Stabilire paternitate

Sentinţă civilă 912 din 23.10.2017


Titlu: Stabilire paternitate

Domeniu asociat: Paternitate

Dosar nr. xxxx/267/2016

Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Civilă Nr. xx/2017

Şedinţa publică de la 23 Octombrie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru stabilire paternitate, formulată de reclamanta XX, domiciliată în sat XX, nr. XX, comuna XX, Judeţul Gorj,  împotriva pârâtului XX, domiciliat în oraşul XX, str. XX, Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă personal părţile, reclamanta asistată de avocat XX, pârâtul asistat de avocat XX.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul dosarului, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, precum şi faptul că, la data de 06 octombrie 2017, prin serviciul registratură al acestei instanţe, a fost depusă la dosar adresa nr.1264 din data de 03.10.2017, reprezentând  veniturile realizate de pârât pe ultimele 6 luni.

Având în vedere că s-au administrat toate probele încuviinţate părţilor, instanţa, în temeiul art.244 pct. (1) C. pr. civilă, socotindu-se lămurită, declară cercetarea procesului încheiată.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Avocat XX pentru reclamant, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se stabilească că pârâtul XX este tatăl minorului XX, născut la data de 14.05.2012; să se încuviinţeze ca minorul să poarte numele părţilor reunit, respectiv acela de„XX"şi să se dispună efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare civilă; să se dispună exercitarea autorităţii părinteşti de către  ambii părinţi; stabilirea locuinţei minorului XX la mama-reclamantă, iar ca urmare a stabilirii locuinţei minorului la mama reclamanta să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere pentru minor în funcţie de veniturile nete ale acesteia şi de nevoile minorului; cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Avocat XX pentru pârât, solicită respingerea acţiunii.

INSTANŢA,

Asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Novaci, judeţul Gorj, la data de 22.09.2016,  sub număr dosar xxxx/267/2016, reclamanta XX, a chemat în judecată pe pârâtul XX, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se stabilească că pârâtul XX este tatăl minorului XX, născut la data de XX; să se încuviinţeze ca minorul să poarte numele părţilor reunit, respectiv acela de„XX", să se dispună efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare civilă; să se dispună exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi; să se stabilească locuinţa minorului XX la mama-reclamantă, iar ca urmare a stabilirii locuinţei minorului la mama reclamanta să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere pentru minor în funcţie de veniturile nete ale acesteia şi de nevoile minorului; cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în fapt, s-a cunoscut cu pârâtul în anul 2011, a avut o relaţie de prietenie în aceasta perioadă, ea şi pârâtul având relaţii intime, această perioadă înscriindu-se în perioada de concepere a minorului.

A mai arătat că, în perioada de concepţie nu a mai avut relaţii intime cu alte persoane, pârâul fiind cu certitudine tatăl minorului, iar relaţia lor a durat de la începutul anului 2011 până a aflat că este însărcinată cu minorul.

S-a mai precizat de către reclamantă că, imediat ce pârâtul a aflat că este însărcinată nu a vrut să mai ia legătura cu ea zicând ca nu el este tatăl minorului.

Cu privire la capătul de cerere privind încuviințarea purtării numelui reunit, respectiv „XX" de către minor, apreciază că este în interesul minorului.

Solicită a se dispune ca autoritatea părinteasca pentru minor să fie exercitată în comun de către ambii părinţi, iar locuinţa acestui minor să fie stabilită la mama reclamantă, având în vedere că minorul este puternic ataşat faţă de ea, ocupându-se îndeaproape de creşterea, educarea şi îngrijirea acestuia

De asemenea, a mai precizat că are suficiente garanţii morale şi materiale pentru creşterea si educarea minorului, precizând totodată că pârâtul nu este ataşat de copil, ea ocupându-se de minor de când acesta s-a născut, împreuna cu mama şi cu sora sa.

În continuare, s-a mai solicitat ca urmare a stabilirii locuinţei minorului la mama reclamantă, să se stabilească o pensie de întreținere în favoarea acestuia şi în sarcina pârâtului în funcţie de veniturile nete ale acesteia şi de nevoile reale ale minorului.

Faţă de cele menţionate, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulata şi obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.424 si urm, art.450, art.529 C civil.art.499, art.505, art.400 alin.2 Cod chil., art 397 C.c, art.451-453 C.proc.civ.

În dovedirea acţiunii a înţeles să se folosească de proba cu interogatoriul pârâtului, proba cu martori, proba cu expertiză de specialitate şi proba cu înscrisuri depunând în acest sens la dosar în copie conformă cu originalul următoarele înscrisuri; copie CI reclamantă şi certificatul de naştere al minorului.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 80 lei. (f.12)

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

În şedinţa publică din data de 09.01.2017, s-a procedat la luarea unui interogatoriu scris pârâtului XX, care a declarat că nu ştie dacă este sau nu tatăl minorului, şi că, într-adevăr a avut relaţii intime cu reclamanta însă nu ştie dacă minorul a rezultat sau nu din această relaţie întrucât nu mai ştie în ce perioadă a avut relaţii cu reclamanta.

La cererea reclamantei, a fost încuviinţată şi administrată proba testimonială, fiind audiaţi în calitate de martori numiţii XX ( f.37), XX( f.38), declaraţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei.

În şedinţa publică din data de 06 februarie 2017, la solicitarea reclamantei, s-a dispus efectuarea  unei expertize  medico-legale de către INML Mina Minovici  Bucureşti.

