cererii, intervenienta solicită să fie respinsă pentru neîndeplinirea condiţiilor impuse de lege.

La cererea de intervenţie şi la precizarea depusă de către numita XX, reclamantul a formulat întâmpinare, solicitând admiterea cererii de curatelă aşa cum a solicitat şi precizat ulterior, în sensul efectuării şi a actelor necesare ieşirii din indiviziune în numele pârâtei, necesare la BNP XX.

De asemenea, a solicitat respingerea cererii de intervenţie întrucât potrivit art.61 alin. (1) N.c.p.c., oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile originare, iar conform art.61 alin. (2) N.c.p.c., intervenţia este principală atunci când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul depus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta.

În concluzie, a solicitat să se constate că dreptul astfel pretins este distinct de cel dedus judecăţii prin cererea principală, că între dreptul dedus judecăţii prin cererea principală şi dreptul pretins prin cererea de intervenţie principală nu există o strânsă legătură aptă să justifice judecarea împreună a celor două cereri, astfel că, având în vedere şi dispoziţiile art.64 alin. (4) N.c.p.c., solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenţie voluntară principală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin acţiunea formulată, reclamantul XX, în contradictoriu cu pârâta XX,  a  solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie numit ca şi curator al bunicii sale XX cu următoarele drepturi: a o reprezenta în faţa notarului public la dezbaterea succesiunii soţului acesteia respectiv bunicul său XX decedat la data de 18.03.2018, cu ultimul domiciliu în comuna XX.

Ulterior, reclamantul a depus la dosar (fila 21) o cerere de modificare a cererii de chemare în judecată, prin care a înţeles să completeze obiectul acţiunii adăugând pe lângă drepturile solicitate prin acţiune şi pe cel al ieşirii din indiviziune cu stabilire de loturi.

În cauză, a formulat cerere de intervenţie numita XX, în temeiul art.62, 63 C.p.civ..

Ulterior, a depus la dosar o precizare arătând că este o cerere de intervenţie principală, formulată în temeiul dispoziţiilor art. 62 C.p.c., prin care înţelege să solicite admiterea cererii de intervenţie şi respingerea acţiunii principale formulată de reclamant, precum şi acordarea cheltuielilor de judecată.

Analizând actele şi lucrările existente la dosar, prin prisma motivelor invocate, precum şi a dispoziţiilor legale  incidente în materie,instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, cu precizarea ulterioară, reclamantul XX, în contradictoriu cu pârâta XX,  a  solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie numit ca şi curator al bunicii sale XX cu următoarele drepturi: a o reprezenta în faţa notarului public la dezbaterea succesiunii soţului acesteia respectiv bunicul său XX, decedat la data de 18.03.2018, cu ultimul domiciliu în comuna XX.

Că, în calitate de curator special are dreptul de a semna în numele şi pentru bunica sa actul de acceptare a succesiunii precum şi actul de lichidare a regimului matrimonial cât şi actul de vânzare a bunurilor moştenite, stabilirea preţului precum şi clauzele contractului de vânzare, inclusiv modalitatea de plată a preţului.

De asemenea, a solicitat încuviinţarea de către curatorul special a actului de opţiune succesorală cât şi a actului de lichidare a regimului matrimonial, precum şi a contractului de vânzare, precum şi autorizarea actelor notariale încheiate cu ocazia dezbaterii succesiunii, acte încheiate între soţia supravieţuitoare şi ceilalţi moştenitori.

Rezultă din cuprinsul actelor existente la dosar, respectiv sentinţa civilă nr.xx/05.07.2017, a Judecătoriei Novaci, Judeţul Gorj, ce se află ataşată la fila nr.9, că pârâta XX, a fost pusă sub interdicţie, fiind numit curator al acesteia, XX.

Conform art.105 Cod civil, sunt supuşi unor măsuri speciale de ocrotire minorii şi cei care, deşi capabili, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege nu pot să-şi administreze bunurile şi nici să-şi apere interesele în condiţii corespunzătoare, iar potrivit  art.106 alin.2 Cod civil, ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicţie judecătorească sau prin instituirea curatelei.

Pe de altă parte, potrivit art.178 alin.1 lit. a din Codul civil, în afara cazurilor prevăzute de lege, instanţa de tutelă poate institui curatela dacă din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate personal să-şi administreze bunurile sau să-şi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi din motive temeinice nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator.