La data de 13 iulie 2017, sub nr. A 15/3660/2017/10.07.2017, INML Mina Minovici  Bucureşti  a înaintat raportul de expertiză  medico-legală, fiind ataşat la dosar la filele nr.52-55.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate,  instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, reclamanta XX, a chemat în judecată pe pârâtul XX,  solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se stabilească că pârâtul XX este tatăl minorului XX, născut la data de 14.05.2012; să se încuviinţeze ca minorul să poarte numele părţilor reunit, respectiv acela de„XX", să se dispună efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare civilă; să se dispună  exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi; stabilirea locuinţei minorului XX la mama-reclamantă; ca urmare a stabilirii locuinţei minorului la mama reclamanta să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere pentru minor în funcţie de veniturile nete ale acesteia şi de nevoile minorului; cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Astfel, conform certificatului de naştere  seria NJ, nr.866453, ce se află ataşat la fila nr.8 din dosar, rezultă că la data de 14 mai 2012, s-a născut minorul XX, în actul de naştere eliberat sub nr. 2 /21.08.2017, eliberat de Primăria comunei XX, judeţul Gorj, fiind menţionaţi părinţi XX- mamă.

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală efectuat în cauză de către INML „ Mina Minovici”, Bucureşti, ataşat la fila 52-55 din dosar,  rezultă că pârâtul XX, este tatăl  biologic al minorului XX, cu o probabilitate de 99,9999999957%.

La situaţia de fapt reţinută, instanţa va avea în vedere disp. 424 Cod civil, în conformitate cu care, „Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.”, dar şi ale art.450  Cod civil, în conformitate cu care, „copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită”.

De asemenea, se au în vedere şi dispoziţiile Codului civil, care prevăd că,  în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului declarându-se de către părinţi împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea.

Potrivit art.505 Cod civil, „în cazul copilului din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită concomitent sau, după caz, succesiv faţă de ambii părinţi, autoritatea părintească se exercită în comun şi în mod egal de către părinţi, dacă aceştia convieţuiesc, iar potrivit alin 2 din acelaşi articol, dacă părinţii copilului din afara căsătoriei nu convieţuiesc, modul de exercitare a autorităţii părinteşti se stabileşte de către instanţa de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ”.

Toate temeiurile de fapt şi de drept reţinute anterior conduc la concluzia că prezumţia de paternitate a pârâtului XX, în raport cu minorul XX, a fost răsturnată  atât prin interogatoriul luat pârâtului cât şi prin raportul medico-legal care a stabilit cu o probabilitate maximă că tatăl biologic al minorului  poate fi  pârâtul XX, motiv pentru care se apreciază a fi întemeiată acţiunea promovată de reclamantă, împotriva pârâtului XX.

Referitor la stabilirea filiaţiei  faţă de pârâtul XX, instanţa va avea în vedere  disp. art. 425 al.1 C. civ. în conformitate cu care „ acţiunea pentru  stabilirea paternităţii  din afara căsătoriei  se  porneşte de  mamă în numele copilului”.

Temeiurile de fapt şi de drept  reţinute anterior, conduc la concluzia că tatăl minorului XX,  este pârâtul XX.

În raport de soluţia asupra acţiunii  pentru stabilire paternitate, instanţa va avea în vedere şi disp  art. 438 al. 1 C.p.c.  privind numele copilului.

Astfel, instanţa va dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, emitentul  actului de naştere să efectueze cuvenitele rectificări în actele privind naşterea minorului XX.

În concluzie, pentru considerentele expuse şi faţă de actele existente la dosar, se apreciază a fi întemeiată acţiunea promovată de reclamantă, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea acesteia şi a se constata că pârâtul XX, este tatăl minorului XX, născut la data de 14.05.2012.

Dispune ca minorul să poarte numele reunit de XX şi efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare civilă.

Stabileşte domiciliul minorului XX, la reclamantă.

Dispune exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minor de către ambii părinţi.

Urmează a obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 275 lei lunar în favoarea minorului XX, născut la data de 14 mai 2012, începând cu data de 22.09.2016, data introducerii prezentei acţiuni, până la majoratul acestuia sau noi dispoziţii ale instanţei.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, vor fi avute în vedere prevederile art.529 şi urm. Cod civil, veniturile realizate de către pârât, conform adresei nr. xx/3.10.2017, ce se află ataşată la dosar la fila nr.62, emisă de XX, precum şi faptul că pârâtul mai are în întreţinere pe fiica sa XX, născută la data de 14.05.1997, conform cărţii de identitate ce se află ataşată la dosar la fila nr.67 şi care se află în continuarea studiilor, aspect ce rezultă din cuprinsul adeverinţei nr. xx/6.10.2017, ce  se află ataşată la dosar la fila nr.65.

Conform art.453 Cod procedură civilă, urmează a obliga pârâtul la plata sumei de 480 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată faţă de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea civilă pentru stabilire paternitate, formulată de reclamanta XX, domiciliată în comuna XX, sat. XX, nr. XX, Judeţul Gorj, împotriva pârâtului X, domiciliat în oraşul XX, str. XX, judeţul Gorj.

 Constată că pârâtul XX, CNP xxxx, este tatăl minorului XX, născut la data de XX mai XX.

 Încuviinţează ca minorul să poarte numele de XX şi efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare civilă.

Stabileşte domiciliul minorului XX, la reclamantă.

Dispune exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minor de către ambii părinţi.

 Obligă pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în cuantum plata sumei de 275 lei lunar în favoarea minorului XX, născut la data de 14 mai 2012, începând cu data de 22.09.2016, data introducerii prezentei acţiuni, până la majoratul acestuia sau noi dispoziţii ale instanţei.

Obligă pârâtul la plata sumei de 480 lei , cu titlu de cheltuieli de judecată faţă de reclamantă.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la judecătoria Novaci. 

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2017.

PREŞEDINTE

XX

GREFIER

XX