În cazurile în care se instituie curatela, prevederile art.183 alin.1 Cod civil, precizează că se aplică regulile de la mandat, cu excepţia cazului în care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanţa de tutelă va hotărî că se impune investirea curatorului cu drepturile şi obligaţiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, rezultând, aşadar, neîndoielnic că persoana desemnată în calitate de curator poate îndeplini doar acele acte pe care şi cel al cărui curator este, ar avea posibilitatea să le îndeplinească.

Reclamantul  este nepotul pârâtei, solicitând numirea sa în calitate de curator, pentru a o reprezenta în faţa notarului public la dezbaterea succesiunii soţului acesteia respectiv bunicul său XX, decedat la data de 18.03.2018, cu ultimul domiciliu în comuna XX, în calitate de curator special având dreptul de a semna în numele şi pentru bunica sa actul de acceptare a succesiunii precum şi actul de lichidare a regimului matrimonial cât şi actul de vânzare a bunurilor moştenite, stabilirea preţului precum şi clauzele contractului de vânzare, inclusiv modalitatea de plată a preţului, solicitând încuviinţarea de către curatorul special a actului de opţiune succesorală cât şi a actului de lichidare a regimului matrimonial, precum şi a contractului de vânzare, precum şi autorizarea actelor notariale încheiate cu ocazia dezbaterii succesiunii, acte încheiate între soţia supravieţuitoare şi ceilalţi moştenitori.

În sensul dispoziţiilor art.178 lit. a Cod civil, pentru a se putea institui curatela ca măsură de ocrotire, iar pe de altă parte, instituirea curatelei se poate face numai pentru apărarea intereselor persoanei capabile şi pentru administrarea bunurilor sale, nu şi pentru încheierea de acte de dispoziţie cu privire la acestea, aşa cum s-a solicitat.

Deşi, potrivit art. 25 alin.2 din Legea nr.448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap, indiferent de vârstă şi care este în imposibilitate totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale, beneficiază de protecţie juridică sub forma curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică, acest text de lege nu-şi găseşte aplicabilitatea în speţă, întrucât instituirea curatelei a fost solicitată în vederea reprezentării în faţa notarului public la dezbaterea succesiunii soţului acesteia respectiv bunicul său XX, decedat la data de 18.03.2018, cu ultimul domiciliu în comuna XX, pentru  a semna în numele şi pentru bunica sa, actul de acceptare a succesiunii precum şi actul de lichidare a regimului matrimonial cât şi actul de vânzare a bunurilor moştenite, stabilirea preţului precum şi clauzele contractului de vânzare, inclusiv modalitatea de plată a preţului, solicitând de asemenea, încuviinţarea de către curatorul special a actului de opţiune succesorală cât şi a actului de lichidare a regimului matrimonial, precum şi a contractului de vânzare, precum şi autorizarea actelor notariale încheiate cu ocazia dezbaterii succesiunii, acte încheiate între soţia supravieţuitoare şi ceilalţi moştenitori, prin urmare, aceste demersuri implicând acte de dispoziţie, textul menţionat permiţând ocrotirea persoanei cu handicap prin curatelă numai pentru administrarea bunurilor personale, nu şi pentru îndeplinirea actelor de dispoziţie.

Pentru considerentele expuse, se apreciază a fi neîntemeiată acţiunea promovată motiv pentru care urmează a se dispune respingerea prezentei acţiuni, în cauză nefiind îndeplinite dispoziţiile art.178 din Codul civil.

Cât priveşte cererea de intervenţie formulată în cauză, faţă de motivele invocate în aceasta şi actele existente la dosar, în susţinerea acesteia, se apreciază a fi întemeiată, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge acţiunea civilă având ca obiect curatelă, formulată de reclamantul XX domiciliat în comuna XX, sat XX, nr. XX, Judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâta XX, domiciliată în comuna XX, sat XX, nr. XX, Judeţul Gorj.

Admite cererea de intervenţie formulată de intervenienta XX, domiciliată în comuna XX, Judeţul Gorj.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a  fi depusă la Judecătoria Novaci.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 26.03.2018.

Preşedinte,  Grefier,

XX XX